Slabého zdvihá z prachu. (Žl 113,7) - Citát z Bible na každý den

14. 6. 2001 , IMA (Foto: IMA)

Spása, spasení

Spása, spasení

VÝZNAM  SLOVA  SPÁSA

Klíč k pochopení tohoto výrazu
je v biblickém jazyce - hebrejštině,
kde slovo "spása" znamená současně:

* vytržení z nebezpečí smrti,
* naplněný život,
* osvobození,
* vykoupení,
* vyléčení,
* ochranu,
* vítězství,
* pokoj.

Z ČEHO MÁ BÝT ČLOVĚK "SPASEN"?

Bible odpovídá: "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy". A "následkem hříchu je smrt". "Bůh ale chce, aby se všichni lidé zachránili." (srv. Řím 3,23; 6,23; 1Tim 2,4)

Co je to hřích, z něhož má být člověk zachráněn, "spasen"?

"Hřích je sebevraždou, neboť vrahem není nikdo jiný, než já sám" (Michael Marsch). Hřích, který má nejrůznější podoby pronikající všemi oblastmi lidského života, je v podstatě rozhodnutím, že si "vystačíme sami". Pochází z nedůvěry v Boha a z přesvědčení, že nám chce cosi odepřít. Hřích vytváří nepřekonatelnou propast mezi člověkem a Bohem. Hřích odděluje od Boha - zdroje života, je vzpourou proti Bohu. Způsobuje zotročení člověka, minutí se cílem a nenaplněnost života - prázdnotu. Když někdo vypije jed, stává se smrt logickým důsledkem takovéhoto jednání. Tak je tomu i s hříchem, jenž usmrcuje celého člověka: usmrcuje vztahy, lásku, naději, radost, způsobuje rozbroje, nepokoj, nemoci a vposledku smrt...

Bůh ale chce, aby každý člověk žil plnohodnotný život. (srv. Ez 18,23) Proto lidem nabízí plán spásy. 

KŘESŤANSKÁ  ZVĚST  O  SPÁSE

Ježíš Kristus je mostem mezi nebem a zemí.  (Pavel VI.)      

Všechna náboženství se snaží překonat následky hříchu a stavět tak všemožné mosty přes propast, která člověka dělí od Boha. Avšak překlenout tuto propast není v lidských silách! Jediným mostem přes tuto propast by bylo úplné zachování sinajské smlouvy (desatera). Avšak žádný člověk ho není schopen zcela naplnit. Desatero tak člověka z hříchu jen usvědčuje...Do této situace vstupuje Bůh se svou "novou a věčnou smlouvou "  (srv. Lk 22,20) . Naplňuje starozákonní zaslíbení skrze Ježíše Krista, jehož jméno v hebrejštině znamená "Bůh je spása".

Ježíš, Bůh i člověk zároveň, přijal na kříži veškeré důsledky hříchu - včetně smrti  (srv. 1Petr 3,18). Zemřel a byl pohřben. V poutech smrti ale nezůstal, Boží mocí byl vzkříšen!  (srv. 1Kor 15,4) Tak zničil a překonal moc smrti a její příčinu - hřích. Ježíš takto umožnil každému člověku spásu - záchranu. A to zdarma!   (Srv. Řím 3,23). Otevřel lidem novou a definitivní cestu k naplnění života - cestu k Bohu. A on, který se sám nazval "cestou"  (Jan 14,6), pak jako první po této cestě prošel. 

SPÁSA  PRO  KAŽDÉHO

"U Boha je tvá spása a sláva, tvá pevná skála: tvé útočiště je v Bohu. Lidé doufejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště!"   (srv. Žl 62)

Ježíše, Boha spasitele, můžeme zvát do každé naší životní situace, zvát ho do všeho, čím jsme a čím žijeme... Tato příležitost se nám skýtá v každé chvíli našeho života, neboť Bůh nám ústy Písma svatého - Bible praví: "Nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!"   (2Kor 6,2) 

JAK  SPÁSU  PŘIJÍMAT ?

"Spásu dám tomu, kdo po ní touží", praví Bůh.  (srv. Žl 12,6)

Každý člověk je Ježíšem Kristem vykoupen, spasen. Ne každý to ale přijímá... Jak spásu přijmout radí Boží slovo: "Čiňte pokání a věřte evangeliu"   (Mk 1,14), "obraťte se a každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů"   (Sk 2,38). 

