Ježíš obcházel všechna města i vesnice. (Mt 9,35) - Citát z Bible na každý den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

1.1. 2023 - 31.12. 2023 | Sekce: Aktuální téma týdne | Archiv

Ročník 2023, Ročník 2022, Ročník 2021, Ročník 2020, Ročník 2019, Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

15. 7. 2023, Pavel Semela

photo by Jason Briscoe, unsplash.com; člověk, postava, výhled, propast, mlha, hledání, krize

Kristus - cesta, která přináší pokoj

Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě… I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. (Řím 8, 18 – 19. 23) | Přečíst celé

8. 7. 2023, BF

Photo by Guilherme Bellotti, barvy, tempery

Bůh naše temnoty nepůsobí, ale vstupuje do nich

„Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“  Mt 11,30 | Přečíst celé

1. 7. 2023, MJ

kofola, pití / ima

Ach, jak v létě chutná dobře vychlazená kofola!

“Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.” (srov. Mt 10,42) | Přečíst celé

24. 6. 2023, BF

photo by Hudson Hintze, unsplash.com, radost, Boží láska, Boží pohled

Bůh nezná výraz „nejsi pro mě dost dobrý“

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! Neboť Hospodin slyší chudáky, nepohrdá svými vězni. Nechť ho chválí nebe a země, moře a vše, co se v nich hýbe. Ž 69,35 | Přečíst celé

17. 6. 2023, Pavel Semela

Photo by Kelli McClintock on Unsplash; otec a syn, rozhovor, rodič, naslouchání

Můj táta mě srážel mnoha poznámkami

Ježíš řekl: „Jděte a hlásejte: ʻPřiblížilo se nebeské království.ʼ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.´“ (Mt 10, 7 – 8) | Přečíst celé

10. 6. 2023, BF

foto by Piret Ilver,  unsplash.com, váhy, spravedlnost

Bůh po nás nechce něco za něco

"Lásku chci, ne oběť." Mt 9,13 | Přečíst celé

3. 6. 2023, MJ

foto by Alexandr Schimmeck; pestrost, variabilita

V Bohu je pestrost. Naštěstí!

“Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!” 2 Kor 13,13 | Přečíst celé

27. 5. 2023, Rh

 Foto by fancycrave1  Pixabay; portál, výhled, svoboda, dálka

Neodpuštění nás zbavuje sil, radosti a pokoje

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (J 20, 19-23) | Přečíst celé

20. 5. 2023, Pavel Semela

Foto by Trần Anh, Pixabay; paprsky, cesta, přátelé

Krása a velikost věčného života

Věčný život je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista… (Jan 17,1-10) | Přečíst celé

13. 5. 2023, OVA

Magic Creative/pixabay.com; smajlík, úsměv

Radost je silnější než smutek

"Ježíš řekl svým učedníkům: Nenechám vás sirotky. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte. Poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás." (srov. Jan 14,18-20) | Přečíst celé

6. 5. 2023, MJ

Foto Alexa Pixabay; most, strach, odvaha, propast

Nemusím se bát změn a pohybu vpřed

Ježíš řekl: Já jsem cesta, pravda a život. (Jan 14,6) | Přečíst celé

29. 4. 2023, Pavel Semela

volant, auto, silnice, řidič, tma, mapa, navigavce / foto -ima-

Nejsi na to sama, sám

"I kdybych šel temnotou rokle (roklí šeré smrti), nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou." (Ž 23,4) | Přečíst celé

22. 4. 2023, Rh

 Amaya Eguizábal Pixabay; park, procházka, strom

Všichni známe zklamání, nejistotu, beznaděj…

Dva učedníci se ubírali do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma asi dvanáct kilometrů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ … Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ (srov. Lk 24,13-17. 28-29) | Přečíst celé

15. 4. 2023, Pavel Semela

Foto by  Dima Goroziya  Pixabay.com, kompas, ruka

Zjistil jsem, jak mi pomáhá, mít před očima cíl

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a… | Přečíst celé

8. 4. 2023, BF

otevřená jeskyně, tma, světlo, sluneční paprsky, opar, kouř / foto Valentin Jorel Unsplash.com

Své srdce máme někdy uzavřené ... v hrobě

Marie Magdalská přišla časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že kámen od hrobu je odstraněn. (Jan 20,1) | Přečíst celé

1. 4. 2023, Pavel Semela

kříž, vrchol, Bergheil, Plechý, Plöckenstein, lidé, siluety, Šumava, slunce, protisvětlo / -ima-

Ježíš žije a umírá pro nás

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. (Flp 2, 6 - 11) | Přečíst celé

25. 3. 2023, šape

pohřeb, hřbitov, žid, jarmulka

Před mnoha lety mi zemřel děda

Ježíš přišel ke hrobu a zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš nařídil lidem okolo: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ (srov. Jan 11,1-45) | Přečíst celé

18. 3. 2023, BF

foto Stock Snap pixabay.com; batoh, mládež, předsudky

Boha nezajímá, jakým působíme dojmem

Bůh řekl Samuelovi: "Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Bůh vidí do srdce." (srov. 1 Sam 16,7) | Přečíst celé

11. 3. 2023, BF

Manuel Alvarez, Pixabay
smutek, samota, deprese, krize

Když věci nejdou podle našich představ

Pojďme, jásejme Bohu, oslavujme skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! (Ž 95,1) | Přečíst celé

4. 3. 2023, MJ

foto  pixabay.com, chodec, přechod, město, cesta, směr

Každá cesta obsahuje cíl, ale i únavu

“Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Bůh.” (Gn12,4) | Přečíst celé

Sekce: Téma týdne
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (advent 2023)

Doporučené knihy (advent 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.