CHARTA PROTI DĚTSKÉMU KUŘÁCTVÍ

Struktura textu:
A) Prohlášení – body 1. až 5.
B) Návrh řešení – body 1. až 7.
C) Závěrečná výzva - možnost Vašeho elektronického podpisu


***


A) Prohlášení


1) Jsme znepokojeni neúnosnou situací, kdy v naší společnosti, ač od roku 1950 je jednoznačně prokázána zhoubnost této drogy, kouří 50% dětí a mládeže mezi 15 až 18 rokem věku, přičemž s tímto návykem započnou v průměru ve 12 letech. Cigareta je také největším paradoxem naší historie. Užívána dle návodu, způsobí úmrtí každého druhého svého spotřebitele a každému znehodnotí sociální a zdravotní situaci, i přesto je cigareta nadále nejúspěšnějším spotřebním výrobkem v naší historii.

2) Vzhledem k obrovskému rozsahu této civilizaci ohrožující pandemie, která má každoročně jen skrze přímé zdravotní poškození na svědomí 4 900 000 obětí a toto číslo má expandovat již za pár let při neřešení věci na 10 000 000 obětí. Jsme znepokojeni naprostým minimem účinných, efektivních opatření na ochranu dětí, skrze které je přitom droga do společnosti instalována, neboť dospělý, vyzrálý člověk, téměř kouřit nezačíná. Naopak až 90% dospělých kuřáků přehodnotilo svůj postoj ke své závislosti na negativní, což je také důkazem, že v dětství není možno učinit kvalifikované a svobodné rozhodnutí pro příklon ke kouření!

3) Denně se na světě vykouří asi 14 000 000 000 cigaret, tedy dvě a půl cigarety na obyvatele planety. Zatímco zkoumáme každé byť jen potenciální ohrožení lidského zdraví a věnujeme mu mediálně mnoho pozornosti, o důsledcích kouření jsou mezi lidmi jen minimální informace. Přičemž právě informace jsou nesmírně účinnou prevencí této nemoci. Dochází k fatálnímu přesahu vlivu tabakizmu do státoprávních systémů, kultury i sportu mnoha zemí. Mnohde je dokonce tabákový průmysl ve společné kapitole s potravinářským, či dokonce bývá dotován jako „zemědělská“ plodina, a to ač výnos z tabákového hektaru je až 20 x vyšší, než u jiných rostlin. Ve státech EU je tabák dotován miliardou Euro ročně!

4) Kouření je do společnosti prokazatelně instalováno právě skrze její nejzranitelnější prvek, děti. Využívá se jejich touhy napodobovat vzory, přirovnat se k dospělým, což za absence efektivní výuky proti tomuto smrtelnému nebezpečí a ekonomické censuře objektivních informací, vede v současné době k masivnímu nárůstu dětských kuřáků. Zejména kuřaček – dívek u kterých je také zvýšený nárůst rakoviny, zejména rakovny plic, kde dochází i ke snížení věkové hranice nástupu choroby. V propagandě kouření se využívá hlavně filmový průmysl a to nikoliv jako součást společenské reflexe, ale zjevnou strategií. Zde (stránk otevřete kliknutím na ikonku Smoke Free Movies - vlevo), veškeré informace: http://smokefreemovies.ucsf.edu/index.html .

Dále se zneužívá fotografií známých osobností v tištěných médiích, která jsou často v přímých i nepřímých vazbách kapitálovými zdroji tabákového průmyslu sponzorována, či dokonce provozována. Tedy nevznikají jen obrovské zdravotní a národohospodářské škody, ale je fakticky zabržděna politická i umělecká soutěž, neboť kapitálové zdroje tabákového průmyslu si jednoznačně mohou dovolit zmrtvovat společenský i kulturní růst, neboť není zde žádná účinná ochrana trhu proti mediálnímu, politickému, kulturnímu a společenskému vlivu tabákového průmyslu.

5) Děti a nejen mladí lidé situaci podceňují, neboť o tabákových drogách a jejich nebezpečnosti nejsou informováni. Dospělí jsou nervózní, neboť nejvíce kouření zasáhlo oblast sdělovacích prostředků, čímž způsobuje často celospolečenské napětí a inklinaci k negativnímu zpravodajství, neboť pro nereflexi této drogy je zapotřebí atmosféry strachu. Je totiž velmi nevěrohodné a rozporuplné, když sdělovací prostředky naprosto minimálně, či vůbec nereflektují zjevné nebezpečí civilizace č. 1.

Vyrovnávání se s kouřením bude podle mnoha odborníků znamenat skutečnou renesanci, ale pokud nepřišlo spolu se zjištěním, že cigareta je 50 násobný karcinogen, potom to znamená buď úmyslnou a nebo nevědomostní sabotáž základní reflexe lidské existence, tedy zdraví, života jednotlivce i společnosti. Předkládáme návrhy na velmi jednoduchá a účinná řešení této nemoci a prosíme Vás, abyste zvážili jejich zapracování i Váš postoj k pandemii dětského kuřáctví.


