Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Síla sexuální intimity

Překážky intimity, Jak dosáhnout manželské intimity

z knihy Tajemství milování , vydal(o): nakladatelství Návrat domů

Proč dochází k neosobnímu sexu


Když Bůh vymyslel vztah dvou lidí, kteří se stávají jedním tělem, učinil jeho součástí také potenciál sexuální intimity, který může být pro manželství požehnáním nad veškeré pomyšlení. Tento potenciál nebyl vždy správně chápán, ale dnešní terapeuti i vědci zjišťují, že opravdová sexuální intimita má pozoruhodnou moc léčit, obnovovat, osvěžovat, napravovat a udržovat manželství.

Někdo třeba může vznést námitku, že každý pohlavní styk je intimní zážitek. Co může být intimnější než milování? Staří Římané měli smutné přísloví, které přináší odpověď: Post coitum omnis animal triste. "Po skončené souloži je každá bytost smutná." Jinými slovy, v rozlehlé prázdnotě vesmíru byl proveden nepatrný pokus o sblížení. Dva lidé se pokusili vyléčit svou osamělost dočasným spojením svých těl. Avšak za nepatrný okamžik pokus skončil a člověk je opět sám. Pro muže a ženy, kteří se snaží potlačit svou osamělost a úzkost náhodným sexem, je smutek a hlodavý pocit prázdnoty logickým důsledkem. Takový pohlavní styk je špatnou náhražkou skutečné, trvalé intimity, která je možná pouze mezi manželem a manželkou, kteří jsou oddáni jeden druhému.

Stále častěji však dochází k neosobnímu sexu i v manželství. Manželé, kteří zůstávají neuspokojeni ve své touze po hluboce sdílené jednotě, v níž každá soulož upevňuje a obnovuje stále přítomnou intimitu, pociťují pak osamělost ještě větší.

Skutečná sexuální intimita spojuje manžele silnými pouty vzájemného zájmu, který je hluboce emocionální, duševní - ba dokonce duchovní - a zároveň i intenzivně tělesný. Taková blízkost se nevyskytuje pouze při pohlavním styku. Protože Bůh vytvořil vztah, při němž mají být manželé jedním tělem, má skutečná intimita mezi ženou a mužem vždy sexuální podtext, ať už se spolu milují nebo si jenom povídají, ať už se k sobě tisknou ve spánku nebo se spolu ráno oblékají, ať už spolu pracují na zahradě nebo jsou pohrouženi v modlitbě. To všechno patří k milování.

Sdílené něžnosti, láskyplná gesta, časté zamilované tělesné doteky, společně sdílené myšlenky, přiznané city, vzájemná podpora a důvěra, ohodnocení těla toho druhého, téměř jako by bylo vaše, společně sdílený smích, blízkost tak zásadní a stálá, že do ní nemůže proniknout nikdo jiný - to všechno přispívá k trvalému sexuálnímu vztahu v plně uspokojivé formě. To je vzor opravdové intimity pro milující se manžele.

Tato intimita má své kořeny v pocitu přivlastnění, kdy dva lidé po celý čas společně žijí a vyvíjejí se. /.../

Intimita je zakořeněna v jistotě sounáležitosti, ale musí ji přiživovat vyhovující sexuální partnerství, které je smyslné a vášnivé, plné něžnosti i vědomí, že oba partneři jsou milováni takoví, jací jsou. Jestliže přistupujete k sexu tímto způsobem, budete z toho mít mnoho citových výhod: přestanete se duševně zraňovat, načerpáte radost a optimismus a pocítíte jistotu a pokoj.

Pokud si manželé zachovají tento druh sexuální intimity, stanou se citově tak blízcí, že budou reagovat na změnu pocitů svého partnera, budou mít stále zájem o jeho pohodu a budou pozitivně naladěni na to, co potřebuje.

Manželé se mohou na sebe rozzlobit - to se občas stává v každém mezilidském vztahu. Ale tito partneři umí takovou situaci rychle vyřešit, protože nedokážou snést pomyšlení, že se jejich stav společné intimity hroutí. Nakonec se prostředkem radostného usmíření stává sex.

