Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70. výročí jeho založení.

***

Nadále být otevřeným a pozorným společenstvím, připraveným přijímat, naslouchat a doprovázet své bližní, prorockým v odvážném hlásání evangelia a ochotným vycházet z vlastního kruhu vstříc druhým, zejména k těm, kteří žijí na existenciálních periferiích naší doby: tímto se podle papeže Františka má vyznačovat cesta italského katolického hnutí skautských dospělých (MASCI), které bylo založeno 20. června 1954 a letos tedy slaví 70 let. Jedná se o výročí, které se slaví pod heslem „Více života životu“ a třemi projekty, které se dotýkají důležitých hodnot: dar inkubátoru středisku první pomoci a přijímacímu středisku na Lampeduse; výstavba námořního tesařství v Zambii; výsadba lesa v Argentě v italském kraji Romagna. František se u každého z nich zastavuje, aby se zamyslel nad hodnotou života, společným dobrem a ochranou planety. 

/.../

Úcta k přírodě, hodnota, kterou je třeba znovu objevit

Les - třetí projekt italského katolického skautského hnutí, koncipovaný na památku dona Giovanniho Minzoniho, odvážného faráře, který v kontextu násilného a panovačného nepřátelství bojoval, a to také prostřednictvím skautingu, za formaci mladých lidí k pevnému křesťanskému životu oddanému společnosti, je pro papeže vodítkem nabádajícím k odpovědnosti za společný domov, který nám Stvořitel svěřil do rukou, a k směřování myšlenek k integrální ekologii.

„Úcta, láska a přímý kontakt s přírodou jsou charakteristickými znaky skautingu již od jeho počátků. A jsou to hodnoty, které dnes tolik potřebujeme, protože se stále více ocitáme bezmocní před důsledky nezodpovědného a krátkozrakého vykořisťování planety, jsme vězni životního stylu a chování, které je stejně sobecky hluché ke každému apelu na zdravý rozum jako tragicky sebedestruktivní; chování, které je necitlivé k volání zraněné Země i k hlasu tolika bratří a sester nespravedlivě odsunutých na okraj a vyloučených ze spravedlivého rozdělování statků“.

Tváří v tvář tomu všemu František poukazuje na střízlivý, uctivý a skromný styl skautů jako na velký příklad pro všechny a povzbuzuje hnutí zrozené s Robertem Baden-Powellem, aby vytrvalo ve svém mottu „semel scout semper scout“ (Jednou skautem, navždy skautem) .