B) Návrhy řešení:


Vzhledem k tomu, že jsme padesát let od doby, kdy se prokázala a od té doby mnohonásobně zdravotní závadnost a smrtelnost kouření, po studiu mnoha odborných i laických materiálů předkládáme tyto body:

1) Vzhledem k rozsahu pandemie uzákonění povinnosti veřejnoprávních médií, aby o kuřáctví a důsledcích pandemie kouření nezávisle informovala minimálně v rozsahu 2 hodin měsíčně, v kvalitních, sledovaných vysílacích časech a to až do doby pominutí tohoto katastrofálního ohrožení nejen dětí.

2) Vzhledem k tomu, že kouření se do společnosti instalovalo v době, kdy ještě nebyla známost o jeho genocidních účincích, je v mnoha systémech zakomponováno do státosprávy spolu s potravinami. Doporučujeme oddělit tabákový průmysl od kapitoly potravinářství, stejně jako od protismyslných dotací, neboť se nejedná o standardní zemědělskou plodinu, ale o pěstování smrtící drogy. Požadujeme doplnění cigaretového kouře na český seznam kancerogenních látek (například dle monografie International Agency for Cancer Research 2002), kde doposud nejsou, ačkoliv cigaretový kouř je mnohonásobný kancerogen.

3) Za nutné považujeme zákaz prodeje tabáku souběžně s potravinami, kde dětem a mladým asociuje zdravotní nezávadnost. Požadujeme vyčlenění cigaret ze skupiny potravin a ze spotřebního koše (zde nesmyslně navyšují inflaci a působí opět jako autorita spotřeby). Tabákové výrobky budou jistě kuřáci potřebovat ještě mnoho desítek let, ale kupovat by si je měli zásadně ve specializovaných prodejnách, kde by také byla možnost reklamy jednotlivých značek.

4) V každé krabičce s tabákovým výrobkem musí být přesný návod k jeho použití a oznámení o všech známých škodách, které působí na zdraví, včetně fotodokumentace. Doporučejeme zákonnou povinnost o umístění osvětového plakátu do lékařských, obvodních ordinací s jasnými, stručnými informacemi a fotodokumentací o známých negativních účincích kouření na lidský organismus. Kuřáci často nemají skutečné povědomí o tom, co svému zdraví způsobují a jsou zároveň nejčastěji nemocnými ve společnosti, tedy takto by museli téma reflektovat a mnoho by jistě kouření přehodnotilo na nemoc a snažilo se jí též zbavit.

5) Ve školství musí být už pro nejmenší děti zavedena v nejvhodnějším předmětu informace o kouření, jeho historii i následcích.

6) Je nutno zakázat tabákovému průmyslu jakýkoliv sponzoring a využívat proti jeho agresivním skrytým i otevřeným reklamním praktikám účinně již stávající státní legislativy, neboť ve většině případů už dnes je tabákové podnikání vůči nezletilcům nelegální. Je nutno zakázat kouření před věkem plnoletosti a efektivně tento zákaz vymáhat, kupříkladu postihem rodičů, škol, restauračních zařízení, klubů. V této souvislosti, vzhledem k tomu, že nejčastější iniciací dětského kuřáctví je film, doporučujeme před každým filmovým představením v kině, či televizi uveřejnit krátký šot s informací o důsledcích kouření a o tom, že je možné, že film bude cigaretu podbízet. Je tak činěno až u 87% filmů, viz odkaz v bodě 4 této petice.

7) Zákaz dětského kouření, efektivně vymahatelný. Děti nemohou ve svém věku, kdy začínají kouřit nejčastěji kolem dvanácti let, se svobodně rozhodnout pro tuto drogu. Nemohou ani znát, ani rozumně vyhodnotit veškeré její důsledky, či účinně vzdorovat desetiletí propracovávaným strategiím tabákového průmyslu. Ten právě skrze děti a mládež nemoc kouření do společnosti instaluje. Rodiče také nedostávají potřebné informace a navíc musí pracovat každý ve svém oboru, tedy nemají efektivní šanci jen výchovou přemoci propagandu tabákového průmyslu, navíc ochrana před tabákovými výrobky musí být kontinuální souvislá. Kouření musí být ze zákona zakázáno až do věku plnoletosti, kdy se stává legální drogou.

Nyní je stav neúnosný, kdy děti a mladiství sice nemohou cigarety dle dikce zákona zakoupit, ale užívat tuto drogu legálně mohou! Jedná se o záměr tabákového průmyslu, nesmyslně podporovaný sloganem, že zakázané ovoce nejlépe chutná.

Toto je jen matení veřejnosti, neboť právě zákaz dětského kuřáctví je prvním předpokladem ukončení pandemie. Lze efektivně uplatňovat ve školách autoritou vyučujících a vedení škol, ale i na veřejnosti autoritou policie a městské policie. Zákaz dětského kouření navíc sníží i počet dospělých kuřáků, neboť po letech kouření dochází k paradoxní situaci, kdy dospělí často argumentují tím, že kouří i děti a tedy to zase tak škodit nemůže, neboť by to stát nepřipustil! Prosíme o jednoznačný zákonný zákaz kouření dětí a mladistvých do věku plnoletosti!


