Někdy nás přepadávají sebelítostivé a naději ničící myšlenky,
jak je život náročný

Nabízím zde inspiraci a Slovo do situace, když si člověk ve svém znechucení
připouští příliš sebelítostivé a naději ničící myšlenky, jak je jeho život náročný:

„Doufej v Hospodina a čiň dobro,
pak budeš přebývat v zemi
a těšit se klidu.“ (Žalm 37,3)

Stesky na těžký život dnes slýcháme velmi často.
Psycholog mezi prvními mnichy Evagrius  (345–399)
však v tomto případě neutěšuje, nýbrž

vybízí nás,
abychom se spolehli na Pána
a konali to, co je správné.

Tato biblická věta nás může chránit před přílišnou sebelítostí,
může nás vyvádět z oplakávání sebe samého
a vést k důvěryplnému jednání.

Není to žádná laciná technika ani psychologický trik.
Jde o to vzít vážně biblické slovo – Boží slovo,
protože Bůh sám v něm ručí za správnost zaslíbení. 
I v autogenním tréninku jsou dnes doporučovány věty
zaměřené na důvěru, a pokud si je člověk osvojí,
mohou jeho důvěru skutečně prohlubovat.
Evagrius však doporučuje k opakování něco,
co přesahuje lidský rozměr, tedy Boží slovo.

Biblický citát sám o sobě
naše problémy pochopitelně nevyřeší,
ale jako křesťané věříme, že Boží slovo
působí změnu v našem nitru, v naší duši.  
Opakujeme-li si neustále biblické slovo,
začne se podle něj postupně řídit i naše jednání.