Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Nedělní liturgie

21. 11. 2021

Ježíše Krista Krále - Cyklus B

Závěr církevního roku patří slavnosti Ježíše Krista Krále. Slavnost byla zavedena v roce 1925 jako reakce na poválečný politický vývoj, v němž mnoho států především Evropy opustilo křesťanství jako oficiální státní ideologii. Vlády a parlamenty se již nechtěly ohlížet na evangelium při tvorbě zákonů a výkonu vlády. Po stoleté zkušenosti se můžeme ptát, v čem spočívá skutečná Boží vláda nad tímto světem.

 

Reflexe k evangeliu

Když se musíme rozhodovat mezi tím, co je snadné a co je správné

 

VSTUPNÍ ANTIFONA

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

V sedmé kapitole knihy proroka Daniela autor využil literární druh apokalypsy. Pomocí barvitých fantastických obrazů popisuje scénu konce věků. Nejprve popsal scénu se čtyřmi „zvířaty“ (představují čtyři říše, které ohrožují zemi), pak ale vystoupí Bůh, zasedne na trůn, a tito netvorové jsou poraženi. Na to navazuje náš text.

Dan 7,13-14

Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

ŽALM 93

Bůh je Pánem světa. Možná o tom pochybujeme… Ale dnes máme naplno vyznat: Bůh je Král králů, on vládne světu a nikdo mu jeho moc nemůže vzít.

Odpověď: Hospodin kraluje, oděl se velebností.

Hospodin kraluje, oděl se velebností, – oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Dal světu základ, – že nezakolísá. – Pevný je trůn tvůj od pradávna, – jsi od věčnosti.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, – tvému domu přísluší svatost, Hospodine, – na věčné časy.

2. ČTENÍ

Kniha Zjevení je pojata jako dopis. První část našeho textu je vlastně pozdrav – v originále text začíná: „Milost a pokoj… od Ježíše Krista, svědka hodného víry…“ Proto končí „Amen“. A tento dopis je psán jako povzbuzení pronásledovaným křesťanům: Ježíš přes všechno pronásledování zvítězil. Nebojte se!

Zj 1,5-8

Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen.
Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen.
Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Aleluja.

EVANGELIUM

Text je součástí Janova popisu pašijí. Jde tu o každé slovo. Janovská teologie často slova jako král, království, pravda… vyzdvihuje a dává jim teologický význam. Pilát zde stejně jako jiní před ním odmítá Ježíši naslouchat a vzít vážně jeho i slova o jeho království.

Jan 18,33b-37

Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“
Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“
Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“
Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“
Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“
Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodin jako král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nás sytíš chlebem života a voláš nás, abychom věrně sloužili Kristu, Králi nebe i země; pomáhej nám, ať v této službě vytrváme až do konce, abychom mohli spolu s ním věčně žít v nebeském království. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Reakce Evropy po první světové válce byla z hlediska křesťanství na první pohled zcela zdrcující. Většina států se vzdala křesťanství jako oficiálního náboženství a deklarovaly víru jako soukromou záležitost občanů. Jak v takovém světě může
Ježíš vládnout? Kristus se v evangeliích cíleně vyhýbá provolání králem. Nikdy se nepostavil do čela politické síly. Jeho spása vede jinudy. Sklání se k nejposlednějším z lidí, pozvedá je, uzdravuje, dává naději. Vymítá démony a vede k rozhodnutí žít z dobra a zřeknout se Zla. Jeho království jako světlo proniká systémy, ekonomické koncepty, ideologie, protože je osobní, staví na důvěrném setkání člověka s Bohem, s Dobrem, které zasahuje srdce. Spása nabízená zdarma všem bez výjimky je stálý Boží vklad do světa a přikázání milovat zůstává neměnným zákonem.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 22.11.

Dan 1,1-6.8-20; Dan 3;

