Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020
při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et orbi
v době pandemie koronaviru.

 

Úvodní modlitba „v tísni“

Všemohoucí a milosrdný Bože,
pohleď na naše trápení,
potěš nás, své syny a dcery
a otevři naše srdce naději,
abychom pociťovali, že nám jako otec zůstáváš stále nablízku.
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

 

Modlitba vzývání (litanie)

Klaníme se ti, Pane

 • Tobě, který jsi pravý Bůh a pravý člověk, přítomný mezi námi. / Klaníme se ti, Pane.
 • Tobě, náš Spasiteli, který jsi Bohem s námi, věrnému a oplývajícímu milosrdenstvím. / Klaníme se ti, Pane.
 • Tobě, Králi a Pane celého stvoření a dějin. / Klaníme se ti, Pane.
 • Tobě, Vítězi nad hříchem a nad smrtí. / Klaníme se ti, Pane.
 • Tobě, příteli člověka, vzkříšenému z mrtvých a stojícímu po pravici Otce. / Klaníme se ti, Pane.

Věříme v tebe, Pane

 • Jednorozený Synu Otce, který jsi sestoupil z nebe pro naši spásu. / Věříme v tebe, Pane.
 • Nebeský lékaři, který se skláníš k naší ubohosti. / Věříme v tebe, Pane.
 • Obětovaný beránku, který se vydáváš, abys nás vykoupil ze zlého.  / Věříme v tebe, Pane.
 • Dobrý Pastýři, který dáváš svůj život za ovce stáda, které miluješ. / Věříme v tebe, Pane.
 • Živý chlebe a léku nesmrtelnosti, který nám dáváš život věčný. / Věříme v tebe, Pane.

Vysvoboď nás, Pane

 • Z moci Satana a svodů světa. / Vysvoboď nás, Pane.
 • Z pýchy a naivního domnění, že můžeme jednat bez tebe. / Vysvoboď nás, Pane.
 • Z klamavého strachu a úzkostných obav. / Vysvoboď nás, Pane.
 • Od nevěry a rozdělení. / Vysvoboď nás, Pane.
 • Od tvrdosti srdce a neschopnosti milovat. / Vysvoboď nás, Pane.

Zachraň nás, Pane

 • Od každého zla, které sužuje lidstvo. / Zachraň nás, Pane.
 • Od hladu, bídy a sobectví. / Zachraň nás, Pane.
 • Od nemocí, epidemií a strachu z bližního. / Zachraň nás, Pane.
 • Od zničujícího zoufalství, nelítostných zájmů a násilí. / Zachraň nás, Pane.
 • Od klamání, špatných informací a manipulace svědomí. / Zachraň nás, Pane.

Potěš nás, Pane

 • Ochraňuj lidstvo, vyděšené strachem a úzkostí. / Potěš nás, Pane.
 • Ochraňuj nemocné, umírající a všechny sklíčené osamoceností. / Potěš nás, Pane.
 • Ochraňuj lékaře a zdravotníky, vyčerpané námahou. / Potěš nás, Pane.
 • Ochraňuj politiky a odpovědné osoby, kteří nesou tíhu rozhodování. / Potěš nás, Pane.
 • Ochraňuj svou církev, která prochází pouští. / Potěš nás, Pane.

Dej nám svého Ducha, Pane

 • V hodině zkoušky a zmatku. / Dej nám svého Ducha, Pane.
 • V pokušení a naší lidské křehkosti. / Dej nám svého Ducha, Pane.
 • V zápase se zlem a hříchem. / Dej nám svého Ducha, Pane.
 • Při hledání skutečného dobra a opravdové radosti. / Dej nám svého Ducha, Pane.
 • V rozhodnutí zůstat s Tebou a ve tvém přátelství. / Dej nám svého Ducha, Pane.

Otevři nás naději, Pane

 • Když nás tíží hřích. / Otevři nás naději, Pane.
 • Když hněv uzavírá naše srdce. / Otevři nás naději, Pane.
 • Když nás navštěvuje bolest. / Otevři nás naději, Pane.
 • Když nás skličuje nezájem. / Otevři nás naději, Pane.
 • Až na nás bude doléhat smrt. / Otevři nás naději, Pane.