SLOVO
v době plné frází

V dnešní době plné frází nepovažuje řada lidí  slovo  za nic jiného, než za prostředek dorozumívání a předávání informací. A přece: i obyčejná slova mohou účinně působit! Mají moc dávat a budovat život (povzbuzení, podpora...), ale též bořit a ničit (pomluva, lež, hana)... Již pisatelé Bible Starého zákona nechápali slovo pouze jako zvuk pro přenos informace. Chápali ho i jako "událost" a "čin".

BOŽÍ SLOVO
Slovo, které Bůh vyslovuje, je takové, jaký je sám Bůh.

On je se svým slovem zcela totožný. Slovo u Boha znamená totéž jako čin (viz výše). Co Bůh vyslovuje, to se také děje: "On řekl - a stalo se" (Žl 33,9). Poté co se lidstvo odloučilo od Boha a nemohlo mu již více "hledět tváří v tvář" - tedy když člověk již nemohl Bohu rozumět, učinil Bůh rozhodující krok: Boží slovo na sebe přijalo lidskou podobu - kterou je Boží Syn, Ježíš Kristus. Ježíšovo působení stojí především na slovech, která jsou zároveň i činy. Jsou v něm vždy spojené vjedno, ať už uzdravuje nemocného nebo nasycuje zástup.

"Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha" (Jan Pavel II.).
"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Všecko povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest." (Jan 1,1.3)

BOŽÍ  SLOVO  A  BIBLE
Bůh oslovuje každého člověka

Bible je Boží slovo, které na sebe přijalo podobu psaného lidského slova. S Boží mluvou se totiž nemůžeme setkat nikde bezprostředně. Proto se k nám dostává lidským způsobem, prostřednictvím lidské řeči... Bible je cele Boží i cele lidská. Není pouhým souhrnem věroučných pravd, nebo katechismem. Je prostředkem dialogu Boha s člověkem. (O vzniku slova Bible se dočtete zde)

"Svým slovem oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky všechny lidi jako přátele a setkává se s nimi.!" (Podle Dei Verbum, čl. 2)  

BOŽÍ SLOVO PRO KAŽDÉHO
"Boží slovo projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte." (Srv. 1Tes 2,13)

Boží slovo má moc překonat to nejnebezpečnější zlo ve světě, totiž zlo, které je v nás samých. Má moc proměnit naše nitro. Toto slovo má dále moc každého z nás přivést k Otci a shromáždit nás kolem něho. (Aleš Opatrný)

Aby v tobě Boží slovo mohlo účinně působit a projevovat svou sílu, je třeba Boha a jeho slovo poznávat, důvěřovat mu a nechat se vést jeho Duchem. Duch totiž Boží slovo oživuje a zasazuje do tvého konkrétního života (srv. Jan 6,63-68; 2Kor 3,6).

BOŽÍ  SLOVO V  ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." (Jan 1,14)

Boží Slovo je "plné života a síly" (Žid 4,12). Přebývá mezi námi neustále (srv. Mt 28,20) a pro každého se stává:
* mocí Boží ke spáse  (Řím 1,16; Jak 1,21)
* očištěním od hříchů  (Ef 5,25-26)
* dárcem života   (Jan 6,63)
* napomenutím   (2Tim 3,16)
* usměrněním   (Žl 119,133)
* povzbuzením   (Sk 20,2)
* uzdravením   (Mt 8,16)
* svítilnou   (Žl 119,105)
* pokrmem   (Mt 4,4)
* mečem   (Ef 6,17)
* štítem   (Žl 18,31)

JAK  ČÍST  BOŽÍ  SLOVO
Praktické kroky

Aby Bible nezůstala jen mrtvým psaným slovem, ale aby se mohla stát oživujícím setkáním se samotným Bohem, který skrze ně projevuje svou moc (srv. Řím 1,16) , je nutné otevřít se Božímu Duchu, který nám Bibli činí živou, účinnou a srozumitelnou.

  1. MODLI  SE k Bohu, aby tě svým Duchem otevřel pro jeho účinné slovo.
  2. ZTIŠ  SE, ČTI  A  NASLOUCHEJ, "aby Boží slovo přešlo jakoby do útrob tvé Duše, do tvého života."   (podle svatého Bernarda)
  3. PŘEMÝŠLEJ O TOM  A  KONFRONTUJ  TO se svým životem.
  4. MLUV S  BOHEM a pros ho, aby jeho slovo proměňovalo a oživovalo tvůj život.
  5. ŽIJ z Božího slova, spolupracuj s ním a zachovávej ho, neboť "budeš-li ho zachovávat, nepochybuj, že ono zachová tebe." 

NĚKOLIK citátů o Bibli

Bůh praví: "Spustí-li  se  lijavec  nebo  padá-li  sníh  z  nebe, nevrací se  zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak  tomu  bude  i  s  mým  slovem, které   vychází   z   mých   úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal." (Iz 55,10-11)

Vyzývám všechny k intenzívnějšímu a častějšímu kontaktu s Božím slovem, které v nás působí svou uzdravující a tvořivou mocí! V něm objevujeme tajemství Božího srdce a získáváme světlo, které nám umožňuje orientovat se v různých životních situacích a proměňovat skutečnost, ve které se nacházíme. (Jan Pavel II.)

Mluv, Bože, chci ti naslouchat, chci slyšet tvůj hlas. (srv. Pís 2,14)

TIPY, NÁMĚTY a NABÍDKY,
jak být jednoduše ve spojení s Božím slovem:

- Čti denně Boží slovo a dovoluj mu působit ve tvém životě.

- Objednej si emailem či na mobil kratičký Biblický citát na každý den - citát z biblických liturgických čtení na příslušný den. Biblický citát se zobrazuje na titulní straně tohoto webu, dále je možné jej odebírat e-mailem (ev. na mobil), či si jej nechat zobrazovat na Vašem webu, který provozujete...

- Čti na webu, nebo ve svém e-mailu Téma týdne– krátké zamyšlení nad biblickým textem z příslušné neděle dle liturgického kalendáře. Text zobrazujeme na webu a je možné si jej nechat zasílat e-mailem.

- Čti na webu, nebo ve svém e-mailu Nedělní liturgii – nedělní biblické a liturgické texty s krátkým komentářem a souřadnice biblických čtení na každý den v týdnu s krátkým komentářem. Text zobrazujeme na webu a je možné si jej nechat zasílat e-mailem.