Kolektivní sport vychovává
k osobnímu odříkání ve prospěch celku

Papež Benedikt XVI. zaslal poselství k mistrovství Evropy ve fotbale. Polsko a Ukrajina budou od 8. června do 1. července 2012 hostit mistrovství Evropy v kopané – tato sportovní událost se netýká jen fanoušků, nýbrž celé společnosti, připomíná papež.

„Kolektivní sport, jakým fotbal je“, píše papež, „je důležitou školou respektu k druhému, včetně soupeře. Vychovává k osobnímu odříkání ve prospěch celku, zhodnocuje nadání každého člena družstva, překonává individualismus a egoismus.“ Benedikt XVI. citoval svého předchůdce papeže Jana Pavla II., podle kterého se při takovémto postoji sport nestává cílem, nýbrž prostředkem: „vybízejícím člověka, aby ze sebe vydal to nejlepší, a vzdálil se od toho, co jeho samotného či ostatní může ohrožovat či působit vážné škody“.

fotbal, foto -IMA-

Sport může být školou formace
a nástrojem osobního růstu

fotbal, foto -IMA-Papež Benedikt XVI. se k významu sporu vyjadřuje častěji. Například ve své promluvě k tisícičlenné delegaci účastníků Mistrovství světa v plavání (1.8.2009) vyzdvihl „námahu tvrdého tréninku a nemalého dobrovolného odříkání“, které je „základem přesvědčivé ukázky disciplíny, lidskosti, krásy a pevné vůle. To všechno představuje významnou životní lekci.“

„Sport, je-li pěstován se zaujetím a bdělým etickým smyslem, se stává zejména pro mládež cvičením zdravého soupeření a fyzické dokonalosti, školou formace lidských a duchovních hodnot a přednostním nástrojem osobního růstu a vztahu ke společnosti.“

„Církev“ dodal papež, „sleduje a zajímá se o sport, pěstovaný nikoli samoúčelně, ale jako prostředek a cenný nástroj vyvážené a dokonalé formace celé lidské osoby.  Také v Bibli nacházíme zajímavé odkazy na sport jakožto obraz života. Například apoštol Pavel jej pokládá za autentickou lidskou hodnotu, a to nejenom jako metaforu, pomocí níž ilustruje vysoké etické a asketické ideály, nýbrž právě jako prostředek formace člověka a složku jeho kultury a civilizace.“

„Jazyk sportu je univerzální a oslovuje zejména mladé generace. Vysílat pozitivní signály prostřednictvím sportu proto přispívá k vytváření bratrštějšího a solidárnějšího světa.  Vy, drazí sportovci, buďte vzorem svým vrstevníkům. Váš příklad může být určující pro pozitivní vytváření jejich budoucnosti. Buďte tedy šampióny ve sportu i v životě!“

Sport dává zvláštní příležitost
ke kontaktu s přírodou

Na význam sportu pro etický postoj a pro náležitý poměr k Bohu a ke stvoření poukázal Benedikt XVI. na setkání se stovkami italských lyžařských instruktorů (listopad 2010). Papež poukázal na to, že lyžování dává zvláštní příležitost ke kontaktu s přírodou a k obdivu krásných horských scenérií.

Při pohledu na dílo stvoření člověk pociťuje velikost Boha, který je posledním zdrojem bytí jeho samého i celého vesmíru. Nemělo by se zapomínat na to, že poměr ke stvoření je důležitým prvkem rozvoje lidské identity a že ani hřích nezbavil člověka jemu svěřeného poslání pečovat o svět. Také sport lze chápat a prožívat jako součást této odpovědnosti. Pokroky v oblastech vědy a techniky dávají člověku možnost zasahovat do přírody a ovládat ji, ale vždycky přitom existuje nebezpečí, že přitom bude chtít zaujímat postavení Stvořitele a vystavovat stvoření do role produktu, určeného ke spotřebě a užitku. Náležitým postojem, který je třeba přijmout, je hluboký pocit vděčnosti, ale také odpovědnost za záchovu Božího díla a péči o ně. Pěstování sportu napomáhá dosažení těchto cílů a přispívá k osvojování si životního stylu, který směřuje k rovnováze, sebeovládání a úctě. Kontakt s přírodou ať je tedy zvláště pro vás motivem k rozvíjení hluboké lásky k Božímu stvoření.“