Nenašel se mezi všemi nikdo jako byl Daniel, Chananjáh, Mišael a Azarjáh.
Začátek knihy proroka Daniela.
Třetího roku vlády judského krále Jehojakima přitáhl babylónský král Nabuchodonosor k Jeruzalému a oblehl ho. Pán vydal do jeho moci judského krále Jehojakima i část z nádob Božího chrámu: (Nabuchodonosor) je dal odnést do země Šinearu, do domu svých bohů; nádoby dal uložit do pokladnice svých bohů. Král poručil nejvyššímu komorníku Ašpenazovi, aby přivedl z izraelských synů, z královského nebo šlechtického rodu jinochy, kteří by byli bez vady, půvabné postavy, vnímaví pro všechnu moudrost, schopní vzdělání, přístupní vědám, kteří by mohli konat službu v královském paláci. Měl je naučit chaldejskému písmu a jazyku. Král jim též určil na každý den stravu z královských pokrmů i z vína, které sám pil; měli být vychováváni po tři roky a po jejich uplynutí měli vykonávat službu před králem. Z Judovců byli mezi nimi Daniel, Chananjáh, Mišael a Azarjáh. Daniel si však umínil, že se neposkvrní ani pokrmem ani vínem z královského stolu; žádal proto nejvyššího komorníka, aby nebyl nucen se poskvrnit. Bůh vzbudil u nejvyššího komorníka milost a přízeň pro Daniela. Nejvyšší komorník však řekl Danielovi: „Bojím se jen svého pána, krále, který vám určil pokrm a nápoj; když uvidí, že jsou vaše tváře hubenější než ostatních jinochů, kteří jsou s vámi stejného stáří, uvalíte před králem vinu na mě.“ Daniel řekl tedy dozorci, kterého nejvyšší komorník ustanovil nad Danielem, Chananjáhem, Mišaelem a Azarjáhem: „Nuže, učiň zkoušku se svými služebníky po deset dní: ať je nám dávána zelenina k jídlu a voda k pití; srovnej pak naši tvář s tváří jinochů, kteří jedí královský pokrm, a podle toho, co uvidíš, jednej se svými služebníky.“ On jim tedy vyhověl v té věci a zkusil to s nimi po deset dní. Po uplynutí deseti dní se ukázalo, že lépe vypadají a lépe jsou živení než všichni jinoši, kteří požívali královský pokrm. Dozorce tedy rozkázal odnášet jejich příděl pokrmu a vína a dával jim zeleninu. Bůh pak dal těmto čtyřem jinochům vědění a pochopení pro každé písmo a moudrost; Daniel měl schopnost rozumět viděním a snům všeho druhu. Nejvyšší komorník je pak představil Nabuchodonosorovi, když se skončila králem ustanovená doba, v níž měli být uvedeni k němu. Král s nimi rozmlouval a nenašel se mezi všemi nikdo jako byl Daniel, Chananjáh, Mišael a Azarjáh; zůstali tedy v královské službě. V každém oboru vědy a moudrosti, na něž se král tázal, nalezl je desetkrát schopnější nad všechny hadače a zaklínače, kteří byli v celé jeho říši.

MEZIZPĚV – DAN 3, 52.53.54.55.56
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
a velebený a plný slávy navěky.

Lk 21,1-4

Spatřil chudou vdovu, jak dala dvě drobné mince.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince, a řekl: „Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí.“

Komentář: Dan 1,1-6.8-20
Věrnost Zákonu se u těchto mladíků projevila v tělesné i duševní zdatnosti. Inspirace pro mě: schopnost něco si odříci a být připraven pro Hospodina. Projevit mu lásku tím, že se mu dám k dispozici.

ÚTERÝ 23.11.

Dan 2,31-45; Dan 3;

Bůh zřídí království, které nebude zničeno navěky a udělá konec všem říším.
Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel řekl Nabuchodonosorovi: „Ty, králi, jsi měl vidění, a hle – socha. Byla to velmi mohutná socha, skvěla se září, když stála proti tobě, a její vzhled byl strašný. Tato socha měla hlavu z ryzího zlata, prsa a ramena ze stříbra, břicho a bedra z mědi. Stehna byla ze železa, nohy částečně ze železa, částečně z hlíny. Díval ses, když se tu náhle bez lidského přičinění uvolnil kámen, udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je. Tu se ihned zhroutilo železo, hlína, měď, stříbro a zlato a byly jako plevy na mlatu v létě, vítr je odnesl, ani stopa po nich nezůstala; kámen pak, který udeřil do sochy, stal se velikou horou a naplnil celou zemi. To je sen; podáme králi jeho výklad. Ty, králi, jsi králem králů; Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. Do tvé moci dal všechna místa, kde bydlí lidé, divokou zvěř i ptactvo nebes, nad tím vším tě učinil vladařem – ty jsi hlava zlatá. Po tobě povstane jiné království, menší než tvoje, a ještě třetí království, měděné, které ovládne celou zemi. Čtvrté království bude tvrdé jako železo; jako železo všechno drtí a láme, tak i ono (království) toto všechno rozdrtí a zláme. Že jsi však viděl nohy a prsty částečně z hrnčířské hlíny a částečně ze železa, to znamená, že království bude rozdělené; bude v něm však něco z tvrdosti železa. Protože jsi však viděl železo smíšené s blátivou hlínou a prsty nohou částečně ze železa a částečně z hlíny, část království bude silná a část křehká. Protože jsi však viděl železo smíšené s blátivou hlínou, stmeleny budou sňatky, nepřilnou však navzájem k sobě, tak jako se železo nespojí s hlínou. Za dob těch králů zřídí Bůh nebes království, které nebude zničeno navěky, a toto království nepřijde k jinému národu; rozdrtí všechny ony říše a udělá jim konec, samo však bude trvat navěky, protože jsi viděl, jak se bez lidského přičinění z hory uvolnil kámen a rozdrtil hlínu, železo, měď, stříbro a zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co bude v budoucnosti. Pravdivý je sen a spolehlivý jeho výklad!“