Jestliže si manželský pár vytvoří skutečnou sexuální intimitu, pomůže jim to přenést se přes tradičně nebezpečné vody několika prvních let manželství; přes sedmý rok, o němž se říká, že svody okolního světa bývají největší; přes střední věk, kdy děti odcházejí z domova a partneři se opět stávají závislými pouze jeden na druhém; přes těžké doby, kdy venkovní tlaky a problémy silně zasahují do jejich vztahu; přes období nemoci nebo neschopnosti, kdy pouze sexuální intimita manželům umožňuje, aby přijali nové podmínky sexuálního života, i přes stáří, kdy je sexuální intimita stále může obohacovat, přinášet jim potěšení i pevnou jistotu.

Pravdivá je však i druhá strana mince. Protože je sexuální intimita tak důležitou a konstruktivní integrační silou, má zároveň i ohromnou moc rozbít manželství, když se jí něčeho nedostává nebo když zklame.

Různé varovné signály, které upozorňují na selhání při vytváření prospěšné sexuální intimity, jsou: nuda v manželství, nezájem o sex, pocit frustrace, protože "už je po líbánkách" a pokušení pro jednoho či oba partnery, aby se po nedostávající se intimitě poohlédli jinde.

Dále uvádím některé faktory, které překážejí rozvoji sexuální intimity v každém manželství.

Sexualita je Božím darem pro nás...

První vydání této knihy vzniklo téměř nečekaně, ani ne tak proto, že bychom chtěli napsat knihu, ale protože jsme měli tolik informací, které by mohly dramaticky změnit váš život, manželství, domov i rodinu, a chtěli jsme se s vámi o ně podělit.

Jako věřící rodinný lékař, který vyučuje křesťanství, jsem během let zjistil, že se stále víc věnuji manželskému poradenství, protože je toho tolik třeba. Nakonec to vedlo až k sérii přednášek po celé zemi a k namluvení kazet o sexuálních technikách a sexuálních problémech v manželství, určených křesťanským manželským párům.

Kazety byly distribuovány po celé zemi a netrvalo dlouho a začaly denně přicházet dopisy od křesťanů, kteří si poslechli kazety a chtěli se poradit o specifičtějších problémech s člověkem, který je křesťansky orientován a má potřebné znalosti medicíny. Vyskytovalo se v nich tolik podobných problémů a dotazů, že jsem se rozhodl napsat tuto knihu, abych se u problémů sexuálního nesouladu, které se tak často projevují v manželství, pokusil nabídnout biblické principy i medicínské řešení.

Ještě dnes překvapivě mnoha manželským párům chybí v manželském vztahu to, co pro ně Bůh určil. Někteří manželé si uvědomují, že jejich vztah není tak dokonalý, jak by měl být, a aktivně na to hledají odpověď. Jiní si, jak se zdá, vůbec neuvědomují, že by tělesné spojení muže a ženy mělo být vzájemně uspokojující a příjemné.

Dnes se lidé otevřeně baví o sexu, ale existuje pouze málo přesných informací, co by měli manželé očekávat od jejich sexuálního spojení. Ve světských médiích jen velice zřídka slyšíte o tom, jak s láskou uspokojovat potřeby vašeho partnera, nebo o tom, že jestli má být sex plnohodnotný, musí se stát součástí složitého vztahu naprostého zaslíbení mezi manželi. Mnozí manželé se nikdy neučili, co Bible říká o sexu, ani jak se mají z medicínského hlediska plně těšit z toho, co pro ně Bůh jako pro manžele připravil.

Proto jsme si uvědomili, že fakta a údaje z této knihy jsou dnes stále ještě zapotřebí. Toto zaktualizované vydání přináší informace, které budou požehnáním pro všechny manželské páry nebo snoubence, kteří pátrají po medicínsky přesném řešení sexuálních problémů v rámci biblického učení. I když o tomto předmětu hovoříme velice otevřeně a s lékařskou přesností, přistupujeme k němu zároveň tak svatě a opatrně, jak to u předmětu manželského sexu činí sama bible. Příslib sexuálního naplnění je dostupný všem manželům, kteří se rozhodli přijmout Boží plán pro jejich manželství, a účelem této knihy je ukázat jim k tomuto naplnění cestu.

