Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Ž 23,1) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

(Foto: IMa) (Foto: IMa)

Zeptali jsme se různých lidí, jak pohlížejí na Velikonoce

Zeptali jsme se různých lidí, jak pohlížejí na Velikonoce

z knihy Velikonoce - soubor různých textů

1.    Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
2.    Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
3.    Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
4.    Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
  
 

Odpovídá: Zdeněk (21 let)
Pokřtěn ve 20ti letech 

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 
Velikonoce jsou časem, kdy si člověk může uvědomit, jak velká je Boží láska k člověku, když Bohu stálo za to obětovat svého jediného Syna za očištění lidí od hříchu. 
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Při velikonoční vigílii si připomínáme Kristovo vítězství nad smrtí a očištění člověka od hříchu. Je to sama o sobě velká noc. Křest je očištění člověka od hříchu a jeho obrácení na Boží cestu. Když má člověk možnost oslavit tuto noc odevzdáním se Bohu a zřeknutím se hříchu, je to obrovský duchovní zážitek. Pro mě byl křest o velikonoční vigílii nejsilnější duchovní zážitek v mém životě. 
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka) ? 
Pro mě jsou Velikonoce časem, kdy se mohu zastavit v tomhle rychlém světě a uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje a jak já s jeho láskou a milosrdenstvím nakládám. Je to čas k novému obrácení na Boží cestu a novému začátku. 
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 
Myslím si, že pravý význam a poselství Velikonoc se týká jen křesťanů. Já (v době kdy jsem byl Boha neznalý) jsem o pravé hloubce Velikonoc neměl ani potuchy.

Odpovídá: Jakub (45)
Pokřtěn po narození

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Od mládí je cítím daleko silněji než Vánoce. O Vánocích se Kristus narodil, ale o Velikonocích nás spasil. Někdo tvrdí, že to je otázka větší pokory, až jí člověk získá, cítí prý Vánoce stejně silně. Já jsem zatím ve fázi, kdy jednoznačně vítězí Velikonoce.

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Myslím, že právě proto, že Kristus proměnil křest, když v něm právě on osobně v Jordáně sám vzal na sebe veškerý hřích světa.  Je to velmi silný symbol. Po čtyřicetidenním postu přichází absolutní vítězství kříže, nový život symbolizovaný čerstvou křestní vodou, ve které je omyt paškál s Kristovými ranami a září světla jeho vítězství, a do tohoto vítězství mohou být novokřtěnci ponořeni. Prostě úžasné!!!

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
„Dnešní“ člověk je úplně stejný člověk, jako ten, který žil před dvěma stoletími nebo dvěma tisíci let. Odmítám věty typu „ta dnešní mládež…“ Zajeďte se podívat do Pompejí, kde je zakonzervován životní styl z doby Kristovy, a uvidíte, že lidé tehdy řešili naprosto stejné otázky a problémy jako řešíme my dnes. Zásadním mezníkem je víra. Pro toho, kdo tento Boží dar má, jsou Velikonoce opravdu hluboké svátky, pro toho, kdo ho nemá, jsou to pouze jakési „svátky jara, kdy se běhá s pomlázkou“.

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Ano víceméně si to myslím, viz minulá otázka.

Odpovídá: Jana (76)
Pokřtěna hned po narození

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Vzdor Kristovu hroznému utrpení je to svátek NADĚJE. Je vyústěním a dovršením Kristova příchodu na svět s poselstvím lásky.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Nikdy není vše ztraceno! Kristus umírá na kříži za každého – od nás nečeká dokonalost, ale pravdivost.  Žalm 72 – „má soucit s nuzným ubožákem, vysvobodí poníženého, jenž nemá pomocníka“.

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Je-li člověk upřímný, opravdový a k sobě pravdivý, je zachráněn pro věčnost. Lotr na pravici takový byl, i když až v okamžiku smrti a … „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“.

Odpovídá: Anna (28)
Pokřtěna ve třech měsících

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Protože se udála nejdůležitější věc v dějinách vesmíru, díky tomu máme naději a bez toho by to všechno bylo v prčicích. :-)
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Protože to tak církev konala od začátku - a je to prostě oslava Vykoupení, tak proč to nespojit a neprožívat tyhle nejdůležitější okamžiky současně.
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Že Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých a skrze toto přemohl smrt a Zlého - skrze to máme přislíben věčný život, nový život, vzkříšení.
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Myslím, že se týká i nekřesťanů, ale moc si to neuvědomují. Nicméně nabídka stále platí pro všechny - a kdyby se jich to netýkalo, tak by nabídka neplatila. :-)

Odpovídá: Markéta (46)
Pokřtěna v půl roce života

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Přinesly nový život a ta nabídka tu je stále.

