Choďme v Hospodinově světle! (Iz 2,5) - Citát z Bible na každý den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

1.1. 2007 - 31.12. 2007 | Sekce: Aktuální téma týdne | Archiv

Ročník 2023, Ročník 2022, Ročník 2021, Ročník 2020, Ročník 2019, Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

8. 12. 2007, IMA

Musíme před Bohem vypadat happy a zbožně?

Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit a podle práva se bude rozhodovat. (srov. IZ 11,1-10 ) | Přečíst celé

17. 11. 2007, KP

Díky za ten tvrdý čas milosti!

„A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.“ (Lk 21,17-18) | Přečíst celé

10. 11. 2007, OVA

Cestou do věčnosti je tento svět

Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. (Lk 20,34-35) | Přečíst celé

27. 10. 2007, Pavel Semela

Nemusíš si nic dokazovat...

Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: "Bože děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník..." Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.(Lk 18, 11.14) | Přečíst celé

20. 10. 2007, AS

Žij skrze své tělo, neboť jsi ho dostal a patřík tobě

Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. (Ex 17,11) | Přečíst celé

13. 10. 2007, Karel Herbst

Vděčný člověk to má lehčí

Když jeden z deseti uzdravených zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Ježíš na to řekl: ”Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.” (srov. Lk 17,11-19) | Přečíst celé

29. 9. 2007, MN

Zbožnost v 21. století? Přežitek.

"Usiluj o spravedlnost a zbožnost." (1 Tim 6, 11) | Přečíst celé

22. 9. 2007

Můžeš dělat maličkosti s velkým srdcem

„Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.“ (Lk 16,10) | Přečíst celé

15. 9. 2007, OVA

Kdo z nás se někdy necítil odmítnutý druhými?!

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi“.(Lk 15,1-2) | Přečíst celé

1. 9. 2007, Pavel Semela

Pokora? Shrbit se a pak si jít zas po svém?

"Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí." (Sir 3, 18.28) | Přečíst celé

18. 8. 2007, Pavel Semela

Ježíš - sladkej ňouma ?

Ježíš řekl: "Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!" (Lk 12, 49) | Přečíst celé

28. 7. 2007, AS

Otče, tatínku...

Když se modlíte, říkejte: Otče,... (Lk 11,2) | Přečíst celé

14. 7. 2007, Roger Schutz

Řekni mu to, neboj se...

Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha ... Jeho slovo je ti velmi blízké, je ve tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat. (srov. Dt 30,10.14) | Přečíst celé

23. 6. 2007, MN

Setkání s Králem

Když Jan končil své poslání, řekl: "Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek na jeho nohou." (Sk 13,25) | Přečíst celé

9. 6. 2007, KP

Sny o bezstarostném životě

„Pravím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) | Přečíst celé

2. 6. 2007, OVA

Proč pořád padám?

"Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli unést. Ale až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy." (Jan 16, 12-13b) | Přečíst celé

12. 5. 2007, AS

Lék na naši sklerózu

"Duch svatý vám připomene všechno, co jsem řekl já." (Jan 14,26) | Přečíst celé

5. 5. 2007, MN

Proč to Bůh neudělal LÉPE!?

Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky. (Ž 145,9-10a) | Přečíst celé

14. 4. 2007, OVA

Strach jsou těžké dveře, se kterými dovedeme pohnout jen velmi těžko

Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" (Jan 20,19) | Přečíst celé

17. 3. 2007, KP

Chci odpovědět ´ano´?

„Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou.“ (2 Kor 5,19) | Přečíst celé

Sekce: Téma týdne

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…