Společně s manželkou jsme v poradenství i pořádání přednášek spolupracovali s naším dobrým přítelem a kolegou Dr. Dowem Pursleyem, který nám pomohl uvést do tohoto nového vydání současné nejnovější medicínské informace a který s lékaři Ballovou, Valvem a Hartzheimem napsal kapitolu o pohlavně přenosných nemocech, o nichž je třeba v dnešní době obšírně informovat.

Na všech těchto stránkách jsme se s manželkou snažili vypovědět čtenáři, jaký údiv a radost sami cítíme z toho, co všechno může Bůh udělat v manželství, kde se manželé k Němu upínají, kde mají správný přístup k sexu a dostatek informací potřebných k tomuto radostnému svazku.

Při čtení této knihy mějte stále na mysli jeden ohromující fakt: Sám Bůh připravil sex pro naši rozkoš. Je to Jeho dar pro nás a - je určen k potěšení.

Překážky k vytvoření intimity


Zvyk všechno kritizovat

Mnohé dvojice nejenom že svobodně kritizují jeden druhého v naději, že tím nějak zdokonalí vzhled nebo chování svého partnera, ale zvyknou si také na bezděčnou kritiku - neustálé hledání malých chyb - kterou nevědomky zaplétají do denní konverzace. To ovšem není prostředí, kde by mohla kvést vzájemná intimita.

Naslouchejte sami sobě. Pokud máte ve zvyku neustále kritizovat, měli byste s tím něco udělat dřív, než se váš partner rozhodne, že je mu třeba změny. Vy se snažte úplně se zdržet kritiky bez ohledu na to, jak moc se chcete ozvat. Radši nahraďte svá kritická slova pozitivním vyjádřením pochvaly a povzbuzení. Tím můžete úplně změnit celkový náboj vašeho vztahu. Potom sami uvidíte, jak ubozí jste byli předtím, kdy jste si ani neuměli spolu sednout a v atmosféře otevřeného sdílení si od srdce popovídat.


Potlačovaný hněv a podrážděnost

Hněv a zášť, ať jsou jakkoli skrývané nebo potlačené, určitě zničí vzrůstající milostnou intimitu. Nuda v manželství je mnohdy pouze maskou, pod níž se skrývá svět zuřivosti a záští, které nebylo možné nikdy otevřeně vyjádřit. Dochází k tomu, když manželé nedokážou řešit problémy hned, jakmile se objeví. Někdy se rozhodnou pro napjatou přívětivost a odmítají se zabývat příčinou tohoto napětí. Jindy vytvoří jednotnou frontu a předstírají, že hádka nikdy neproběhla, přestože v nich stále dřímají potlačené negativní pocity. Příčina sporu také zůstává, aby je potrápila o chvíli později.

I když se vám hádka zdá nechutná, je lepší než mrazivé mlčení, protože spor představuje tápání směrem k druhému člověku. Obě strany si skrytě přejí, aby druhý pochopil a uznal jejich argumenty. Hádky někdy vnesou mezi manžele nové porozumění.

Rozpoutaný "boj" může být lepší než potlačení vlastních názorů a citů, protože to přináší zášť a vede až k lhostejnosti. A lhostejnost je skutečným nepřítelem lásky. I když se manželé hádají, alespoň neustále směřují k sobě!

Při konstruktivní komunikaci je třeba dodržovat dvě základní pravidla: (a) domluvit se, že oba budou moci mluvit, dokud problém nevyřeší a neporozumí jeden druhému, (b) domluvit se, že diskuse se omezí pouze na současný konflikt a nebude zabíhat k minulým selháním obou stran.


Selhání komunikace

Žádná intimita opravdu nemůže vzniknout bez komunikace - zahrnující verbální i neverbální stupeň. Jeden partner se může třeba pokoušet udržet vztah v nepřirozené rovině, protože se bojí intimity a manželského sjednocení.

Většina lidí se však může naučit prakticky komunikovat, pokud si to opravdu přejí. Komunikace vyžaduje lásku, která naslouchá, stejně jako ochotu ukázat druhému svou zranitelnost - tj. snažit se vyjádřit slovy, co cítíte, a svěřit tato slova partnerovu pochopení.