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Protože něco starého umírá a něco nového nastává – změna kvality života – paralela se smrtí Krista a vzkříšením, tak je to čas příhodný.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Že je možné žít ve vnitřní svobodě a učit se milovat.

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Ne, každému nabízejí naději a lásku.

Odpovídá: Jan (80)
Pokřtěn hned po narození

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Protože řeší hlavní problém každého člověka všech dob (viz otázku 4). 

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Nevím.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Biblický Adam je typ člověka, který hřeší a pak hledá výmluvy. Kristus dokázal s láskou i bez viny trpět a umřít za cizí hříchy a výmluvy.

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Týká se všech lidí. Jednou člověk pocítil svobodu volby dobra či zla. To je všelidský problém, jenž vznikl před křesťanstvím i židovstvím: znát dobro a zvolit zlo, jež odporuje Božímu slovu (Desateru), nebo přirozenému zákonu (svědomí). Pak člověk prožívá své drama (které zvíře nezná) a touží po vysvobození, ať je křesťan nebo ne. Že to znají i nekřesťané, lze najít u římského básníka Ovidia (43 př. Kr.–18 po Kr.), jenž praví: „Video meliora proboque, deteriora sequor“, tj. „Vidím a schvaluji dobré, ale řídím se zlým.“  Tento problém podrobně rozebírá sv. Pavel (Řím 7,14-25), ten však už spatřuje záchranu v Bohu, skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A to je asi obsah i smysl poselství Velikonoc. Že i nevěřící, resp. pohané jsou povoláni ke spáse, je doloženo v Bibli, např. Mt 8,11; Lk 13,29; Jn 10,16; Sk 10 aj.

Odpovídá: Tomáš (40)
Pokřtěn pár dní po narození, ale na vědomí a se souhlasem přijal tento fakt později

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Protože se v nich naplnilo poslání Ježíše, Boha mezi lidmi. Jeho dílo bylo v ony dny, jak on sám řekl, „dokonáno“. Spása je zde!

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Ve křtu se získává darem nový život. Spolu s Kristem je pokřtěný člověk se svým starým já pohřben a o Veliké noci je vzkříšen, stává se novým stvořením.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Bůh nás nenechal ztracené, znovu otevírá nebe. Daroval nám život svého Syna…

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?

Ano i ne. Nabídka spásy je tu pro každého člověka, ale nevěřící na to většinou neslyší… a tak jsem docela na jednu stranu rád, že nám Velikonoce nezesvětštěly natolik, že bych v obchodech slyšel celou dobu postní rádoby křesťanské písně různých kvalit, tak jako se to stalo zvykem během adventu. 

Odpovídá: Tomáš (51)
Pokřtěn po narození

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Bůh nám dal naději na věčný život.

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Velikonocemi je umocněn dojem nového začátku, kterým křest vlastně je.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Pro mě jsou Velikonoce hlubokým tajemstvím – to že milosrdný Bůh musel obětovat svého syna, aby usmířil se sebou svět.

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Asi ano, teď nenacházím poselství pro nekřesťany, snad ta naděje, ale to je také tajemství…

Odpovídá: Monika (25)
Pokřtěna ve čtyřech měsících

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Velikonoce jsou hlavním křesťanským svátkem proto, že v nich dostáváme veliký dar skrze vzkříšení Ježíše Krista. Znovu máme možnost prožít s Kristem jeho utrpení (nejen to naše, které s ním mnohdy ani nesdílíme), znovu se nám otevírá brána nebes. Máme příležitost si uvědomit, že i tolik obávaná smrt je doopravdy jen branou do lepšího, pro které se již tady můžeme rozhodnout.

