Posilněte své srdce. (Jak 5,8) - Citát z Bible na každý den

26. 1. 2013 , Aleš Opatrný

Máme nového prezidenta – Miloš Zeman je obrazem naší společnosti

Máme nového prezidenta – Miloš Zeman je obrazem naší společnosti

Zima pokračuje dál

Máme tedy nového prezidenta. Pohled z okna říká, že konec světa nenastal a zima pokračuje dál...Máme samozřejmě také určitou část národa nadšenou, určitou zarmoucenou a nemalou část buď lhostejnou nebo přesvědčenou, že nebylo z čeho vybírat. Tak tomu ostatně je u každých voleb všude na světě, kde se skutečně volí, čili kde se občasné mohou svobodně rozhodovat. A to by mohl být, pro nás starší, pamětníky totalitních časů, v každém případě důvod k radosti nad tím, že se volí skutečně, ne tak, že předem vybraný dostal 99,9%.

Můžeme být zvědaví na to,
co role prezidenta s Milošem Zemanem udělá.

Moudří lidé říkali už v průběhu volební kampaně, že ideálního prezidenta mít nebudeme, protože takový prostě na zemi neexistuje. Že může být méně nebo o hodně méně ideální, to je ovšem pravda. A že každý prezident může být hodnocen z různých úhlů pohledu je také skutečností. Nemá tedy smysl uvažovat o tom „co by bylo kdyby“, kdyby byl tedy zvolen v prvním či druhém kole někdo jiný. Spíš můžeme být zvědaví na to, co role prezidenta s Milošem Zemanem udělá. Protože výrazný post zapůsobí na každého člověka poté, co ho zaujme.

To pozitivní a nadějné na celé situaci…

Doufám ale, že si občas někdo dá práci s tím, aby uvažoval, co celý průběh voleb říká o naší společnosti. Pro začátek uvažme jen o dvou skutečnostech, které jsou dnes nejvíc na očích a které vedou k poněkud protichůdným hodnocením. Tou první je skutečnost, že se do druhého kola dostal právě Karel Schwarzenberg. Že tento člověk „z jiného světa“ (případně „ z jiného těsta“) zaujal tolik lidí, zejména mladých, a získal tak velkou podporu, ačkoliv nepoužíval žádné nečestné natož lživé argumenty a postupy. To vypovídá něco pozitivního a nadějného o nemalé části naší společnosti. Bohužel má tato výpověď i svůj rub. Kdo se dívá trochu hlouběji než jen na povrch věcí nebude překvapen tím, že Miloš Zeman a jeho blízcí se uchylovali k polopravdám, lžím a podobným nečestnostem. Smutné je kolika lidem to nevadilo a ještě smutnější - kolik lidí těmto nepravdám rádo uvěřilo. Ovšem uvážíme-li, jak je naše společnost stále ještě prosáklá podvodnictvím, nepravdami a mentalitou komunistických vládců, nemůže nás překvapit, že je prezidentem zvolen ten,kdo se ve svých postojích a postupech této společnosti spíš podobá než by se od ní lišil. V tomto ohledu je Miloš Zeman bohužel opravdu „náš“ a „lidový“.

“Sláva vítězům, čest poraženým“

Staré heslo říká:“Sláva vítězům, čest poraženým“ O slávu pro vítěze se nemusíme starat, ta přijde sama (a také jako vždy po čase pomine). Ale mám za to, že je opravdu třeba vzdát čest knížeti Karlu Schwarzenbergovi za to, že se do prezidentských soubojů pustil, ačkoliv to takříkajíc „neměl zapotřebí“. Víc lidské velikosti si na tomto poli už získat nemohl, zato šrámu mohl utrpět a utrpěl bohatě. Rozpoznáme zde zodpovědnost a neokázalou lásku k vlastní zemi, která je zpravidla šlechticům vlastní? Snad si toho občas někdo všimne.

Co tedy dál?

