Slabého zdvihá z prachu. (Žl 113,7) - Citát z Bible na každý den

29. 10. 2016, IMA (Foto: MN) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Velký darebák

Velký darebák
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na strom, aby ho uviděl. (srov. Lk 19,1-10)

Při přípravě tohoto textu jsme se v redakci dohadovali, jak daleko lze dojít na webu vira.cz v používání silných výrazů. Ono totiž někdy prostě nelze použít eufemistický = jemný výraz pro to, co by jednoznačně vystihl výraz ostřejší.  A tak jsme hledali, jaká existují synonyma pro lidové slovo „hajzl“. A dobrali jsme se, že pro toto slovo lze použít (ovšem s trochou ztráty významové síly) následující výrazy: darebák, lump, bídák, padouch, prevít. A tak jsme alespoň do titulku dali slovo jemnější…

O co jde? Když totiž Ježíš vešel do Jericha, vzbudil tam rozruch a mnoho lidí ho chtělo vidět, slyšet, zažít, o něco poprosit… Byl tam ale i jeden člověk, který ho chtěl ze zvědavosti jen vidět, ale nemohl, neboť byl malé postavy a rozhodně nemohl počítat s tím, že by ho někdo z lásky pustil dopředu. Byl totiž, jak bychom dnes lidově řekli (s prominutím): velký „hajzl“. Jmenoval se Zacheus a byl to ředitel celníků, velký podvodník a velký pracháč. Měl v kapse peníze, které nakradl jednotlivým lidem z celého města - díky svému postavení ve (státní) správě. Nikdo ho asi neměl rád.

 

A co na to tedy Zacheus, že se nedostal dopředu?

Uměl si vždy poradit. Vylezl na strom, aby mohl zahlédnout celebritu - Ježíše, který právě procházel městem Jerichem.

A co na to Ježíš?

Ježíš se pod ním zastavil, oslovil Zachea jménem, nic mu nevytýkal, nekritizoval ho, ale … pozval se k němu domů na oběd!

A co na to lidé?

Byli naštvaní. „Zas ten Zacheus má navrch. Cožpak Ježíš nepozná, co je ten Zacheus opravdu zač?! Že ho bude hostit z peněz, které nám ukradl?!“

A co na to Zacheus?

Ježíšovo jednání se dotklo jeho srdce. A hned v síle toho, co s Ježíšem zažil reagoval: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“

A co na to Ježíš?

Řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Přišel jsem totiž hledat a zachránit, co zahynulo.“

A co na to my?

Za prvé: Rozhlédněme se kolem sebe, kolik takových darebáků máme kolem sebe. Dejme jim šanci. Nebojme se požehnat někomu z nich. Ať už jsou ve státní správě, nebo v našem nejbližším okolí. Vyberme si třeba právě nyní jen jednoho z nich - který nám třeba nejvíce pije krev - svolejme na něj Boží požehnání. (V těchto dnech máme i na politické scéně mnoho inspirace :-)

Za druhé: Dejme šanci i tomu „darebákovi" v nás. Nebojme se Ježíšovi předložit vše to, co třeba již léta vláčíme, čím škodíme sobě i svému okolí. Odevzdejme a odevzdávejme mu toto vše pravidelně. On chce a může proměňovat naše nitro a následně i naše jednání.

On totiž Ježíš chce přijít ke každému z nás
a nabízí nám svou přítomnost,
neohraničenou lásku, 
a naplněný život.

 


P.S.

Níže uvedené texty jsme v redakci vyřadili jako nevhodné titulky:

Hajzl z Jericha

Velký hajzl z Jericha

Velký hajzl malé postavy

Ježíš v domě hajzla

Ježíš navštívil hajzla

Hajzl hostil Ježíše

Hajzl na stromě

Jak hajzl potkal Ježíše

Jak se Ježíš setkal s hajzlem

Jak hajzl hostil Ježíše z nakradených peněz

 


P.P.S.

