Křesťanská víra nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými.
Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých.
Pro Něj jsou všichni lidé živí.

MODLITBA POMÁHÁ
NEJEN ŽIVÝM

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl.

O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible Starého zákona: "Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46).
 

KŘESŤANÉ SE OD POČÁTKU
PŘIMLOUVALI ZA ZEMŘELÉ

Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev zvláště modlí za zemřelé. Tento zvláštní den modlliteb den zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev.

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského *315 + 386)
 

MÁME ZODPOVĚDNOST ZA TY,
KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI

"V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé již modlit nemůžeme. Ale během let jsem dospěl k jinému názoru... Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha následovat. Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak zůstávají svázáni se zemí. Jako křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se modlit např. osobně, či přinášením eucharistické oběti při mši svaté." (Kenneth McAll)
 

NĚKOLIK MODLITEB ZA BLÍZKÉ ZEMŘELÉ

Níže uvádíme jako inspiraci několik modliteb, jak se lze modlit za naše zemřelé blízké.

 

Modlitba za zemřelé rodiče

Bože, ty jsi nám přikázal ctít a milovat otce a matku;
vyslyš mé modlitby za mé zemřelé rodiče.
Odevzdávám je do tvé náruče
a odpouštím jim vše, čím se snad ze slabosti proti mně provinili.
Odplať jim za všechno dobré, co mě i druhým prokázali
a ve svém milosrdenství jim odpusť,
čím se provinili proti tobě a bližním.
Dej, abych je jednou mohl(a) znovu vidět
v radosti a jistotě, že už nikdy nebudeme od sebe odloučeni
a že všichni najdeme u tebe věčný domov.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba za zemřelého manžela (manželku)

Dobrý Otče, který jsi požehnal lásku manželů
skrze svátost manželství a přál sis,
aby se navzájem milovali láskou podobné té,
která spojuje Krista se svatou církví;
vyslyš prosím mé modlitby za mého manžela (mou manželku),
kterého (kterou) jsi mi ty sám dal
jako životního partnera (partnerku)
na cestě za tebou,
byl(a) pro mě znamením tvé lásky,
pomocí a útěchou v životních utrpeních;
nyní jsi ho(jí) povolal k sobě
a mě učíš vkládat všechnu mou naději a radost v tebe.

Prosím tě, přijmi mého manžela (mou manželku)
do své náruče, odevzdávám ti ho(ji)
a odpouštím mu(jí) vše, čím se snad ze slabosti proti mně provinil(a).

Obětuji ti vše dobré, co za svůj život vykonal(a)
a prosím tě za odpuštění všeho,
čím se provinil(a) a kde nedosáhl(a) té plnosti života,
ke které jsi ho(jí) povolal.

Obětuji ti za něho(ní) všechny nekonečné zásluhy
Ježíše Krista a jeho Matky a prosím tě,
aby ho(jí) co nejdříve vysvobodil z očistného utrpení.

A mě prosím pomož, abych žil(a) tak,
abych si zasloužil(a) žít s ním(ní)
po celou věčnost ve slávě tvého království lásky.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba za zemřelé dítě

Přijmi, Pane, duši mého syna (dcery),
kterého (kterou) jsi povolal z tohoto svět k tobě,
aby očištěný(á) od svých hříchů
měla účast na věčné radosti v nehynoucím světle
a připojila se k tvým svatým ve slávě vzkříšení.

Ty ses slitoval nad chudou vdovou,
která truchlila nad smrtí svého jediného syna
a vrátil jsi jí ho živého.
Rozhodl se jít do Jairova domu
a povolal jsi k životu a uzdravil jeho dceru.

Věřím v tebe a vím, že nás opět spojíš v Otcově domě,
kde jsi nám připravil místo. 

Prosím tě, abys mi dal mnoho síly a vnitřního pokoje,
abych dokázal(a) pokojně přijmout toto dlouhé období,
odloučení od mého milovaného syna (dcery).

Nejsvětější Panno, bolestná Matko,
která jsi snášela u paty kříže tak nevýslovnou bolest,
že tě nazývají Královnou mučedníků,
prosím tě, abys poskyla podporu
mému ztrápenému duchu a dodala mi jistotu,
že se brzy zase znovu shledáme.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba za zemřelé příbuzné, přátele a známé

Ježíši, nejlaskavější Příteli, 
který jsi svou náklonností k Lazarovi
a svou sympatií vůči Janovi
posvětil pouta pozemských přátelství,
aby směřovaly ke společnému posvěcení,
vyslyš prosby, které ti předkládám
za mé příbuzné, přátele a známé,
kteří trpí v očistci,
aby se očistili od každého hříchu a trestu.

Pro lásku, kterou měli k tobě
a pro vztah se mnou a pomoc, kterou mi poskytovali,
tě prosím, abys ve svém milosrdenství
vysvobodil mé přátele, příbuzné a známé;
dej, aby mé modlitby za ně byly účinné
a aby se tak co nejdříve zbavili bolestí.

Ježíši, vyslov prosím nad nimi ona slova,
která jsi pronesl u hrobu svého přítele:
„Lazare, vyjdi ven!“

Připusť je jako svatého Jana ke slastem,
které zakoušel při odpočinku na tvé hrudi.
Dej, aby tebou oslavení získali pro mě milost,
abych jim byl nablízku v nebi,
tak jako jsme si byli nablízku zde na zemi
díky přirozeným poutům a přátelství.

Amen.

(Modlitby se svolením převzaty z knížky 
Vojtěch KodetModlitby za umírající a zemřelé,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.)