Proč se bojíte? (Mk 4,40) - Citát z Bible na každý den

Kapitoly

1. 4. 2003

´Detoxikace´ pocitu křivdy

Uzdravení lze popsat jako jistou "detoxikaci" z otravy lítostí, rozhořčením, hněvem, pomstychtivostí a dalšími negativními postoji a emocemi, které vznikají v kontextu prožívané nespravedlnosti a křivdy. Tato detoxikace má jasně vymezené etapy, které vytvářejí určitou dynamiku vnitřního uzdravení a ta by měla být respektována, chceme-li se skutečně uzdravit. Nezáleží na tom, do kolika dílčích kroků si vnitřní uzdravení rozdělíme, důležité je, aby jejich popis odrážel skutečnou dynamiku ublížení, odpuštění a smíření. Kromě nezbytných zobecnění je zkušenost ublížení stejně jako sám… | Přečíst celý článek

29. 6. 2007

´Váš syn byl zastřelen´ sdělili komunisté mým rodičům

´Váš syn byl zastřelen´ sdělili komunisté mým rodičům

S tatínkem jste se v den útěku neviděl? Doběhl jsem k autobusu, který jel do Hodonína, chviličku před jeho odjezdem. Otec už v něm seděl se dvěma spolupracovníky – jeli na odpolední směnu. Z okna jsem zahlédl maminku s bratrem před naším domem, projeli jsme kolem kostela, který byl středobodem mého života, od třešňové aleje jsem se naposledy podíval na své Bojanovice: „Kdož ví, jestli se sem ještě někdy vrátím?“ Dojeli jsme do Hodonína ke kostelu, kde tatínek vystupoval. Neřekl jsem mu, že právě teď utíkám, ale on to dobře vycítil. Když procházel kolem mě, na okamžik se… | Přečíst celý článek

21. 12. 2011

"Jak se díváte na význam Světových dní mládeže?" Z rozhovoru s papežem Benediktem XVI...

Jak vidíte význam Světových dní mládeže? P. Lombardi: Svatý otče, jak se díváte na význam Světových dní mládeže pro pastorační strategii světové církve ve třetím tisíciletí? Benedikt XVI.: Řekl bych, že Světové dny mládeže jsou znamením, přílivem světla; zviditelňují ve světě víru a Boží přítomnost, a dodávají tak odvahu k tomu být věřícími. Věřící se v tomto světě často cítí osamoceni a jakoby ztraceni. Zde zjišťují, že nejsou sami, že existuje velká síť víry, světové společenství věřících, a že je krásné toto univerzální přátelství zažívat. Zdá se mi, že se takto rodí přátelství… | Přečíst celý článek

17. 12. 2009

„Jednoúkolová“ bytost

Mnohé ženy vědí, že velké pracovní nasazení jejich manžela je opodstatněné, ale nechápou, proč jim není schopen zavolat a upozornit, že přijde později. Proto je užitečné připomenout, že muž je bytost „jednoúkolová“, zatímco žena je schopna dělat víc věcí najednou. Vědci tuto ženskou schopnost vysvětlují častějším používáním pravé mozkové hemisféry. Když se muž soustředí na svou práci, zapomíná, že je manžel a otec. To je mimo jiné důvod, proč zapomene koupit chléb, i když jste mu před dvěma hodinami poslala zprávu na mobil! Pro ženu, která je spíše „víceúkolová“ (tedy schopná domluvit si… | Přečíst celý článek

2. 3. 2011

„Seš debil“, křičel ten kluk na mou dceru

Jednou jsem se svými dvěma dětmi zakotvil v občerstvení McDonald’s. Po nasycení jsem popíjel Café latte a děti dováděly v dětském koutku. Tu jsem si všiml, že na mou dvouletou dceru Terezku doráží nějaký cizí kluk, asi čtyřletý. Hned jsem však nezakročil, aby se dcerka postupně otrkávala životem. Nicméně jsem si přisedl blíže, abych v případě nouze nejvyšší mohl provést záchranný výsadek. Konflikt vyvrcholil tím, že kluk na Terezku zhurta křičel: „Seš debil!“ Terezka, která ještě moc mluvit neuměla, na chlapcovu nadávku kurážně odpověděla: „Ne! Teleška!“ Svou… | Přečíst celý článek