Poselství ke Světovému dni turistiky,
který se slaví 27. září

Papež Jan Pavel II. vydal v roce 2004 poselství ke Světovému dni turistiky, který se slaví 27. září. Nese název „Sport a turistika, dvě životné síly ve službě vzájemnému porozumění, kultuře a rozvoji národů“.

V poselství papež zdůrazňuje, že cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Právě obeznámenost a zájem o jiné kultury mohou pomáhat k předcházení napětí a neporozumění mezi národy. Podobně je tomu se sportem, která často přivádí na jedno místo lidi z různých částí světa. Velkým sportovním akcím sice hrozí rivalské půtky nebo přílišná komercializace. Obecně je však rozvoj sportu a turistiky příležitostí k mezinárodním setkáním v atmosféře porozumění a shody. Jan Pavel II. vyzývá k chápání sportu jako toho, co pomáhá milovat život, vychovává k oběti, k úctě a k odpovědnosti a vede k docenění každé lidské osoby.

O co jde ale ve sportu,
který se nezastaví ani při smrti soutěžícího?

„Co je to za sport, když se nezastaví ani při smrti jednoho ze soutěžících? Co je to za sport, který slaví vítěze a vůbec si nevšímá, že před několika okamžiky někdo přišel během soutěže o život?“ Ptá se Edio Costantini, předseda Nadace Jana Pavla II. pro sport, tváří v tvář smrti devatenáctiletého japonského jezdce Šoji Tomizawy, který tragicky zahynul při velké ceně San Marina v září 2010. Costantini pro agenturu Sir ostře kritizoval organizátory motocyklistické soutěže, kteří po smrti mladého Japonce závod nepřerušili. „Pokračování soutěže, ukazuje, že obchodníky se sportovní podívanou nedojme ani smrt jednoho z jejich atletů,“ řekl Costantini. „Ačkoliv všichni vědí o rizicích motocyklismu, jde o věc etiky“, připomíná. „Komu leží na srdci výchovná hodnota sportu a úcta k důstojnosti člověka, musí uznat hodnotu lidské osoby, smysl života a smrti.“

K negativním stránkám sportu se vyjádřil (26.6.2004) papež Jan Pavel II. následovně: "Sport je ale je také spojený s mnoha negativními fakty, které zastiňují svět sportu". Papež zmínil logiku zisku, doping, bezuzdné závodění, a násilí fanoušků. Papež všem sportovcům popřál, aby sportovali v duchu „fair play“, aby dokázali přijmout život s odvahou a čestně, s radostí a klidnou důvěrou v budoucnost.

Papež František k fotbalistům Itálie a Argentiny

Před přátelským zápasem mezi fotbalisty Itálie a Argentiny v Římě, přijal papež František obě družstva na soukromé audienci. Přátelský zápas je uspořádán na počest papeže Františka, který se jej ale osobně nemůže zúčastnit.

Bude pro mě těžké rozhodnout se, komu fandit, ale naštěstí se jedná o přátelský zápas – a aby takový byl, o to vás snažně prosím. Tímto odlehčeným zamyšlením začal papež František své setkání s fotbalisty obou národních mužstev. Současný papež nikdy neskrýval své nadšení pro fotbal. Také při dnešním setkání zmínil, že jako děti chodili s rodiči na fotbalová utkání na stadion Gasómetro v Buenos Aires. Připomenul svůj zážitek z roku 1946, kdy jeho oblíbené mužstvo San Lorenzo vyhrálo ligu díky gólu útočníka Pontoniho.

