Vysvoboď nás! (Da 3,43) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Aleš Opatrný

Jsme stejní, jsme jiní (rozhovor s manžely Poláčkovými)

Nakolik se rozdíly prožívání věcí promítají do duchovního života?

z knihy Muž a žena - dva různé světy? , vydal(o): Katolický týdeník

Připravil Jan Paulas

Nakolik se rozdíly v mužském a ženském způsobu uvažování, řešení problémů a prožívání věcí promítají do duchovního života? Jak tuto problematiku vnímají ti, kteří s ní denně v praktickém životě přicházejí do styku? Manželé Alena a Pavel Poláčkovi z Nové Včelnice se aktivně podílejí na zdejším farním životě a na organizování manželských setkání křesťanských rodin. Vedle toho působí Pavel Poláček jako jáhen a administrátor ve dvou farnostech a jeho žena vyučuje náboženství.V čem jsou podle vás muž a žena jiní v duchovním životě?

P.P.: Především je třeba ujasnit pojem duchovní život. Do duchovního života v našem chápání patří totiž vše - jednak to, co probouzí ducha, a jednak kontakt s Duchem Božím - tedy kulturní život, setkání s druhými lidmi, vzájemné sdílení v manželství, ale pochopitelně také modlitba, duchovní četba, život ze svátostí, bohoslužba. To znamená, že duchovní život se nedá odtrhnout od osobnosti člověka. Jestliže Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a mají-li se oba doplňovat ve všech oblastech života, pak toto platí dvojnásob i v duchovní rovině. Jejich jednota je ale i zde jednotou v různosti - jinak vypadá duchovní život ženy, která vše prožívá emotivně, a jinak muže, který stejné věci prožívá spíš racionálně.

Je to všechno jen otázka rozdílné přirozené mentality muže a ženy, nebo co všechno zde podle vás ještě vstupuje do hry?

P.P.: Samozřejmě základní rozdíl vychází z přirozené mentality muže a ženy. Neméně však tuto rozdílnost ovlivňuje i to, jak je jedinec formován v dětství, během dospívání a dále v nejužších vztazích v rodině, zaměstnání, ve farnosti či při kulturní a duchovní formaci. Intenzita i účinek tohoto působení jsou individuálně odlišné. Rozhodující je, s jakými vzory se člověk setká, zda se jedná o převahu vzorů mužských, nebo ženských.

A.P.: Dalším faktorem je také to, jaké zkušenosti dělají muž a žena se svou specifickou duchovní cestou, tj. jak zhodnotí určitý úsek své životní cesty, jak srovnají svá jednotlivá rozhodnutí s jejich následky v životě atd.Co od Boha ve svém životě očekáváte vy - jako muž a žena?

A. P.: Já jako žena očekávám od Boha spásu, ochranu, milost, věrnost, něhu, konkrétní pomoc v životě, světlo do situací pro mě nepřehledných, požehnání.

P. P.: Já očekávám od Boha také spásu, odpuštění vin, přijetí, vedení, partnerství, oporu a pomoc.Je rozdíl v tom, jak se třeba stavíte ke svým duchovním problémům?

A.P.: Jednou P. Jiří Reinsberg řekl, že lidé dnes už nemají hříchy, ale pouze problémy. Tento pohled se nám velice zalíbil, jde totiž na hlubinu věci. Takto lze chápat i tuto otázku. Neumíme rozlišit problém jako takový od problému duchovního.

P.P.: Jinak i u nás platí víceméně obecná zkušenost, že žena potřebuje svůj problém vyjádřit, sdělit, být vyslechnuta - a to je pro ni mnohem důležitější než samotné řešení problému. Muž se obvykle se svým problémem skrývá, snaží se s ním vypořádat sám. Je zde třeba mnohem více úsilí, než ho s někým dalším konzultuje, většinou má již připraveno své vlastní řešení. Opravdovou pomoc hledá až v nejnaléhavějších případech. Pokud chcete slyšet odpověď na otázku, zda tendence utéct od duchovního problému převažuje spíš u muže než u ženy, pak musíme říct, že se tento sklon objevuje stejnou měrou u obou.Mají muži při duchovní obnově jiné nároky než ženy? Jsou třeba alergičtější na některé duchovní rady, postupy či formulace?

P.P.: Tato otázka souvisí s předchozí. Žena se touží sdílet, konzultovat (nepoužívejme ono všem jasné "prodrbat"), muž více než vlastní nitro řeší obecné problémy světa a nemá rád, jde-li se mu příliš pod kůži. To, co je spojuje, je ale skutečnost, že chtějí být všichni - jak muži, tak ženy - povzbuzeni ve svých dosavadních postojích.