Celý text příběhu:

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ (Lk 19,1-10)

 


P.P.S. Předkládáme vám i výběr z ohlasů na výše uvedený text (z mailů a z facebooku):

 


Milovaná redakce ;-)

I když vůbec netuším, jestli si můj mail někdo přečte, nedokáži nenapsat. 

I darebák v názvu článku mne zaujal, přestože já bych hlasovala pro Hajzla na stromě :-) ...článek samotný mne dostal, pobavil a poučil zároveň a to tak úžasným způsobem! Zachytili jste v něm to, co mi tak často uniká. Ježíšův pohled nahoru, oslovení jménem a pozvání "dolů"...bez výčitek, bez odsouzení nás Ježíš volává každý den, z pyšného postoje nahoře do svobody života Božích dětí dole...nohama na zemi...
Díky Vám všem za Vaši práci! 
Díky, že jsem si zase připomněla, že nemám zapomínat slézat dolů :-) I já někdy bývám hajzl na stromě :-D

S Láskou MG

***

 

Velmi souzním s hlavním poselstvím i s jednotlivými povzbuzeními sdíleného textu. Mám jen jednu zásadní biblistickou otázku: Lze toto poselství a tyto důrazy opravdu vyčíst z Lk 19,1-10? Nebo jinak řečeno: Odkud lze vyčíst, že Zacheus je Lukášem v tomto příběhu úmyslně prezentován jako "velký darebák (hajzl, lump, bídák, padouch, prevít...)", který "mnoho lidí okradl"??? 

Ve vlastním Lukášově textu vidím jen poznámku, že to byl "vrchní celník, velmi bohatý", a pak také, že se rozhodl, že "jestli někoho o něco ošidil", tak že mu to "nahradí čtyřnásobně". Pak tu máme význam slova "(vrchní) celník", které by mohlo evokovat veřejného hříšníka. Ale, zvláště když zohledníme smysl hebrejského jména ZAKAJ = čistý, nevinný, to nutně nemusí být tento případ (ani farizeové nebyli všichni "farizejští" apod.). 

Při doslovném překladu věty o rozdávání poloviny majetku a nahrazování škod se dokonce může zdát, že již dávno před setkáním s Ježíšem polovinu svého majetku dával (stále dává a i nadále bude dávat) chudým a jestliže někdy (omylem?) někoho ošidil, tak že mu to již dávno před setkáním s Ježíšem zpravidla vrátil (opakovaně vrací a bude i dále vracet). 

Tak kde se najednou vzal ten "velký hajzl"? Není to jako s tím "bohatým mladíkem", který sice "od mládí zachovával přikázání", ale kdo ví, kolik mu vlastně bylo? :-O

PS: Jinak mně osobně vulgarismy zvažovaného typu nevadí. ;-)

Petr Hruška


*

Odpověď od vira.cz:


Díky za jiný úhel pohledu pohled na věc a za "souznění" s poselstvím a povzbuzením! :-)

Reagujeme bodově:

Samozřejmě nelze jednoznačně určit, jak to se Zacheem přesně doopravdy bylo. Komentáře, homilie atd. vycházejí jen z toho, co lze vyčíst ze souvislostí (a každý z nich může vyčíst trochu jiný akcent, úhel pohledu).

Co se týče jména Zacheus (přel. „čistý“, pravděpodobně vycházející ze jména Zakkaj – což může být zdrobnělina od jména Zachariáš) nemusí to být jen „nomen omen“, naopak – jeho jméno může být smutnou ironií. Tak tomu bývá i dnes, např. pan Štědrý nemusí být vůbec štědrý, pan Pokorný může být velice pyšný, pan Hruška nemusí mít vůbec rád hrušky a nemusí vypadat jako hruška...