C) Závěrečná výzva:


Naprosto jednoznačně distancujeme tuto chartu od jakéhokoliv boje proti kuřákům. Naopak je prosíme o spolupráci, neboť většina z nich začala kouřit jako děti, právě kvůli výše uvedeným věcem. Dospělí volí ze svobodné volby a jistě mají mít dostatek své drogy i přístupu k ní. Pomožte nám prosím efektivně ochránit děti. Prosíme zejména školské rady, učitele, ale i novináře a osoby veřejně činné, rodiče, aby tento text, pokud jej shledají potřebným, rozšiřovali po společnosti, abychom tak přispěli k ukončení této nemoci, která zabila více lidí, než všechny válečné konflikty světa dohromady.

Veškeré statistické a odborné údaje této petice jsou mnoho násobně verifikovány a ověřeny.

Co je platný školský systém, ze kterého vychází polovina narkomanů? Tabákový průmysl tak naprosto znehodnocuje výchovnou a odbornou práci veškerých učitelů, lidí pracujících ve školství!Mimochodem programy pro dětskou samostatnost nejen v ČR, ale i v 90 ostatních státech světa sponzoruje tabákový gigant Philip Morris, u nás se tyto jmenují - Dokážu to - a - Paragraf 18 - . Jistě si dokážeme představit, jak účinně Philip Morris ve spolupráci s Ministerstvem Školství odnaučuje děti kouřit! Rodiče spoléhají po právu na stát a na školu, neboť žijeme v komunitě, kde je dělba práce. Tedy rodiče nemohou sami věci změnit, neboť pracují ve prospěch státu, tvoří jeho hodnoty a tedy po právu očekávejme, že se škola postará i o to, aby se v ní děti nemohly naučit drogové závislosti!

Vyučující, státní správa, musí mít zákonný nástroj k odebírání tabákové drogy dětem, jinak jejich práce je znehodnocována, neboť tabák je na prvním místě psychodegenerativní droga, která každému uživateli odebere, či zřetelně omezí soudnost v tom nejzákladnějším. V rozlišení dobrého a zlého. Kdokoliv, kdo si platí pomalou, velmi útrpnou rituální sebevraždu tabákovými výrobky, není jistě pro život připraven a to ať už dospělý a nebo dítě. To dítě na rozdíl od dospělého, ale nemá na výběr! Pomožte, prosím, tlakem na naši politickou scénu tuto alarmující situaci vyřešit. Pomožte třeba jen podpisem pod tuto petici - pokyny níže. Děkujeme

S textem souhlasíme:

Martin Škapík - nezávislý analytik a novinář
Tomáš Hanák - spisovatel a herec
MUDr. Martin Bojar - odborný lékař
MUDr. Josef Soukup - obvodní lékař
Petr Fanta - záchranář a hasič
Jan Kasal - poslanec parlamentu ČR
Jiří Loewy - novinář
Róbert Schvarcz - pedagog, Slovensko
Jaroslav Doubrava - senátor
MUDr. Petr Kalina - psychiatr, soudní znalec
MUDr. Ságlová Simona - stomatolog
Tomáš Gawron - student
Ing. Jana Havelková - Institut zdravotní politiky a ekonomiky
MUDr. Karel Nešpor CSc. - psychiatr
MUDr. Alena a Lubomír Dlouhý
MUDr. Jitka Fabiánová - pediatr
Ing. Pavel Remeš - technik
Pavel Škapík - scénárista, radní Karlovy Vary
Bc. Jan Rubeš - Česká Televize - šéf akvizice
MUDr. Magda Macháňová - onkolog
Josef Kverek - atlet, novinář píšící o dopingu ve sportu
Martin Vadas - filmař, pedagog
Ing. Bystrík Horváth - bankéř, Slovensko
prof. MUDr. Josef Hyánek - hematolog
RNDr. Dana Zelená - biolog
MUDr. Josef Laža - neurolog
PHDr. Vivienne Soyková - psycholog MZČR - Odbor bezpečnosti a krizového řízeníPřibývající podpisy nalistujete zde - na webu nekurte.cz

Chartu můžete podepsat také i vy zde - na serveru nekurte.cz

Důležité upozornění pro vložení Vašeho podpisu k textu:
1) klikněte odkaz k podpisu
2) Nadpis: Uveďte slovo - Souhlasím - nebo nesouhlasím či obdoby
3) Jméno: Celé Vaše jméno příjmení, možná i profese
4) Příspěvek: Zde uveďte stručné zdůvodnění Vašeho postoje, nebo jen znovu napište souhlasím, či nesouhlasím.

VYPLŇTE PROSÍM PEČLIVĚ - V PŘÍPADĚ NEVYPLNĚNÍ POVINNÝCH POLÍČEK NADPIS: JMÉNO: a PŘÍSPĚVEK: se podpis nenačte!