Zodpovědnost populárních osobností

Ve své promluvě k hráčům Itálie a Argentiny se snažil oslovit zejména jejich lidskou zodpovědnost, kterou podle něho přináší popularita: Žádám vás, abyste sport prožívali jako Boží dar. Je to příležitost, abyste zúročili vaše talenty, ale také vaši zodpovědnost. Chtěl bych vám obzvláště připomenout, že vaše chování jak na hřišti, tak ve vašem osobním životě, je pro druhé vztažným bodem. (…) Jste pro ně vzorem. Dobro, které tím můžete způsobit, je obrovské. Tím, jak se chováte, i tím jak hrajete a podle čeho se rozhodujete, tím vším můžete konat dobro. Lidé se na vás dívají. Využijte své popularity k zasévání dobra. I když si to člověk neuvědomuje, je pro mnoho lidí, kteří se na něj s obdivem dívají, vzorem, jak v dobrém smyslu, tak ve špatném. Buďte si toho vědomi a dávejte dobrý příklad svou loajalitou, vzájemnou úctou a láskou k bližnímu a ochotou pomáhat druhým. (…) Mám důvěru v dobro, které takto můžete vykonat mezi mládeží.

Sport obsahuje kladné hodnoty,
o které je ale třeba pečovat a rozvíjet je

Podle papeže Františka sport sám obsahuje kladné hodnoty, o které je třeba pečovat a rozvíjet je. Jsou jimi krása, nezištnost a kamarádství. Tyto hodnoty stály na počátku moderního sportu jako amatérské činnosti a podle Svatého otce je třeba duch tohoto amatérství v tom nejlepším slova smyslu zachovat, i když je dnešní sport převážně profesionální.

Pokud fotbalovému utkání chybí tyto rysy – krása, nezištnost a kamarádství – tak i kdyby mužstvo zápas vyhrálo, ztrácí sílu. (…) To vede k myšlence, že nejste jen šampióny, ale jste především lidmi, s vašimi přednostmi a talenty, i vašimi nedostatky, s vaším srdcem a vašimi ideály, vašimi tužbami i životními problémy. Tedy i když jste populárními osobnostmi, zůstáváte stále lidmi, ve sportu i v životě.

V tomto duchu kladl papež na srdce také manažerům obou družstev, aby sport nebyl jen jeden velký business. I oni mohou podle papeže velmi ovlivnit, nakolik ve sportu přetrvají zmíněné hodnoty, které zrodili moderní sport.

Fotbal se dnes pohybuje ve velkém podnikatelském kruhu

Jako kluk jsem byl mnohokrát na stadionu a mám na to krásné vzpomínky. Radostné nedělní okamžiky, spolu s rodinou. Přál bych si, aby fotbal - a každý další podobně populární sport - znovu získal tento rozměr slavnosti. Fotbal se dnes pohybuje ve velkém podnikatelském kruhu, jde o reklamu, televizi a podobně. Ekonomické faktory by však neměly převážit nad sportovními, protože pak se může zanést špínou všechno - jak na mezinárodní, národní tak i na lokální úrovni. Proto je potřeba reagovat pozitivně, vracet těmto akcím sportovní důstojnost. A v tom máte vy, hráči, velkou zodpovědnost. Stojíte v centru pozornosti, mnoho vašich obdivovatelů je mladých a nejmladších. Uvědomujte si to, myslete na to, že váš způsob jednání má ohlas, jak v dobrém tak ve zlém. Buďte vždy skutečně sportovní! (Papež František 2.5.2014)

 

fotbal, foto -IMA-

Sport formuje charakter,

učí poctivému soupeření a solidaritě

a může tak být výrazem nejvyšších lidských

a sociálních hodnot.

(Jan Pavel II.)

 

 

 

Zpracováno podle textů na webu české sekce RadioVaticana