Přijměte Ducha svatého! (J 20,22) - Citát z Bible na každý den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

1.1. 2023 - 31.12. 2023 | Sekce: Aktuální téma týdne | Archiv

Ročník 2023, Ročník 2022, Ročník 2021, Ročník 2020, Ročník 2019, Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

27. 5. 2023, Rh

 Foto by fancycrave1  Pixabay; portál, výhled, svoboda, dálka

Neodpuštění nás zbavuje sil, radosti a pokoje

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (J 20, 19-23) | Přečíst celé

20. 5. 2023, Pavel Semela

Foto by Trần Anh, Pixabay; paprsky, cesta, přátelé

Krása a velikost věčného života

Věčný život je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista… (Jan 17,1-10) | Přečíst celé

13. 5. 2023, OVA

Magic Creative/pixabay.com; smajlík, úsměv

Radost je silnější než smutek

"Ježíš řekl svým učedníkům: Nenechám vás sirotky. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte. Poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás." (srov. Jan 14,18-20) | Přečíst celé

6. 5. 2023, MJ

Foto Alexa Pixabay; most, strach, odvaha, propast

Nemusím se bát změn a pohybu vpřed

Ježíš řekl: Já jsem cesta, pravda a život. (Jan 14,6) | Přečíst celé

29. 4. 2023, Pavel Semela

volant, auto, silnice, řidič, tma, mapa, navigavce / foto -ima-

Nejsi na to sama, sám

"I kdybych šel temnotou rokle (roklí šeré smrti), nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou." (Ž 23,4) | Přečíst celé

22. 4. 2023, Rh

 Amaya Eguizábal Pixabay; park, procházka, strom

Všichni známe zklamání, nejistotu, beznaděj…

Dva učedníci se ubírali do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma asi dvanáct kilometrů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ … Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ (srov. Lk 24,13-17. 28-29) | Přečíst celé

15. 4. 2023, Pavel Semela

Foto by  Dima Goroziya  Pixabay.com, kompas, ruka

Zjistil jsem, jak mi pomáhá, mít před očima cíl

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a… | Přečíst celé

8. 4. 2023, BF

otevřená jeskyně, tma, světlo, sluneční paprsky, opar, kouř / foto Valentin Jorel Unsplash.com

Své srdce máme někdy uzavřené ... v hrobě

Marie Magdalská přišla časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že kámen od hrobu je odstraněn. (Jan 20,1) | Přečíst celé

1. 4. 2023, Pavel Semela

kříž, vrchol, Bergheil, Plechý, Plöckenstein, lidé, siluety, Šumava, slunce, protisvětlo / -ima-

Ježíš žije a umírá pro nás

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. (Flp 2, 6 - 11) | Přečíst celé

25. 3. 2023, šape

pohřeb, hřbitov, žid, jarmulka

Před mnoha lety mi zemřel děda

Ježíš přišel ke hrobu a zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš nařídil lidem okolo: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ (srov. Jan 11,1-45) | Přečíst celé

18. 3. 2023, BF

foto Stock Snap pixabay.com; batoh, mládež, předsudky

Boha nezajímá, jakým působíme dojmem

Bůh řekl Samuelovi: "Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Bůh vidí do srdce." (srov. 1 Sam 16,7) | Přečíst celé

11. 3. 2023, BF

Manuel Alvarez, Pixabay
smutek, samota, deprese, krize

Když věci nejdou podle našich představ

Pojďme, jásejme Bohu, oslavujme skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! (Ž 95,1) | Přečíst celé

4. 3. 2023, MJ

foto  pixabay.com, chodec, přechod, město, cesta, směr

Každá cesta obsahuje cíl, ale i únavu

“Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Bůh.” (Gn12,4) | Přečíst celé

25. 2. 2023, Rh

pýcha, iluze, namyšlenost, arogance, sebestřednost / foto Mohamed Hassan z Pixabay

Oslněni sami sebou

"Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ (srv. Mt 4,1-10) | Přečíst celé

18. 2. 2023, Pavel Semela

foto Gerd Altmann z Pixabay

Když Rusko napadlo Ukrajinu, bojoval jsem s nenávistí

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás… | Přečíst celé

11. 2. 2023, BF

cesta / Photo by Will Francis on Unsplash

Měla jsem trochu brutální sen

Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít. Je v tvé moci zůstat věrným. (srov. Sir 15,16-21) | Přečíst celé

4. 2. 2023, MJ

ukazatel, rozcestník, Krkonoše, čaj, svařák / foto -ima-

Nemusím zvládnout všechno. A je to tak dobře.

Ježíš řekl: “Vy jste sůl země.” (Mt 5,13) | Přečíst celé

28. 1. 2023, IMA

vlající česká vlajka, pohyb, tma, noc / foto Vojtěch Pospíšil, Člověk a víra

Křesťanův POVOLEBNÍ program

Ti, kdo vytvářejí pokoj, budou očekáváni v Boží náruči.  Ti kdo jsou milosrdní, sami zakusí milosrdenství.  Ti, kdo mají těžkosti proto, že dělají dobré věci, mají otevřený Boží svět.  Radujte se a jásejte, neboť to, co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše útrapy.  (srov. Mt 5,1-12a, redakčně upraveno) | Přečíst celé

21. 1. 2023, Rh

foto by pixabay

Každý z nás Boha vidíme trochu jinak

Napomínám vás, sestry a bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte.  (srov. 1 Kor 1,10-17) | Přečíst celé

14. 1. 2023, Pavel Semela

unsplash.com

Máme v sobě motor, jen nastartovat

Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ (Jan 1, 32 – 34) Pavel … přišel do Efesu. Tam našel některé učedníky a zeptal se jich: „Dostali jste Ducha svatého, když jste přijali víru?“ odpověděli mu: „Ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“ Řekl pak:… | Přečíst celé

Sekce: Téma týdne

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!

O zdravotním cvičení, bolesti i víře / k poslechu

O zdravotním cvičení, bolesti i víře / k poslechu
(17. 5. 2023) Eliška Maixnerová má vystudovanou fyzioterapii. Má ráda sport, a to především badminton. Pohyb je jí velmi blízký. V…