Nedostatek důvěry v partnera nebo v sebe sama

Vzájemná důvěra je jedním ze základů intimity. Vybudovat si takovou důvěru chce čas a péči. Odlišný problém nastává, když člověk nemá dobré mínění sám o sobě. To může být důvod, proč má taková osoba strach z intimity, protože intimita je oboustranná. Být v intimním vztahu znamená výměnu, tj. že člověk musí mít co dát. Jestliže má někdo o sobě nízké mínění, může se mu zdát, že nemá nic, co by svému partnerovi nabídl, a může se pokusit skrýt tento "fakt" tím, že se vzdálí od rodiny a přátel. Lidé někdy vycouvají z příliš hlubokého emocionálního vztahu, protože byli kdysi kvůli takovému těsnému vztahu moc zraněni - často se to stalo, když byli ještě dětmi a byli příliš malí, aby pochopili celý problém a uměli ho řešit. Bolest, která z takové zkušenosti přetrvává, lze vyléčit tím, že nahradíme model bolestivých myšlenek zcela novým modelem potěšení z fyzické blízkosti svého milého. Chce to čas a laskavou trpělivost ze strany partnera, který se musí ucházet o důvěru svého druha a nakonec ji získat. Lze (a musí se) to však učinit, pokud se ti dva chtějí někdy radovat ze svého intimního vztahu.


Obavy z vlastního vzhledu

Existuje přímá souvislost mezi negativním vnímáním svého těla a zábranami, které má člověk vůči sexuální intimitě. Svobodnou sexuální intimitu nebo dokonce intimitu společně sdílené ložnice si takový člověk nemůže radostně prožít, pokud ho uvádí do rozpaků vlastní tělo, takže jej chce mít za všech okolností zakryté. Takový člověk cítí zábrany i ohledně svých přirozených sexuálních reakcí, zvlášť když se při pohlavním styku soustředí na své vlastní tělesné nedostatky, a nikoli na erotické a příjemné myšlenky. Je pravda, i když je to s podivem, že mnozí lidé mají pocit, že je nikdo nemůže milovat kvůli některému aspektu jejich tělesného vzezření a jsou přesvědčeni, že jejich partner má vůči jejich vzhledu stejné výtky. V tom případě může partner udělat jediné, a sice že bude slovně chválit každou částečku jejího či jeho těla, bude je hodnotit vždy jen kladně, nikdy se nesmí ozvat kriticky.

Jedinec, který trpí úzkostí ohledně svého vzhledu, by se měl na celý problém podívat z duchovního hlediska. Samozřejmě že pokud může se svým vzhledem provést nějaké vylepšení, ať to udělá. Ale měl by pozauvažovat o dvou biblických principech: (1) Bůh mi dal tyto znaky. "Tobě vzdávám chválu za činy, které budí bázeň: podivuhodně jsem stvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom" (Ž 139,14). Proto se musím o své tělo co nejlépe starat a pozitivně hledět na to, co mi Bůh dal, a na způsob, jakým mě stvořil. (2) Pán měl v plánu, aby manžel i manželka byli "nazí a nestyděli se" před sebou, protože jsou součástí jednoho těla (viz Gn 2,24-25). A proto skrývání mého těla před mým druhem není z biblického pohledu správné.


"Diváctví" při milostném aktu

"Diváctví" je termín pro jednání, při němž člověk starostlivě sleduje své chování při milování, protože má strach o to, aby jednal sexuálně na výši.

Takového chování se může dotyčný člověk zbavit, když mu chápavý partner pomůže, aby zaměřil svou pozornost na smyslové prožitky a potěšení z nezávazného tělesného laskání.

Protože intimita je vzájemný prožitek ze sdílení, těžko se jí může otevřít člověk, který je soustředěný sám na sebe. Pokud zaměříte svou pozornost na to, abyste potěšili svého partnera, a budete se radovat z jeho potěšení, vytvoříte si společnou intimitu a zbavíte se svého úzkostného sebezkoumání.


Snižování důležitosti sexu

Sexuální život v manželství je jednou z nejhlubších, nejcennějších a nejtajemnějších zkušeností. Je s podivem, že někteří lidé pohlížejí na sex jako na "puberťáctví", z něhož se vyroste. V některých manželstvích vědomě snižuje jeden nebo oba manželé hodnotu sexu a svou pozornost obracejí jinam. Tím samozřejmě ničí bohatou, sexuálně zaměřenou intimitu, kterou Bůh naplánoval pro manželské páry.


