Bůh pamatoval na své slovo. (Žl 105,42) - Citát z Bible na každý den

14. 6. 2001 , IMA (Foto: IMA)

Spása, spasení

Spása, spasení

VÝZNAM  SLOVA  SPÁSA

Klíč k pochopení tohoto výrazu
je v biblickém jazyce - hebrejštině,
kde slovo "spása" znamená současně:

* vytržení z nebezpečí smrti,
* naplněný život,
* osvobození,
* vykoupení,
* vyléčení,
* ochranu,
* vítězství,
* pokoj.

Z ČEHO MÁ BÝT ČLOVĚK "SPASEN"?

Bible odpovídá: "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy". A "následkem hříchu je smrt". "Bůh ale chce, aby se všichni lidé zachránili." (srv. Řím 3,23; 6,23; 1Tim 2,4)

Co je to hřích, z něhož má být člověk zachráněn, "spasen"?

"Hřích je sebevraždou, neboť vrahem není nikdo jiný, než já sám" (Michael Marsch). Hřích, který má nejrůznější podoby pronikající všemi oblastmi lidského života, je v podstatě rozhodnutím, že si "vystačíme sami". Pochází z nedůvěry v Boha a z přesvědčení, že nám chce cosi odepřít. Hřích vytváří nepřekonatelnou propast mezi člověkem a Bohem. Hřích odděluje od Boha - zdroje života, je vzpourou proti Bohu. Způsobuje zotročení člověka, minutí se cílem a nenaplněnost života - prázdnotu. Když někdo vypije jed, stává se smrt logickým důsledkem takovéhoto jednání. Tak je tomu i s hříchem, jenž usmrcuje celého člověka: usmrcuje vztahy, lásku, naději, radost, způsobuje rozbroje, nepokoj, nemoci a vposledku smrt...

Bůh ale chce, aby každý člověk žil plnohodnotný život. (srv. Ez 18,23) Proto lidem nabízí plán spásy. 

KŘESŤANSKÁ  ZVĚST  O  SPÁSE

Ježíš Kristus je mostem mezi nebem a zemí.  (Pavel VI.)      

Všechna náboženství se snaží překonat následky hříchu a stavět tak všemožné mosty přes propast, která člověka dělí od Boha. Avšak překlenout tuto propast není v lidských silách! Jediným mostem přes tuto propast by bylo úplné zachování sinajské smlouvy (desatera). Avšak žádný člověk ho není schopen zcela naplnit. Desatero tak člověka z hříchu jen usvědčuje...Do této situace vstupuje Bůh se svou "novou a věčnou smlouvou "  (srv. Lk 22,20) . Naplňuje starozákonní zaslíbení skrze Ježíše Krista, jehož jméno v hebrejštině znamená "Bůh je spása".

Ježíš, Bůh i člověk zároveň, přijal na kříži veškeré důsledky hříchu - včetně smrti  (srv. 1Petr 3,18). Zemřel a byl pohřben. V poutech smrti ale nezůstal, Boží mocí byl vzkříšen!  (srv. 1Kor 15,4) Tak zničil a překonal moc smrti a její příčinu - hřích. Ježíš takto umožnil každému člověku spásu - záchranu. A to zdarma!   (Srv. Řím 3,23). Otevřel lidem novou a definitivní cestu k naplnění života - cestu k Bohu. A on, který se sám nazval "cestou"  (Jan 14,6), pak jako první po této cestě prošel. 

SPÁSA  PRO  KAŽDÉHO

"U Boha je tvá spása a sláva, tvá pevná skála: tvé útočiště je v Bohu. Lidé doufejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště!"   (srv. Žl 62)

Ježíše, Boha spasitele, můžeme zvát do každé naší životní situace, zvát ho do všeho, čím jsme a čím žijeme... Tato příležitost se nám skýtá v každé chvíli našeho života, neboť Bůh nám ústy Písma svatého - Bible praví: "Nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!"   (2Kor 6,2) 

JAK  SPÁSU  PŘIJÍMAT ?

"Spásu dám tomu, kdo po ní touží", praví Bůh.  (srv. Žl 12,6)

Každý člověk je Ježíšem Kristem vykoupen, spasen. Ne každý to ale přijímá... Jak spásu přijmout radí Boží slovo: "Čiňte pokání a věřte evangeliu"   (Mk 1,14), "obraťte se a každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů"   (Sk 2,38). 

Konkrétní kroky: 

* Činit pokání
To znamená obracet se od falešných cest a pomíjivých jistot k Bohu. S ním pak konzultovat celý svůj život.

