Kdo jsi, Pane? (Sk 9,5) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Francesco Armenti

Milý nepochopený Ježíšku

z knihy Otevřené dopisy , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Milý Ježíši,

tentokrát chci napsat přímo tobě. Především proto, že když mluvíme s tebou, snáze pak mluví lidé o tobě. Potom proto, že teď píšou "dopisy Ježíškovi" jen děti. A mně se líbí cítit se dítětem a občas se jím znovu stát. Což jsi kdysi neřekl, že nevejdeme do nebeského království, nestaneme-li se nejdříve znovu dětmi?

Posléze se mi zdá spravedlivé, abychom pokaždé odpověděli na četné "dopisy", které jsi nám napsal, které nám dosud píšeš a které my ani nečteme.

Víš, jaký je rozdíl mezi dopisem adresovaným tobě a dopisem určeným lidem, jako jsem já? Určitě to víš! Jinak než my. Ty čteš mezi řádky a zpytuješ naše srdce. Umíš jít ke kořeni problémů, umíš vystihnout pravý a hluboký smysl našich slov.

Milý Ježíšku, naše dějiny, ty dějiny, do kterých ses chtěl sám vtělit, se zmítají mezi nedůvěrou, dvojsmyslnostmi, neurčitostmi, předpojatostmi. Věř mi, není vždycky lehké žít v naší době.

A jesličky, které jsi vnukl svatému Františku z Assisi v Grecciu, si nedovedu přes jejich proslulou věčnou platnost zařadit do historie dnešní doby. Hrozí jim, že se stanou neplodnou a akademickou tradicí, pokud se jí už nestaly. Je fakt, že mnozí z nás dávají přednost vánočnímu stromu.

V jednom "dopise", který jsi dal napsat apoštolu a lékaři Lukášovi, abys nás seznámil s podrobnostmi svého narození, jsem četl: "V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel, to je Kristus Pán! ... Na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení." Když se rozhlédnu kolem sebe, nenajdu pokoj, který jsi nám přišel dát: mnoho válek ničí celé národy a obyvatelstvo země (té země, kterou jsi stvořil); a potom potraty, mafie, lupičské bandy, homosexuálové, násilnosti na dětech, opuštění staří lidé, narkomani, nemocní na AIDS, bezdomovci ... To všechno ti nic neříká? Což snad nás už nemiluješ? Ale jak bys nás mohl nemilovat, když ses pro nás narodil, stal se člověkem, a byl jsi ukřižován jako ledajaký zločinec? Tak mi řekni, proč tohle všechno? Máme hledat příčinu v sobě?

Když ses narodil, zpívali tvoji andělé: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj." Jsi tedy pokojem ty, přítomný mezi lidmi? Je-li tomu tak, vysvětlí se všechno: jestliže pokoj, pravý pokoj, jsi ty, znamená to, že ještě nejsme tebe plní. Ne všichni tě přijali. Dej nám tedy svůj pokoj, vlij do nás Ducha, který by v nás vzbudil touhu po něm, abychom po něm toužili, jako prahne jelen po prameni!

A pak věz, že vypadá divně, když ses chtěl narodit ve chlévě a chtěl jsi mít mermomocí místo kolébky jesle. Věru krásné! Napřed se dáš zvěstovat od andělů jako Kristus Pán, jako Král vesmíru, jako Král králů, takže to vydráždí Herodův hněv a strach, a potom se narodíš ve chlévě!

Já nemohu vědět (mohu si to jen představit), jak reagovali mudrci, když se ti přišli poklonit. Byli to přece králové! Ale je jisté, milý Ježíši, že si nejen klekli a poklonili se ti, ale že to udělali ve chlévě. Kdoví, zda se okázalá a nádherná roucha Kašpara, Melichara a Baltazara nezamazala od volského a oslího hnoje! ...

