Modli se k svému Otci. (Mt 6,6) - Biblický citát na dnešní den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

Sekce: Téma týdne | Archiv

Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

Archiv témat týdne roku 2014

 • Kdo posoudí, co je pro mě dobré a co ne? (27.12.2014) „Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam jde.“ (Žid 11,8-9)
 • Vánoce: tisíce drobností a povinností?! (20.12.2014) Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova. (Lk 1,38)
 • Modlitba je pokojná síla (bratr Roger z Taizé) (13.12.2014) Stále se radujte. ... Bez přestání se modlete. ... Nezhášejte oheň Ducha. ... (srov. 1 Tes 5,16-24)
 • ´Dobře ti tak. Máš, co sis zasloužil.´ (6.12.2014) „Spravedlnost ho bude ho předcházet…“ (Žl 85, 14)
 • Bůh s každým z nás počítá (29.11.2014) „Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl.“ (Mk 13, 34-35)
 • Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není (22.11.2014) Ježíš jim řekl: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těch nejposlednějších, pro mne jste udělali.“ (srov. Mt 25,31-46)
 • Kdo nic nedělá, nic nezkazí (15.11.2014) „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek, aby s ním hospodařili. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování.“ (Mt 25, 14-15.19)
 • Každá situace našeho života… je vhodná k setkání s Bohem (8.11.2014) Ježíš v chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ (Jan 2,14-16) „Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!“ (1Kor 3,16-17)
 • Málokdo umírá bez ´dluhů´ (1.11.2014) „Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých…“ (Žl 116,9)
 • Miluj druhé lidi JAKO SEBE (25.10.2014) „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,39)
 • Informace, které si pouštíme k tělu, nás ovlivňují (18.10.2014) "Evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti." (1Sol 1,5)
 • Bůh mě zve do své blízkosti, k přátelskému setkávání (11.10.2014) Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ti ale nechtěli přijít a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem (srov. Mt 22, 2-5).
 • Oporu nám nedá ´ideologie´, ale vztah (4.10.2014) „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním…“ (Mt 21, 42)
 • Jak jsem si vysnívala svou budoucnost (27.9.2014) „Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“ (srov. Mt 16,26)
 • Možná se přespříliš srovnáváme s druhými (20.9.2014) Dělníci reptali proti hospodáři: „Tady ti poslední pracovali na vinici jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko“. On však odpověděl: „Příteli, nekřivdím ti…“ (srov. Mt 20,11-13)
 • Bůh mě nesoudí (13.9.2014) "Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen." (Jan 3,17-18)
 • Neubližovat nestačí (6.9.2014) „Naplněním zákona je láska…“ (Řím 13,10)
 • Rozeznat, co je pro mě dobré... (30.8.2014) Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré… (Řím 12,2)
 • Orientace pro všední den (23.8.2014) "A za koho mě pokládáte vy?", zeptal se Ježíš svých učedníků. (Mt 16,13-20)
 • Víra není namáhavé budování image před Bohem (16.8.2014) Ježíš řekl: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ (srov. Mt 15,21-28)
 • Když se příliš soustředíme na to, co nás ohrožuje, snadno nás přemůže strach (9.8.2014) Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ (Mt 14,29-31)
 • ´Věrnost se vyplácí´ (2.8.2014) "Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?" (Řím 8,35)
 • Štěstí, neštěstí? Kdo ví? (26.7.2014) Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. (Řím 8,28-30)
 • Velké věci mívají nepatrné počátky... (19.7.2014) Ježíš praví: "Nebeské království je jako hořčičné zrno.“ (Mt 13, 31)
 • Říká se, že na slovech nezáleží, že jsou důležité skutky. Ano, ale... (12.7.2014) Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“ (Iz 55,10-11)
 • Arogance nebo autorita? (5.7.2014) „Hle tvůj král k tobě přichází, je pokorný.“ (srv. Zach 9,9 -10)
 • Bůh naše děkování ani chválu nepotřebuje. Je to ale důležité pro nás... (28.6.2014) Pán stál při mně a dal mi sílu, abych hlásal evangelium… Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! (2Tim 4, 17-18)
 • Nemilí průvodci životem: strach a nejistota (21.6.2014) Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí... A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci..." (Mt 10,26-33)
 • Ježíš nepřišel posuzovat, jak zvládáme… (14.6.2014) Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (J 3,17)
 • Od malička jsme vedeni k porovnávání se s druhými (7.6.2014) „Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.“ (1Kor 12,4-7)
 • Život křesťana: samé zákazy a příkazy? (31.5.2014) „…Trpí-li však někdo, že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.“ (srov. 1 P 4,16)
 • Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (24.5.2014) Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá Vám jiného Přímluvce, (aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy.) (Jan 14,15-16)
 • Ve vysokých horách jsem se naučil, jak je důležité držet se správné cesty (10.5.2014) Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. (Žl 23,2-45)
 • V životě nejde o délku života... (3.5.2014) Ukaž mi, cestu k životu, Bože. (srov. Žl 16/15/, 11a)
 • Dědictví lze spravedlivě vypořádat jen málokdy... (26.4.2014) Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. (1 Petr 1,3-4)
 • Vzkříšeni jsme už byli… (19.4.2014) Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici (Kol 3,1)
 • K pravé velikosti člověka vede Ježíšova cesta (12.4.2014) „Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí... ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.“ (srov. Flp 2,6-9)
 • Zásadní věta, kterou o sobě říká sám Ježíš… (5.4.2014) Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život“. (Jan 11,25)
 • Zacílení našeho každodenního života (29.3.2014) Zkoumejte, co se líbí Bohu (Ef 5,10). Člověk totiž soudí podle zdání, Bůh však hledí do srdce (srov. 1 Sam16, 7).
 • Nemusíš čekat, až jednou budeš O.K. (22.3.2014) Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že za nás Kristus umřel, ještě když jsme byli hříšníci. (srov. Řím 5,8)
 • Kráčet s Bohem (třebas i pouští) je víc, než mít hned vše, nač si vzpomenem... (8.3.2014) Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil ďábel pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ´Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.’" Potom ho ďábel vzal s na vrchol chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ´Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’" Ježíš mu odpověděl: "Také je psáno: ´Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’" (srov. Mt 4,1-11)
 • Na jakou kartu vsadit? (1.3.2014) Ježíš říká: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud' jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (Mt 6,24)
 • Máme být za blbce? (22.2.2014) Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. ... Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. ... Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.“ (srov. Mt 5,38-48)
 • Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš (15.2.2014) Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. (Srov. Sir 15,16-17; řec. 15-16)
 • Cesta k zacelení a uzdravení vlastních ran (8.2.2014) Toto praví Bůh Hospodin: "Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí... Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo." (Iz 58,7-10)
 • Neprocházejme zkouškami a trápeními sami - bez Ježíše (1.2.2014) Protože Kristus sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí. (srov. Žid 2,18)
 • V životě procházíš mnoha tunely (25.1.2014) Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. (Iz 9,1)
 • Bůh není snílek, ale realista (18.1.2014) Když Jan Křtitel uviděl Ježíše, jak k němu jde, řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!“ (Jan 1,29)
 • Ježíš nepřišel nalomené dolomit a doutnající típnout. Naopak. (11.1.2014) "Hle, můj Služebník [Ježíš], kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo." (srov. Iz 42,1-3)
 • Ježíš je světlem, které se osvědčilo v protivenstvích (4.1.2014) To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila (Jan 1,5)

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.