Co tedy dál? V první řadě nejspíš to, k čemu nás vybízí Bible: „První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné z všechny lidi, za krále a za všechny, kdo mají moc.....“ (1Tim2,1)
A ještě dál? Vnímat, k jakým dobrým věcem nás modlitba přivádí. Protože nedělat nic by bylo nejpíš hříchem. Můžem tak například přemýšlet a hodnotit (i přehodnotit) naše zapojení do života společnosti, protože "společnost" se sama od sebe nezmění, je třeba, aby se v ní a pro ní někdo dlohodobě angažoval.

Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Redakčně upraveno, titul a mezititulky redakční


Několik dalších textů k tématu:

 • Prezident - lhář?  - Legenda vypráví, že v jedné malé vzdálené zemi museli jednoho dne zvolit nového prezidenta. A tak Rada moudrých požádala každou obec, aby navrhla svého kandidáta. Zvolení kandidáti se měli shromáždit a vyslechnout z úst Rady moudrých požadavky ke splnění dané zkoušky.
 • Otrávenost (českou) politikou - Jaké jsou největší nemoci české politiky? Jsou stejné jako nemoci celé české společnosti. Je to především hodnotová dezorientace, čili demoralizace. Má tisíc a jednu podobu. Ukazuje se nejen to, že politické strany ztrácejí schopnost artikulovat politickou vůli veřejnosti, ale že i veřejnost přestává tuto politickou vůli mít.
 • Za komunismu došlo k barbarizaci naší společnosti, věřím ale v hrstky mladých lidí - Radovan Lukavský: Pod fašistickou a komunistickou nadvládou došlo k určité barbarizaci společnosti, ke ztrátě hodnot, k podpoře účelovosti jednání. Věřím ale v hrstky i mladých lidí, kteří sledují ty nejušlechtilejší cíle a jsou zárukou naděje do budoucnosti.
 • Pád mnoha ´mocných´ - Minulé století vidělo padnout nemálo mocných, o nichž se zdálo, že dosáhli výšin takřka závratných. A najednou byla jejich moc pryč. Ti, kdo popírají Boha, a v důsledku toho postrádají úctu k člověku, mají – zdá se – snadný život a dosahují materiálního úspěchu. Stačí však nahlédnout pod povrch, a zjistíme, že tito lidé jsou nešťastní a nespokojení.
 • Přál bych si, aby se to nikdy nestalo - "Dávejte si dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří: dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách." (Ef 5,15)
 • Naše národní zájmy jsou prý ohroženy (kapitola) - Na okraj jedné neuváženě rozpoutané debaty
 • Žehrání na politiku a co s tím... (článek) - Stává se, že si přátelé při posezení předem řeknou, že „nebude řeč o politice“. Tuší totiž, že by to nedopadlo dobře. Často to nedodrží a začnou. Nedopadne to dobře. Žánr rozpravy se prostě změní. Stane se – žehráním. Nutné to snad není, ale lidé to prostě neumějí jinak.
 • Václav Havel: Je třeba posílit systém obecně sdílených mravních norem (článek) - Je třeba posílit systém obecně sdílených mravních norem, které budou znemožňovat, aby různá pravidla byla obcházena vždy znovu s ještě větší důmyslností, než s jakou byla vymyšlena.
 • Ježíš je Králem. Ale čeho? (téma týdne) - Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám. (Jan 6,15)
 • Komunismus je mrtvý, avšak je třeba se z něj poučit. (článek) - Mnozí se domnívají, že nejhorší na komunismu jsou miliony mrtvých lidí z komunistických koncentračních táborů, hrůzyplné příběhy zbarvené krví tělesně ztýraných i duševně trýzněných, zplundrovaná ekonomika a zničené životní prostředí. Ale není tomu tak!
