Slovo Páně trvá navěky. (1P 1,25) - Citát z Bible na každý den

5. 3. 2022, OVA (Foto: pixaby) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Zmocňuje se nás vztek, zlost i strach

Zmocňuje se nás vztek, zlost i strach

Ty, kdo hledáš ochranu u Nejvyššího, řekni Bohu: „Ty jsi mé útočiště a má tvrz, - můj Bůh, v Tebe doufám!“ (srov. Žl 90)
 

Jsme obklopeni zprávami o zlu, které se šíří nečekanou silou.
Po prvotním šoku z rozpoutané agrese nemyslitelných rozměrů
přichází strach, co bude dál. A je to přirozené.
Kromě války nás ale ohrožuje i jiné nebezpečí:
zůstat ve strachu sami. Bez Boha.

Když vnímáme, že se nás strach začíná zmocňovat,
když nás začne ovládat zlost a malomyslnost, modleme se!
S vědomím své slabosti tyto pocity stále přinášejme Bohu.
Vložme je do Božích rukou a odložme úvahy, co bylo a co by mohlo nastat.
Tady a teď totiž můžeme vstupovat do Boží oživující přítomnosti.

Nechávejme zasadit jeho slovo do svého srdce,
aby z něj vyrůstala naše víra.
Berme do rukou denně Boží slovo,
připomínejme si slova ohlašující
Boží věrnost,
milosrdenství,
Boží moc převyšující každé zlo
a jeho konečný definitivní triumf.
Obnovujme znovu svou víru
v Boží dobrotu i milosrdenství.

Pak i pod tíhou kritické situace a reálných hrozeb
budeme posilněni, abychom mohli vyjít ze sebe a svého strachu
a být světu kolem nás účinným světlem naděje a nástrojem lásky.
Místo strachu a zlosti můžeme být tvůrci pokoje a milosrdenství.
A můžeme být užiteční a nápomocní právě tak, jak je to potřeba.

Uč nás, Pane, opřít se o Tvé slovo,
ať v nás roste pevná důvěra v tebe.
„Ty jsi Pane, naše útočiště a tvrz,
náš Bůh, v něhož doufám.“

 

***

 

Několik biblických citátů k posílení důvěry v Boha:

 • Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Žl 119,105).
 • Boží milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se  k němu utíkají. srov. Lk 1,49-50
 • V Kristu nás Bůh zachránil nás od našich nepřátel, z ruky všech, kdo nás nenávidí.  srov. Lk 1,71
 • Milosrdná je láska našeho Boha, s níž nás v Kristu navštívil, aby zazářil všem, kdo žijí v temnotě a stínu smrti. srv. Lk 1, 77-79
 • Ty jsi nám, Pane, nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (srov. 2 Tim 1,7)
 • Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého. Řím 5,5
 • „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. J 14,1
 • Láska nikdy nepřestává. 1 Kor 13,8
 • Hledejte svou sílu v Pánu. Ef 6,10
 • „Modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ Lk 22,40
 • Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám... Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí J 14,27
 • Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Lk 21,33
 • „Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
 • Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi.  Lk 6,20-23
 • Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Buďte milosrdní, neboť tak milosrdný je váš Otec. srov.Lk 6, 27-28.36 
 • Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Lk 9,23-25
 • Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lk 20
 • Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Lk 12,4
 • Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Lk 12,6-8
 • Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Váš Otec přece ví, co potřebujete. Lk 12.24-25.30
 • Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Lk 12,35 -36 

 

Je možné připojit se k modlitbám ve farnostech, sborech, mnohde byla vyhlášená nepřetržitá modlitební stráž. Využít můžete  také možnost připojit se k některé chvále prostřednicvím kanálu YouTube...

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Strach
Kdo by neměl strach!? Strach nás činí bezmocnými 
Strach je i prospěšný
Strach jsou těžké dveře, se kterými lze pohnout jen velmi těžko 
Co dělat, aby můj život nebyl sevřený strachem? 
Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu
- Strach je jedním z projevů nedostatku sebelásky
Na všechny strachy je třeba se podívat v modlitbě před Bohem.
Už nemám strach, protože Bůh se stal dítětem
Ať se vaše srdce nechvěje!
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo.

Válka na Ukrajině 2022
Text modlitby za UkrajinuPapež František píše Ukrajincům devět měsíců po vypuknutí války
Válka. A co já s tím? (vira.cz)
Válka a modlitba Seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz) 
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? (vira.cz)
Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně (modlitba.cz)
Text modlitby za Ukrajinu (modlitba.cz)
Vojenské přepadení Ukrajiny Nevyžádané exercicie… (pastorace.cz)
Proti válce je třeba kázat Život stojí za to, abychom ho žili (pastorace.cz)
Bůh není Bohem války Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jméno Boží (vira.cz)
Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj (pastorace.cz)
Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky (pastorace.cz)
- Papež František k válce na Ukrajině

Jistota křesťanů: Boží věrnost 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…