Ježíš je Mesiáš. (Sk 5,42) - Citát z Bible na každý den

3. 8. 2023, spimi

Proč je vyvolený národ Bohu milejší?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s vyvoleným národem a dědictvím království božího. Ježíš na zem přišel zachránit lid Izraele... A co ostatní národy? Ty snad nepocházejí od Boha? Nechci se rouhat, jsem křesťan, ale tohle mi vrtá hlavou. Je to tak, že má v království přednost člověk Izraele před tím, kdo pochází od jinud. Proč? Nemiluje nás Bůh všechny stejně? Já myslím že ano.  Je mi 15 let a potřeboval bych nějaké vysvětlení,  Předem děkuji za odpověď :)

Boží láska je nekonečná a je jí dost pro každého

Zdravím Vás a děkuji za tak krásnou biblickou otázku. Starý zákon je plný napětí a výroků, které jsou ryze lidského původu a to totiž: zda spása je pro všechny, či jen pro židy apod. A nutno říci, že jsou tam přítomny oba pohledy. Chceme-li však najít řešení, musíme ke kořeni a tedy k Abrahámovi a příslibům, které mu dal Bůh, a k tomu potřebujeme přičíst celý NZ jako, z našeho pohledu, naplnění SZ. Tak hurá do toho.

Genesis 12:1  "I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 2  Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 3  Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

Tady je klíčová druhá polovina třetího verše: "Veškeré čeledi země" - tedy všichni. Vyvolenost byla totiž nástrojem pro příchod Mesiáše a to ne pro skvělost toho národa, ale protože si vybral Bůh.
Nový zákon nám k tomu nabídne dalších pár textů Uvedu je jen tři exemplární. Omlouvám se za délku.

Skutky apoštolské 10:34 "A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, 35 ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. 36 To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech."

Jan 3:16 "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 18 Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 19 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé."

Římanům 2:1  "Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž. 2  Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. 3  Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu? 4  Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? 5  Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. 6  On `odplatí každému podle jeho skutků´. 7  Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. 8  Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. 9  Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka; 10  avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. 11  Bůh nikomu nestraní. 12  Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. 13  Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. 14  Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. 15  Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. 16  Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. 17  Ty se tedy nazýváš židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem 18  a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. 19  Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, 20  vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. 21  Ty tedy poučuješ druhého, a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást, a sám kradeš? 22  Říkáš, že se nesmí cizoložit, a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly, a věci z jejich chrámů bereš? 23  Zakládáš si na zákoně, a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? 24  `Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy´, jak stojí psáno. 25  Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to, jako kdybys nebyl obřezán. 26  Jestliže naopak ten, kdo není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to, jako kdyby byl obřezán? 27  Ten, kdo není obřezán, ale plní zákon, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou zákona a obřezaností zákon přestupuješ. 28  Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. 29  Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha."

Nepotřebujeme tedy řešit privilegia či neprivilegia, vyvolenost či nevyvolenost.
Bůh stojí o celé stvoření o každého, a jelikož jeho láska je nekonečná, tak je jí dost pro každého. Náš jazyk a tedy i biblický má "holt" svoje omezení a znovu a znovu se nám do našeho vnímání vtírá jakási podivná potřeba privilegií a neprivilegií, a přitom Království Boží je jiného řádu než to lidské.

Snad Vám to trochu napovědělo.
Hezký den!

Kategorie otázky: Víra – nauka víry, katechismus

Související texty k tématu:

Spása, spasení

 

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…

Časopis pro dívky IN! – dubnové vydání

Časopis pro dívky IN! – dubnové vydání
(1. 4. 2024) Duben je veselý, doslova aprílový měsíc, který přímo vybízí k tomu, abychom se pořádně zasmáli. Nemusí jít jen o nějaký…

Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm

(31. 3. 2024) Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční…