Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

25. 3. 2013, Opatrný

Nemorální a jiné rady v bibli

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Bůh

Dobrý den,
chtěla bych prosím odpověď na následující otázky týkající se těchto úryvků z Bible, u kterých se divím, že se v křesťanské bibli nacházejí.

• 14Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy.
• 15Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy?
• 16Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma.
• 17Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.
• 18Všechny děti ženského pohlaví a ženy , jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.
(Numeri 31)

Jak tak uznávaný prorok Mojžíš, který dostal do Boha desatero s přikázáním nezabiješ, může rozkazovat, ať zabijí ženy, děti,... A co asi s těmi zbylými pannami prováděli, že?

16Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“
(Genesis 3)

Proč Bůh chce, aby ženy při porodu trpěly? Proč má muž panovat nad ženou? Už zde je vidět, že žena není rovnoprávná s mužem, znamená něco míň, což se můžeme dočíst v jiných částech bible, kdy je prodávána mužovi za manželku, bez jejího vyjádření (př. Jákob slouží Labánovi,aby si koupil jeho dcery) atd.?

Zde zase mluví Hospodin k Mojžíšovi:
• 44Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni.
• 45Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí , které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím.
(Leviticus 25)

Proč Bůh ve starém zákoně schvaluje otroctví? Což nedal každému člověku svobodu? ?

• 20Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna,
• 21tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

Proč se v Bibli nabádá ke kamenování? Proč to odnese zase pouze jen žena, která teoreticky může být i nevinná, protože může být znasilněná a tudíž panna nebude? Je smutné, že se tímto úryvkem z bible inspirují některé národy doteď...Proč je to tedy v Bibli uvedeno, když si to mimo jiné i protiřečí s milosrdenstvím?

34ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.
(1. Korintským 14
Proč je třeba takovéhoto omezení?

• 24Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,
• 25spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu.
(Exodus 21)

Co je toto za radu? Neprotiřečí si to náhodou s odpuštěním, o kterém se v bibli píše?

Proč je Bible plná protikladných rad? Proč je psána tak, že si ji lidé můžou vyložit špatně a v tomto duchu činit zlo? (viz kamenování, otroctví, zabíjení, znásilňování,atd)

Mockrát děkuji za zodpovězení mých otázek a omlouvám se za jejich množství.

Slovo plně lidské a plně Boží

Dobrý den,
kladete důležité otázky, ale je jich mnoho, a tak se každé mohu věnovat jen krátce. Není možné dát ve dvou větách vyčerpávající odpověď, proto berte následující věty spíše jako naznačení směru.

Předně je ale důležité říct, že v křesťanských církvích používáme bibli tak, jak se předávala po staletí, bylo by tedy nefér ji nějak cenzurovat. Věříme, že je to slovo plně lidské a plně Boží. Protože je to slovo lidské, obsahuje řadu dobově podmíněných výroků. Protože je to slovo Boží, jsme pozváni, abychom hledali, co nám i tato problematická místa mohou říct dnes.

Numeri 31: Hlavním důrazem textu je, že Izraelité nemají poslouchat Boha polovičatě, že nemají kořist (do které se tehdy počítaly mimo jiné i ženy) šetřit jen proto, aby si ji přivlastnili. Pro nás to může znamenat, že nebudeme porušovat Boží přikázání proto, abychom z toho měli nějaký prospěch.

Genesis 3: Porodní bolesti jsou fakt, který dnes vysvětlujeme fyzilogicky, vysvětlení Geneze odpovídá starověkým představám. Inspirující ale může být myšlenka v pozadí tohoto vysvětlení, totiž že hřích přináší do světa utrpení. To můžeme sledovat i dnes.

Leviticus 25: Bůh neměnil okamžitě všechny kulturní zvyklosti starověkého blízkého východu. Zde zaznívá první důležité omezení - nezotročovat svého soukmenovce. Pro křesťany je definitivním až evangelium Ježíše Krista. Ani Ježíš nijak výslovně nezakázal otroctví, ale jeho přikázání lásky vedlo postupně k jeho zrušení.

Deuteronomium 22: Tento zákon nestraní tolik mužům, jak by se mohlo zdát. V případě znásilnění žena potrestána nebyla, jak je vidět z Dt 22,25-26. Pokud byl přistižen ten, který s pannou spal, musí si ji vzít (Dt 22.28-29). Tyto zákony se v křesťanství neuplatňují, ale i tak obsahují něco, na co křesťané navazují: pohlavní styk patří jen do manželství, ale v případě znásilnění oběť žádnou vinu nenese.

1 Korintským 14: Citovaný verš není univerzální pravidlo, i když se za ně někdy vydávalo. Ve skutečnosti jde o reakce na problémy v korintské církvi, které vedly Pavla k tomu, že tam zavedl tato restriktivní opatření. Vždyť například sám při misijích spolupracoval s manželským párem Priscilou a Aquilou.

Exodus 21: Tento zákon měl dát limity pomstě, která byla v tehdejší společnosti obvykle mnohem krutější. Pro křesťany ale opět platí Ježíšův výklad v Matouš 5,38-42.

Pokud byste měla zájem si k těmto místům přečíst víc, doporučuji knihu Jan Heller - Martin Prudký, Obtížné oddíly knih Mojžíšových.

Kategorie otázky: Bůh

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?