Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Nedělní liturgie

31. 3. 2002

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou a ústřední pravdou křesťanské víry. Svou smrtí každého z nás Kristus osvobozuje od hříchu a svým vzkříšením nám otevírá přístup k novému a plnému životu. Každé slavení eucharistie je živým setkáním s tímto tajemstvím Ježíšova života. Každé slavení eucharistie otevírá dveře ke zdroji života.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou. Aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Úryvek je součástí Petrovy řeči v domě římského setníka Kornélia, prvního obráceného pohana. Obsahem tohoto kázání je všechno, co Ježíš konal a učil. Hlavní důraz se klade na to, že Ježíš je vzkříšený a živý. On je tak skutečně živý, že apoštolové s ním mohli jíst a pít! A není jenom vítězem nad smrtí, je také soudcem živých i mrtvých. Tento výraz označuje plnost moci, kterou Kristus obdržel pro dílo spásy. Jako soudce může vynést i rozsudek života nad těmi, kteří jsou nevinní díky jeho krvi (Zj 5,9).

Sk 10,34a.37-43

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.

A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

On nám přikázal, abychom to hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří“.

ŽALM 118

Odpověď: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!

nebo: <b>Aleluja, aleluja, aleluja. </b>

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, - jeho milosrdenství trvá navěky. - Nechť řekne dům Izraelův: - „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

Hospodinova pravice mocně zasáhla, - Hospodinova pravice mě pozvedla. - Nezemřu, ale budu žít - a vypravovat o Hospodinových činech.

Kámen, který stavitelé zavrhli, - stal se kvádrem nárožním. - Hospodinovým řízením se tak stalo, - je to podivuhodné v našich očích.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel hlásá přímo neslýchané poselství: nejenže Kristus byl vzkříšen, dokonce i my jsme byli vzkříšeni spolu s ním! Týž Pavel to vysvětluje a říká: „Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých” (Kol 2,12). Jestliže jsme dostali nový život, pak „nemůžeme jinak”, než usilovat o jeho plné dovršení. Proto Pavel vybízí, abychom hledali to, co pochází shůry: život s Kristem ve slávě. Na to máme být zaměřeni, a ne na to, co je na zemi, tj. na pozemský život podle starého člověka ovládaného sobeckými a hříšnými sklony.

Kol 3,1-4

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.

EVANGELIUM

Po objevení odvaleného hrobního kamene Marie Magdalská sděluje učedníkům jen negativní výpověď: Pán není v hrobě. Nemá ještě žádné poselství o Ježíšově vzkříšení, protože je dosud ve tmě (v. 1). Petr a milovaný učedník posléze sami nacházejí pruhy plátna a roušku složenou zvlášť. To naznačuje, že nikdo neukradl Ježíšovo tělo, protože „kdyby jej někdo vzal, nepřidělal by si starost, aby sundal roušku a složil ji zvlášť” (sv. Jan Zlatoústý). Zanechané pruhy plátna, které obmotávaly Kristovo tělo (Jan 19,40), vyjadřují, že Kristus byl osvobozen od pout smrti. „Hrob nebyl ani prázdný, ani plný. Stal se poselstvím” (Duplatier). Proto milovaný učedník uviděl a uvěřil, že Ježíš přemohl smrt. Teprve tato víra mu otevřela Písmo (Lk 24,44-45).

Jan 20,1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“

Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.

Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel k hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Velikonočními svátostmi dals, Bože, svému lidu nový život; zůstávej s námi, nikdy nás neopouštěj a doveď nás ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Pokud se opravdu otevíráme Božímu působení, musíme doufat, že i v našem životě se může něco změnit, že není pravda, že vše bude osudově pokračovat a pro nás se neobjeví nic nového. Doufat znamená věřit, že tentokrát to bude jiné, i když jsme věřili už stokrát a pokaždé se zklamali. Jestliže přes to všechno doufáme, Bůh nám přijde na pomoc. Žádný pokus, ani když vyšel naprázdno, není marný a zbytečný, pokud je upřímný. „Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení“ (Iz 40,31). Takto šly pravděpodobně ke hrobu i ženy.
(Podle R. Cantlalamessy.)

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ pondělí velikonoční 1. 4.

Sk 2,14.22b-33

Mt 28,8-15

Komentář: Mt 28,8-15
Potkat živého Krista vyvolá někdy strach, znejistění: není lepší se mu vyhýbat, nepustit ho k sobě? To není řešení: spíš je žádoucí se mu postavit tváří v tvář a přijmout jeho slovo: Neboj se mě!

ÚTERÝ

Sk 2,36-41

Jan 20,11-18

Komentář: Jan 20,11-18
Pláčeš snad jako Maria? Prožíváš smutek? Či naopak radost? Nebo prázdnotu, zklamání? O tom všem Ježíš ví. A ty můžeš nechat proniknout jeho zrak do tvého nitra – bez obav.

STŘEDA

Sk 3,1-10

Lk 24,13-35

Komentář: Lk 24,13-35
A rozmlouvali s Ježíšem o tom všem, co se dělo v Jeruzalémě. To můžeme i my: mluvit s Kristem o jeho kříži a vzkříšení – předložit mu své otazníky, nejasnosti, tápání, díky …

ČTVRTEK

Sk 3,11-26

Lk 24,35-48

Komentář: Lk 24,35-48
Tak jako pro emauzské učedníky, i pro nás platí, že jen Kristus může oživit slova Písma – a odhalit nám, že jsou živá, aktuální.

PÁTEK

Sk 4,1-12

Jan 21,1-14

Komentář: Vzkříšený není éterickou bytostí, vznášející se kdesi ve výšinách. Podobně jako při utrpení, i jako zmrtvýchvstalý se snižuje k člověku, k jeho všedním starostem. A na mně je, abych ho rozpoznával.

SOBOTA

Sk 4,13-21

Mk 16,9-15

Komentář: Mk 16,9-15
Poznal jsem moc evangelia? Je Kristus pro mě živý, vzkříšený? Pak nemohu jinak, než svědčit o něm, o jeho slově.

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…