Rutinní, mechanický sex

Citově obohacující intimita je vždy známkou plného sexuálního života. Sex, který se stává rutinou jako čištění zubů a který je zmechanizován jako posílání dopisů, je známkou umírajícího vztahu. Může být oživen emocionální přípravou na tělesnou soulož, změnou času, místa i pohledu na sex a zdůrazněním něžnosti a smyslovosti tohoto aktu spíš než jeho technického provedení, v němž je cílem pouze rychlé dosažení orgasmu. Muž může dosáhnout orgasmu během dvou minut, ale tím by podváděl sebe i svou manželku.


Nedostatek citlivosti

Intimita roste, když ukážeme svou citlivost k potřebám partnera. Necitlivost k jeho potřebám a touhám, zvlášť v sexuálním životě, může být pro rozvoj intimity katastrofou. Jako tradiční příklad se často uvádí manžel, který se chce milovat hned po nedořešené hádce, když si ve vedlejším pokoji hrají děti a ve dveřích stojí soused! Nebo manželka, která přeruší manželovo vášnivé milování, protože musí vyndat maso z mrazáku nebo zkontrolovat spící dítě! Terapeuti nazývají chování, které zabraňuje dosažení vrcholných prožitků při sexu, "sexuální sabotáž". Pokud vy sami chcete rozvíjet vzájemnou intimitu, měli byste se cele věnovat pochopení partnerových potřeb a snažit se je naplňovat citlivým, láskyplným způsobem.


Absence nesexuálních tělesných dotyků

Abyste se těšili z pravé intimity se svým partnerem, musíte "být spolu v kontaktu". Tím jsou míněny tělesné dotyky, stejně jako způsob, jímž se střetáváte jeden s druhým emocionálně, intelektuálně a duchovně.

Všiml jsem si, že manželé potřebují láskyplné tělesné dotyky bez sexuálního podtextu, aby si uchovali pocit, že jsou milováni. Emocionální a sexuální intimita nemůže narůstat, jestliže se jeden druhého často nedotýkáte něžně, citlivě, svobodně a beze strachu z odmítnutí nebo nepochopení. Intimita vyžaduje laskání, přitulení se a líbání jako součást každodenního života. A co takhle sednout si těsně vedle sebe nebo se držet za ruce?

Příliš často se stává, že po svatbě manželé používají doteku pouze jako sexuálního signálu, ale tak by to být nemělo. Neměli byste očekávat, že sex uspokojí všechny vaše touhy po tělesném kontaktu a náklonnosti. Při budování intimity musíte "zůstávat spolu v kontaktu" každý den.


Příliš mnoho televize

Sledování televize se může zdát méně důležitým faktorem než ostatní, o nichž jsme se zmínili. Ale televize vyvolává pasivitu. Lidé závislí na televizi nemají ani motivaci, ani energii vytvořit si intimní vztah s druhým člověkem. Televize může člověka tak zhypnotizovat, že si ani neuvědomuje, kolik času sledování televizních pořadů věnuje.

Sledování televizních programů se může také proměnit ve zdroj skutečných třenic. Jeden partner sleduje noční vysílání a potom, když jde spát, očekává, že ten druhý bude stále ještě bdělý a připravený na milování. Někdy se zase naopak sledování televize využívá schválně k tomu, aby se člověk sexu vyhnul.

Proto uvažte, jaké jsou vaše priority, a rozhodněte se, co byste měli radši: život strávený pasivně sledováním televizní obrazovky nebo intimní vztah se svým manželským protějškem.


Možná že až doteď jste si s partnerem vybudovali pouze zlomek intimity, které jste schopni. Nikterak si nezoufejte a poohlédněte se po svém dosud nevyužitém potenciálu vřelosti, péče a něžného sdílení, protože to je oblast, kde se můžete oba rozvíjet a vědomě pracovat na tom, abyste ve vašem vztahu vytvořili trvalou intimitu. Něco takového neproběhne ze dne na den, ale postupně, tak jak lidé sami duchovně rostou. Až uděláte jistý pokrok, zjistíte, že intimní poznávání milovaného partnera vás nikdy neomrzí! Vaše odměna bude mluvit sama za sebe.


