Boží království je mezi vámi. (Lk 17,21) - Citát z Bible na každý den

14. 11. 2018 , (Foto: ima)

Moc v rukou každého z nás je jen dočasná

kráva, socha, invalidní vozíček / foto -ima-

Někdy vládnou mocní, ale prázdní lidé

V životě se často ocitneme v situacích, kdy nad námi vládnou mocní, ale prázdní lidé. Totalitní režim v naší zemi v čele s komunistickou stranou byl každodenní ukázkou takové praxe. Hlupáci a zločinci měli v rukou moc a dávali ji lidem pod sebou patřičně pocítit. Ale ani po listopadu 1989 „lidé moci“ nevymřeli, jen se převlékli z červeného do saka. Mnozí jsou dnes v politice jen proto, aby uspokojovali své nenasytné ego a šlapali po lidech.

Neopíjej se mocí ani ty, máš ji jen zdánlivě

Když Ježíš stál před Pilátem, odehrál se mezi nimi zajímavý rozhovor: „Pilát řekl: ‘Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?’ Ježíš odpověděl: ‘Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry’“ (Jan 19,10n). Tady to zaznělo naplno. Neměl bys žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Kristus mluví ke každému z nás: Dnes máš moc a zítra o ni zase přijdeš. Jsi jen prach jako každý jiný člověk. Jsi pověřen úkolem, za který neseš zodpovědnost. Když ho zneužiješ, budeš se z toho zodpovídat. Neopíjej se mocí, máš ji jen zdánlivě, už zítra můžeš stát ty na místě odsouzeného. Kristova odpověď Pilátovi se v historii nesčetněkrát potvrdila.

Krátký a pomíjivý čas mocných

Šéfové, nadřízení, učitelé, despotičtí rodiče či partneři a všichni další mocní jsou na svých pozicích jen dočasně. Jejich moc je zdánlivá.  Despotové, nenasytní politici, agresoři, extrémní radikálové, mafiáni i gangsteři, neonacisté i komunisté, všichni agresoři byli jednou jako malé děti bezbranní a jednou zase bezbranní budou jako staříci. Ten krátký, pomíjivý čas, kdy oplývají silou a kuráží, je jejich pouhý sebeklam.

Zlo jednou zahyne na vlastní zlo

Svět je plný násilí, zla a agresivity. Každý den vidíme ve zprávách, kolik lidí umírá rukama násilníků a jak značná část lidstva trpí nedostatkem základních potravin. Snadno nás přepadne pocit zklamání, nevíry a beznaděje. Naše planeta Země je ale v Božích rukou. Můj život tady na zemi je v Božích rukou. I když tu vládne tma, vraždí se, znásilňuje a umírají nevinní. Naše Země se vším svým utrpením je jedna tečka na gigantickém plátně Božího obrazu, malá planetka v oceánu vesmírných galaxií. Svět je v Božích rukou.  

Dobru se (jednou) vrátí dobro, zlo (jednou) zahyne na vlastní zlo.  Bohu, světlu, lásce patří konečné vítězství. Svět je v Božích rukou. Toto je věčná pravda, kterou nepohne žádný politik, agresor, despota, ani žádná válka, bezpráví a hladomor.

Potlačený, zamaskovaný strach plodí násilí

Celý život se bojíme. Žijeme v neustálém strachu, co bude zítra. Co uděláme? Co nestihneme? Co o nás řeknou ostatní? Co se stane? Strach je hybným činitelem veškerého bytí. Lidstvo trpí úzkostí a strachem – je to diagnóza světa. Kdyby nebylo strachu, nebyly by války, násilí ani zlo. Vládcové mají strach, proto se stávají diktátory. Imperátoři ze strachu dobývají nová území, ničí, vraždí a znásilňují. Muž ze strachu mlátí svoji ženu a děti. Tito lidé vypadají jako siláci, kteří tvrdě prosazují svoji vůli a nestrpí odpor. Ve skutečnosti jsou to slaboši a zbabělci. Konají determinováni svým potlačeným, zamaskovaným strachem. Kompenzují si tak své komplexy a úzkosti. Třesou se o své pozice, o moc a výsady. Vnitřně vyrovnaný člověk slabšímu nikdy neubližuje.

K těmto ďábelským činům žene lidi negativní, egoistický strach. Zlo má ve strachu toho nejlepšího spojence, prostřednictvím kterého nás ovládá.

Nebojte se!

