VÝZNAM  SLOVA  SPÁSA

Klíč k pochopení tohoto výrazu
je v biblickém jazyce - hebrejštině,
kde slovo "spása" znamená současně:

* vytržení z nebezpečí smrti,
* naplněný život,
* osvobození,
* vykoupení,
* vyléčení,
* ochranu,
* vítězství,
* pokoj.

Z ČEHO MÁ BÝT ČLOVĚK "SPASEN"?

Bible odpovídá: "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy". A "následkem hříchu je smrt". "Bůh ale chce, aby se všichni lidé zachránili." (srv. Řím 3,23; 6,23; 1Tim 2,4)

Co je to hřích, z něhož má být člověk zachráněn, "spasen"?

"Hřích je sebevraždou, neboť vrahem není nikdo jiný, než já sám" (Michael Marsch). Hřích, který má nejrůznější podoby pronikající všemi oblastmi lidského života, je v podstatě rozhodnutím, že si "vystačíme sami". Pochází z nedůvěry v Boha a z přesvědčení, že nám chce cosi odepřít. Hřích vytváří nepřekonatelnou propast mezi člověkem a Bohem. Hřích odděluje od Boha - zdroje života, je vzpourou proti Bohu. Způsobuje zotročení člověka, minutí se cílem a nenaplněnost života - prázdnotu. Když někdo vypije jed, stává se smrt logickým důsledkem takovéhoto jednání. Tak je tomu i s hříchem, jenž usmrcuje celého člověka: usmrcuje vztahy, lásku, naději, radost, způsobuje rozbroje, nepokoj, nemoci a vposledku smrt...

Bůh ale chce, aby každý člověk žil plnohodnotný život. (srv. Ez 18,23) Proto lidem nabízí plán spásy. 

KŘESŤANSKÁ  ZVĚST  O  SPÁSE

Ježíš Kristus je mostem mezi nebem a zemí.  (Pavel VI.)      

Všechna náboženství se snaží překonat následky hříchu a stavět tak všemožné mosty přes propast, která člověka dělí od Boha. Avšak překlenout tuto propast není v lidských silách! Jediným mostem přes tuto propast by bylo úplné zachování sinajské smlouvy (desatera). Avšak žádný člověk ho není schopen zcela naplnit. Desatero tak člověka z hříchu jen usvědčuje...Do této situace vstupuje Bůh se svou "novou a věčnou smlouvou "  (srv. Lk 22,20) . Naplňuje starozákonní zaslíbení skrze Ježíše Krista, jehož jméno v hebrejštině znamená "Bůh je spása".

Ježíš, Bůh i člověk zároveň, přijal na kříži veškeré důsledky hříchu - včetně smrti  (srv. 1Petr 3,18). Zemřel a byl pohřben. V poutech smrti ale nezůstal, Boží mocí byl vzkříšen!  (srv. 1Kor 15,4) Tak zničil a překonal moc smrti a její příčinu - hřích. Ježíš takto umožnil každému člověku spásu - záchranu. A to zdarma!   (Srv. Řím 3,23). Otevřel lidem novou a definitivní cestu k naplnění života - cestu k Bohu. A on, který se sám nazval "cestou"  (Jan 14,6), pak jako první po této cestě prošel. 

SPÁSA  PRO  KAŽDÉHO

"U Boha je tvá spása a sláva, tvá pevná skála: tvé útočiště je v Bohu. Lidé doufejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště!"   (srv. Žl 62)

Ježíše, Boha spasitele, můžeme zvát do každé naší životní situace, zvát ho do všeho, čím jsme a čím žijeme... Tato příležitost se nám skýtá v každé chvíli našeho života, neboť Bůh nám ústy Písma svatého - Bible praví: "Nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!"   (2Kor 6,2) 

JAK  SPÁSU  PŘIJÍMAT ?

"Spásu dám tomu, kdo po ní touží", praví Bůh.  (srv. Žl 12,6)

Každý člověk je Ježíšem Kristem vykoupen, spasen. Ne každý to ale přijímá... Jak spásu přijmout radí Boží slovo: "Čiňte pokání a věřte evangeliu"   (Mk 1,14), "obraťte se a každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů"   (Sk 2,38). 

Konkrétní kroky: 

* Činit pokání
To znamená obracet se od falešných cest a pomíjivých jistot k Bohu. S ním pak konzultovat celý svůj život.

* Věřit evangeliu
Evangelium "je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří"  (Řím 1,16). A věřit neznamená jen o Bohu a jeho spáse vědět, ale žít z toho, spoléhat se...   (srv. Žid 11; Sk 16,31).

* Přijmout křest
Křtem se člověk spojuje s Ježíšem, který na sebe přijal náš lidský úděl: smrt - následek hříchu. Křtem ale též přijímáme Ježíšův Božský úděl: vzkříšení - vítězství nad smrtí a hříchem (srv. Řím 6,4).

* Přijímat odpuštění
"Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští" (1Jan 1,9).

* Žít ze křtu
Jsme spaseni zdarma, ne za své skutky (srv.Řím 3,23). Naším úkolem ale je tento dar spásy přijmout a rozvíjet, pracovat tak na "dovršení své spásy" (Fil 2,12), nechat se vést Božím slovem (srv. Jak 1,21; 2Tim 3,15), posilovat svou víru modlitbou, ve společenství církve, účastí na svátostech a přinášením ovoce dobrých skutků (srv. Jak 2,14). 

Neexistuje žádná oblast v životě člověka, do které by Ježíš (což v překladu znamená: "Bůh je spása") nemohl vstoupit: 

* jako spasitel,
* jako ten, kdo vytrhuje ze smrti,
* jako ochránce a zachránce,
* jako osvoboditel,
* jako ten, kdo vykupuje z každého zajetí,
* jako ten, kdo léčí, kdo nade vším vítězí
* a jako ten kdo, uděluje pokoj, radost a plnohodnotný život bez konce.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána
a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen! (Řím 10,9)

V Ježíši Kristu je spása (viz Sk 4,12)

Díky němu život člověka nekončí a dochází naplnění.
On sám nám vychází vstříc.
Je jen na nás zda se pro Ježíše Krista rozhodneme...