Ježíši, smiluj se nade mnou! (Mk 10,47) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Poznámky

a citáty

z knihy Pokání, kajícnost, kajícník , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

1 - J. Behm, matanéo = metanoia in: GLNT VII, 1178-1181.
2 - S. Vitalini, La nozione di accoglienza nel NT, Friburgo, Edizioni universitarie 1963.
3 - J. Ph. Ramseyer, Repentance in: Vocabulaire biblique, Neuch2tel-Paris, Delachaux et Niestlé 1954; jako i Pénitence- Conversion ve Vocabulaire de théologie biblique, Paris, Cerf 1962. Zejména viz B. Maggioni, Peccato, misericordia di Dio e conversione in: La penitenza. Quaderni di rivista liturgica Torino, LDC 1968, 27-89; týž, Salvezza di Dio e peccato dell'uomo. Temi biblici per la comprensione della Penitenza in: La Penitenza, Torino, LDC 1976, 15-66.
4 - M. Lot-Borodine, La déification de l'homme, Paris, Cerf 1970.
5 - M. Quoist, Le Christ est vivant, Paris, Centurion 1970, 123-125.
6 - K. Rahner, Uditori della parola, Torino, Borla 1968.
7 - E. Schillebeeckx, Cristo sacramento dell'incontro con Dio, Roma, Edizioni Paoline 1974.
8 - Y. M. J. Congar, Esquisse du myst4re de l'Église, Paris, Cerf 1960.
9 - kol. aut., Il sacramento della riconciliazione. Nuovo rito, Roma, AVE 1974.
10 - J. M. R. Tillard, cit. v J. Ramos-Regidor, Il sacramento della penitenza, Torino LDC, 1974, 269.
11 - Ordo Paenitentiae, č.4.
12 - E. Schillebeeckx, Parole et sacrement in: LumVie 46 (1960) 40.
13 - O celé této věci viz apošt. konstituci Paenitemini (1966); za její nejlepší komentář pokládáme J. Bandiniho La constitution apostolique ,Paenitemini' dans la ligne du Concile in: MaisD 90 (1967), 47-48; v tomtéž čísle věnovaném výlučně pokání a obrácení srov. C. Jean-Nesmy, L'éducation du comportement du pénitent, 189-208.
14 - Sacramentarium gregorianum v J. Bandini, cit. čl., 62.
15 - Origenes, In Lev., cit. in: J. Bandini, cit. čl., 61.
16 - L. Della Torre, Verso un rinnovamento comunitario della pastorale penitenziale v Quaderni di pastorale liturgica 3 (1966) 18.
17 - Settimana del clero, cit. in: Della Torre, cit. čl., 18.
18 - Della Torre, cit. čl., 19.
19 - V J. Bandini, cit. čl., 73, viz nádherné citáty z Otců.
20 - Ordo Paenitentiae č.4.
21 - Mešní modlitby a modlitby liturgie hodin postní doby se často vracejí k těmto myšlenkám a k těmto skutečnostem.
22 - A. Nocent, L'atto penitenziale nel nuovo ,Ordo Missae': sacramento o sacramentale? v RL 57 (1970), 181-200.
23 - A. Hamman, Le pater expliqué par les P4res, Paris, Desclée 1962, 129.
24 - M. F. Berrouard, Pénitence de tous les jours selon saint Augustin in: LumVie 70 (1964), 65.
25 - J. Ramos-Regidor, Penitenza ed eucaristia, cit. dílo, 308 s rozsáhlou bibliografií.
26 - A. M. Roguet, Le sacerdoce du Christ, la rémission des péchés et la confession fréquente, in: MaisD 65 (1958), 52-54.
27 - L.-M. Chauvet, Pourquoi une réconciliation sacrementelle? in: Pénitence et réconciliation aujourd'hui, Lyon, CNPL 1974, 65-69.
28 - A. M. Galliano, L'iniziazione alla penitenza, un cammino alla comunit2 e nella comunit2, in: Via Verit2 e Vita 46 (1974) 8.