 • ´Pravda vítězí´, ale dá to fušku... (článek) - Nemohl jsem nikdy opustit naše státní heslo: „Pravda vítězí.“ Aby ale pravda opravdu zvítězila, dá to obrovskou fušku. Nic dobrého totiž nelze stavět na lži. To se totiž dříve nebo později stejně rozpadne jako domeček z karet. Je hrozné, když lidem zachutná moc a když toho dovedou zneužívat. (Z povídky Františka Lukeše)
 • Nepoučili jsme se, aneb ohlédnutí na léta po roce 1989 (článek) - Radikálním zločinem komunismu nebylo jen zabíjení. Zločinem komunismu bylo setření rozdílu mezi dobrem a zlem, ono zamlžení svědomí, které už neví, kdy nás má varovat. Ona nejistota, s níž se ke komukoli blížíme, protože jsme všichni učiněni stejnými, matnými a nevypočitatelnými. Zločinem komunismu je to, že uvádí lidi do pekla všeobecně nedůvěry. Společnost lidí dlouhodobě zbavená jakéhokoli kritéria, a tím i smyslu pro právní řád, je zcela otevřená nebezpečím, která se k ní valí z liberální společnosti.
 • Zasloužíme si takové politiky a prezidenta, jaké jsme ochotni snášet… (článek) - "Nic není více nedůstojné kulturního národa, než si bez odporu nechat vládnout klikou nezodpovědných vládců ovládaných temnými pudy… Nezapomínejte, že každý národ si zaslouží takové politiky, jaké je ochoten snášet…" (skupina Bílá růže)
 • Modleme se společně za nového prezidenta! (aktualita) - Také vám leží situace naší země na srdci? Spojme se v modlitbě za našeho nového prezidenta!
 • Naděje pro každého, kdo je ztracený (téma týdne) - "On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá." Žl 72,12
 • Přežila jsem - strhující výpověď o nenávisti, víře a odpuštění (článek) - Až do onoho osudného dne roku 1994 se Immaculée domnívala, že se narodila v ráji. Překrásná krajina, hory zahalené v mlze, zelená údolí a jiskřivá jezera, jemný větřík vanoucí z kopců, pronikající cedrovými lesy a vonící po liliích. Ne nadarmo Rwandu němečtí osadníci koncem 19. století nazvali "zemí věčného jara". Immaculée vyrostla v kruhu milované a věřící rodiny. Její bratři na ni nedali dopustit, laskaví rodiče dbali na vzdělání, a když dcera získala stipendium na univerzitě, všichni společně oslavovali. Když se Immaculée roku 1994 vracela domů na Velikonoce, těšila se na prázdniny strávené se svými nejbližšími. Tehdy je ale naposledy viděla naživu.
 • Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře? (článek) - Svatý Václav je postavou, která provází České dějiny více než tisíc let, což je dlouhá doba. Jak se ale na něj dívat dnes, v souvislostech dnešní doby? Zkusme přijmout výzvy, které nám i přes prostor tisíci let dává.
 • Srážka s ´blbcem´ (článek) - Jeden admirál sloužil na velké vojenské lodi. Jednou v noci spatřil v dálce světlo a světelným kódem nechal vyslat zprávu: „Uhněte!“ Ale odpovědí mu byla zpráva: „Uhněte vy!“ Admirál se nedal a odpověděl: „Jsem admirálem na velké vojenské lodi, nebudu uhýbat, ale vy uhněte na východ!“
 • V rukou komunistů 21.1.1953. A doslova pod ledovou sprchou… (článek) - Jeden estébák mi povídá: „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když mě pak vytáhli z auta, tak hned povel: „Svlíct a tady pod sprchu!“ Voda byla ledová, bylo 21. ledna. / Aneb formalismus „reálného socialismu“ vypěstoval ve společnosti mravní cynismus.
 • Neměnil svět zabíjením (téma týdne) - "Vydechl naposled." Mk 15,37


 

Vánoce z různých úhlů

Vánoce z různých úhlů
(23. 12. 2019) Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty

Vánoční dokreslovací knížka pro děti

(15. 12. 2019) Milí rodiče, učitelé, katecheté... připravili jsme pro vás a vaše děti dokreslovací pracovní listy s tématem vánočního…

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...