Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Benedikt XVI.

Z promluv papeže Benedikta XVI. k mládeži

Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která dává smysl všemu ostatnímu. Nejsme plodem náhody nebo iracionality, ale na počátku naší existence je plán Boží lásky.

z knihy Pevně se držte víry , vydal(o): Paulínky

Jsme Bohem milovaní

Ano, drazí přátelé, Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která dává smysl všemu ostatnímu. Nejsme plodem náhody nebo iracionality, ale na počátku naší existence je plán Boží lásky. Zůstávat v jeho lásce tudíž znamená žít zakořeněni ve víře, protože víra není pouhé přijetí abstraktních pravd, nýbrž důvěrný vztah s Kristem.
On nás vede k tomu, abychom otevírali svá srdce tomuto tajemství lásky a žili jako osoby, které ví, že je Bůh miluje. Pokud zůstanete v Kristově lásce, zakořeněni ve víře, naleznete i uprostřed protivenství a utrpení zdroj radosti a veselí. Víra neodporuje vašim nejvznešenějším ideálům. Naopak, pozvedá je a zdokonaluje. Drazí mladí přátelé, nepřizpůsobujte se ničemu menšímu než pravdě a lásce, nepřizpůsobujte se nikomu menšímu než Kristu!

Nemějte strach ze světa

Drazí přátelé, nenechte se ochromit jakoukoliv nevraživostí! Nemějte strach ze světa, z budoucnosti ani ze své slabosti. Pán vám dal život v tomto dějinném údobí, aby díky vaší víře dále znělo jeho jméno po celé zemi.
Při této modlitební vigilii vás vybízím: Žádejte Boha, aby vám pomohl objevit vaše povolání ve společnosti i v církvi a vytrvat v něm s radostí a věrností. Stojí za to přijmout do svého nitra Kristovo volání a vydat se odvážně a velkoryse po cestě, kterou nám nabízí. (…)
Drazí mladí přátelé, abyste dokázali objevit a věrně uskutečnit tu životní formu, k níž Pán každého z vás volá, je nezbytné zůstávat v jeho lásce jako přátelé. A jak zachovávat přátelství, ne-li prostřednictvím častého kontaktu, rozhovoru a společenství, sdílením nadějí či úzkostí? Svatá Terezie od Ježíše říkala, že modlitba je „důvěrný rozhovor s tím, o němž víme, že nás miluje"...

Ať nás přitahuje krása jeho lásky...

Drazí přátelé, celou duší se za vás modlím. Prosím vás, abyste se i vy modlili za mě. Prosme v této noci Pána, aby nás přitahovala krása jeho lásky a abychom vždy žili věrně jako jeho učedníci. Amen. (…)
Víra však není plodem lidského úsilí a rozumu, nýbrž je Božím darem: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.“ Jejím počátkem je iniciativa Boha, který nám zjevuje své nitro a vybízí nás k účasti na svém božském životě. Víra nepodává jen nějaké informace o Kristově totožnosti, nýbrž umožňuje navázat s ním osobní vztah a celou svou bytostí – inteligencí, vůlí a city – přilnout k obsahu toho, co Bůh zjevuje o sobě samém.
Ježíšova otázka „A za koho mě pokládáte vy?“  tak vlastně vyprovokovala učedníky, aby ve vztahu k němu přijali osobní rozhodnutí. Víra a následování Krista spolu úzce souvisejí. A protože víra umožňuje následovat Mistra, musí se upevňovat a růst, prohlubovat a zrát společně s tím, jak se tento důvěrný vztah s Ježíšem zintenzivňuje a umocňuje. Touto cestou musel jít také Petr a ostatní apoštolové a teprve setkání se zmrtvýchvstalým Pánem jim otevřelo oči k plnosti víry.
Drazí mladí přátelé, dnes se na vás Kristus obrací se stejnou otázkou, jakou položil apoštolům: „A za koho mě pokládáte vy?“  Odpovězte mu velkoryse a směle, jak to přísluší vašemu mladému srdci. Řekněte mu: Ježíši, vím, že jsi Boží Syn, který za mě dal svůj život. Chci tě následovat věrně a nechat se vést tvým slovem. Znáš mě a máš mě rád. Důvěřuji ti a svůj život vkládám do tvých rukou. Chci, abys byl silou, která mě podpírá, radostí, která mě nikdy neopustí. (…)
Hodně jsem v těchto dnech přemýšlel o mladých lidech, kteří čekají na váš návrat. Tlumočte jim moje sympatie, zejména těm, kteří jsou v nesnázích, a také vašim rodinám a společenstvím křesťanského života, ke kterým patříte.