Konkrétní kroky: 

* Činit pokání
To znamená obracet se od falešných cest a pomíjivých jistot k Bohu. S ním pak konzultovat celý svůj život.

* Věřit evangeliu
Evangelium "je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří"  (Řím 1,16). A věřit neznamená jen o Bohu a jeho spáse vědět, ale žít z toho, spoléhat se...   (srv. Žid 11; Sk 16,31).

* Přijmout křest
Křtem se člověk spojuje s Ježíšem, který na sebe přijal náš lidský úděl: smrt - následek hříchu. Křtem ale též přijímáme Ježíšův Božský úděl: vzkříšení - vítězství nad smrtí a hříchem (srv. Řím 6,4).

* Přijímat odpuštění
"Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští" (1Jan 1,9).

* Žít ze křtu
Jsme spaseni zdarma, ne za své skutky (srv.Řím 3,23). Naším úkolem ale je tento dar spásy přijmout a rozvíjet, pracovat tak na "dovršení své spásy" (Fil 2,12), nechat se vést Božím slovem (srv. Jak 1,21; 2Tim 3,15), posilovat svou víru modlitbou, ve společenství církve, účastí na svátostech a přinášením ovoce dobrých skutků (srv. Jak 2,14). 

Neexistuje žádná oblast v životě člověka, do které by Ježíš (což v překladu znamená: "Bůh je spása") nemohl vstoupit: 

* jako spasitel,
* jako ten, kdo vytrhuje ze smrti,
* jako ochránce a zachránce,
* jako osvoboditel,
* jako ten, kdo vykupuje z každého zajetí,
* jako ten, kdo léčí, kdo nade vším vítězí
* a jako ten kdo, uděluje pokoj, radost a plnohodnotný život bez konce.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána
a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen! (Řím 10,9)

V Ježíši Kristu je spása (viz Sk 4,12)

Díky němu život člověka nekončí a dochází naplnění.
On sám nám vychází vstříc.
Je jen na nás zda se pro Ježíše Krista rozhodneme...

 
(Související) texty k tématu:

Spása, spasení
Spása, spasení Jaký je význam tohoto slova, stěžejního pro (každé) náboženství?
Ježíš nepřišel posuzovat, jak zvládáme…
Ježíš ti nabízí mnohem víc než náš český "klídek"
Kdo je Ježíš Kristus - Jméno Ježíš znamená: Bůh zachraňuje.
Neměnil svět zabíjením 
Neboj! Je s tebou, záleží mu na tobě!  
-Slibují nám mnoho. Nechoďme ale za nimi! 
Jistota spasení ? 
28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

Láska:
Láska- Bez lásky lze vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný, ale...
- Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře!
- Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství
- Láska očima dětí
- Další texty na k tématu láska zde

Obrácení, pokání:
- Pokání, obrácení - souhrnný pohled
- Je možné se změnit a obrátit?
Člověk může změnit svůj osud
Na útěku před sebou, aneb v bludném kruhu
Láska k sobě samému je základ životní kreativity 
Absolutizace toho, co není absolutní
- Spása a obrácení krok k přijetí naplněného života.
- Pokud nechápeme, co je hřích, nejsme schopni obrácení...
- Další texty k tématu obrácení, pokání, uzdravení zde

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Vzkříšení, život po smrti, posmrtný život:
- Smrtí končí jen jedna podoba lidská existence
- Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu
- "Já jdu domů, do náruče Boží".
- Rozdíl mezi vzkříšením a reinkarnací (Anselm Grün)
- "Život po porodu neexistuje", rozhovor tří embryí v těle matky...
- Smíme očekávat nová nebesa a novou zemi
- Jistota ´adresy v nebi´ člověka posiluje
- Další texty k tématu vzkříšení zde

(Vnitřní) uzdravení:
Lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím 
Staré zážitky mohou ovlivnit to, co prožíváme nyní 
Nenávist k rodičům se může promítat i do ostatních vztahů
Mám tě ráda mami, ale nenávidím, cos mi udělala 
Vypořádání se s minulostí je možné
Jak se vyrovnat s vnitřními zraněními? 
Chci se uzdravit - jedinečné rozhodnutí 
Ježíš uzdravuje tvé srdce 
Ježíš nepřišel uzdravit jen "duši", ale celého člověka
Láska Boží léčí naše náruživosti a závislosti 
Odpuštění má uzdravující účinky 
- viz téma: zraněníminulost

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2019) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2019) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2019) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová
(11. 9. 2019) Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě…

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2019) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2019) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…