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Voda při křtu z nás smývá hřích. Kristus nás svou smrtí a zmrtvýchvstáním vykoupil z hříchu. Proto jsou dospělí křtěni právě ve chvíli, kdy hřích ztrácí nadvládu nad lidstvem. A samozřejmě jsou křtěni o Velikonocích právě proto, že Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Pro mě je hlavním poselstvím Velikonoc to, že i když jsem v temnotě a neznám cestu dál, tak vím, že Pán si tím také prošel, všemi zavržen a opuštěn. On vstal a dal nám nový směr, novou naději, a tak chci také vstát ze svých hříchů a jít dál, jít za Ním.

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
To záleží na tom, jak se my křesťané k tomu postavíme. Křesťanské poselství je tu pro všechen lid, avšak dokážeme ho hlásat i ostatním? Dokážeme zvěstovat našim ne-křesťanským bližním radostnou zvěst?

Odpovídá: Markéta (49)
Pokřtěna po narození

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Je to opravdu k zamyšlení… fakt, že církev povazuje Velikonoce za hlavní svátek. Možná to člověka přivádí k hluboké vnitřní reflexi, k zamyšlení, meditaci nad obrovskou vahou bolesti v životě člověka. A tedy i v životě Krista – pravého člověka. Hodnota bolesti, utrpení, „prohry“ má jen v křesťanské ekonomice úžasný význam a přivádí k opravdové konverzi, k faktu, že člověk – podle přikladu Krista – má odvahu se podívat do tváře bolesti a přijmout ji plně, v odevzdání se plně do rukou Páně. A zažívat tak pokaždé „vzkříšení“, objevit tak sílu právě v bolesti milovat dál a nezastavit se.

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Snad proto, že právě Velikonoční tajemství bolesti, smrti a Zmrtvýchvstání je klíčem, srdcem k tajemství, jedinečnosti tohoto náboženství. Snad jen v křesťanství máme Boha, který za každého z nás „dal život“.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Právě způsob, jak „žít“ i v bolesti, v nezdarech, po přikladu Krista „milovat a věřit i v těch nejtěžších situacích v životě“. A to nejen bolesti fyzické, ale i duchovní, mentální… Jaké to muselo byt pro Krista utrpení „cítit se“ opuštěn od Otce, zažít „rozdělení Trojice“…

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Myslím, že právě moment „smrti a zmrtvýchvstání“ v denním životě (když zažívám bolest, ale i přesto se snažím dále milovat své bližní) je universálním poselstvím pro každého člověka, ať už jiného vyznání nebo náboženství.

Odpovídá: Tereza (29)
Pokřtěna po narození, obrácení ale prožila teprve před pár lety

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Myslím, že na to budu přicházet do konce života. Ježíš nás svojí smrtí zachránil ze zajetí ďábla. Bůh udělal něco neuvěřitelného – sám sebe zničil, abychom mohli žít. Velikonoce jsou největší důkaz Boží lásky.

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Protože křest je vlastně „smrtí starého člověka“, a je krásné, že křtem povstávají do nového života spolu s Kristem, který mocí své lásky vstává s mrtvých. Takže ani ve smrti, ani ve vzkříšení nejsou katechumeni sami. :-)

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Jak jsem psala, pro mě jsou Velikonoce největším důkazem Boží lásky. To, že mě někdo tak miluje, že se kvůli mně nechá ponižovat, bít, plivat na sebe, úplně se zříct svojí důstojnosti, svojí velikosti, svojí moci… Že za mě dokonce zemře, aby si to "vyřídil" s mým věznitelem, jenom proto, že mě tak miluje… Že Ten, kdo je Nesmrtelný, přijme dobrovolně smrt, abychom ani v umírání a opuštěnosti nebyli sami…
A taky to, že nemusím být skvělá, dokonalá svatá. Svou smrtí na kříži mi Ježíš říká: „Já vím, že jsi to podělala. Neboj se, já jsem to vzal na sebe. A jenom já tě z toho můžu dostat.“

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Určitě ne, ale nevím, jestli to mohou vůbec ne-křesťané pochopit. Poselství Boží lásky bez pochopení Boží velikosti a moci – z toho asi vyjde spíš nějaký "bůh-slaboch", takový hodný trouba. Nebo berou Ježíše jako vizionáře, idealistu, který na to holt v tomhle světe doplatil. No, jak píše svatý Pavel - pro některé je kříž bláznovstvím, pro některé pohoršením…
Taky mě napadá, že nejspíš ani my křesťané nechápeme úplně vždycky, co ty Velikonoce vlastně znamenají. Možná, že kdybychom to líp chápali, bylo by to na nás i víc vidět – a pak by se poselství Velikonoc třeba stalo srozumitelnějším i pro ne-křesťany.