„Anděl jim řekl: ‘Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid’“ (Lk 2,10). Toto „Nebojte se“ zaznělo hned při narození Ježíše. Pán později opakuje svým učedníkům: Nebojte se! Kristus přišel právě proto na svět, aby z nás sňal strach a úzkost. Abychom žili pod vládou světla, a ne pod vládou tmy. Papež Jan Pavel II. si heslo „Nebojte se!“ vzal ve své době jako programové prohlášení. Díky němu zvěstoval naději a dodával sílu milionům věřících křesťanů

Jsem Boží dítě, nemám se čeho bát. Jsem nesmrtelná bytost, jedině Bůh může naplnit či  uhasit mou duchovní existenci, ne člověk. V Bohu a s Bohem se nemám čeho bát. Nikdo mi nemůže ublížit.

Kdekoliv jste, žehnejte

Kdekoliv jste, žehnejte. Boží mír, Boží lásku a Boží požehnání přejte lidem, zvířatům, stromům, květinám, obloze, slunci, hvězdám, celému stvoření. Nezavrhněte tento mocný nástroj a zbraň jenom proto, že je tak prostý. Jeho síla spočívá v  jednoduchosti. O to je však hlubší. Žehnání je úkon vskutku Boží a spásonosný. Žehná-li někdo druhým lidem, dělá pro ně a pro celý svět víc než stovky žvanilů, neřku-li politiků dohromady. Přátelé, žehnejte často a s radostí v srdci. Žehnáním rozmnožujete mír a dobro pro celý svět. Kdyby si lidé navzájem žehnali, náš svět by vypadal jinak.

Na ulici, v hypermarketu, v hospodě, kdekoliv v duchu říkám: Bůh žehnej tomuto světu. Míjím lidi v ulicích jako divokou řeku a v duchu jim žehnám: Bůh vám všem žehnej. Bůh ti žehnej, člověče. Bůh s tebou, můj příteli. Bůh tě provázej a ochraňuj. Bůh vám žehnej. Kde jsem, tam zanechám stopu Božího dobrozdání: Bůh žehnej tomuto místu. Bůh žehnej světu. Bůh žehnej vám všem na cestách za Světlem.

„Člověk, který se odevzdává Bohu, se sám stáná požehnáním.“ (Sv. Augustin)

Ježíš říká: „Ve světě budete mít soužení.
Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“
(Jan 16,33)

Se svolením zpracováno podle knihy Juraj Dovala, Chrám uprostřed tržiště,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Politika
- Politika a křesťan. Podřídit se, anebo postavit na odpor? 
Křesťanův politický postoj
- Pád mnoha ´mocných´
- Otrávenost (českou) politikou
- Komunismus barbarizoval naši společnost
- Adoptuj si svého politika
- Ježíš je Králem. Ale čeho?
- Žijeme ve zlých dobách
- Křesťan se má míchat do politiky

Strach
Kdo by neměl strach!? Strach nás činí bezmocnými 
Strach je i prospěšný
Strach jsou těžké dveře, se kterými lze pohnout jen velmi těžko 
Co dělat, aby můj život nebyl sevřený strachem? 
Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu
- Strach je jedním z projevů nedostatku sebelásky
Na všechny strachy je třeba se podívat v modlitbě před Bohem.
Už nemám strach, protože Bůh se stal dítětem
Ať se vaše srdce nechvěje!
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo.

Neboj se!
- Nebojte se! Poselství pro každého (Jan Pavel II.)
- To jsem já. Nebojte se!
Ať se vaše srdce nechvěje!
- Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
- Ani trošičku jsem se nebál. Povídka
Neboj se! Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud... 
Už nemám strach, Bůh se totiž stal dítětem 
Bůh říká i tobě: ´Jsem s tebou, nezapomněl jsem na tebe!´

Dobro a zlo v každém z nás
Dva vlci v nás
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo
Ať je zlo seberadikálnější, není tak hluboké jako dobrota. 
Jsme stvořeni pro radost, smích a dobro...
Být ´pod obraz´, anebo obrazem?
Jak přemoci zlo?
Milovat i nesympatického člověka
Neexistují špatní lidé. Pouze lidé zranění, zrazení nebo osamocení
Zlu k vítězství stačí, když dobří lidé nedělají nic
Každý máme sílu ničit

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2019) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

(12. 11. 2019) Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo,…

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se…

Sv. Lev Veliký

(9. 11. 2019) Papež zásadního významu (r. 440 - 461).

Sv. Martin (11. 11.) - materiály pro děti

(8. 11. 2019) Obrázky sv. Martina pro omalování nebo vytvoření obrázku na sklo, omalovánky s tématikou svatomartinských lampiónových…