Kolikrát mám odpustit? (Mt 18,21) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Nedělní liturgie

22. 7. 2012

16. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní neděle navodí téma Ježíše jako dobrého pastýře. Dnes se moderně říká „týmový kouč“. Ten, který svůj tým vede, povzbuzuje i dává vydechnout. Takového pastýře či průvodce 600 let před Kristem zaslíbil Bůh skrze proroka Jeremiáše. Sledujme, jak tento pastýř jedná, jaké má vlastnosti, jak se stará. Výjimkou v tomto sledování nebude ani druhé čtení, protože ukazuje jeden ze základních důsledků Ježíšovy mise. Zkusme děkovat Bohu za jeho vedení a pomoc, kterou nám dává, vyprosme si jeho „průvodcovství“ na naší cestě životem.

KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá každou neděli dopoledne televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z cest papeže Benedikta XVI. po světě. www.tvnoe.cz

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Prorok Jeremiáš začal působit v době rozkvětu Izraele jako profesionální prorok na dvoře krále Jošiáše, ale brzy se situace změní a Izrael stojí na pokraji největší krize (po roce 609 př. n. l.). Králové stále mění spojence, Izrael podléhá dobyvatelům, zrazuje vazalské smlouvy… V době zmatku a chaosu Pán přislibuje pevného pastýře, který své stádo povede.

Jer 23,1-6

Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – praví Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků – praví Hospodin. Já sám shromáždím zbytky svého stáda ze všech zemí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, porostou a rozmnoží se. Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se neztratí – praví Hospodin. Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budu nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“

ŽALM 23

Žalm 23 je modlitbou, která odpovídá na první čtení. Připojme se k této modlitbě chvály i prosby, opřeme se o dávnou zkušenost žalmisty i my.

Odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. – Občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy.

2. ČTENÍ

Ve verších Ef 2,11-12 autor důrazně ukazuje, že pohané žili bez mnoha nástrojů Boží pomoci proti Izraeli. Ale nyní jsou rozdíly setřeny. Od 14. verše (druhé věty čtení) cituje autor hymnus dokazující smíření obou táborů. Již není třeba dělit lidi na horší (pohany) a vyvolené (Židy). Nyní jsou všichni jedno v Kristu.

Ef 2,13-18

Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části – (židy i pohany) – spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

EVANGELIUM

Perikopa navazuje na minulou neděli – poslání učedníků. Ježíšova starost o učedníky a také o zástup bude následně důvodem zázračného nasycení zástupu. Ale zastavme se v tomto úryvku a zahlédněme Ježíšovu starostlivost!

Mk 6,30-34

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života; pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Jako bychom chtěli navázat na předchozí neděli, kdy jsme si kladli otázku, co to znamená být Ježíšovým učedníkem, když Ježíš v Mk 6,7-13 poslal učedníky hlásat (jednat). Ale jeho požadavky nejsou jen nárokem, úkolem. On je dobrý pastýř, který se stará o své ovce. Toto přirovnání z prvního čtení známe mnohem více z 10. kapitoly Janova evangelia. Dovolme dnes Bohu, aby naplno rozezvučel své poselství pokoje a záchrany. Jeho evangelium nemluví jen o námaze či kříži. Bůh zná své učedníky a stará se o ně! On nás vede k pokoji.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 23.7. svátek sv. Brigity

Gal 2,19-20

Jan 15,1-8

Komentář: Jan 15,1-8
Uvědom si sílu Ježíšova slova, které tě očišťuje a uschopňuje k nesení ovoce. Jak můžeš prohloubit své napojení na kmen (a skrze něj i spojení s ostatními ratolestmi)?

ÚTERÝ 24.7.

Mich 7,14-15.18-20

Mt 12,46-50

Komentář: Mich 7,14-15.18-20
Modli se dnes spolu s Micheášem, pros abys mohl vidět, jak Hospodin pase svůj lid (i tebe), jak ukazuje divy své moci (i na tobě).

STŘEDA 25.7. svátek sv. Jakuba

2 Kor 4,7-15

Mt 20,20-28

Komentář: 2 Kor 4,7-15
I Jakub se nakonec naučil, že posláním Kristova učedníka je sloužit a dávat svůj život. Zve tě k napodobování, vždyť i za tebe dal Syn člověka svůj život.

ČTVRTEK 26.7.

Jer 2,1-3.7-8.12-13

Mt 13,10-17

Komentář: Jer 2,1-3.7-8.12-13
Kde v mém životě jsou místa, kdy v mém životě jsou chvíle, kdy opouštím „pramen vody živé“ a kopu si „cisterny, které nemohou udržet vodu“?

PÁTEK 27.7.

Jer 3,14-17

Mt 13,18-23

Komentář: Jer 3,14-17
Na Hospodinovu výzvu k návratu (která je určena celému národu) musí odpovědět každý sám za sebe, jen tak lze návrat uskutečnit. Pros za sebe i za ty kolem tebe, kteří potřebují prohloubit svoji víru, udělat další krok či zcela se navrátit ke svému Pánu.

SOBOTA 28.7.

Jer 7,1-11

Mt 13,24-30

Komentář: Jer 7,1-11
Nemohu se spoléhat na svého Pána, že jsem jeho, že mu patřím, pokud se nesnažím naplňovat jeho přikázání lásky v každodenním životě, pokud neuplatňuji ve svém životě spravedlnost, pokud chodím za cizími „bohy“.

Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína
(8. 8. 2022) Ve Vsetíně se o předposledním prázdninovém prodlouženém víkendu uskuteční 12. ročník křesťanského festivalu…

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

(22. 7. 2022) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
(19. 7. 2022) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2022) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?
(12. 7. 2022) Ve Vsetíně se v závěru srpna uskuteční křesťanský festival UNITED. Důležitou součástí jeho programu jsou tematické…

Příroda je velkolepá podívaná

(12. 7. 2022) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…