24. 5. 2011

„Teplouš“

Paříž, pozdní odpoledne. Metro směrem na La Défense je skoro prázdné. Sedím zády k několika ostatním spolucestujícím. Myslím si, že už jsme v mojí stanici, zvednu se a jdu ke dveřím. Ve skutečnosti čekáme v tunelu, tak si u dveří zase sednu. Na svém novém místě mám dobrý přehled. Na konci soupravy se baví skupinka mladých lidí. Nevidím je všechny, ale jsou tak tři nebo čtyři. Zarazí mě způsob, jakým si jeden z nich načechrává svoje odbarvené vlasy. Všimne si mě a skoro vykřikne:  „Hele, matka Tereza!“ Usměji se trochu polichocena tou záměnou a odpovím: „Bohužel,… | Přečíst celý článek

20. 9. 2001

1. Co je vlastně Bible?

Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. Urážely je krutosti, necudnosti i zázraky, kterých je v ní řada. Konstatujme alespoň pro začátek, že Bible je sporná. A pokusme se co nejvýrazněji vymezit, co je na ní zvláštní, v čem by mohla spočívat její jedinečnost, je-li jaká. Nutno předem říci, v čem není. Není ani v jejím… | Přečíst celý článek

19. 4. 2012

1. den: Ježíš nám touží dát svého Ducha

Body k modlitbě  Nejdříve se zastavme na hoře, kde se Ježíš loučil s apoštoly. Ať již to bylo kdekoli, zkusme se připojit k apoštolům. Nejsou nám ovšem příliš vzdálení? Nevnímáme celé dění jen jako historickou či dokonce mytickou událost? Komu Ježíš zaslíbil tento dar? Platí také nám, dnes, tam, kde žijeme?   Můžeme postupovat podle těchto kroků: 1. Přečtěme si text Písma Sk 1,1-8. 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 3. Zkusme si představit, jak vypadá scéna Kristova loučení s apoštoly.… | Přečíst celý článek

19. 9. 2001

1. Hledat slovo Páně

Na rozdíl od takzvané lehké literatury, která chce pobavit, klade bible na své čtenáře velmi vysoké požadavky. Kromě toho chybí většině biblických textů vlastnost, jakou vykazuje náročná literatura, která povznáší, poutá a přináší radost svým uměleckým podáním; neboť bibli jde více o obsah než o formu a podání. Proto jen velký zájem o bibli může pohnout čtenáře k tomu, aby vzal na sebe námahu, spojenou s její četbou. Takový zájem je nezřídka probuzen žízní po vědění, které vábí studovat ostatní díla antiky. Neboť jako významné dílo světové literatury dokáže dát bible - jak to sotva dokáže jiná… | Přečíst celý článek

18. 9. 2001

1. Jak katolická církev chápe manželství

Nejprve budeme mluvit o tom, jak církev chápe manželství. Úvodem ale několik slov o smyslu přípravy samotné. Víte, podle mých zkušeností za patnáct let kněžství a nějakých před tím bych řekl, že mluvit s lidmi o manželství před manželstvím je, já to přeženu, zbytečnost a holý nesmysl. Protože jim člověk říká o věcech, které se jich pořád ještě netýkají. Navíc každý člověk, který se na manželství chystá si říká: "Ano, je to pravda, že tamti dělají takové chyby, ale já (my) je dělat nebudeme. Je pravda, že tamtěm se to nepovedlo, ale udělali to špatně. My nejsme jako oni. My (já) to tak… | Přečíst celý článek

