Co mám dělat, aby se změnil můj partner?

Pro manžele bývá těžké pochopit, k jakým změnám ve svém manželství mají pravomoc. Velice často jim jde o to, jak změnit partnerovo chování, a nikoli své vlastní. Lidská přirozenost se projevuje v naší snaze měnit a napravovat druhé, aby nám bylo pohodlněji. Na našich seminářích nazvaných Hranice začíná jeden z nejběžnějších dotazů takto: „Co mám dělat, aby můj partner...?“ Když to slyšíme, víme, že tu jde o problém v otázce moci. Manželé se často snaží využívat hranice k prosazování moci nad svým partnerem, což nefunguje. Jejich partneři se rozhodují po svém. Zamyslete se nad tím, co cítíte, když se vás někdo snaží přinutit k tomu, abyste se změnili: Zlobu? Vzpouru? Vzdor? To nejsou postoje člověka, který se touží změnit.To, čemu pracovně říkáme „zákon moci“  ujasňuje, nad čím máme a nemáme moc.

To, co nemůžeme

Podívejme se nejprve na to, nad čím moc nemáme. Nemáme moc nad postoji a činy druhých lidí. Nemůžeme svého partnera přinutit k růstu. Nemůžeme si vynutit, aby náš partner přestal projevovat nějaký nepříjemný návyk nebo vadu charakteru. Nemůžeme svého partnera přinutit přijít domů včas na večeři, nekřičet na nás nebo začít s námi mluvit.  Ani Bůh sám nad námi nevykonává takovou moc, přestože by mohl (2 Pt 3,9). Ovoce Ducha je sebeovládání, a nikoli ovládání druhých (Ga 5,23).Nemáme moc učinit ze svého partnera takového člověka, jakým bychom ho chtěli mít, ale nemáme moc ani k tomu, abychom sami byli takovými, jakými bychom si přáli být. Sami o sobě jsme bezmocní měnit takové věci, jako je naše vznětlivost nebo přejídání. Do určité míry máme všechno, co děláme, v nenávisti (Ř 7,15). Je užitečné si tuto svou bezmocnost uvědomovat i ve svém manželství, abychom mohli lépe chápat zápas svého partnera. Když si uvědomíme svou bezmoc nad sebou, možná nám to také pomůže pochopit, jak dlouho nám může trvat, než se naučíme stanovit ve svém manželství správné meze. Pokud jste tedy celá léta přebírali zodpovědnost za jednání svého partnera, nečekejte, že si zralé hranice vybudujete přes noc. Jestliže nemáte moc svého partnera měnit, nad čím tedy moc máte?

Není v naší moci někoho změnit, ale můžeme na něho mít vliv

Máte moc vyznávat své vlastní zraňující způsoby v manželství a činit z nich pokání. Můžete tyto zraňující způsoby rozpoznat, požádat Boha, aby vám pomohl s jejich zdoláním, a být ochotni změnit se. Ať už vám váš partner znepříjemňuje život čímkoli, jisté je, že i vy děláte věci, které nejsou příjemné jemu. Chcete-li, aby váš partner naslouchal vašim hranicím, zeptejte se ho, kde vy možná porušujete ty jeho. Když vás něco zraňuje nebo rozčiluje, možná se snažíte všechno ovládat nebo se uzavřete do mlčení. Nic nenapomáhá partnerovu růstu tolik jako jeho manžel či manželka, kteří se upřímně chtějí změnit. Máte moc vyrůst z neužitečných způsobů, jimiž řešíte své manželské problémy. Jen málo manželských problémů je stoprocentně způsobeno jen jedním z manželů. 

Na problému se obvykle podílejí oba. Možná ve své rodině vyžadujete tuhou kázeň a máte pocit, že vaše žena je příliš laxní. Možná máte zlost, když vás děti považují za tyrana. Možná se však na tomto problému podílíte tím, že zasahujete tehdy, kdy by měla zasáhnout ona. Nebo ji třeba sekýrujete. Možná jí nedáváte vědět, že si připadáte bezmocný. Je ve vaší moci začít rozpoznávat způsoby, jimiž aktivně či pasivně přispíváte k zmíněnému problému, a máte moc je postupně změnit. Pán Ježíš tento proces označoval jako nutnost nejprve vyjmout trám ze svého vlastního oka (Mt 7,1-5). Není v naší moci někoho změnit, ale můžeme na něho mít vliv.

To, co děláte, může ovlivnit vašeho partnera. Například není ve vaší moci přinutit vaši manželku, aby chápala vaše pocity, když za sebou máte špatný den a jste ve stresu, ale můžete jí dát vědět, že byste uvítal, kdyby se vcítila do vaší situace. Můžete jí v tom být příkladem a citlivě reagovat na to, co prožívá ona. Můžete začít navštěvovat podpůrnou skupinu pro manželské páry, kde se těmito otázkami zabývají. Můžete stanovit meze její lhostejnosti. Vliv má svou vlastní moc. Není v naší moci někoho změnit, ale můžeme na něho mít vliv.