Odpovídá: Michael (46)
Pokřtěn ve třech týdnech

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Protože skrze Vtělení Smrt a Vzkříšení Ježíše Krista se nám otvírá možnost obnovy našeho života a navrácení šance být opět se svým stvořitelem.

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Protože je to slavnost Nového života a ve křtu jde o Nový život.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Máš možnost znovu žít. Důstojnost, o kterou se tě snažil připravit hřích je ti navrácena. Mandát nad sebou, který jsi hříchem předal nepříteli, je znovu vrácen do Božích rukou. Největší krádež historie – krádež člověka je zničena.

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Nikoli týká se všech, ale vzhledem k tomu jak tajemství velikonoc sami křesťané vyprazdňují, je těžko srozumitelné ostatním.

Odpovídá: Michaela (28)
Pokřtěna cca měsíc po narození

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Už při Ježíšově narození nám Bůh naznačil, co všechno je pro nás a naši spásu ochotný udělat, ale o Velikonocích se tato láska dovršila, ukázala se v plnosti a zvítězila nad smrtí.

Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Naznačuje se tak souvislost mezi křtem, který přináší odpuštění hříchů a spásu a Ježíšovým utrpením, které nám přineslo spásu.

Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Že nás má Bůh tak rád, že neváhá za nás položit život, dává nám příklad a ukazuje nám, jak máme i my jednat, abychom s ním byli spojeni už tady na zemi a jednou sjednoceni v nebi - viz „Chápete, co jsem vám učinil …, jestli tedy já, Mistr a Pán, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat“. Učí nás tomu, že se máme Jím nechat obdarovávat, ale také darovat sebe.

Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Ne, týká se všech, kteří uvěřili/přijali nebo jednou uvěří/přijmou (neomezuji na pozemský život) Boží lásku.

Odpovídá: Michal (40 let)
Pokřtěn v prvním měsíci svého života

Proč jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Klíčovým bodem křesťanské víry je okamžik, kdy Ježíš Kristus vydal sám sebe za člověka. To se stalo právě o Velikonocích. Ale nejen to, Kristovo vítězství není jen v nezištném položení života, ale překonání smrti svým vzkříšením. Velikonoční noc, noc vzkříšení, je největší slavností, „matka všech liturgií“, tehdy byla poražena smrt. Toto poselství je pro nás základem všeho.
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích? 
Protože velikonoční noc je „matkou všech nocí“. Právě tam si křesťané připomínají onen zásadní okamžik přechodu mezi smrtí a životem, právě proto v tuto noc také křtí katechumeny, tedy žadatele o křest. Křest je totiž vyjádřením přechodu mezi smrtí a životem. Celá řada paralel z Bible Starého zákona i z textů Nového zákona interferuje s tímto momentem. 
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)? 
Dnešní svět kolem nás se jeví jako zápas o přežití. To je do jisté míry správné. Ale právem se ptáme, zda to je celý cíl našeho života. Často to vypadá, že „zkratky“, které obcházejí zákony, slušnost, vztahy … mají dnes navrch. Základní poselství Velikonoc je ale říká: Zlo ve všech rozměrech je překročeno. Je tu ještě jiný zákon, který bude stát v konečném součtu jako klíčový. To je zákon nezištné sebedarující lásky našeho Boha! 
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 
Týká se především každého, kdo přes všechno opravdu těžké, složité a bolestné, nepřestal věřit v dobro. Velikonoce zvěstují všem bez rozdílu víry a náboženství: Bůh bude mít poslední slovo. Nespočítá v pomstě, zdrcujícím rozsudku či utrpení lidí. Spočívá ve vítězství života nad smrtí.