Jak dosáhnout manželské intimity

Mohli bychom vám přednést nekonečný seznam návrhů, jak si máte v manželství vybudovat sexuální intimitu, ale nabízíme vám raději pouze tři věci. Jsou to všeobecné směrnice, které odrážejí to, co terapeuti nazývají třemi funkčními aspekty lidské intimity: láska, smyslovost a sexualita.

První oblast, o níž chceme hovořit, musí mít co dělat s láskou, protože pouze s jejím přičiněním lze vybudovat vzájemnou důvěru.

Nastolení vzájemné důvěry

Nemůžete budovat vzájemnou intimitu, pokud se snažíte chránit sebe sama. Nemůžete navodit intimitu, pokud se obáváte ukázat na své potřeby a slabůstky. A nemůžete navodit intimitu ani tehdy, když se se svým partnerem necítíte citově i tělesně bezpečněji než s kýmkoli jiným na světě.

Intimita se vytváří pouze tam, kde se cítíte bezpečně. Protože lidské jednání je soustředěno na hledání potěšení a únik před bolestí, musíte se ke svému partnerovi chovat tak, aby si vás vždy spojoval s potěšením a nikdy s emocionální bolestí.

Když se jeden z manželů bojí, že mu druhý ublíží, že ho odmrští, zkritizuje nebo nepochopí, jen stěží bude mít chuť vášnivě se s ním objímat nebo s ním svobodně sdílet své myšlenky. Boží slovo ukazuje, jak nastolit důvěru, která navodí vzájemnou intimitu ve dvou stručných prohlášeních: (1) "Láska přikryje množství hříchů" (1P 4,8). (2) "Láska buduje" (1K 8,1). Jinými slovy: (1) Přehlížejte chyby a nikdy nekritizujte. (2) Vždy partnera povzbuzujte a věnujte mu vzácný dar soucítícího pochopení.

Kritika může lásce i intimitě zasadit smrtící ránu. Nikdy nic nezmění k lepšímu. Úspěšná bude pouze v tom, že mezi manžela a manželku, kteří v nitru touží po vzájemné blízkosti, položí celé míle citové vzdálenosti. Ocenění má zase naopak moc zkrášlit každý vztah a jednotlivce posiluje a inspiruje k vyšším metám.

Jestliže přinášíte svému partnerovi ničím nepodmíněnou lásku (které říkáme agape), jste na nejlepší cestě získat si jeho či její důvěru. Jestliže chcete zjistit, jak máte milovat bez jakýchkoli podmínek, přečtěte si prosím 3. kapitolu této knihy.

Naučte se radovat ze smyslové vnímavosti

Smyslovou vnímavost lékaři definují jako potřebu být držen v náručí, konejšen, laskán a hýčkán. Neměli byste si ji plést se smyslností, což je zaujatost tělem a je opakem zaujatosti intelektuální nebo duchovní. My hovoříme prostě o důležitosti dotyků jako prostředku k utišení hlubokých potřeb lidské bytosti a jako zásadního způsobu rozvoje intimity v manželství.

V knížce Love Life jsme uvedli dvacet čtyři různých dotyků, které nemají sexuální podtext a které mohou všichni muži i ženy snadno používat. Někteří jedinci jsou tak žádostiví kontaktu s druhým, že se rádi poddají i sexu, jen aby je někdo objímal a hýčkal. Jiní nerozumí tomu, co je jejich opravdovou potřebou a mohou se pokusit využít sex jako náhražku za citlivé, láskyplné tělesné mazlení a blízkost. Potom jsou také lidé, kteří si myslí, že "prostě nejsou dostatečně vnímaví". Ti se musí naučit těšit ze smyslového prožitku pomocí laskavého a trpělivého nátlaku ze strany svého partnera a pomocí nesexuálního tělesného kontaktu.

Smyslová vnímavost je důležitá také tehdy, má-li člověk pociťovat potěšení ze sexu. Téměř každý čtvereční centimetr lidského těla má schopnost stát se erotickou zónou, a proto by manželé měli používat své dlaně a prsty, aby se dotýkali, hnětli, masírovali a laskali všechny části partnerova těla. Zkoumání každičké částečky těla milujícíma rukama (včetně obkreslování obličeje milovaného ve tmě citlivými prsty) slouží ke zvýšení pocitu intimity.

