V pondělí 22. července 2013 začaly v brazilském Rio de Janeiru Světové dny mládeže (WYD 2013).

Světové dny mládeže (World Youth Day WYD)

Světové dny mládeže jsou celosvětová setkání mládeže s papežem. U zrodu setkání stál v roce 1984 papež Jan Pavel II. Jeho nástupci pak v setkávání s mládeží pokračují. Každé setkání je neseno určitým mottem z Bible. Setkání se konají jednou za dva až tři roky na nejrůznějších místech světa (Itálie, Argentina, USA, Austrálie, Polsko, Španělsko, Filipíny, Francie, Kanada, Německo, Brazílie) a účastní se jich až dva a půl milionu mladých lidí z celého světa.

Světové dny mládeže Rio de Janeiro 2013 - Foto
Fotogalerie z WYD Rio de Janeiro 22.7.2013 - na webu flickr.com

Ze slov papeže Františka

Mladí lidé nalézají v Kristu odpověď
na své nejvyšší touhy

Přijel jsem do Brazílie kvůli Světovým dnům mládeže. Přijel jsem, abych se setkal s mladými lidmi, kteří přicestovali ze všech částí světa, přitahováni otevřenou náručí Krista Vykupitele. Chtějí nalézt útočiště v jeho objetí, blízko jeho Srdce a znovu naslouchat jeho jasné a mocné výzvě: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy”.

Tito mladí lidé pocházejí z různých kontinentů, hovoří rozdílnými jazyky, jsou nositeli nejrůznějších kultur, a přesto v Kristu nalézají odpověď na své nejvyšší a společné touhy. Mohou u Něho utišit hlad po průzračné pravdě a ryzí lásce, které by je přes veškerou jejich rozdílnost sjednotily.

Kristus poskytuje prostor

Kristus jim poskytuje prostor. Ví totiž, že není nic silnějšího, než energie vyzařující ze srdcí mladých lidí, které si podmanilo Jeho přátelství. Kristus mladým lidem důvěřuje a svěřuje jim budoucnost svého vlastního poslání: "Jděte, získávejte učedníky”; jděte za hranice lidských možností a utvářejte bratrský svět. Také mladí lidé však Kristu důvěřují – s Ním nemají strach riskovat svůj jediný život, neboť vědí, že je nečeká zklamání.

Jsem si dobře vědom toho, že když se na počátku této své brazilské cesty obracím k mladým, hovořím zároveň také k jejich rodinám, jejich církevním komunitám, národům, z nichž pocházejí, a společnostem, do nichž jsou zapojeni, k mužům a ženám, na kterých velkou měrou závisí budoucnost nových generací.

Běžně v Brazílii slýcháme rodiče, kteří říkají: „Děti jsou zřítelnicí našich očí”. Jak krásným vyjádřením je tato moudrost, která mladým lidem dává podobu oční panenky, okna, kterým do nás vstupuje světlo, aby nám darovalo zázrak vidění. Co z nás bude, nebudeme-li pečovat o své oči? Jak budeme moci jít dál? Mým přáním je, aby si v tomto týdnu každý z nás kladl tuto provokativní otázku.

Mládí je okno, kterým do světa vstupuje budoucnost

Avšak pozor! Mládí je okno, kterým do světa vstupuje budoucnost. Toto okno nám tudíž předkládá nemalé výzvy. Naše generace projeví, že je na úrovni příslibu, skrytého v každém mladém člověku, dokáže-li mladým lidem poskytnou prostor. Znamená to tedy: obhájit materiální a duchovní podmínky pro jejich plný rozvoj, dát jim solidní základy, na kterých mohou v životě stavět, zaručit jim bezpečnost a výchovu, aby se stali tím, čím mohou být, předat jim trvalé hodnoty, pro něž se vyplatí žít, zajistit jim transcedentní horizont k utišení jejich žízně po ryzím štěstí a k jejich prospěšné tvořivosti, odevzdat jim jako dědictví svět, který by odpovídal míře lidského života, probudit v nich jejich nejlepší schopnosti, aby se stali protagonisty vlastních zítřků, spoluzodpovědnými za osud všech. Zaujmeme-li tyto postoje, předjímáme budoucnost, která vstupuje oknem mládí.

(Papež František na uvítanou,
Rio de Janeiro 22.7.2013,

zpracováno podle webu Radiovaticana.cz)

František sloužil na Copacabaně mši pro milion lidí (ct24.cz)

Na mši papeže Františka na pláži Copacabana v brazilském Rio de Janeiro ve čtvrtek večer dorazil milion lidí. Na papeže, který se v Brazílii účastní Světových dnů mládeže, zde čekalo bouřlivé přivítání. (www.ct24.cz)

Nejen duchovní program (lidovky.cz)

Mladí Češi při putování za papežem hrají v Brazílii fotbal i tančí (Jan Balík)  Nejen duchovní program, ale i poznávání brazilské kultury, mentality zdejších lidí, fotbal nebo tradiční tanec. To vše zažívá na sto padesát mladých Čechů při Světových dnech mládeže v Brazílii. Po prvním týdnu ve městě Barra do Pirai je nyní čeká v Rio de Janeiru i setkání s papežem Františkem. (lidovky.cz)

