Nejlepší služba spoluobčanům
je hlásání evangelia.

(Jan Pavel II. Redemptoris missio)

Evangelium je pravda,
která osvobozuje
a která jediná může poskytnout
mír v srdci.

(Pavel VI. Evangelii nuntiandi)

Nenechal jsem si pro sebe
tvou spravedlnost,
nezatajil jsem tvou lásku
a tvou věrnost...
(Ze Žl 40)

 

Víra musí být nabídnuta, protože všichni lidé
mají právo poznat bohatství Kristova tajemství.

Naše doba má v sobě cosi fascinujícího a současně i dramatického. Zatímco na jedné straně se lidé ženou za materiálním úspěchem a zdá se, jako by se stále víc ponořovali do konzumního materialismu, na druhé straně se projevuje stále víc úzkostlivé hledání smyslu života a potřeba vnitřního života. Církev vlastní neocenitelná duchovní dobra, která může lidstvu nabídnout: je to Kristus, který sám sebe označil jako "cestu, pravdu a život". Člověk, který chce sám sebe pochopit až do hlubin, musí se přiblížit Kristu. (Redemptoris missio)

Kdo nachází Boha, nachází ho pro všechny. (Saint - Exupery)

CO je evangelizace?

Misie mají pouze jediný cíl, totiž sloužit člověku tím, že mu zjeví lásku Boží. (Redemptoris missio)

Základním programem církve je seznámit lidi s Kristem. Vrcholem evangelizace je jasné vyznání, že v Ježíši Kristu se poskytuje každému člověku možnost spásy jako dar Boží. Spása je osvobození ode všeho, co člověka trápí a utlačuje, a především pak osvobození od hříchu a od zlého ducha. Přináší i radost z toho, že my známe Boha a on zná nás. (Evangelii nuntiandi)

KDO má evangelizovat?

Ze Skutků apoštolů vysvítá, že v prvním období církve misie byly chápány jako samozřejmé ovoce křesťanského života, jako úkol pro každého věřícího. Misijní poslání platí pro všechny křesťany, pro všechny diecéze a farnosti. (Redemptoris missio)

Ježíš evangelium přinesl a jeho lidé jsou tu proto, aby jej roznesli. (Pavel Korosin)

JAK evangelizovat?

Je nutno hlásat zejména svědectvím vlastního života. Člověk dnešní doby věří víc svědectví než učitelům. Toto ale nestačí, protože naše svědectví musí být objasněno "důvody naší naděje" - jasným a nepochybným hlásáním. (Evangelii nuntiandi)

Čtyři základní body hlásání křesťanství ("kerygma"):
1) Bůh každého miluje a má s ním dobrý plán.
2) Hříchem je ale každý od dobrého Boha oddělen.
3) V Ježíši Kristu je nabídnuta záchrana
a nové spojení s Bohem.
4) Tato záchrana v Ježíši Kristu a nový život z Ducha jsou nabídnuty každému člověku.

 

Evangelizace nebude nikdy možná
bez působení Ducha svatého
,
neboť on působí v každém hlasateli,
vnuká mu slova,
jež by ho sama od sebe nenapadla
a uschopňuje duši toho, kdo naslouchá.
Poselství evangelia je schopno samo od sebe vzbudit víru.

(Pavel VI. Evangelii nuntiandi)

Poslání se nezakládá na lidské schopnosti,
ale na moci zmrtvýchvstalého Pána.

(Jan Pavel II. Redemptoris missio)

Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa
a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy!
Teď není doba stydět se za evangelium.
Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech.
Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti.
Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce.

(Jan Pavel II.)

Nenechávejte si Krista pro sebe!
Drazí přátelé, uprostřed společnosti, v níž převládá relativistická kultura a která odmítá hledat a mít pravdu, cítíte, že jdete proti proudu. A právě do této zvláštní historické chvíle, plné obrovských výzev a příležitostí, vás posílá Pán, aby díky vaší víře zněla dále po celé zemi Kristova radostná zvěst. Přátelství s Ježíšem vás bude podněcovat k tomu, abyste vydávali svědectví o víře v nejrůznějších prostředích, včetně těch, kde se setkáte s odmítáním a lhostejností. Není možné setkat se s Kristem, a přitom s ním neseznamovat i druhé lidi. Nenechávejte si Krista pro sebe! Sdílejte radost své víry s ostatními. Svět potřebuje svědectví vaší víry, zcela jistě potřebuje Boha. Přinášejte celému světu poznání Krista a lásku k němu. On chce, abyste byli jeho apoštoly v 21. století a posly jeho radosti. Nezklamte ho! Děkuji.

(Benedikt XVI. Madrid, srpen 2011)
 

Bože,
koho dnes oslovíš?
Rád bych s tebou spolupracoval...