Pro teorii „neoblíbenosti“ Zachea a tedy pravděpodobně jako indikátor špatné pověsti a tedy i špatného jednání Zachea může sloužit několik indicií:

-    Celníci byli v Ježíšově době považováni za „hříšníky“ a byli většinou velmi opovrhovaní. Vybírali totiž nepřímé daně prostřednictvím cla podle císařských nařízení (tedy dle nařízení okupační nenáviděné mocnosti) a mnohdy vybírali více – „pro své potřeby“. V evangeliích se o celnících píše na více místech a většinou v negativní souvislosti (např. celník a farizej v chrámě při modlitbě…)

-    Proti Ježíšově návštěvě u Zachea reptali „všichni“. Tedy nejen „spravedliví“ učitelé Zákona a farizeové, ale tedy i učedníci, zástup, protivníci…

Co se týče vědomí viny Zachea „když zjistím, že jsem někoho ošidil“… Tím není řečeno, že neošidil. Lidé mají tendenci vinu potlačovat a špatné jednání nepřiznávat (ani před sebou). Až druzí lidé nebo okolnosti člověku pomůžou nahlédnout pravý stav věcí…

Co se týče doslovného překladu „když zjistím, že jsem někoho ošidil“, je pravda, že nelze jednoznačně určit, zda se dopouštěl vyděračství. Ale vzhledem k jeho velkému bohatství, ke kterému většinou celníci přicházeli okrádáním, lze vytušit, že Zacheus nebyl jiný a proto ta neoblíbenost. 

A navíc lze předpokládat, že evangelista Lukáš tento příběh nenapsal o někom, kdo byl skvělý, dobrý, laskavý, poctivý, dobročinný a který tak po setkání s Ježíšem jen ve svém jednání pokračoval… 

Vira.cz 

*

Odpověď Petra Hrušky:


Njn, většina bodů je v podstatě typu "ano, může to být takto, ale také nemusí"... Nejde přeci o to, jak to bylo, ale aby ten příběh dával nějaký smysl. A tam je asi nejklíčovější ta poslední námitka: Fungoval by ten příběh i na "spravedlivého Zachea"? Já jsem přesvědčený, že ano. Šlo by o "obrácení" ne ve smyslu změny směru cesty či nápravy, ale ve smyslu přijetí Ježíše do mého (v podstatě dobrého) života (protiklad bohatého muže, který "smuten odešel" - Zacheus naopak Ježíše "s radostí přijal")... Jinak to vše nemám až tak ze své hlavy, čerpal jsem částečně z Lukáše v Sacra Pagina.

Petr Hruška

 


***

 

Dá se to vyjádřit i jinak...vulgarizmy se prostě nehodí..... 

(PL) 


***

Ano, pro některé lidi prostě nelze ten eufemistický výraz použít. Jsem ráda, že někdo i v církvi přemýšlí nad tím, jaká pravá slova používat na tom správném místě.;-) 

Dami


***


Velmi vtipné, Díky!!!   Eufemismů často ani netřeba, zejména, co se týče souč.politické scény.... pokračujte dál v podobné tónině.

(JN)


***

 

Téma Zacheus na webu pastorace.cz

 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Obrácení, pokání:
- Pokání, obrácení - souhrnný pohled
- Je možné se změnit a obrátit?
Člověk může změnit svůj osud
Na útěku před sebou, aneb v bludném kruhu
Láska k sobě samému je základ životní kreativity 
Absolutizace toho, co není absolutní
- Spása a obrácení krok k přijetí naplněného života.
- Pokud nechápeme, co je hřích, nejsme schopni obrácení...
- Další texty k tématu obrácení, pokání, uzdravení zde

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

 

Odpustit je jako odložit veliké břímě / ruksak, cesta, zákaz vjezdu, Šumava

 

 

Neexistuješ náhodou. Ať jsi dobrý či špatný, jsi milován. Žiješ, protože tě Bůh vždy miloval.

 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2019) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2019) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2019) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová
(11. 9. 2019) Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě…

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2019) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2019) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…