MEZIZPĚV – DAN 3, 57.58.59.60.61
Všechna díla Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Andělé Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Nebesa, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Všechny vody nad nebem, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Všechny mocnosti Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Lk 21,5-11

Nezůstane kámen na kameni.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi.“

Komentář: Lk 21,5-11
K překvapení učedníků nedává Ježíš přesný termín, „kdy se to stane“. Poukazuje na znamení. Dokážu odolat falešným zprávám a jít jen za Ním?

STŘEDA 24.11.

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28,

Objevily se prsty lidské ruky a psaly.
Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Baltazar vystrojil veliké hody pro tisíc svých velmožů a před (těmito) tisíci se oddal pití vína. V podnapilosti poručil Baltazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabuchodonosor odnesl z jeruzalémského chrámu, aby z nich pil král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho zpěvačky. Byly tedy přineseny zlaté a stříbrné nádoby odnesené z jeruzalémského chrámu a pili z nich král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho zpěvačky. Pili víno a oslavovali bohy ze zlata, stříbra, mědi, železa, dřeva i kamene. Vtom se objevily prsty lidské ruky a psaly naproti svícnu na vápennou omítku zdi královského paláce; král viděl část píšící ruky. Tu zbledla králova tvář, jeho myšlenky ho poděsily, klouby jeho kyčlí se uvolnily, koleno klepalo o koleno. Ke králi byl uveden Daniel. Král se ujal slova a řekl Danielovi: „Ty jsi Daniel z judských vyhnanců, kterého přivedl král, můj otec, z Judska? Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů, že v sobě máš vědění, důvtip a neobyčejnou moudrost. Slyšel jsem o tobě, že dovedeš vykládat (tajemství) a rozluštit nesnadné věci – nuže, jestliže nyní dovedeš přečíst písmo a podat mi jeho výklad, budeš oblečen do purpuru, na hrdlo dostaneš zlatý řetěz a budeš jako třetí vládnout v království.“ Nato se Daniel ujal slova a řekl králi: „Ponech si své dary, jinému můžeš dát své odměny, přece však přečtu králi písmo a podám mu jeho výklad. Vyvýšil ses nad Pána nebes, přinesli před tebe nádoby jeho domu a ty a tvoji velmoži, tvé ženy a zpěvačky jste z nich pili, chválil jsi bohy ze stříbra a zlata, mědi, železa, dřeva a kamene, kteří nevidí, neslyší a nevnímají, nectil jsi Boha, v jehož rukou je tvůj život i tvůj osud. Proto byla od něho poslána část ruky, napsáno tohle písmo. Nuže, toto je písmo, které je napsáno: Mene, tekel, ufarsin. To je pak výklad slov: Mene: Bůh spočetl tvé království a ukončil ho. Tekel: Na váze jsi byl zvážen a shledán lehkým. Fares: Roztrhnuto bylo tvé království a dáno Médům a Peršanům.“

MEZIZPĚV – DAN 3, 62.63.64.65.66.67
Slunce a měsíci, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Nebeské hvězdy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Všechny deště a roso, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Všechny větry, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Ohni a žáre, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Studeno a teplo, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Lk 21,12-19

Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“

Komentář: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Statečně se postavit před mocné a upozornit je na „znamení“ je i dnes úkolem církve. Najdu ale já sám odvahu zastat se, když vidím bezpráví?

ČTVRTEK 25.11.