Alergičtí jsou zajisté na výroky, kterými jsou vyzváni, aby změnili sami sebe, a které popírají jejich touhu, že by se měl změnit právě jejich partner, okolí atd.Kde naopak hledáte motivaci? Co na vás platí?

A.P.: Největším motivem pro změnu je zkušenost, že to jde aspoň o malý krok kupředu, že se něco pohnulo - "byli jsme schopni mluvit o tom, o čem jsme léta nemluvili". Muž v takových případech musí vyjít ze sebe a opustit své řešení, nalezené bez ženy, jako jedině správné. Žena musí naopak dospět ke schopnosti naslouchat a opustit skepsi, že je vše dávno ztraceno a že už to jiné nebude. Zdá se, jako bychom se odchýlili od tématu a mluvili o vztahu ženy a muže v manželství. Tam to samozřejmě platí nejvíce, ale tato zkušenost je obecně přenosná do jakéhokoli vztahu jedinců dvou pohlaví, kteří spolu komunikují - tedy i pro duchovní rozhovor.Myslíte, že ženy mohou nalézt v církvi u svých duchovních vůdců či zpovědníků dostatečné pochopení? Jinými slovy, nakolik může muž, žijící v celibátu, porozumět vnitřnímu duchovnímu světu ženy?

A.P.: Největší otázkou je, jakou má kdo zkušenost s druhým pohlavím. Kde je zkušenost pozitivní, může muž dobře poradit ženě, a naopak - a to je pro lidskou existenci naprosto přirozené a nenahraditelné. Nakonec žijeme na světě spolu, a proto je nutno se vzájemně poznávat, přijímat, pomáhat si, doplňovat se a obohacovat. Na otázku, zda může muž porozumět vnitřnímu duchovnímu světu ženy, je nutné v podstatě odpovědět kladně. Ne vždy je ovšem takový jedinec k nalezení. Tento úkol na něj klade - kromě výše uvedeného základu - velké požadavky: dostatek empatie, životní zkušenosti, schopnost pracovat s lidmi atd.

P.P.: Tam, kde člověk zažil ze strany druhého pohlaví zranění, zneužití, nepřijetí nebo tam, kde je pro něj druhé pohlaví od přirozenosti nepřijatelné (homosexualita), tam je zatěžko dát tomu druhému duchovní radu, a ještě hůře ji od druhého pohlaví přijmout. Ideální by byla jistě možnost výběru vedení, zvláště u lidí s komplikovanými životními osudy.Nakolik může naopak negativní zkušenost v této oblasti ovlivnit duchovní život? A nebude pak třeba žena vyhledávat místo kněze či zpovědníka spíš rady pastorační asistentky, která ji pochopí?

A.P.: Taková negativní zkušenost může pochopitelně duchovní život zablokovat - a to jak u muže, tak u ženy. Křesťan opravdu nesmí žít v nadměrném očekávání kvalit u ostatních křesťanů, včetně kněží. Vždyť jsme všichni jen hříšní a chybující lidé. Pro křesťany je přece typický život ve vzájemném odpouštění. Takové očekávání bezvýhradných kvalit je na místě jen ve vztahu k Bohu.

A proto je třeba, aby tu byl někdo, kdo takovému člověku pomůže vyjít ze slepé uličky. Například pastorační asistentka nebo kdokoli jiný by takovému člověku mohl pomoci otevřít cestu k odpuštění a dalšímu uzdravení, které ho čeká v setkání s milosrdným Otcem ve svátosti smíření. Musíme mít na paměti, že svátost smíření nelze nahradit žádnými radami.Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:
(Související) texty k tématu:

Láska:

Láska v partnerství, manželství:
Manželství / marriage / Ehe / foto: IMA- Romantická zamilovanost je jen částí spektra lásky...
- Věrnost i v temnotě krizí lásky
Manželství = sny v troskách?
- Manželství není vždy procházkou s kytkou v ruce...
- Milovat se navzájem znamená přizpůsobit se
- Otázky a odpovědi k tématu Manželské krize
- Další texty k tématu manželství, partnerství zde  
- web www.manzelstvi.cz

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Láska, vztahy, přátelství: 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Aleš Opatrný se dožívá 80 let
(1. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz,…

Kdy jsou Velikonoce 2024?

(1. 3. 2024) Datum Velikonoc 2024

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…