Usiluj o spravedlnost. (1Tim 6,11) - Citát z Bible na každý den

28. 12. 2016 , (Foto: IMA)

Úzkost patří k lidskému údělu

Úzkost patří k lidskému údělu

Jednou navštívil matku Makrínu věhlasný psychoterapeut. Vyprávěl jí, že je odborníkem na úzkost a má mnoho pacientů trpících touto nepříjemnou nemocí, kterou lze podle něj léčit jen obtížně. Chce mluvit s matkou, protože doufá, že její dlouholetá zkušenost s lidmi by mu mohla být v jeho práci užitečná.

„Milý doktore,“ řekla matka Makrína, „kdybych znala lék na úzkost, nejdřív bych z ní vyléčila samu sebe.“

Tato odpověď ho poněkud zarazila.

„Chcete říci, že úzkostí sama trpíte?“ zeptal se. „Nikdy bych to nepovažoval za pravděpodobné, soudě podle toho všeho, co jsem o vás slyšel!“

„Nevím, co jste slyšel, ale zdá se mi, že úzkost je od lidského údělu neoddělitelná,“ odpověděla. „Jsme smrtelné bytosti, ocitající se často v situacích, které nelze ovládat, ohrožované pohromami a naplněné hrůzou ze smrti. Nedokážeme zapomenout, co se nám stalo včera, ani poznat, co se nám může přihodit zítra. Lidská bytost zbavená úzkosti je opravdu vzácná.“

„Ale matko, jste křesťanka. Copak Kristus svým učedníkům neuložil, aby neměli strach ani si nedělali starosti o zítřek, ale aby ve všech věcech důvěřovali v Boží prozřetelnost?“

„Ano. Ale Ježíš neřekl, že je to snadné, nebo že je dokonce možné toho v tomto životě dosáhnout. Kristova výzva vůči nám není, myslím, příkaz nikdy necítit úzkost, ale spíš pokyn, jak s ní zacházet, když se tak cítíme.“

„A jak s ní zacházíte?“

„Tím, že si vzpomenu na Boha,“ odpověděla matka Makrína. „Úzkost můžeme vidět jako výzvu hledat – znovu a znovu – Boží přítomnost, jediné místo, kde se můžeme doopravdy zbavit všeho strachu.“

„Co ale řeknete těm, kdo nevěří v Boha?“ zeptal se jí lékař.

„Nic moc,“ odpověděla. „To už je, zdá se mi, tvoje práce.“

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Irma Zaleski, Moudrost kradu u svatých,
kterou vydalo KNA. Redakčně upraveno. 

Několik citátů z Bible

Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedělejte si starost o zítřek. (Mt 6,27.34)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: Nelopotí se, nepředou – a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.“ (srov. Mt 6,24-34)

Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen." (srov. Mt 10,17-22)

„Člověk, který doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom, který zapustil své kořeny u vody. Nestrachuje se, nepřestává nést ovoce.”  (srov. Jr 17, 7-8)  

Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová (srov. Žl 55 [54],23)

Ježíš řekl:  „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Odcházím vám připravit místo. Cestu, kam já jdu, znáte. Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (srov. Jan 14,1-6)

Bůh je naše útočiště a síla, 
osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, 
i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
Ať se bouří moře, pění jeho vody, 
ať se třesou hory, když se moře vzdouvá,
s námi je Hospodin zástupů, 
Bůh je naší tvrzí.
(ze žalmu Žalm 46)

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2019) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová
(11. 9. 2019) Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě…

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2019) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2019) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…

Proč je snadné vidět na všem jen to špatné? A jak ze spirály negativismu ven?

(4. 9. 2019) Proč je dobré mít k životu pozitivní přístup a jak se to naučit? Jak funguje pozitivní myšlení pro lidi v náročné…

Výchova: videoseriál "Víra do kapsy"

Výchova: videoseriál "Víra do kapsy"
(2. 9. 2019) Na rodiče se dnes ze všech stran hrnou zaručené rady, moderní metody a nejrůznější výchovné tahy. Co je ve výchově…