Ratolest, která nese ovoce, čistí. (J 15,2) - Biblický citát na dnešní den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

Sekce: Téma týdne | Archiv

Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

Archiv témat týdne roku 2012

 • Některé lidi nemůžu vystát... (29.12.2012) Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. (Kol 3,13)
 • Předvánoční stres (22.12.2012) „Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ (Žd 10, 9)
 • Nánosy, slupky a haraburdí v nás (15.12.2012) "On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným." (Lk 3, 16 - 17)
 • Říká se, že láska je slepá (8.12.2012) "A za to se modlím: Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě." (Fil 1,9-11)
 • Slibujeme, že už se nebudeme hádat... (1.12.2012) "Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám." (1Sol 3,12)
 • Lásku ´ke všem lidem´ si odůvodňujeme jen těžko (27.11.2012) Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem. Ať posilní vaše srdce! (srov. 1 Sol 3,12 – 13)
 • Když ti připadá, že jsi na všechno sám (24.11.2012) Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás královský národ, tomu buď sláva na věky! Hle, on přichází... (srov. Zj 1,5-7)
 • Nebezpečí uvnitř nás (17.11.2012) "Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě." Žl 16 (15), 1
 • Mít informace neznamená totéž co rozumět (10.11.2012) "Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin napřimuje sklíčené." Žl 146 ( 145 ), 8a
 • Zlatá medaile čeká na každého (3.11.2012) Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." Mk 12,34
 • Trvalá otrávenost není na místě (27.10.2012) "Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost." Žl 126 (125), 3
 • ´Vezmi si a užij si! Není na co čekat´ (20.10.2012) Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. (Žl 33 (32), 20 )
 • Nechali jsme si nakukat, že se musíme dobře zabezpečit (13.10.2012) "Prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic... Miloval jsem ji nad zdraví a krásu... Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství." (Mdr 7,7-11)
 • Máme být dětinští? (6.10.2012) Ježíš řekl: "Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde." Bral děti do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,16)
 • Největšími suverény bývají hlupáci (29.9.2012) Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost. (Žl 19,8)
 • Pyšný to nesnese (22.9.2012) "Pak vzal Ježíš dítě, postavil je doprostřed nich a řekl jim ..." (Mk 9,36)
 • Za koho mě pokládáte? (15.9.2012) Ježíš se ptal svých učedníků: "Za koho mě lidé pokládají?" Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" (Mk 8,27-35)
 • Otevři (8.9.2012) "Effatha – Otevři se!" (Mk 7,34)
 • Co na srdci to na jazyku? (1.9.2012) "Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními." (Mk 7,6-8)
 • O době, ve které žijeme, rozhodnout nemůžeme... (18.8.2012) "Dávejte si dobrý pozor, jak máte jednat, ne jako nemoudří, ale jako moudří: dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách." (srov. Ef 5,15)
 • O zdravé výživě trochu jinak (4.8.2012) "Ježíš jim řekl: ´Já jsem chléb života.´" Jan 6,35
 • Ježíš je Králem. Ale čeho? (28.7.2012) Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám. (Jan 6,15)
 • Falešní pastýři nás vedou pomalu a nenápadně (21.7.2012) Když (Ježíš ) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. (Mt 6,34)
 • Naše obdarování nemusí být velké ani nápadné (14.7.2012) Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. (Ef 1,3)
 • Prohráváme, nestačíme, nevyhovujeme… (8.7.2012) Zvedám své oči k tobě, který trůníš na nebi. (Žl 123,1)
 • Ježíš není plnič našich přání (30.6.2012) Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagógy: , "Neboj se, jen věř!" (Mk5,36)
 • Rodinný krb (16.6.2012) Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost... (Ž 92,1b-3)
 • Každý z nás může poznávat Boha, pro kterého neplatí smrt (9.6.2012) Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. (2Kor 5,1)
 • Nemusím být osamělý (2.6.2012) Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, . a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" (Řím 8,15)
 • Být plný... Ale čeho?! (26.5.2012) "Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům... Všichni byli naplněni Duchem svatým." (Sk 2,2-4)
 • Nebýt nástrojem zla (19.5.2012) Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil od Zlého. (Jan 17,15)
 • Lze přikázat lásku? (12.5.2012) To vám přikazuji: Milujte se navzájem (Jan 15,17)
 • Znáš ho? (28.4.2012) Ježíš říká: "Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a moje ovce znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce." (Jan 10, 14-15)
 • Bůh udělal člověka stavitelem (21.4.2012) On je ten 'kámen, který jste vy, stavitelé, odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní'. (Sk 4,11)
 • Vítězit, přemáhat, mít navrch! To jsou hesla tohoto světa. (14.4.2012) Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. (1 Jan 5,4)
 • Už teď se můžeme radovat, navzdory zlu (7.4.2012) Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! (Žl 118, 24 )
 • Neměnil svět zabíjením (31.3.2012) "Vydechl naposled." Mk 15,37
 • Skrytá šance pro každého z nás (24.3.2012) Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. (Jan 12,24)
 • I když jsme sklíčeni… (3.3.2012) Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: "Jsem tak sklíčen!" (ŽL 116,10)
 • Tvoří nové i ve tvém životě (18.2.2012) Toto praví Hospodin: "Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím na poušti a řeky na neschůdných místech." (Iz 43,18-19)
 • V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat… (11.2.2012) K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" (Mk 1,40-45)
 • Neprožít svůj život jako neřízená střela (4.2.2012) Když zapadlo slunce, přinášeli k Ježíšovi nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných a vyhnal mnoho zlých duchů. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. (Srov.Mk 1,29-39)
 • Kde hledat pomoc? (28.1.2012) Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ Mk 1,27
 • Nehledat smysl ve věcech samých (21.1.2012) "...ať ti, kdo pláčou, jako by neplakali, ať ti, kdo se radují, jako by se neradovali, ať ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, ať ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí." (srov. 1 Kor 7,30-31)
 • Orientace a posila (14.1.2012) „Rabbi, kde bydlíš?“ Ježíš odpověděl: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí a ten den zůstali u něho. (Jan 1, 38b-39)
 • Hladový nevěří sytému... (7.1.2012) V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta a dal se pokřtít od Jana v Jordáně ... (srov. Mk 1,6b-11)

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.