Papež František v sobotu 25. srpna 2023 prostřednictvím videokonference promluvil na celostátním setkání mladých katolíků v Rusku v Petrohradě. Účastníky, kteří se sešli v Bazilice svaté Kateřiny, vyzval, aby byli „řemeslníky míru uprostřed konfliktů“.

Drazí mladí, ať je s vámi Ježíšův pokoj a radost!

Drazí mladí, ať je s vámi Ježíšův pokoj a radost! Před třemi týdny jsme v Lisabonu spolu s mladými lidmi z celého světa slavili Světové dny mládeže. Dnes cítím velkou radost, že tady můžu být a podělit se s vámi o tento moment víry a naděje. Motto těchto Světových dnů mládeže bylo: „Maria vstala a spěchala“ ( Lk 1, 39). Rád bych vám navrhl tři myšlenky týkající se tohoto motta.

Každý z vás je povolaný a vyvolený Bohem

První myšlenka: Bůh volá a vychází. Bůh nás volá, abychom kráčeli, Bůh nás posílá vyjít ven a kráčet. Každý z vás, podobně jako Maria, je povolán Bohem. Ano, povolaný Bohem, vyvolený a povolaný. Všichni jsme vyvoleni a povoláni. Zeptejte se sami sebe: „Já, jsem vyvolený? Jsem povolán?“ Ano, Pán vás povolal od začátku vašeho života, zavolal vás jménem! Byli jsme povoláni ještě před talenty, které máme, před našimi zásluhami, před naší temnotou a ranami, před vším ostatním jsme byli povoláni. Volání jménem, ​​tváří v tvář. Bůh nehledí na masu, to ne. Bůh jde od jednoho ke druhému.

Alžběta, která byla neplodná a Maria, panna: Čeho se staly svědky tyto dvě ženy? Stali se svědkyněmi proměňující Boží moci. Bůh, který přeměňuje. Právě tato zkušenost protékající Boží lásky se nedá nesdílet. Proto Maria vstala a neprodleně, okamžitě odešla. Musí rychle vstát.

Když Bůh volá, nemůžeme zůstat sedět. Musíme vstát, a to rychle, protože svět, bratr, trpící, ten, kdo stojí stranou a nezná Boží naději, ji potřebuje přijmout, potřebuje přijmout Boží radost. Spěchám vstát, abych přinesl Boží radost. Toto je první myšlenka: byli jsme povoláni a vydáváme se na cestu.

Boží láska je pro všechny

Druhá myšlenka: Boží láska je pro všechny a církev tvoří všichni lidé. Boží láska se poznává podle pohostinnosti. Bůh vždy přijímá, tvoří, vytváří prostor, aby si každý našel místo, a obětuje se pro druhého, je pozorný k potřebám druhého. Maria zůstala u Alžběty tři měsíce a pomáhala jí v jejích potřebách. Tyto dvě ženy vytvářejí prostor pro narození nového života, Jana Křtitele a Ježíše. Vytvářejí však prostor i pro sebe navzájem, komunikují mezi sebou.

Církev je matkou s otevřeným srdcem, která umí přijmout zejména ty, kteří potřebují více péče. Církev je milující matka, protože je domovem těch, kteří jsou milováni, a domovem těch, kteří jsou povoláni. Kolik ran, kolik zoufalství lze vyléčit tam, kde se člověk cítí přijat. A církev nás přijímá. Proto sním o církvi, kde nikdo není zbytečný, kde nikdo není navíc. Prosím, ať církev není „celnicí“, která si vybírá, kdo do ní vstoupí a kdo ne. Ne, každý, všichni.

Vstup je volný. Ať každý slyší Ježíšovo pozvání následovat ho, aby viděl, jak stojí před Bohem; a na tuto cestu je zde učení a svátosti. Vzpomeňme si na evangelium: když pán hostiny posílá sluhy na křižovatku, říká: „Jděte a přiveďte všechny“ (srov. Mt 22, 9). Nezapomeňte na toto slovo: všichni. Církev je pro všechny: mladé i staré, zdravé i nemocné, spravedlivé i hříšníky. To je to, co měl Ježíš na mysli: všechny, každého.

Setkávejte se se starými lidmi

Třetí myšlenka: Je nezbytné, aby se mladí a staří navzájem otevřeli. Setkáváním se staršími mají mladí možnost přijmout bohatství jejich životních zkušeností. Starší zase při setkání s mladými nacházejí v nich příslib budoucnosti plné naděje. Je důležité, abyste si vy, mladí, povídali se staršími lidmi, abyste si povídali se prarodiči, abyste naslouchali svým prarodičům, abyste poslouchali životní zkušenosti, které přesahují zkušenosti vašich rodičů.

Místem setkání mezi Marií a Alžbětou jsou sny. Obě sní. Mladí sní, staří sní. Právě sen, schopnost snít, vize zítřka držela a drží generace pohromadě, jak připomíná prorok Joel: „Vaši starci budou snít sny, vaši mladíci budou vidět vidění“ (srov. 2, 28). Starší sní o mnoha věcech: o demokracii, o jednotě národů...; a mladí prorokují, jsou povoláni být řemeslníky životního prostředí a míru. Stará Alžběta s moudrostí svých let posiluje Marii, která byla mladá a plná milosti, vedená Duchem.

Buďte rozsévači semínek usmíření

Drazí mladí, zvu vás, abyste byli staviteli mostů mezi generacemi a abyste uznávali sny těch, kteří šli na této cestě před vámi. Spojenectví mezi generacemi udržuje historii a kulturu národa při životě. Přeji vám, mladí Rusové, abyste objevili povolání řemeslníků míru uprostřed tolika konfliktů, uprostřed tolika polarizací na všech stranách, které sužují náš svět. Zvu vás, abyste byli rozsévači, abyste zasívali semínka usmíření, malá semínka, která v této válečné zimě, v této zamrzlé půdě zatím nevyklíčí, ale rozkvetou v příštím jaru. Jak jsem řekl v Lisabonu: mějte odvahu nahradit strach sny. Nahraďte obavy sny. Nebuďte správci obav, ale podnikateli snů. Dovolte si luxus snít ve velkém! /…/

Zvu vás, abyste se podívali na Marii, abyste našli Pána, abyste ho počali ve svých srdcích a abyste ho brzy, rychle přinesli těm, kteří jsou daleko, abyste ho přinesli těm, kteří ho potřebují. Buďte znamením naděje, znamením klidu a radosti jako Maria, abyste se stejnou „pokorou služebnice“ i vy mohli změnit dějiny, ve kterých žijete. Nastavte se na budoucnost, ukotvení v kořenech svých prarodičů.

Drazí mladí lidé, děkuji vám za čas, který jste mi věnovali. /…/ S láskou vás pozdravuji. Děkuji vám všem za svědectví, které vydáváte dnes, na tomto setkání. Dávám vám své požehnání. Modlím se za vás a nezapomeňte se prosím modlit i vy za mě.