20. 9. 2001

1. kapitola: Odhalení (zjevení) Boží moudrosti

Teze: Zjevení není vrcholný produkt lidského ducha, ale dar, který netlumí rozum, avšak podněcuje jej, právě tak jako nabídka víry podněcuje svobodu. Každá reflexe církve vyrůstá z přesvědčení být pečovatelkou poselství, jehož původ je v samém Bohu, aniž by člověku byl něco takového dlužen. Nauka 1. vatikánského sněmu učí, že pravda filozofická a pravda zjevení, jejichž princip i předmět jsou odlišné, se spolu nesmísí a jedna druhou nečiní zbytečnou. Na to navazuje 2. vat. sněm v Dei verbum 2, když mluví o zjevujícím Ježíši a dějinách spásy. Křesťanství totiž přiznává základní význam času… | Přečíst celý článek

6. 5. 2003

1. Vnitřní uzdravení: uzdravení z čeho?

Duchovní uzdravení, to znamená především uzdravení ze hříchu. Hřích sám je považován za nemoc svého druhu, za ránu (vulnus) v duši, a často je také chápán jako příčina nemocí těla. Proto bylo například malomocenství spojováno s hříchem a považovalo se za jeho vnější projev. Když mluví svatý Ambrož o pýše, žádostivosti, hněvu a dalších ze sedmera hlavních hříchů, používá výrazu "naše horečka" (srov. Sv. Ambrož: Komentář k Lukášovu evangeliu, IV, 772). Toto spojení mezi uzdravením ze hříchu a fyzickým uzdravením je zejména podkladem některých evangelních příběhů, například příběhu o… | Přečíst celý článek

23. 2. 2011

1953 – v rukou komunistů …

Jeden estébák mi povídá: „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když mě pak vytáhli z auta, tak hned povel: „Svlíct a tady pod sprchu!“ Voda byla ledová, bylo 21. ledna! Pak mi dali lehoučké tričko a strčili mě do cely, kde místo záchodu byla jen díra do země. Jak jsem tak stál nad tím tureckým záchodem, tak si říkám: „Tak,  Venco, a konec idyly!“ Hned první noc mě vytáhli k výslechu. V místnosti seděli čtyři chlapi a každý měl jinou metodu. První dva na mě mluvili jakoby přátelsky. Třetí mi povídá: „Ty vole, my tě tady taky můžeme nechat… | Přečíst celý článek

1. 5. 2012

2. den: Duch posiluje vnitřního člověka Ef 3,14-19

Body k modlitbě  Dnes se skrze úryvek z listu Efezanům pokusíme nahlédnout na události Letnic z úplně jiného úhlu. Jako bychom se mohli vznést vysoko nad obyčejné starosti a z této perspektivy sledovat veliké dílo Božího stvoření a vykoupení. Teprve v těchto souvislostech lze porozumět daru Ducha svatého, kterým celý velkolepý plán stvoření člověka a jeho záchrany vrcholí.    Můžeme postupovat podle těchto kroků: 1. Přečtěme si text Písma Ef 3,14-19. 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 3. Zkusme si představit, jak… | Přečíst celý článek

6. 5. 2003

2. Faktory, které zapříčinily nový zájem o téma uzdravení

Jak vysvětlíme zájem, který v katolické církvi nově probouzí na téma uzdravení, ať už fyzického či duchovního? Je možné poukázat na některé nejdůležitější faktory. A/ Důležitost, která je v moderní kultuře připisována psychologii a psychiatrii. Tyto vědy vynesly na světlo skutečnost, že lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím a prožitky z raného dětství, zároveň nám připomněly existenci komplexů a pocitů viny, které existují jaksi vedle autentického pocitu hříšnosti a které jsou na nás uvalovány zvnější. Hlubinná psychologie vyvolal zároveň novou potřebu "hlubinné evangelizace"… | Přečíst celý článek

