Choďme v Hospodinově světle! (Iz 2,5) - Citát z Bible na každý den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

1.1. 2022 - 31.12. 2022 | Sekce: Aktuální téma týdne | Archiv

Ročník 2023, Ročník 2022, Ročník 2021, Ročník 2020, Ročník 2019, Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

31. 12. 2022, MJ

foto by pixabay.com

Děsivé představy co nás čeká v dalším roce…

“Ať ti Buh ukáže svou jasnou tvář.” (srov. Ž 67,2) | Přečíst celé

24. 12. 2022, Rh

Kometa, noc, tma, hvězdy / foto alberto68a pixabay

„Nám“ se narodil

A (Boží) Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (J 1,14). Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, nám o něm podal zprávu (J 1,18). | Přečíst celé

17. 12. 2022, Pavel Semela

visačka, jmenovka, průkaz / foto: Mohamed Hassan z Pixabay

Dvě jména, která shrnují mystérium Vánoc

Když Josef zjistil, že Maria je těhotná, rozhodl se s ní tajně rozejít. Než už to udělal, zjevil se mu ve snu anděl Boží a řekl: „Josefe, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. (srov. Mt 1, 18… | Přečíst celé

10. 12. 2022, Aleš Opatrný

Josh Calabrese by unsplash.com

Bůh otevírá oči

Hospodin otvírá oči slepým. Žl 146,8 | Přečíst celé

3. 12. 2022, ovy

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Advent není hlavně o tom, začít na sobě makat

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Mt 3,2 | Přečíst celé

26. 11. 2022, Ak

umyté nádobí / foto: unsplash.com

Když dva dělají totéž, není to totéž

„Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“ Mt 24,40-42 | Přečíst celé

19. 11. 2022, Pavel Semela

postava člověk silueta v temnotě tunelu, na konci tunelu je světlo / foto -ima-

Ať už prožíváme cokoliv temného…

Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení. (srov. Kol 1, 12 – 14) | Přečíst celé

12. 11. 2022, BF (Foto: vv)

Dva kanoisti v divokém proudu řeky. / foto: VV

Bez práce nejsou koláče. Ani při práci na sobě.

"Kdo nechce pracovat, ať nejí."  (2 Tes 3,10) | Přečíst celé

5. 11. 2022, OVA (Foto: IMA)

Setkám se po smrti se svým psem?

Setkám se po smrti se svým psem?

„Ti, kdo budou vzkříšeni z mrtvých, se nebudou ženit ani vdávat. Už nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům,  jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. (Srov. Lk 20, 35-36) | Přečíst celé

29. 10. 2022, Ak

unsplash.com

Opovrhovaný ředitel berňáku a kolaborant převlékl kabát

„Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění,… | Přečíst celé

22. 10. 2022, Rh

ima

Evangelium lze předávat, jen když ho sami žijeme

Bůh je spravedlivý, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost… (Sir 35,12-14) | Přečíst celé

15. 10. 2022, Pavel Semela

unsplash.com

Boha není nutné dlouho otravovat, aby nám vyhověl

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“ A Ježíš řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal… | Přečíst celé

8. 10. 2022, BF

šnek - hlemýžď na chodníku ve městě / IMA

Buďte vytrvalí

Když vytrváme, budeme s Kristem i kralovat. 2 Tim 2,12 | Přečíst celé

1. 10. 2022, Ak

unsplash.com

Chcete mít super-víru?

Apoštolové prosili Ježíše:  „Dej nám více víry!“ On jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!‘, poslechla by vás.“ Lk 17, 5-10 | Přečíst celé

24. 9. 2022, Rh

usplash.com

Cíl můžeme snadno minout

Boháč řekl: „Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se oni nedostali do tohoto místa muk.“ Abrahám odpověděl: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!“ On však odporoval: “Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.“ Odpověděl mu: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých." (Lk 16,27-31) | Přečíst celé

17. 9. 2022, Pavel Semela

Wikimedia

Bůh ochraňuj královnu

První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. (srov. 1Tim 2, 1-4) | Přečíst celé

10. 9. 2022, Pavel Semela

šachy, černá figurka, černá ovce / Photo by Randy Fath on Unsplash.com

Dobrá zpráva pro nedokonalé lidi

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy jedno podobenství... (Lk 15,1-2) | Přečíst celé

3. 9. 2022, IMA

dvojice prázdných křesílek v trávě pod stromem/ -ima-

Žádný člověk nás nemůže udělat zcela šťastným

Ježíš jim řekl: „Když někdo neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem." Lk 14,26 | Přečíst celé

27. 8. 2022, Rh

lékař, fonendoskop / foto -ima-

Jsem lékař, a kdo je víc!?

„Dělej své práce v skromnosti, a budeš milován.“ (Sir 3,19) | Přečíst celé

20. 8. 2022, IMA (Foto: IMA)

eskalátory, lidé, metro / foto -ima-

Neboj! Je s tebou, záleží mu na tobě!

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici… (Lk 13,22) | Přečíst celé

Sekce: Téma týdne

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…