Choďme v Hospodinově světle! (Iz 2,5) - Citát z Bible na každý den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

1.1. 2023 - 31.12. 2023 | Sekce: Aktuální téma týdne | Archiv

Ročník 2023, Ročník 2022, Ročník 2021, Ročník 2020, Ročník 2019, Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

2. 12. 2023

photo by Nicola Styles;  unsplash com; diář, kalendář, zápisník

Bůh je přítomen v dějinách. I ve tvých.

Bratři, musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. Věrný je Bůh, a on vás povolal ke společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!  (srov. 1 Kor 1,7-9) | Přečíst celé

25. 11. 2023, MJ

Soucit není bezmocný

Soucit není bezmocný

Bůh praví: “Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné.” Ez 34,16 | Přečíst celé

18. 11. 2023, Pavel Semela

photo by Fons-Heijnsbroek, unsplash. com; zrcadlo, podchod

Od strachu ke svobodě

Ježíš řekl svým učedníků toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. /.../ Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán vrátil. /.../ Přistoupil k němu ten, který dostal pět hřiven a přinesl s sebou pět dalších.… Pak přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a… | Přečíst celé

11. 11. 2023, BF

spimi, sráz, moře, plachetnice, kameny, výhled

Každý stále řešíme jeden problém za druhým

Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Mdr 6, 12 | Přečíst celé

4. 11. 2023, ovy

photo by Vitolda Klein; unsplash.com; terč, zásah, dokonalost

Tlak na úspěch a dokonalost deformuje život

Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: Farizeové svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Srov. Mt 23,4 | Přečíst celé

28. 10. 2023, Ak

foto: IMA;, vlasy, slunce, odlesk

Jak mohu milovat, když „sám mám málo“?

Farizeus se zeptal Ježíše: „Které přikázání je největší?“ Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Mt 22,34-40 | Přečíst celé

21. 10. 2023, Rh

nábřeží, přístav, lodě, lidé, pestré domy, kostel, Faery / foto -MŠ-

Co je císařovo? A co je Boží?

Farizeové chytali Ježíše za slovo. Ten jim odpověděl: "Ukažte mi peníz. Čí je to obraz? Císařův! Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ (srov. Mt 22,21) | Přečíst celé

14. 10. 2023, BF

kopec, skála, obzor, postava, obloha, Faereské ostrovy  / foto MŠ

Bůh zničí smrt a setře slzy z každé tváře

„Bůh navždy zničí smrt a setře slzy z každé tváře.“ srv. Iz 25,8 | Přečíst celé

7. 10. 2023, BF

photo by Emilio Garcia, unsplash.com; pláž, odpočinek

Drze jsem Bohu řekla, že už nemám sílu, ať jedná on

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Fil 4,6-7 | Přečíst celé

30. 9. 2023, MJ

photo by bokeh,  pixabay,

Bezdomovec mi dal v noci životní lekci

 „Celníci a prostitutky však Ježíšovi uvěřili.“ (srov. Mt 21,32) | Přečíst celé

23. 9. 2023, Rh

foto by Bananayota Pixabay; Praha, Malá Strana, ranní opar, výhled, lavička,

Pojď ke mně se vší svou tíhou a bolestí

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší Boží chování od našeho, jeho smýšlení od smýšlení našeho. (srov. Iz 55,6-9) | Přečíst celé

16. 9. 2023, Pavel Semela

Foto -spimi-; dělo, kanón

Odpuštění je důležitým krokem k našemu uzdravení

„Kdo se mstí, zakusí pomstu Boží, on jeho hříchy uchová v paměti. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uzdravení?“ (Sir 28, 1 – 3) | Přečíst celé

9. 9. 2023, BF

Photo by Etienne Boulanger, unsplash.com, rozhovor, hádka, manželé, pár, nedorozumění

Láska někdy znamená říci: „dost“

Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Řím 13, 8 | Přečíst celé

2. 9. 2023, IMA

photo by Alex Azabyche, unsplash.com, most, výška, výhled

Zabydlujeme se na provazovém mostě

Bože, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. Tvá milost je lepší než život. Ve stínu tvých křídel jásám. (ze žalmu 63) | Přečíst celé

26. 8. 2023, Rh

photo pixabay, by mastersenaiper; klíče, důvěra

Důvěra zavazuje

Ježíš řekl Šimonu Petrovi: „Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ (Mt 16,19) | Přečíst celé

12. 8. 2023, BF

photo by Jack Lee by unsplash.com; okno, pohled z okna

Děláme si starosti o to, jindy zas o tamto

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoj i pro svůj lid. Ž 85,9 | Přečíst celé

5. 8. 2023, MJ

Ima, stany, výhled, mlha

Pán nenápadně stojí mezi námi

“Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.” Mt 17,1-2 | Přečíst celé

29. 7. 2023, Ak

photo by Waldemar, unsplash.com, hrnky, obyčejný, všední

I na tebe čeká poklad tam, kde jsi

„Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“ (Mt 13, 44-46) | Přečíst celé

22. 7. 2023, Rh

Photo by Jackson  Simmer, unsplash.com; msta, panáček, stavebnice, rozbitý

Spravedlnost Boží vs. lidská

„Spravedlivý musí být lidumilný.“ (Mdr 12,19) | Přečíst celé

15. 7. 2023, Pavel Semela

photo by Jason Briscoe, unsplash.com; člověk, postava, výhled, propast, mlha, hledání, krize

Kristus - cesta, která přináší pokoj

Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě… I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. (Řím 8, 18 – 19. 23) | Přečíst celé

Sekce: Téma týdne

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...