Dan 6,12-28; Dan 3;

Bůh poslal svého anděla, a ten uzavřel ústa lvů.
Čtení z knihy proroka Daniela.
Nejvyšší úředníci se shlukli a nalezli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha. Pak přišli a řekli králi s odvoláním na zákaz: „Králi, nevydal jsi zákaz, že každý, kdo by v údobí třiceti dnů (něco) žádal od nějakého boha nebo člověka, a ne od tebe, králi, aby byl vhozen do lví jámy?“ Král odpověděl: „Tak je stanoveno podle médského a perského zákona a ten nelze zrušit.“ Nato oznámili králi: „Daniel z judských vyhnanců neměl ohled na tebe, králi, ani na zákaz, který jsi podepsal, a třikrát denně se modlí svou modlitbu.“ Když to král uslyšel, velmi se rozmrzel, snažil se Daniela zachránit a až do západu slunce se namáhal, jak by ho vysvobodil. Proto se ti muži shlukli ke králi a řekli mu: „Věz, králi, že je médský a perský zákon: Žádný zákaz či ustanovení, které vydá král, nesmí se změnit.“ Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a hodili ho do lví jámy. Král však ještě řekl Danielovi: „Ať tě zachrání tvůj Bůh, kterého ctíš bez ustání!“ Pak byl přivalen kámen, položen na otvor jámy a král ji zapečetil pečetním prstenem svým i svých velmožů, aby se s Danielem nic nezměnilo. Potom král odešel do svého paláce, ale strávil noc bez jídla, nechtěl, aby se přineslo něco z pokrmů, i spánek ho minul. Na úsvitě, jak se rozednilo, král vstal a chvatně odešel ke lví jámě. Když se přiblížil k jámě, bolestným hlasem volal Daniela. Zeptal se: „Danieli, služebníku živého Boha, mohl tě od lvů vysvobodit tvůj Bůh, kterého jsi bez ustání ctil?“ Tu Daniel promluvil na krále: „Králi, buď živ navěky! Můj Bůh poslal svého anděla a ten uzavřel ústa lvů, že mi neuškodili, neboť jsem byl před ním shledán nevinný; ale ani vůči tobě, králi, jsem nespáchal nic zlého.“ Tu se král velmi zaradoval a poručil Daniela vytáhnout z jámy. Když byl Daniel z jámy vytažen, nenašlo se na něm žádné zranění, neboť důvěřoval ve svého Boha. Pak poručil král, aby přivedli ty muže, kteří Daniela obžalovali, a hodili je do lví jámy s jejich syny i ženami. Nedopadli ani k podlaze jámy, a už se jich lvi zmocnili a rozdrtili všechny jejich kosti. Potom král Dareios napsal: Všem národům, kmenům a jazykům, kteří přebývají po celé zemi: Ať se rozhojní váš pokoj! Vyhlašuje se ode mě rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli a báli Danielova Boha, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno, jeho moc nemá konec. Zachraňuje a vysvobozuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. Daniela vysvobodil z moci lvů.

MEZIZPĚV – DAN 3,68.69.70.71.72.73.74
Roso a jíní, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Zimo a chlade, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Ledy a sněhy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Noci a dni, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Světlo a temno, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Blesky a mraky, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Země, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.

Lk 21,20-28

Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou; kdo budou na venkově, ať do města nevcházejí, protože to jsou dny odplaty, kdy se naplní všechno, co je psáno. Běda ženám, které budou v těch dnech těhotné nebo budou kojit! Přijde totiž velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: padnou ostřím meče, budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalémě budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“

Komentář: Dan 6,12-28
Podobně jako se po Danielově vysvobození obrátil král, může být účinné naše svědectví o vzkříšeném Kristu. Každý ať je povzbuzen tím, že náš Bůh vysvobozuje a i dnes činí znamení a divy.

PÁTEK 26.11.

Dan 7,2-14; Dan 3;

V nebeských oblacích přicházel někdo jako syn člověka.
Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel se ujal slova a řekl: Viděl jsem v nočním vidění, a hle – čtyři větry nebes rozbouřily veliké moře. A z moře vystupovaly čtyři veliké šelmy, navzájem se lišící. První byla jako lev a měla orlí křídla; viděl jsem, že křídla jí byla vytržena, (šelma) byla zdvižena od země, postavena na nohy jako člověk a bylo jí dáno lidské srdce. A hle – jiná šelma, druhá, podobná medvědu, byla vzpřímena na jedné straně, měla mezi zuby ve své tlamě tři žebra a říkali jí: „Vstaň, jez mnoho masa!“ Díval jsem se dále, a hle – jiná šelma jako levhart, měla na zádech čtyři ptačí křídla, čtyři hlavy měla ta šelma a byla jí dána moc. Potom jsem se díval v nočním vidění, a hle – čtvrtá šelma, strašlivá, děsná a mimořádně silná; měla veliké zuby ze železa, žrala a drtila, a co zbylo, rozdupala nohama. Lišila se od všech dřívějších šelem a měla deset rohů. Pozoroval jsem rohy, a hle – jiný malý roh vyrostl mezi nimi. Tři z dřívějších rohů byly před ním vytrženy, a hle – v onom rohu byly oči jako lidské a ústa, která mluvila zpupně. Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola – žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se: tu pro zpupná slova, která roh mluvil, byla šelma zabita, její tělo zničeno, byla vydána napospas ohni. Také ostatním šelmám byla odňata moc a byla jim vyměřena doba života na čas a dobu. Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království, a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