Odpovídá: Marek (31)
Pokřtěn ihned po narození

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
Pro tu událost, kterou je ukřižování a vydání se Pána za nás a zmrtvýchvstání, které nás zachránilo a naplňuje nadějí…
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Protože to je právě doba úzce spjata s rozhodnutím se pro našeho Pána, někdo to činí poprvé (konvertita, který je křtěn) a někdo znovu obnovuje své „ano!“ Pánu Ježíši.
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
Ježíš přišel, aby tě spasil, není nic většího, je jen na tobě, zda tomu uvěříš, řekneš mu své ano a necháš se vést jeho Duchem… Pro mě osobně jsou Velikonoce především doba uvědomění si své hříšnosti a dopumpování energie a hlavně naděje pro další rok.
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
Ne, týká se to každého, protože Ježíš zemřel za nás všechny, bez rozdílu, zda se k němu v životě přihlásím, to je ta úžasná zpráva.

Odpovídá: Zuzana (36 let)
Pokřtěna v 15ti letech 

Proč jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 
Protože se o velikonocích slaví ústřední tajemství spásy. Východní církve za hlavní křesťanský svátek považují vtělelní. 
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích? 
Protože je tím lépe naznačen bezprostřední vstup do události vykoupení. 
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka) ? 
Že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 
Je určené všem lidem, kteří ho chtějí přijmout.

Odpovídá: Magda (21 let)
Pokřtěna ve 2. měsíci svého života 

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 
Velikonoce jsou křesťanským svátkem, ve kterém si připomínáme zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ten byl poslán od Boha, aby na sebe vzal všechny hříchy světa, hříchy každého z nás, a skrze smrt na kříži nás vykoupil pro život věčný. 
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích? 
Právě proto, že tuto noc slavíme zmrtvýchvstání Ježíše Krista, je to zároveň i ten "nejlepší" čas, ve kterém se z hříšných lidí rodí nové Boží děti. Jsou očištěni od všech hříchů a začíná pro ně nový život, život v Kristu. 
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka) ? 
Velikonoce mi každým rokem připomenou, jak nekonečně nás Bůh miluje, když poslal svého jediného syna, aby nás vykoupil od hříchu a otevřel nám bránu do nebes. Vždy si také uvědomím, že život na Zemi je jen "přestupní stanicí" a že smrtí náš život neskončí, ba naopak začne. 
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 
Myslím, že to pravé poselství Velikonoc se týká jen křesťanů. Nevěřící lidé často ani netuší, co se slaví. Vědí, že Velikonoce existují, často pro ně mají význam jen jako tradiční svátek. Malování kraslic, pletení pomlázky atd. Berou je spíš jako svátky jara. Je ale jen na nás křesťanech, abychom se snažili jim pravý význam těchto svátků přiblížit a poukázat na jejich pravý smysl.

Odpovídá: Františka (37 let)
Pokřtěna v 17ti letech 

Proč jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 
Protože o Velikonocích křesťané slaví podstatu své víry, že Ježíš člověk a zároveň Bůh si nechal líbit smrt z rukou lidí, proto aby smrt a zlo ztratily nad lidmi moc. Středem Velikonoc je Veliká noc, kdy Ježíš byl vzkříšen a nový život, který se v Ježíši nabízí každému člověku spolu s nekončící Boží láskou a odpuštěním. 
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích? 
Obrazně řečeno je křest tak trochu smrt životu, ve kterém je člověk pouze sám se svou moudrostí a silou, ale také se svou zlobou a sobectvím, do nového života, ve kterém je ve středu dění Ježíš, Jeho pohled na dobro a zlo, Jeho odpuštění, Jeho moc, do života, který je cestou s Bohem a za Bohem. A tak vlastně každý pokřtěný vstupuje do Ježíšovi smrti a spolu s ním vstává i z hrobu do života. A spolu s nově pokřtěnými si svůj křest o Veliké noci připomínají i ostatní křesťané, když se svobodně znovu zříkají zla ve svém životě, vyznávají víru v dobrého Boha, v Ježíše Krista, který svou smrtí a vzkříšením přinesl spásu a nový život. 
 
 Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka) ? 
Že Dobro (Bůh) zvítězí nakonec vždy nad zlem, i kdyby se to na chvíli (a třeba i dlouhou) jevilo naopak. Naděje, že konečné slovo ve světě, ale i v životě každého člověka bez rozdílu, může mít Bůh se svým odpuštěním a uzdravující mocí, se svou nekonečnou úctou a láskou ke každému jednotlivému člověku i s jeho celým životním příběhem. A že k tomu může každý svým dílem přispět.
 
 Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 
Ježíš zemřel, byl vzkříšený a žije pro všechny bez jakýchkoli vyjímek,  a naději na Boží blízkost bez konce, na odpuštění a na život, nabízí  každému. Ježíš není "majetek" jen křesťanů.

Odpovídá: Gábina (34 let)
Pokřtěna ve 14ti letech 

Proč jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 
Z mého pohledu proto, že prožíváme a slavíme události, kdy Ježíš svou smrtí a vzkříšením "otevřel nebe" pro každého člověka. 
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích? 
Křtem se navždycky stáváme součástí Kristova těla a jsme vytrženi z moci Zla. Věříme, že Ježíš tuto moc Zla a smrti zničil právě o velikonoční noci. 
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka) ? 
Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny... 
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 
Týká se všech lidí, protože Boží království má otevřeno pro každého :)

Odpovídá: Jana (40 let)
Pokřtěna ve dvou měsících, ke Kristu se ale obrátila, když jí bylo 16 let

Proč jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 
Protože se během nich stalo to nejdůležitější pro celé lidstvo, získali jsme ztracený přístup k Bohu… 
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Řekla bych, že právě proto, aby se zdůraznil jejich smysl, tedy přechod ze smrti do života v plnosti spolu s Kristem. 
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)? 
Hlavním poselstvím je svoboda, kterou jsme díky Kristu získali.
  
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?
V žádném případě, viz všechny předchozí odpovědi. Křesťané mají jen to štěstí, že to vědí. 

Odpovídá: Jarka (51 let)
Pokřtěna ve 43 letech 

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 
Velikonoce jsou pro mě velkým skutkem Boží lásky. Oslava zmrtvýchvstalého Krista jehož láska ke mě, k nám, nemá výhrady ani podmínky. 
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
Velká noc - velký přechod ze starého života do nového. Vstát spolu s Kristem a vzít na sebe jeho bílé roucho. 
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)? 
Žít s láskou k druhým lidem, žít s nimi "obyčejný" život, jejich bolesti, starosti a radosti. 
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 

Netýká, všichni jsme na jedné lodi, která pluje ke spáse. Velikonoce jsou pro mě velkým skutkem Boží lásky. Oslava zmrtvýchvstalého Krista jehož láska ke mě, k nám, nemá výhrady ani podmínky.  

Odpovídá: Olga (36 let)
Pokřtěna jako nemluvně, víru přijala za vlastní v 17ti letech

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 

Právě o Velikonocích si připomínáme a ve víře znovu prožíváme jádro Božího poselství nám lidem - Bůh se stal člověkem, aby nám byl co nejblíž, ve všem, co jsme a co prožíváme, sjednotil se s námi i v naší smrti - odloučenosti, prázdnotě, v níž lidstvo žilo/žije.

Svou smrtí z lásky k nám ale moc smrti zlomil, a tak nám otevřel cestu k plnému životu a společenství s Bohem, ke kterému nás stvořil a osobně zve.
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?

Právě tehdy si křesťané připomínají a znovuprožívají dar a tajemství Kristova vykoupení, ke kterému se hlásíme právě křtem.

 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)? 

Bůh je láska. Tak miluje každého člověka, kterého stvořil, že je pro jeho záchranu ochoten dát všechno. Stát se člověkem, dát sám sebe, přijmout potupnou smrt a tak postavit most mezi sebou a porušeným stvořením.

 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 
Ne, všeho stvoření. 

Odpovídá: Marie (78 let)
Pokřtěna v prvním dni života  

Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 
Ježíš dokázal svou lásku k nám, když ji lidé nechtěli jinak pochopit, ale přemohl smrt a vstal z mrtvých Máme naději že i my s Ním budeme žít věčně. Člověk přece potřebuje naději, jinak je život nesmyslný.
 
Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích? 
Křtem začíná pokřtěný nový život. Ze svědectví konvertitů je známo, že dochází k radikální změně života. Je to předobraz naší radikální změny na věčnosti.
 
Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)? 
Přinášet Kristovu lásku do světa, ze kterého se úplně vytrácí.
 
Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? 
Má význam pro celé lidstvo. Je to výzva pro všechny. Někteří třeba ještě o Kristu neslyšeli, mnozí během života třeba změní směr své cesty životem, možná až v poslední chvíli života.
 

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Velikonoce
 velikonoční stránka webu vira.cz a pastorace.cz

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci
(19. 7. 2024) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…