Slabiny tzv. pozitivního myšlení 

Každý z nás si v sobě neseme vždycky dva  protipóly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li proti svým negativním myšlenkám slovo Bible, povede nás k setkání s důvěrou, láskou, silou a tím svatým, co je v nás, i když se právě silně hlásí o slovo to nesvaté.

Tuto metodu, kterou popisuje ve své knize „Antirrhetikon“ psycholog mezi prvními mnichy jménem Evagrius Ponticus (345-399) je zapotřebí odlišit od moci pozitivního myšlení, které je v současnosti praktikováno. Moc pozitivního myšlení se snaží eliminovat z člověka násilně všechny jeho negativní myšlenky a nahradit je myšlenkami kladnými. Tím se ovšem jedinec dostává pod tlak, že zkrátka musí vidět všechno jen a jen pozitivně. Neodpovídá to skutečnosti a mnozí tak už na metodě pozitivního myšlení ztroskotali. V takovém případě se ale velice důrazně přihlásí o slovo negativní pól, a tím často bývá deprese.

Počítejme s negativními myšlenkami 

Můžeme ale  čerpat z osvědčených zkušeností starých mnichů, kteří jsou realističtější a lidštější. S negativními myšlenkami jednoduše počítají a připouštějí si je. Následně do nich ovšem řeknou nějaké slovo z Bible, které proti zraňujícímu působení myšlenky nasazuje uzdravující moc Božího slova.

Pokušení nás bude provázet neustále. Měli bychom s tím počítat, nesnažit se nad ně povyšovat a nedomnívat se, že jsme ve svém duchovním životě či ve schopnosti pozitivně myslet dospěli tak daleko, že pro nás negativní vzorce myšlení nepředstavují už vůbec žádný problém.

Pomáhejme si Božím slovem

Když se v nás tu a tam přihlásí o slovo myšlenky bláznivé a možná i dost nepříjemné, se kterými se nemůžeme moc chlubit, přijměme to jako skutečnost. Neodsuzujme se kvůli nim, nehodnoťme je, ale jednoduše proti nim v důvěře a s humorem postavme nějaké slovo z Bible. V Bibli nám Bůh daroval lékařskou knihu, jejíž slova se hodí i na naše neuspořádané myšlenky.

Například - když se mnou lomcuje sebelítost

Nabízím zde například jedno možné slovo z Bible  do situace, když si člověk připouští příliš sebelítostivé a naději ničící myšlenky, jak je jeho život náročný a že jej sotva snese:

Doufej v Hospodina a čiň dobro,
pak budeš přebývat v zemi
a těšit se klidu. (Žalm 37,3)

Stesky na přesmíru těžký život dnes slýcháme až příliš často. Psycholog mezi prvními mnichy Evagrius  však v tomto případě neutěšuje, nýbrž vybízí nás, abychom se spolehli na Pána a konali to, co je správné. Tato biblická věta nás může chránit před sebelítostí, má nás vyvádět z oplakávání sebe samého a vést k důvěryplnému jednání.

Není to žádná laciná technika ani psychologický trik

Srdce pevně ukotvené v důvěře se totiž spoléhá na Boha. Není to žádná laciná technika ani psychologický trik. Jde o to vzít vážně biblické slovo – Boží slovo, protože Bůh sám v něm ručí za správnost zaslíbení.

Například i v autogenním tréninku jsou dnes doporučovány věty zaměřené na důvěru, a pokud si je člověk osvojí, mohou mu pomáhat. Avšak Evagrius doporučuje k opakování něco, co přesahuje jakékoliv lidské techniky, tedy Boží slovo. Biblický citát sám o sobě naše problémy nevyřeší, ale jako křesťané věříme, že biblické slovo může působit změnu v našem nitru, v naší duši.  Opakujeme-li si neustále Boží slovo, začne se podle něj postupně řídit i naše jednání.