Pojďte ke mně. (Mt 11,28) - Biblický citát na dnešní den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

Sekce: Téma týdne | Archiv

Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

Archiv témat týdne roku 2010

 • Vyzařovat lásku (25.12.2010) Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. (Kol 3,14)
 • Neboj se vzít k sobě ... (18.12.2010) "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Pán ústy proroků: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. (Mt 1, 20-23)
 • Jsi opravdu ten, na koho čekám? (11.12.2010) Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" (Mt 11,2-3)
 • Přibývá tmy (27.11.2010) "Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!" (Iz 2,5)
 • Zklamání z Boha (6.11.2010) Je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od něho vzkříšeni. (2 Mak 7,14)
 • Trestá Bůh člověka? (30.10.2010) Bože, ty máš slitování se vším a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal... Zbloudilé trestáš jen ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane. (srv. Mdr 11,22 – 12,2)
 • Hodí se to (16.10.2010) Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Svatá Písma tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se... (2 Tim 3,14-4,2)
 • Člověk vysavač? (9.10.2010) Ježíšovi vyšlo naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím." A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Ježíš na to řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" A jemu řekl: "Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila." (Lk 17,11-19)
 • Lék na bojácnost, tvrdost a nemoudrost (2.10.2010) "Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti." (2Tim 1,7)
 • Modlit se za lumpy u koryta? (18.9.2010) "Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem." (1Tim 2,1-2)
 • Kdo z nás se někdy necítil odmítnutý?! (11.9.2010) Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi".(Lk 15,1-2)
 • Člověk se musí rozhodnout, co chce (4.9.2010) "Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na ukončení stavby?" (Lk 14,28)
 • Pokora? Shrbit se a pak si jít zas po svém? (28.8.2010) "Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí." (Sir 3, 18.28)
 • Za olympijské ideály stojí za to bojovat (21.8.2010) Někdo se Ježíše zeptal: "Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?" Řekl jim na to: "Usilujte o to" (Lk 13,22-30)
 • Pokora nestojí nikdy proti pravdě (14.8.2010) Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. (Lk 1, 47-48)
 • Nebij se, malé stádce... (7.8.2010) "Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to." (Lk 12,32-33)
 • Investice do těch pravých akcií (31.7.2010) "Pověděl jim toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj! Bůh však mu řekl: Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem." (Lk 12,13-21)
 • Otče, tatínku... (24.7.2010) Když se modlíte, říkejte: Otče,... (Lk 11,2)
 • (Nejen) pro všechny zaměstnané ženy (17.7.2010) "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. (Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.)" (Lk 10,41-42)
 • Řekni mu to, neboj se... (10.7.2010) Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha ... Jeho slovo je ti velmi blízké, je ve tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat. (srov. Dt 30,10.14)
 • Reklamní logo (3.7.2010) ...Vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy. Gal 6,17
 • Křesťanská zbraň (26.6.2010) "Samaritáni Ježíše nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?" (Lk 9,53-54)
 • Křesťan ne/dospělé dítě? (19.6.2010) Vy všichni jste Boží děti. (Gal 3,26)
 • Sny o bezstarostném životě (5.6.2010) "Pravím ti, vstaň!" (Lk 7, 14)
 • Když tě bolí záda, miluj je (29.5.2010) Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5)
 • Duch svatý a karma (22.5.2010) "A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým." (Sk 2,3-4)
 • Lék na naši sklerózu (8.5.2010) "Duch svatý vám připomene všechno, co jsem řekl já." (Jan 14,26)
 • Bezbolestná zbožnost (1.5.2010) "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem." (Jan 13,35)
 • Nesmíření a strach (10.4.2010) Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny." (Jan 20,21-23)
 • Chci odpovědět ´ano´? (13.3.2010) "Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou." (2 Kor 5,19)
 • Nic jim není svaté... (6.3.2010) Bůh řekl: "Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá." (Ex 3, 5)
 • Automat na plnění přání? (20.2.2010) "Kdo v něho věří, nebude zklamán." (Řím 10, 11)
 • Nejsme to jen my, kdo jedná (13.2.2010) Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.(Jer 17,7)
 • Mít nadhled (6.2.2010) Ježíš řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, celou noc jsem se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. (Lk 5,1-11)
 • Chytrej jak internet (30.1.2010) "Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování... Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak Bůh poznává mne." (1Kor 13, 9-10.13)
 • Prázdné ruce (16.1.2010) "Už nemají víno.", řekla Ježíšovi jeho matka. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte nádoby vodou!"..."Naberte a doneste správci hostiny!" (Jan 2,3.7.8)
 • Jsi milovatelný, jsi milovatelná (9.1.2010) Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení." (Lk 3,21-22)
 • Chci, abys žil (2.1.2010) V něm byl život a život byl světlo lidí. (Jan 1, 4)

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.