Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

Sekce: Téma týdne | Archiv

Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

Archiv témat týdne roku 2007

 • Neboj se vzít k sobě ... (22.12.2007) „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Pán ústy proroků: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. (Mt 1, 20-23)
 • Jsi opravdu ten, na koho čekám? (15.12.2007) Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" (Mt 11,2-3)
 • Musíme před Bohem vypadat happy a zbožně? (8.12.2007) Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit a podle práva se bude rozhodovat. (srov. IZ 11,1-10 )
 • Přibývá tmy (1.12.2007) "Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!" (Iz 2,5)
 • Díky za ten tvrdý čas milosti! (17.11.2007) „A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.“( Lk 21,17-18)
 • Cestou do věčnosti je tento svět (10.11.2007) Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. (Lk 20,34-35)
 • Trestá Bůh člověka? (3.11.2007) Bože, ty máš slitování se vším a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal... Zbloudilé trestáš jen ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane. (srv. Mdr 11,22 – 12,2)
 • Nemusíš si nic dokazovat... (27.10.2007) Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: "Bože děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník..." Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.(Lk 18, 11.14)
 • Žij skrze své tělo, neboť jsi ho dostal a patřík tobě (20.10.2007) Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. (Ex 17,11)
 • Vděčný člověk to má lehčí (13.10.2007) Když jeden z deseti uzdravených zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Ježíš na to řekl: ”Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.” (srov. Lk 17,11-19)
 • Lék na bojácnost, tvrdost a nemoudrost (6.10.2007) "Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti." (2Tim 1,7)
 • Zbožnost v 21. století? Přežitek. (29.9.2007) "Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost." (1 Tim 6, 11)
 • Náročná věrnost maličkostem (22.9.2007) „Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.“ (Lk 16,10)
 • Kdo z nás se někdy necítil odmítnutý druhými?! (15.9.2007) Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi“.(Lk 15,1-2)
 • Člověk se musí rozhodnout, co chce (8.9.2007) "Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na ukončení stavby?" (Lk 14,28)
 • Pokora? Shrbit se a pak si jít zas po svém? (1.9.2007) "Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí." (Sir 3, 18.28)
 • Za olympijské ideály stojí za to bojovat (25.8.2007) Někdo se Ježíše zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to" (Lk 13,22-30)
 • Ježíš - sladkej ňouma ? (18.8.2007) Ježíš řekl: "Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!" (Lk 12, 49)
 • Nebij se, malé stádce... (11.8.2007) "Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to." (Lk 12,32-33)
 • Investice do těch pravých akcií (4.8.2007) "Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj! Bůh však mu řekl: Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“ (Lk 12,13-21)
 • Otče, tatínku... (28.7.2007) Když se modlíte, říkejte: Otče,... (Lk 11,2)
 • (Nejen) pro všechny zaměstnané ženy (21.7.2007) „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. (Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.)“ (Lk 10,41-42)
 • Řekni mu to, neboj se... (14.7.2007) Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha ... Jeho slovo je ti velmi blízké, je ve tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat. (srov. Dt 30,10.14)
 • Past na křesťany (7.7.2007) Ježíš řekl učedníkům: "Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ,Pokoj tomuto domu!'" (srv. LK 10,1-20)
 • Křesťanská zbraň (30.6.2007) "Samaritáni Ježíše nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubili?" ( Lk 9,53)
 • Setkání s Králem (23.6.2007) Když Jan končil své poslání, řekl: "Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek na jeho nohou." (Sk 13,25)
 • Sny o bezstarostném životě (9.6.2007) „Pravím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14)
 • Proč pořád padám? (2.6.2007) "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli unést. Ale až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy." (Jan 16, 12-13b)
 • Lék na naši sklerózu (12.5.2007) "Duch svatý vám připomene všechno, co jsem řekl já." (Jan 14,26)
 • Proč to Bůh neudělal LÉPE!? (5.5.2007) Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky. (Ž 145,9-10a)
 • Vlajka Božího království (21.4.2007) „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ (Zj 5,13 )
 • Strach jsou těžké dveře, se kterými dovedeme pohnout jen velmi těžko (14.4.2007) Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" (Jan 20,19)
 • Chci odpovědět ´ano´? (17.3.2007) „Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou.“ (2 Kor 5,19)
 • Když k Tobě volám... (10.3.2007) On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním. (Ž 103,2-4)
 • Automat na plnění přání? (24.2.2007) "Kdo v něho věří, nebude zklamán." (Řím 10, 11)
 • Nejsme to jen my, kdo jedná (10.2.2007) Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. (Jer 17,7)
 • Mít nadhled (3.2.2007) Ježíš řekl Šimonovi: ”Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!” Šimon mu odpověděl: ”Mistře, celou noc jsem se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.” Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. (Lk 5,1-11)
 • Prázdné ruce (13.1.2007) "Už nemají víno.", řekla Ježíšovi jeho matka. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte nádoby vodou!"…"Naberte a doneste správci hostiny!" (Jan 2,3.7.8)
 • Jsi milovatelný, jsi milovatelná (6.1.2007) Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné po¬době holubice a z nebe se ozval hlas: ”Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.” (Lk 3,21-22)

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.