20. 9. 2001

2. Jak vlastně Bible vypadá?

Je to dosti tlustá kniha. V kralickém překladu má Starý zákon asi 830 stran, Nový zákon asi 270. Různá vydání se o několik stran liší. Aby se to všecko vešlo do jedné knihy, bývá Bible tištěna na jemném a tenkém, kvalitním papíře, kterému se říkává biblový. Ve skutečnosti však jde o celou knihovnu, protože Starý zákon se skládá z 39 spisů a Nový z 27. Ovšem jen v Biblích evangelických čili protestantských. Nový zákon je všude stejný, Starý nikoli. V římskokatolických Biblích má Starý zákon navíc devět dalších spisů, kterým říkává protestantská tradice apokryfy a katolická knihy… | Přečíst celý článek

20. 9. 2001

2. kapitola: Věřím, abych pochopil

2. kapitola: Věřím, abych pochopil - Credo ut intelligam (Moudrost ví všechno a rozumí všemu, Moudr 9,11; Získej moudrost, získej rozumnost, Přísl 4,5) Teze: K plnému úspěchu rozumového hledání smyslu, jak o něj usiluje filozofie, potřebuje člověk pomoc víry, což je zvláště patrné na kříži. Bible poskytuje vklad do vědění své doby přesvědčením, že není rozpor mezi rozumovým poznáním a vírou. Izrael otevřel cestu rozumu k tajemství. K základním pravidlům, která musí rozum respektovat, počítá Izrael to, že poznání člověka je cesta, která nezná klidu; že ji člověk nesmí nastoupit… | Přečíst celý článek

19. 9. 2001

2. Kdo čte, rozuměj

Toto poučení pochází z apokalyptické literatury, která načrtává často zašifrovaným způsobem budoucí dění (srv. Da 9,23 - 25; Zj 13,9. 18; 17,9). Ale platí to pro četbu bible celé. S tím je příbuzné zvolání: "Kdo má uši k slyšení, slyš" (Mk 4,9; Mt 11,15; L 14,35; Zj 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Čtenář je vybídnut aby věnoval textu zvláštní pozornost a snažil se mu porozumět. Povrchní čtení nebo poslouchání ještě nevede k "porozumění". Kdo čte bibli ze zvědavosti nebo sice z vážného zájmu, ale jen letmo, tomu zůstane bible uzavřenou knihou. (Rozumí jí právě tak málo, jako člověk, který dlí několik… | Přečíst celý článek

18. 9. 2001

2. Psychologie a teologie partnerských vztahů

Hned na začátku bych rád připomněl, že ačkoliv má romantická láska své místo ve světové i naší literatuře, je spíše určitou složkou spektra psychického vývoje jedince, než manželských vztahů, a proto běda tomu, kdo by chtěl své manželství na tomto druhu lásky postavit. Ale na druhé straně romantika do života patří a dnes se naopak může stát jiná nepříjemná věc, že totiž mladí lidé v pubertálním věku nenechají svým citovým vztahům v sobě volný průběh, a tak na místo romantiky nastoupí obhroublost, či přílišná sexuální věcnost, zkrátka nějaký podivný životní krok, který se pak velmi těžko… | Přečíst celý článek

1. 5. 2012

3. den: Tajemství Nejsvětější Trojice

 Body k modlitbě  Chceme-li porozumět událostem Velikonoc a významu daru Ducha svatého, pak je zásadní, abychom alespoň trochu nahlédli do tajemství vnitřního života samotného Boha. Jakkoli to může znít jako nemožné, Bůh nám dal možnost jeho vnitřní život poznat. Právě toho se totiž dar Ducha týká!   Můžeme postupovat podle těchto kroků: 1. Přečtěme si nejprve text Písma Jan 14,8-23. 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 3. Ptejme se, jak vypadá vnitřní hluboká jednota v Bohu. 4. Projděme verše ještě jednou,… | Přečíst celý článek

Sekce: Kapitoly

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.
(24. 1. 2023) Pouť ke sv. Valentinu je mimořádnou příležitostí, jak prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.00…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2023) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.