Papež přilákal na Copacabanu milion lidí, s věřícím si vyměnil čepičky (idnes.cz)

"Vždy jsem slyšel, že rodáci z Rio de Janeira nemají rádi zimu a déšť. Ale jste zde. Výborně," řekl papež s odkazem na to, že na pláž dorazily davy lidí i přes nepříznivé počasí. (idnes.cz)

Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe naše obavy (Papež František)

... Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe naše obavy, naše problémy, naše utrpení, i ta nejhlubší. Ve svém kříži se Ježíš spojuje s mlčením všech obětí násilí, které nemohou křičet, zejména těch, kdo jsou nevinné a nikdo je nebrání.

Svým křížem se Ježíš sjednocuje s rodinami, které prožívají těžké chvíle, či oplakávají tragickou ztrátu svých dětí. V kříži se Ježíš sjednocuje se všemi lidmi, kteří trpí hladem, ve světě, který si na druhé straně dovoluje přepych každodenního vyhazování tun jídla. Kristus se křížem spojuje s těmi, kdo jsou pronásledováni pro náboženské přesvědčení, pro svůj názor nebo jednoduše pro svou barvu pleti. ... Ježíš přijímá toto všechno s otevřenou náručí, nese na svých ramenou naše kříže a říká nám: Odvahu! Svůj kříž neneseš sám! Já ho nesu s tebou. Já jsem zvítězil nad smrtí a přišel jsem proto, abych ti dal naději a život.

Kolik tváří doprovázelo Ježíše na jeho cestě na Kalvárii: Pilát, Šimon z Kyrény, Panna Maria, jeruzalémské ženy ... Komu z nich se chceš podobat? Chceš být jako Pilát, který nemá odvahu jít proti proudu a zachránit Ježíšovi život, a proto si nad ním myje ruce. Jsi jeden z těch, kdo si myjí ruce, předstírají neznalost a stáčí zrak opačným směrem? Nebo jsi jako Šimon z Kyrény, který pomohl Ježíši nést onen těžký kříž, jako Panna Maria a ženy, které neměly strach doprovodit Ježíše s láskou a něhou až do konce. Kým chceš být – Pilátem, Šimonem, nebo Marií? Ježíš se na tebe dívá a ptá se: Pomůžeš mi nést kříž? Bratře, sestro, co Mu ve své síle mládí odpovíš?“  ... (Radiovaticana.cz)

Informace o Světových dnech mládeže v médiích

Dále o akci budou referovat Radio ProglasČeská televize, signaly.cz a další...

Ze slov Jana Pavla II. k mládeži

  • V této sekularizované době, kdy mnoho našich současníků myslí a žije, jako by žádný Bůh neexistoval, nebo jsou zlákáni takovými formami náboženství, které se vymykají zdravému rozumu, jste to právě vy, drazí mladí přátelé, kdo musíte znovu dát najevo, že víra je osobním rozhodnutím, které postihuje celý váš život. Ať je evangelium rádcem a kritériem všech vašich životních plánů a rozhodnutí! (Z poselství Jana Pavla II. mládeži k WYD v Torontu 2002)
  • Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy na náměstích měst, městeček a vesnic. Teď není doba stydět se za evangelium (srv. Řím 1,16). Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech (srv. Mt 10,27). Nemějte strach zpřetrhat životní způsoby založené na pohodlí a zvyku a odpovědět na výzvu tím, že budete dávat možnost poznat Krista i v moderním velkoměstě. (Z poselství Jana Pavla II. mládeži WYD Dvenver 1993)
  • Přinášejte svým přátelům radost z následování Ježíše. Kdo se s Ním setká, zakusí zvláštním způsobem, co znamená být šťastný – radost, která není založená na vlastnění něčeho nebo na zdání, ale zakořeněná v samotné existenci... (Přinášejte svým přátelům radost z následování Ježíše)

Další texty k tématu: ​

  • "Jak se díváte na význam Světových dní mládeže?" Světové dny mládeže jsou znamením, přílivem světla; zviditelňují ve světě víru a Boží přítomnost, a dodávají tak odvahu k tomu být věřícími. (Benedikt XVI.)
  • Masové setkání křesťanské mládeže: McDuchovní menu? - Jak sociologie popisuje masové setkávání mládeže s papežem? Jednoduše jako přizpůsobení náboženství současné konzumní kultuře: aby lidé na duchovní akci přijeli, je třeba dát jí podobu velkého festivalu, lunaparku nebo Disneylandu, který přinese především proud zážitků a emocí, který bude cool.
  • Pevně se držte víry  - Benedikt XVI. s mládeží v Madridu - srpen 2011
  • Z promluv papeže Benedikta XVI. k mládeži  - Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která dává smysl všemu ostatnímu. Nejsme plodem náhody nebo iracionality, ale na počátku naší existence je plán Boží lásky.