MEZIZPĚV – DAN 3,75.76.77.78.79.80.81
Hory a vrchy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Vše, co na zemi roste, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.
Prameny, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Moře a řeky, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Velké i malé ryby, které plují ve vodě, velebete Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Všichni nebeští ptáci, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Lk 21,29-33

Až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl (svým učedníkům) toto přirovnání: „Podívejte se na fíkovník a všechny ostatní stromy: když vidíte, že už pučí, sami poznáváte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“

Komentář: Dan 7,2-14
Závěr tohoto úryvku ať mě naplní radostí. Vždyť mohu prožít celý den v přítomnosti toho, kterému byla dána moc, sláva a království.

SOBOTA 27.11.

Dan 7,15-27; Dan 3

Národu svatých Nejvyššího bude dáno království a moc.
Čtení z knihy proroka Daniela.
Můj duch se znepokojil a poděsila mě vidění mé mysli. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a žádal jsem, aby mi to všechno vysvětlil. Odpověděl mi a podal mi o tom všem výklad: „Tyto veliké šelmy
počtem čtyři – jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Potom však obdrží království svatí Nejvyššího (Boha) a budou ho mít až na věky – po všechny věky.“ Pak jsem se chtěl s jistotou poučit o čtvrté šelmě, která se lišila od všech ostatních – byla nadmíru strašná, se zuby ze železa a s drápy z mědi, žrala a drtila, a co zbylo, nohama rozdupala
i o deseti rozích na její hlavě a o jiném rohu, který vyrostl, a před nímž padly tři rohy. Ten roh měl oči a zpupně mluvící ústa; byl větší než ostatní. Díval jsem se: ten roh vedl válku se svatými a přemáhal je, až přišel stařec velikého věku a spravedlnost byla dána svatým Nejvyššího; přišel čas, kdy svatí obdrželi království. (Anděl) řekl: „(Co se týká) čtvrté šelmy: bude na zemi čtvrté království, které se bude lišit od všech království: zhltá celou zemi, zdeptá ji a rozdrtí. (Co se týká) deseti rohů: z tohoto království povstane deset králů a po nich vzejde jiný; bude se lišit od předešlých a svrhne tři krále. Bude mluvit proti Nejvyššímu, bude hubit svaté Nejvyššího, bude mít v úmyslu změnit doby i zákon; (svatí) budou vydáni v jeho moc na dobu, doby a polovici doby. Potom zasedne soudní dvůr: (tomu králi) bude moc odňata, takže bude zničen a zahuben navždy. Potom bude národu svatých Nejvyššího dáno království, moc a velikost říší pod celým nebem. Jeho království je království věčné a všechny mocnosti mu budou sloužit a poslouchat ho.“

MEZIZPĚV – DAN 3,82.83.84.85.86.87
Lidé, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Izraeli, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.
Kněží Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Služebníci Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

LK 21,34-36

Bděte, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“

Komentář: Lk 21,34-36
Na konci církevního roku vzbudím předsevzetí být věrný tomuto Kristovu vybídnutí. Každý další den mohu s jeho Matkou plnit svoje všední povinnosti a děkovat, že o Něm vím.

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

 

KRATIČKÉ ZAMYŠLENÍ
"Téma týdne" reflektující text z neděle
https://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

 

NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
(i přímluvy na základě biblických textů)
https://www.pastorace.cz/kazani

AKTUÁLNÍ PŘÍMLUVY
na každou neděli na základě současného dění:
https://www.vira.cz/red/primluvy-dle-aktualniho-deni

 

VIDEO-ÚVODY K NEDĚLNÍM ČTENÍM

"Lomecká vigilie" od P. Josefa Prokeše z poutního místa Lomec u Vodňan
https://www.vira.cz/red/lomecka-vigilie 

Úvody od P. Vojtěcha Kodeta O.Carm
https://www.vira.cz/red/Videouvod-do-nedele-Kodet

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
https://www.pastorace.cz/liturgicky-kalendar 

 

BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
www.tvnoe.cz  
www.proglas.cz 

 

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“