Pojďte ke mně. (Mt 11,28) - Biblický citát na dnešní den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

Sekce: Téma týdne | Archiv

Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

Archiv témat týdne roku 2004

 • Radost zahlušená každodenními starostmi (26.12.2004) "Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí." (SIR 3,3-7.14-17A - ŘEC. 2-6.12-14)
 • Upřímný člověk je konfrontován s pocitem osamělosti (19.12.2004) Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je ‚Bůh s námi‘). (Iz 7,14)
 • Žádné východisko (12.12.2004) Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. (Izaiíš 35,1-2)
 • Vzdát se svých představ (4.12.2004) Vyrazí ratolest z pahýlu… (Iz 11,1)
 • Přibývá tmy (27.11.2004) "Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!" (Iz 2,5)
 • Slepá ulička, neboli Po mě potopa (6.11.2004) K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení... (Lk 20,27)
 • Trestá Bůh člověka? (30.10.2004) Bože, ty máš slitování se vším a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal... Zbloudilé trestáš jen ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane. (srv. Mdr 11,22 – 12,2)
 • Hodí se to (16.10.2004) Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Svatá Písma tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se... (2 Tim 3,14-4,2)
 • Lék na bojácnost, tvrdost a nemoudrost (2.10.2004) "Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti." (2Tim 1,7)
 • Kdy jsem se naposledy rozčílil nad politikou? (18.9.2004) "Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem." (1Tim 2m,1-2)
 • On to s tebou nezabalil ! (12.9.2004) Ježíš přijímá hříšníky a jí s nimi !? (Lk 15,2)
 • Člověk se musí rozhodnout, co chce (4.9.2004) Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na ukončení stavby? (Lk 14,28)
 • Úzkoprsost. (28.8.2004) Ježíš přišel do domu jednoho z předních farizeů... (Lk 14,1.7-14)
 • Za olympijské ideály stojí za to usilovat a bojovat (21.8.2004) Někdo se Ježíše zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to" (Lk 13,22-30)
 • Bůh jedná i s námi (15.8.2004) „Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.“ (L 1,46-48)
 • Nebij se, malé stádce... (7.8.2004) "Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to." (Lk 12,32-33)
 • Straší evangelium člověka smrtí? (31.7.2004) Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj! Bůh však mu řekl: Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“ (Lk 12,13-21)
 • Překombinované a složité modlitby (24.7.2004) Jednoho dne se Ježíš modlil na nějakém místě. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se...“ Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče náš..." (Lk 11,1-2)
 • Výhradně kritická slova ? (19.7.2004) "Ježíši, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni ji přece, ať mi pomůže!" Ježíš ji odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Jen málo je třeba, ano jen jedno." (Lk 10,40-41)
 • Všude samý bližní ! (10.7.2004) "Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?" (Lk 10,25)
 • Naše okolí (3.7.2004) Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky…. A říkejte: "Přiblížilo se k vám Boží království!" (Lk 10,3-4; 9)
 • Křesťanská zbraň (26.6.2004) "(Samaritáni) Ježíše nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému." (srv. Lk 9,53)
 • Určitě by se jim mělo dostat spravedlivé odplaty! (14.6.2004) „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“ (Lk 7, 41-43)
 • Ježíš měl asi co říci... (6.6.2004) "Ježíš řekl svým učedníkům..." (Jan 16,12)
 • I můj život může být užitečný (29.5.2004) "Projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný." (1Kor 12,7)
 • Odpuštění otevírá nové možnosti (24.5.2004) Když Štěpána kamenovali, on se modlil: ”Pane Ježíši, přijmi mého ducha!” Pak klesl na kolena a hlasitě zvolal: ”Pane, nepřičítej jim tento hřích.” A po těchto slovech skonal. Svědci si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel. (srv. Sk 7,55-59)
 • Mít pokoj od Ježíše (15.5.2004) Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. (Jan 14,27)
 • Láska navzájem – zbožné přání (8.5.2004) „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.” (Jan 13, 35)
 • Pane, daruj mi důvěru, že jsi větší… (1.5.2004) "Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme." (Jan 10,27-30)
 • Vlajka Božího království (24.4.2004) „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ (Zj 5,13 )
 • Nesmíření a strach (17.4.2004) Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny." (Jan 20,21-23)
 • Hospodin, mi otevřel ucho (3.4.2004) Pán, Hospodin, mi dal jazyk učedníka, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každého rána mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníků. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. (Iz 50,4-7)
 • O posuzování druhých už toho bylo napsáno mnoho (27.3.2004) Učitelé Zákona a farizeové přivedli k Ježíšovi ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ /J 8,3-5/
 • Sebezvládnutí, anebo citlivost? Nejlépe od všeho trochu. (13.3.2004) „Zajdu se podívat...“ (srv. Ex 3,3)
 • Životní úkol nespočívá v překonávání pokušení (28.2.2004) Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. /.../ Ježíš mu odpověděl: ”Je řečeno: ”Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!” Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času. (Lk 4,1-13)
 • Vysoké nároky a Ježíšův příslib (21.2.2004) Ježíš řekl svým učedníkům: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám.” (Lk 6,27-38)
 • Mít nadhled (7.2.2004) Ježíš řekl Šimonovi: ”Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!” Šimon mu odpověděl: ”Mistře, celou noc jsem se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.” Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. (Lk 5,1-11)
 • Nereálné výzvy (31.1.2004) Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Všecko omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. (1 Kor 13,4-13)
 • K zarmoucení máme stále mnoho důvodů (25.1.2004) Nebuďte zarmouceni, neboť radost z Hospodina je vaše síla! (Neh 8,10)
 • Jsi milovatelný, jsi milovatelná (11.1.2004) Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné po­době holubice a z nebe se ozval hlas: ”Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.” (Lk 3,21-22)
 • NYNÍ (1.1.2004) Nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! (2Kor 6,2)

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.