Pošlu k vám Přímluvce. (J 16,7) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Nedělní liturgie

3. 2. 2008

4. neděle v mezidobí - A

Potřebujeme opravdu druhé křesťany, když máme Krista? I tak se můžeme ptát. Jako spasitele je jistě nepotřebujeme, tím je jen a jen Kristus sám. Ale Bůh zřejmě chce a potřebuje jak mne, tak ty druhé. On nás shromažďuje a my tomu máme rozumět. Když chápu, že Bůh chce mé bližní, najdu k nim i lepší vztah.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno.

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Chudobou se v tomto textu nemíní ani tak pouhá materiální chudoba, podobně jako slovem ”pokora” není míněna pouhá ”skromnost” či poníženost: prorok má na mysli spíš postoje člověka vůči Hospodinu. Chudoba a pokora jsou typickými vlastnostmi starozákonních ”zbožných”, kteří hledají své útočiště (své bohatství) v Hospodinu a ne ve své moci. Jsou si vědomi toho, že si sami nevystačí a že ve všem závisejí na Hospodinu: a v tom záleží skutečná pokora.

SOF 2,3; 3,12-13

Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.
Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý. Budou hledat své útočiště v Hospodinově jménu ti, kdo zbudou z Izraele. Nebudou konat nepravost, nebudou lhát, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, nikdo je nebude děsit.

ŽALM 146

Odpověď: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Nebo: Aleluja.

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé. – Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnou na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

2. ČTENÍ

Jen ten, kdo je před Bohem chudý, se může stát ”bohatým v Kristu”, tj. může přijmout Kristův dar moudrosti, spravedlnosti a posvěcení. Proto si Bůh volí především ”neurozené”, slabé, bezmocné: takoví jsou spíš disponovaní nechat se obohatit. A tímto jednáním Bůh chce také zlomit sebejistotu i soběstačnost silných či úspěšných. Nejprve je třeba, aby se člověk stal před Bohem ”ničím”: pak se může stát ”někým” a chlubit se v Pánu.

1 KOR 1,26-31

Jen se podívejte, (bratři a sestry), komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých lidí podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených.
A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou ”něco”, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet.
A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v Písmu: ”Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.”

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Aleluja.

EVANGELIUM

Blahoslavenství patří do žánru ”mudroslovné literatury” a vyskytují se už ve SZ (velmi známý je např. Ž 1). Jsou především příslibem, druhotně pak i požadavkem. Člověk, který jedná podle nich, je blahoslavený čili ”šťastný”: blahoslavenství totiž ukazují cestu k šťastnému, pravému životu, i když někdy protkanému utrpením a bolestí, jak nám dosvědčuje závěrečné blahoslavenství o pronásledovaných.

MT 5,1-12A

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil:
”Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.”

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty posiluješ svůj lid svátostným pokrmem; dej, ať stále roste život z víry, abychom všichni dosáhli plnosti vykoupení. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Spojit se s mocnými a významnými a tak se stát také mocnějším a významnějším – to je prastaré pokušení. Ale je i jiné pokušení: pohrdnout všemi, kdo jsou mocnější, úspěšnější nebo důležitější než my anebo já sám a tak si pozvednout sebevědomí. Ani jedno pro nás není. Protože křesťan může a má být tím, kdo se s důvěrou připojil k tomu, kdo je největší a nejmoudřejší, i když jím mnozí pohrdají, tedy k Bohu. A právě Bůh je tak veliký a mocný, že si může dovolit i blízké přátelství s pohrdanými a ve světě nic neznamenajícími lidmi. Čím větší je naše vědomí o velikosti a moci Boží a čím větší je naše důvěra v něho, tím jsme svobodnější vůči mocným, úspěšným, bohatým a významným lidem tohoto světa. A tím lépe můžeme milovat ty malé a bezvýznamné, ať už se k nim počítáme nebo ne.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 4. 2.

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a

Mk 5,1-20

Komentář: Mk 5,1-20
Vydáváš svědectví – vyprávíš (a nejen) své rodině – o tom, ”jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal”?

ÚTERÝ 5. 2.

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30 – 19,4

Mk 5,21-43

Komentář: Mk 5,21-43
Přistupuji k Pánu také s takovou důvěrou jako ta nemocná žena? Je pro mě setkání s ním (v eucharistii, v modlitbě, v Písmu) také takovým uzdravujícím dotykem?

STŘEDA Popeleční středa 6. 2.

Jl 2,12-18

Mt 6,1-6.16-18

Komentář: Jl 2,12-18
”Roztrhnout svá srdce” – co to znamená v mém případě, pro tuto dobu postní?

ČTVRTEK 7. 2.

Dt 30,15-20

Lk 9,22-25

Komentář: Lk 9,22-25
Jsem ochoten ve svém každodenním životě brát ”na sebe svůj kříž” a následovat Krista? Jsem ochoten ztrácet svůj život – pro Krista?

PÁTEK 8. 2.

Iz 58,1-9a

Mt 9,14-15

Komentář: Mt 9,14-15
Ježíš ve své odpovědi poukazuje na spásu, která je člověku nablízku, na přítomnost Ženicha, který je nad všemi přikázáními a nařízeními. On je ten nejdůležitější! Je opravdu? – I pro mne?

SOBOTA 9. 2.

Iz 58,9b-14

Lk 5,27-32

Komentář: Lk 5,27-32
Lévi – velký hříšník – si uvědomuje svoji hříšnost a obrací se. Ti spravedliví a ”dokonalí” věřící jsou tím pohoršeni. Oni přece obrácení nepotřebují. A co já?

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.