Naslouchejte jeho slovům

Drazí mladí přátelé, naslouchejte skutečně Pánovým slovům, aby se ve vás stala „duchem a životem“ (Jan 6,63), aby se stala kořeny, které budou živit vaši existenci, a kritériem jednání, které nás připodobňuje osobě Krista. Naslouchejte jim vytrvale každý den, jako slovům opravdového přítele, který nás nezradí a s nímž chceme sdílet cestu života.(…)
Dobře víte, že nekráčíme- li po boku Krista, který nás vede, rozcházíme se po jiných stezkách (…). Nechte Boží slovo růst božskou milostí, velkoryse a bez jakékoliv průměrnosti, a vezměte vážně do úvahy svatost jakožto cíl.
Jsme-li vystaveni slabostem, které nás někdy sužují, počítejme i s milosrdenstvím Pána, který je vždy ochoten podat nám znovu ruku a který nám nabízí odpuštění skrze svátost pokání.

Mnozí se považují za bohy

Budete-li stavět na pevné skále, bude váš život nejenom pevný a stabilní, ale přispěje též k tomu, aby Kristovo světlo ozářilo i vaše vrstevníky a celé lidstvo. Mnohým z těch, kteří se nechali unášet životem, protože základy jejich bytí postrádaly pevnost, se tak nabídne platná alternativa. Jedná se o lidi, kteří se spokojí se sledováním módních trendů, uchylují se k momentálním zájmům a zapomínají na pravou spravedlnost nebo se utíkají ke svým domněnkám namísto toho, aby hledali pravdu bez přívlastků.(…)
Ano, existují mnozí, kteří se považují za bohy a domnívají se, že nepotřebují jiné kořeny ani základy, než jsou oni sami. Rádi by sami rozhodovali o tom, co je či není pravda, co je dobro nebo zlo, spravedlnost nebo nespravedlnost, chtějí rozhodovat o tom, kdo je hoden života anebo může být obětován na oltáři jiných perspektiv; touží konat jen nahodilé kroky bez předem daného smyslu a nechat se vést okamžitým podnětem. Tato pokušení číhají neustále. Je důležité jim nepodléhat, protože ve skutečnosti vedou do pomíjivosti života bez horizontů, do svobody bez Boha.
My naproti tomu víme dobře, že jsme stvořeni svobodnými k obrazu Božímu právě proto, abychom sami hledali pravdu a dobro a byli odpovědní za své jednání(…)Drazí přátelé, buďte rozvážní a moudří, budujte svůj život na pevném základě, kterým je Kristus.

Nenechávejte si Krista pro sebe

Mít víru znamená opírat se o víru bratří a stejně tak tvoje víra slouží jako opora pro víru druhých. Přátelství s Ježíšem vás také bude podněcovat k tomu, abyste vydávali svědectví o víře v nejrůznějších prostředích, včetně těch, kde se setkáte s odmítáním a lhostejností.
Není možné setkat se s Kristem, a přitom s ním neseznamovat i druhé lidi. Nenechávejte si Krista pro sebe! Sdílejte radost své víry s ostatními. Svět potřebuje svědectví vaší víry, zcela jistě potřebuje Boha.
Myslím, že vy, mladí lidé, kteří zde zastupujete pět kontinentů, jste úžasným důkazem plodnosti Kristova příkazu církvi: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16,15).
Také vám přísluší mimořádný úkol být učedníky a misionáři Krista v různých zemích a státech, kde žije množství mladých, toužících po velkých věcech. Když ve svých srdcích objeví, že těchto skutečných hodnot lze dosáhnout, nenechají se svést falešnými sliby takového životního stylu, v němž pro Boha není místo.

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Láska:

Mládež, teenageři:
- Otázky a odpovědi náctiletých na Linku víry a důvěry help@vira.cz
To, co cítíme, nejsme my Překonat v sobě výkyvy nálad
- Kauza Kristus Kdo byl Ježíš? Existují o něm vůbec hodnověrné důkazy?
- Radost Touhu po životě v radosti v sobě nosíme všichni
- Další texty pro mládež a teenagery zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…