A když pomyslím, jak se tvoji pozemští rodiče, Josef a Maria, museli namáhat, aby našli tenhle chlév! Nač všechna tahle chudoba? Odpověď jsem nalezl v krásné básni Lamberta Nobeniho nazvané Proč jsem se narodil. Bůh tam říká: "Narodil jsem se, aby ses uměl od sebe odpoutat. Narodil jsem se chudý, abys mě mohl pokládat za jediné bohatství. Narodil jsem se ve chlévě, aby ses naučil posvěcovat každé prostředí ..."

Nechtěl jsi snad tajemně spojit chudobu betlémské jeskyně se svým křížem? Podle toho, co říká Pavel, žid z Tarsu, kterého jsi obrátil na cestě do Damašku, se mi zdá, že je tomu tak: On (to myslel na tebe, milý Ježíši) obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno lidstvo, zjednal pokoj a ze dvou národů udělal jediného nového člověka. Křížem usmířil obě strany s Bohem v jediném těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství.

Je to pravda, Ježíši! Každý rok, když nastanou Vánoce, mluvíme nezbytně o tvých chudých. Ale omezujeme se jenom na toto, protože chudí jimi zůstávají pořád. Dokonce jsou čím dál chudší, ve prospěch těch několika málo, kteří jsou čím dál bohatší. Měl jsi pravdu, když jsi nás upozorňoval: "Chudé budete mít vždycky s sebou."

Chceš, abychom tě poznali a přijali v ubohostech člověka, v temných poutech drogy, ve strachu nemocných na AIDS, v zoufalství bezdomovců, nezaměstnaných, hladových, v nejistotě Maročanů, Afričanů, v iluzích Albánců, v osamělosti starých lidí, v tupých očích znásilněných hošíků, v útržcích masa potratem usmrcených dětí, v odstrkování člověka prostě jen proto, že je jiný. Zatímco dál mluvíme o chudých, protože se nám to líbí. Protože je to móda.

Před několika roky jeden kněz - nepříliš pochopený i v tvé církvi - don Lorenzo Milani - nám říkal, že "je třeba razit cestu chudým, ale ne razit cestu sobě (zajišťovat si kariéru) pomocí chudých". Bude tato věta něco znamenat pro naše politiky, vládní činitele, ekonomy, správce?

Jak vnímat lidskou chudobu tváří v tvář tvé chudobě? Jak slavit důstojně Vánoce tvé chudoby? "Je dobré dát, když nás o to žádají. Ale lepší je pochopit, když nás o nic nežádají. A pro toho, kdo je velkodušný, je větší radostí hledat chudého než dávat," napsal Chálíl Džibrán.

Milý Ježíšku, nakonec se tě chci zeptat na jednu věc: proč v den Vánoc nepošleš způsobem, jaký ty znáš, plačícím, trpícím, chudým poselství, které jsi odevzdal onomu bezejmennému Brazilci?

"Dnes v noci jsem měl sen.

Zdálo se mi, že kráčím po pláži v doprovodu Pána ... a na obrazovce noci byly promítnuty všechny dni mého života.

Zejména jsem si všiml, že každého dne mého života se na filmu ukázaly stopy v písku: jedna moje a jedna Pánova.

Šel jsem stále dál, až byly všechny dni u konce.

Ohlédl jsem se, lépe jsem se podíval na film a zjistil jsem, že v některých místech byla jen jedna stopa ... Odpovídala nejtěžším dnům mého života, byly to dni větší úzkosti, většího strachu, utrpení, boje nebo bolesti ...

Tu jsem se obrátil k Pánu a zeptal se ho: "Pane, ty jsi mi řekl, že budeš se mnou po všechny dny mého života, a já jsem souhlasil, že budu žít s tebou. Ale proč jsi mě nechával samotného právě v nejhorších chvílích mého života?"

A Pán odpověděl: "Synu, miluji tě nekonečnou láskou a opravdu jsem ti řekl, že budu s tebou stále po celé cestě tvého života a že tě neopustím ani na okamžik. A opravdu, nikdy jsem tě nenechal samotného ...

Ve dnech, ve kterých jsi viděl jen jednu stopu v písku, jsem tě nesl v náručí" (bezejmenný Brazilec).

Milý Ježíšku, právě proto, že tě nedokážu pochopit, tě mám rád.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…