Připojuji se k výzvě České biskupské konference z 13.8.2002, kterou byla vyhlášena celonárodní sbírka v našich kostelích a kaplích na pomoc postiženým povodní na neděli 25.8.

V naší diecézi (Hradec Králové) jsme již několikrát v posledních letech čelili povodním a jsme vděčni za pomoc všem z ostatních koutů Čech a Moravy, kteří na nás v těžkých chvílích po povodních nezapomněli. Podvakrát také přispěl na zmírnění vzniklých škod svým darem Svatý otec Jan Pavel II. Nezapomněli na nás ani naši bratři a sestry z Německa a Rakouska, když jejich Charity poskytly velkorysý několikamilionový dar.

Letos však, jak víte, postihly povodně Rakousko i Německo. Záleží tedy především na nás, abychom se s plnou odpovědností, velkorysostí i křesťanským soucitem podělili s těmi, kteří v rozbouřených vodách jihočeských, západočeských a středočeských řek ztratili své domovy nebo přišli o velkou část svého majetku. Někteří přišli i o své nejbližší. Tyto bolestné a těžké události jsou nejen zkouškou, ale i velkou výzvou a příležitostí pro nás, věřící křesťany.

Výnos ze sbírek i další finanční příspěvky zasílejte na číslo účtu: 369-369 369 369/0800, variabilní symbol 906 (pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami) u České spořitelny, Praha 1, Na Příkopě 29.

Naše Diecézní charita pomáhá v jižních a západních Čechách, především však spolupracuje s plzeňskou diecézí. Protože se po povodních na Moravě v roce 1997 osvědčila akce "Farnost pro farnost", při které šlo o navázání vzájemných kontaktů jednotlivých farností, vyzývám naše farnosti, pokud je to v jejich silách a možnostech, aby navázaly kontakt podle pokynů Diecézní charity s postiženými farnostmi v letos postižených oblastech.

Dále Diecézní charita otevřela sběrná místa pro shromažďování humanitární pomoci, kde budou shromažďovány dezinfekční prostředky, čisticí pomůcky a nářadí (lopaty, kbelíky, hrábě, krumpáče, rýče apod.) v následujících městech: Hradec Králové (Nové Adalbertinum), Pardubice, Havlíčkův Brod, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Kutná Hora. Přesné adresy a pokyny získáte v sídlech místních Charit.

V neposlední řadě se obracím spolu s Diecézní charitou především na mladé lidi – jak jsem již učinil na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, aby pomohli při odstraňování následků škod po povodních přímo v postižené oblasti na Plzeňsku. Nasazení těchto dobrovolníků se předpokládá v průběhu příštího týdne. Zájemci ať se hlásí na telefonním čísle 049/506 31 35, a to denně (včetně víkendu) v době od 8 do 20 hodin, až do odvolání.

Naléhavě žádám, aby byl tento dopis spolu s výzvou ČBK přečten při všech bohoslužbách v neděli 18.8., aby byl zároveň vylepen na vnějších kostelních vývěskách a byli s ním seznámeni všichni, kteří jsou ochotni pomoci lidem v nouzi. Zároveň prosím, aby na kostelích a farních budovách byly průběžně zveřejňovány informace o tom, jakým způsobem je možno v současné situaci konkrétně pomáhat.