Až zdokonalíte svou smyslovou vnímavost, manžel najednou třeba zjistí, že sex může být mnohem nenucenější, než si kdy představoval, a že sexuální pasivita může být čas od času zábavná, protože tehdy ho jeho žena laská tak, jak mu nejvíc vyhovuje. Díky této vnímavosti se můžeme radovat z něžnosti. Muž, který pokládá něžné city za něco ženského, se toho má v tomto aspektu intimního života ještě hodně co učit.

Zdokonalujte se v milenecké lásce

Po skončení soulože touží většina mužů po ujištění, že byli dobrými milenci, a většina žen chce ujištění, že jejich manžel byl potěšen, okouzlen a uspokojen. Avšak výzkum ukazuje, že hodně lidí se po souloži pouze otočí a usne, aniž by něco takového řekli!

Pokud chcete budovat společnou intimitu, budete se muset začít k sobě chovat jako milenci, a ne jako nabručení taťkové a mamky, kteří se spolu občas vyspí, protože je to zvykem - nebo povinností.

Jak vypadá sex u manželů, kteří jsou zároveň i milenci? Zaprvé, když se milují, často si znovu zahrají na dobu, kdy se do sebe zamilovali - drama jejich namlouvání - a to jim připomene svěžest mládí. Tyto pocity si mohou vyvolat pokaždé, když se uzavřou světu a myslí jen na milování. Manžel může znovu prožívat vzrušení z dobývání, kdykoli se miluje se svou ženou, manželka může jásat, že je pronásledována, a muž může vychutnat, jak se mu postupně vzdává.

Protože manžel je zároveň i milenec, je schopný něžnosti i starostlivosti a umí beze studu vyjádřit své city společně s těmi mužnými vlastnostmi, které potěší jeho ženu, jako je důvěryhodnost a síla. U ženy se projeví reakce na jeho dobývání. Je vzrušena jeho pomalým, smyslným přístupem i celkovou romantickou atmosférou a umí mu to náležitě ukázat.

Milenci odmítají v sexuálních hrách nudnou rutinu. Snaží se o co největší rozmanitost - v čase i prostředí, v milostné přípravě, ve frekvenci, polohách i náladě. Někdy je jejich pohlavní styk veselý, jindy intenzivně vášnivý nebo pohodový a něžný. Rozmanitost je kořením milování.

Milenci se těší jeden z druhého jako z muže a ženy. Tráví spolu hodně času - v rámci milenecké předehry - na procházkách nebo jen povídáním u krbu, zvlášť když mohou být sami. Jezdí spolu sami pryč na noc nebo na víkend či na několik dní, aby nabrali nových sil a obnovili svůj vztah.

Milenci se učí jemně nebo přímočaře vyjadřovat své touhy dlouho před samotným milováním, aby měli oba čas připravit se emocionálně, aby se mohli těšit na nový prožitek a naplnit svou mysl vzrušujícími představami, jak své milování vylepšit a prodloužit.

Po vyvrcholení, když jsou oba uspokojeni, chtějí zůstat blízko sebe a neustále se jemně hladit, zamilovaně si šeptat, líbat se a objímat. Občas touží udržet hřejivou atmosféru zvláštním rozhovorem. Ale nic přízemního není dovoleno! Žádné hovory o domácích opravách nebo peněžních problémech či Honzíkově špatném vysvědčení. V uvolněném odpočinku po milování, když manželé stále ještě leží v objetí, si chtějí povídat o sobě, nejspíš si zavzpomínají na počátky jejich lásky. Mohou si povídat o intimních nebo povznášejících věcech - popsat své sny nebo touhy, o nichž by se jindy nezmínili. Je to doba pro intimní smích i pro poklony ohledně jejich milování - čas pro poděkování za výborný výkon - a možná i pro společnou modlitbu, aby ještě než usnou, vyjádřili Bohu vděčnost za to, jak jim žehná, dokonce i při milování.

Pro křesťanský pár má intimita vždycky i duchovní rozměr, protože prožívají sjednocení se svým milovaným druhem a oba dosahují nejvyšší možný stupeň duševní, intelektuální i duchovní blízkosti. U takové dvojice se po styku neprojevuje žádný smutek, ale jejich srdce naopak jásají radostí a vděčností!

Já se modlím za to, abyste i ve vašem manželství prožili radost z takové sexuální intimity.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“