29 - O tomto námětu je nezbytně nutné číst článek M. F. Berrourda citovaný v pozn. 24. Abychom pochopili, jaká bohatství se v tomto ohledu ztratila, viz Origenes: "Sed fortasse dicant auditores ecclesiae: melius fere agebatur cum antiquis quam nobiscum, ubi oblatis diverso ritu sacrificiis, peccantibus venia praestabatur. Apud nos una tantummodo est venia peccatorum, quae per lavacri gratiam in initiis datur; nulla post haec peccanti misericordia nec venia ulla conceditur ... Audi nunc quantae sint remissiones peccatorum in evangeliis. Est prima qua baptizamur in remissionem peccatorum. Secunda remissio est in passione martyrii. Tertia est quae per eleemosynam datur ... Quarta nobis fit remissio peccatorum per hoc, quod et nos remittimus fratribus nostris ... Quinta remissio peccatorum est, cum converterit quis peccatorem ab errore viae suae ... Sexta quoque fit remissio per abundantiam caritatis ... Et adhuc est septima, licet dura et laboriosa, per paenitentiam remissio peccatorum, cum lavat peccator cum lacrimis stratum suum ... cum non erubescit sacerdoti Domini indicare peccatum et quaerere medicinam ..." ("Snad řeknou posluchači církve: dříve na tom byli věřící lépe než my. Tenkrát se udělovalo hříšníkům odpuštění při různých obřadech. U nás se odpouštějí hříchy jen jednou, na počátku křestní milostí. Když potom někdo zhřeší, už pro něho není milosrdenství ... Poslyš, kolikrát se odpouštějí hříchy v evangeliích. Poprvé, když jsme křtěni ,na odpuštění hříchů'. Druhá možnost odpuštění je při mučednictví. Třetí za almužnu. Počtvrté se nám odpouštějí hříchy, když i my odpustíme svým bratřím ... Pátá možnost je, když někdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty ... Šestá, když oplývá láskou ... A ještě je sedmý způsob odpuštění hříchů, třebaže tvrdý a namáhavý, a to pokáním - když hříšník svlažuje své lůžko slzami ... když se nestydí vyznat svůj hřích knězi Pána a poprosit o lék"; In Lev. hom. 2,4).
30 - A. Denis, Approche théologique de la pratique pénitentielle in: Le Sacrement de réconciliation, Paris, ISPC 1970, 29.
31 - L.-M. Chauvet, cit. čl. 70.
32 - Ordo Paenitentiae č. 24.
33 - Direttive della conferenza episcopale svizzera per la Penitenza ze 7. 11. 1974 in: Monitore ecclesiastico, Lugano 1975, 471-478.
34 - F. Sottocornola, Per celebrare la penitenza nella comunit2 cristiana, in: Quaderno di pastorale liturgica 3 (1966), 34.
35 - Th. Rey-Mermet, Laissez-vous réconcilier ... La confession aujourd'hui? Paris, Centurion 1972,
36 - P. M. Gy, Les mots ont une importance in: Pénitence et réconciliation aujourd'hui, Lyon, CNPL 1974, 58.
37 - R. Blomme, La démarche d'un pénitent chrétien v Paroisse et Liturgie 58 (1963) 70-72.
38 - Ordo Paenitentiae č. 19. 39 - C. Dumont, La réconciliation avec l'Église et nécessité de l'aveu sacrementel in: NRT 81 (1959) 535-586.

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlík: Hugh O'Flaherty

Pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlík: Hugh O'Flaherty
(24. 10. 2021) Vatikánský kněz Msgre. Hugh O'Flaherty (* 28. února 1898 + 30. října 1963), pomáhal ukrýt před nacisty tisíce…

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my
(19. 10. 2021) A přesto je optimistická a pozitivní…

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…