* Věřit evangeliu
Evangelium "je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří"  (Řím 1,16). A věřit neznamená jen o Bohu a jeho spáse vědět, ale žít z toho, spoléhat se...   (srv. Žid 11; Sk 16,31).

* Přijmout křest
Křtem se člověk spojuje s Ježíšem, který na sebe přijal náš lidský úděl: smrt - následek hříchu. Křtem ale též přijímáme Ježíšův Božský úděl: vzkříšení - vítězství nad smrtí a hříchem (srv. Řím 6,4).

* Přijímat odpuštění
"Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští" (1Jan 1,9).

* Žít ze křtu
Jsme spaseni zdarma, ne za své skutky (srv.Řím 3,23). Naším úkolem ale je tento dar spásy přijmout a rozvíjet, pracovat tak na "dovršení své spásy" (Fil 2,12), nechat se vést Božím slovem (srv. Jak 1,21; 2Tim 3,15), posilovat svou víru modlitbou, ve společenství církve, účastí na svátostech a přinášením ovoce dobrých skutků (srv. Jak 2,14). 

Neexistuje žádná oblast v životě člověka, do které by Ježíš (což v překladu znamená: "Bůh je spása") nemohl vstoupit: 

* jako spasitel,
* jako ten, kdo vytrhuje ze smrti,
* jako ochránce a zachránce,
* jako osvoboditel,
* jako ten, kdo vykupuje z každého zajetí,
* jako ten, kdo léčí, kdo nade vším vítězí
* a jako ten kdo, uděluje pokoj, radost a plnohodnotný život bez konce.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána
a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen! (Řím 10,9)

V Ježíši Kristu je spása (viz Sk 4,12)

Díky němu život člověka nekončí a dochází naplnění.
On sám nám vychází vstříc.
Je jen na nás zda se pro Ježíše Krista rozhodneme...

 
(Související) texty k tématu:

Spása, spasení
Spása, spasení Jaký je význam tohoto slova, stěžejního pro (každé) náboženství?
Ježíš nepřišel posuzovat, jak zvládáme…
Ježíš ti nabízí mnohem víc než náš český "klídek"
Kdo je Ježíš Kristus - Jméno Ježíš znamená: Bůh zachraňuje.
Neměnil svět zabíjením 
Neboj! Je s tebou, záleží mu na tobě!  
-Slibují nám mnoho. Nechoďme ale za nimi! 
Jistota spasení ? 
28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

Láska:
Láska- Bez lásky lze vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný, ale...
- Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře!
- Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství
- Láska očima dětí
- Další texty na k tématu láska zde

Obrácení, pokání:
- Pokání, obrácení - souhrnný pohled
- Je možné se změnit a obrátit?
Člověk může změnit svůj osud
Na útěku před sebou, aneb v bludném kruhu
Láska k sobě samému je základ životní kreativity 
Absolutizace toho, co není absolutní
- Spása a obrácení krok k přijetí naplněného života.
- Pokud nechápeme, co je hřích, nejsme schopni obrácení...
- Další texty k tématu obrácení, pokání, uzdravení zde

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Vzkříšení, život po smrti, posmrtný život:
- Smrtí končí jen jedna podoba lidská existence
- Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu
- "Já jdu domů, do náruče Boží".
- Rozdíl mezi vzkříšením a reinkarnací (Anselm Grün)
- "Život po porodu neexistuje", rozhovor tří embryí v těle matky...
- Smíme očekávat nová nebesa a novou zemi
- Jistota ´adresy v nebi´ člověka posiluje
- Další texty k tématu vzkříšení zde

(Vnitřní) uzdravení:
Lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím 
Staré zážitky mohou ovlivnit to, co prožíváme nyní 
Nenávist k rodičům se může promítat i do ostatních vztahů
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala 
Vypořádání se s minulostí je možné
Jak se vyrovnat s vnitřními zraněními? 
Chci se uzdravit - jedinečné rozhodnutí 
Ježíš uzdravuje tvé srdce 
Ježíš nepřišel uzdravit jen "duši", ale celého člověka
Láska Boží léčí naše náruživosti a závislosti 
Odpuštění má uzdravující účinky 
- viz téma: zraněníminulost

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(16. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří listopadové dny roku 1989. (odkaz na kna.cz)

Ohlédnutí na dobu po roce 1989

(15. 11. 2019) Radikálním zločinem komunismu nebylo zabíjení...

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2019) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

(12. 11. 2019) Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo,…

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se…