Bděte a modlete se. (Lk 21,36) - Citát z Bible na každý den

16. 1. 2012, Opatrný

Výkládáte Bibli, jak se vám to hodí

Navigace: Katalog dotazů > Konec světa, vizionáři

V Bibli je spousta historických omylů i jiných navzájem si odporujících tvrzení a vy si jejich výklad upravujete podle svého – např. už v knize Genesis je egyptský vládce označován jako faraon, ale první doložené použití titulu je až v čase Mojžíše.

Nebo osidlování zaslíbené země – uvádíte, že to neprobíhalo tak, jak se o něm mluví ve Starém zákoně, že se „obyvatelstvo mísilo postupně, celý proces trval mnohem déle, než by se mohlo zdát. " Takže tvrdíte, že veškeré pokyny Boha k vyvraždění místního obyvatelstva Izraelité nedodrželi a ty strašné scény se vůbec neodehrály?

Sám apoštol Pavel ve svém dopise připomíná, že když se Izraelité bouřili proti Mojžíšovi, pak ji v bratrovražedném boji padlo 24 tisíc. Tak odehrálo se to, nebo i on krmil křesťany pohádkami?

Jak může být prospěšné vyučování historických chyb? Vím, že Bible je především duchovní kniha, a ale pokud píše o historii a to z pozice očitého svědka, tak by to měla popisovat správně? Jak to vysvětlíte?

Osobně nejsem schopen přijmout také "znásilnění" kontextu a myšlenky o příchodu Krista již v prvním století běžně dostupným výkladem. Nenaplněná slova ohledně času příchodu Ježíše a posledního soudu, kdy on sám říká: Mt 24:34 „Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.“, mi navzdory výkladu brání přijmout myšlenku, že Ježíš je Mesiáš. Zůstává pro mě pouze falešným prorokem s dobrou mravoukou. Nejsem totiž schopen přijmout výklad, že "černá" je vlastně "bílá" v tak základní věci (příchod království).

To, že výkladem upravujete Bibli, vůbec nepomáhá její věrohodnosti.

Chyba ve výkladu či v jeho pochopení?

Nejprve k otázce hodnoty historické výpovědi textů Písma. Podle křesťanství nacházíme v Bibli zároveň řeč Boží a lidskou. Je psaná lidským jazykem, a tedy i s historickými a kosmologickými nepřesnostmi. Zároveň je ale slovem Božím, což znamená, že je v ní obsaženo vše, co nám chtěl Bůh sdělit pro naši spásu (řečeno s Druhým vatikánským koncilem). Kdyby byla Bible naprosto historicky neomylná, nebylo by její vyjadřování lidské. Zároveň ale obsahuje pravdivě vše, co je nutné ke spáse. Podobně Ježíš Kristus neměl jako člověk neomezené znalosti z historie a dalších vědních disciplín, ale pravdivě nám zjevil Boha.
....
K otázce historické události, kterou zmiňuje apoštol Pavel – odpověď souvisí s předchozím uvedeným. Bylo by chybou zpochybňovat povšechně biblické události. Tam ale, kde se jejich biblický popis rozchází s historickým bádáním, je vhodné zvažovat obě varianty (historické nepřesnosti ale neznamenají, že by se ztrácel význam poselství textu).

"Co se týká problému "znásilnění" kontextu a myšlenky o příchodu Krista, ve Vaší otázce rozpoznávám nejméně dvě klíčové otázky; jedna se ptá po oprávněnosti běžně předkládaného výkladu evangelního textu, zatímco druhá směřuje k tomu, co z výkladu vyplývá. Váš závěr je velmi razantní – Kristus je falešný prorok. Takto kategorickému závěru by měla odpovídat velice silná argumentace a tu jsem (prosím, neurazte se) ve Vašem textu nenalezl.

Jestliže biblické rozbory a komentáře nabízejí poměrně jednotný výklad, pak to může být buď proto, že výklad někdo zfalšoval či popletl a ostatní ho v tom slepě následují, nebo je to tím, že se jeví jako nejpravdivější z dostupných vysvětlení. První variantu je nepoctivé tvrdit bez důkazů.

Otázka interpretace konkrétních míst Písma sv. je komplexní a odbornou záležitostí přesahující formát této rubriky. Biblistika má, jako ostatně každá věda, své pracovní postupy a metody, kterými dochází k nějakým závěrům. Tyto závěry (jako vědecké jistě potencionálně vyvratitelné) se stávají východiskem k další teologické práci a bývají – více či méně šťastně - popularizovány v různých komentářích.

Jsem přesvědčen, že rozporovat obecně přijímané výsledky odborné práce vyžaduje víc, než jen tvrdit, že jsou nepřijatelné. Jestliže výklad působí dojmem, že černá je vlastně bílá, potom může být chyba buď ve výkladu, nebo v jeho pochopení.
Osobně také nejsem příznivec výkladů, které z černé dělají bílou, ale z důvodů, které jsem naznačil, učení o Posledním soudu za znásilnění biblického textu nepovažuji.

S různou intenzitou se zabývám Biblí už více než 20 let a kdyby nic jiného, naučil jsem se, že s trochou šikovnosti lze z Bible opravdu dokázat téměř cokoli. Proto se s Vámi na závěr podělím o zkušenost, kterou jsem kdysi získal v laboratoři. Kdykoli mi rutinní pokus vyšel zásadně jinak, než měl, posílal mě školitel s vážnou tváří pro Nobelovu cenu a jen tak mimochodem nabízel, jestli si ještě před tím nechci pokus zopakovat a pracovat přitom pečlivěji. Pro nobelovku jsem se dosud nevypravil.

Jenom Vy víte, zda Vaše tvrzení je poctivým výsledkem usilovné práce, aspirujícím na radikální senzaci v biblistice (studium všech byť jen evropských relevantních biblických slovníků?) Trvám na tom, že nelze dělat razantní a kategorické prohlášení bez stejně razantní a jednoznačné argumentace." (tob)

Kategorie otázky: Bible, jak číst, koupě, , Konec světa, vizionáři

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa…

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021
(22. 11. 2022) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…

Kdy začíná advent?

(21. 11. 2022) Datum první adventní neděle