Prožíváme obtížné časy

Stále prožíváme nejisté a obtížné časy.  Mnozí se obávají budoucnosti, tíží je válka a její následky, pandemie, sociální situace, osobní problémy, nebezpečí způsobené ekologickou krizí, nespravedlnost a ekonomická nerovnováha celosvětového dosahu.

Svět se změní,
když se dáme k dispozici…

Prožili jsme právě Vánoce – a opři pohledu na Marii s malým Ježíšem v náručí, myslím především na mladé matky a jejich děti, které prchají před válkou a hladomorem nebo čekají v uprchlických táborech. Je jich mnoho! Při rozjímání o Marii, která položila Ježíše v chlévě do jeslí a dala ho k dispozici všem, si uvědomuji, že svět se mění a život každého z nás se zlepšuje jen tehdy, když se dáme k dispozici druhým a nebudeme čekat, že oni přijdou jako první. Pokud se staneme tvůrci bratrství, budeme schopni spřádat vlákna našeho světa, rozervaného válkou a násilím.

Mír je darem
i naším činem

O mír musíme prosit Boha jako o dar shůry, protože sami ho nedokážeme uchovat. Pokoj můžeme skutečně budovat jen tehdy, máme-li ho v srdci a přijímáme-li ho od Ježíše - Knížete pokoje. Mír je však také naším závazkem, který si od nás žádá první krok a vyžaduje konkrétní činy.

Mír budujeme skrze pozornost k nejposlednějším, podporu spravedlnosti a odvahu k odpuštění, která hasí oheň nenávisti. A potřebujeme rovněž, abychom nehleděli jen na zlo, které nás rozděluje, ale na dobro, které nás může spojovat!

Bůh je nám blízko,
nejsme sami

A nejsme na to sami! Bůh je nám blízko, je na dosah. On nepřichází s mocí toho, kdo chce být obáván, ale s křehkostí toho, kdo má být milován; nesoudí nás z výsosti trůnu, ale pohlíží na nás zdola, jako bratr, ba dokonce jako malé bezbranné dítě v jesličkách.

Narodil se jako malý a potřebný, aby se už nikdo z lidí za sebe nemusel stydět. Právě když zakoušíme svou slabost a svou křehkost, můžeme pocítit, že Bůh je ještě blíž, protože se nám takto představil. Je to Bůh, který se stal dítětem, narodil se, aby nikdo nebyl vyloučen, abychom se všichni stali bratry a sestrami. Není tedy třeba klesat na mysli a stěžovat si, ale vykasat si rukávy a budovat ve svém okolí pokoj.