Slyšel jsem tvou modlitbu. (Iz 38,5) - Biblický citát na dnešní den

Téma týdne

Téma týdne je krátké zamyšlení, které je inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení.

Sekce: Téma týdne | Archiv

Ročník 2018, Ročník 2017, Ročník 2016, Ročník 2015, Ročník 2014, Ročník 2013, Ročník 2012, Ročník 2011, Ročník 2010, Ročník 2009, Ročník 2008, Ročník 2007, Ročník 2006, Ročník 2005, Ročník 2004, Ročník 2003, Ročník 2002, Ročník 2001

Archiv témat týdne roku 2008

 • Neboj se, neboj se, neboj se... (27.12.2008) Bůh se obrátil na Abraháma ve viděni těmito slovy: "Neboj se Abraháme, já jsme tvůj štít". (Gen 15,1)
 • Udělat něco pro Boha? (20.12.2008) "Hospodin vystaví dům tobě." (2.Sam 7,11)
 • Když Bůh nepřichází ... jdeme jinam (6.12.2008) "Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání." (2 Petr 3,9)
 • Čekejte, já určitě přijdu (29.11.2008) Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno... Mk 13,34-5
 • On ví, co v které chvíli potřebuji (22.11.2008) "Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě." (Ez 34,15-16)
 • Nebezpečí úrazu! Uvolněná zeď! (8.11.2008) Nevíte, že jste Božím chrámem? (1 Kor 3,16¨)
 • Pojďte, ujměte se království... (1.11.2008) Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království." Mt 25,34
 • Nejde o efektnost našeho duchovního života (25.10.2008) Obrátili jste se od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému. (1Tes 1,9)
 • Pozvánka pro každého (11.10.2008) "Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. ... Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu... se vzkazem: Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!" (Mt 22,1-14)
 • V imbecilním vesmíru bych nemohl žít (G. K. Chesterton) (20.9.2008) Pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem - a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě na živu. (srov. Flp 1,20-27)
 • Kdy už to skončí? (13.9.2008) Lid už omrzelo být stále na cestě. (Nm 21,4)
 • Jak (ne)kritizovat (6.9.2008) "Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima." (Mt 18,15)
 • Být na příjmu (30.8.2008) Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Učedníci to ale nechápali. (srov. Mt 16,21)
 • To jsem já. Nebojte se! (9.8.2008) K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš jim řekl: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" (srov. Mt 14, 25-29)
 • Nejdůležitější věci koupit nelze (2.8.2008) "Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko." (Iz 55,1)
 • Vzkaz uložený v přírodě (12.7.2008) „Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se zjeví Boží sláva.“ (srov. Řím 8,19)
 • Dovolená u Boha (5.7.2008) "Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím," praví Ježíš. (Mt 11,28)
 • Dívat se Kristovýma očima (21.6.2008) Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. (Mt 10, 32)
 • Navzdory všemu, co tě handicapuje… (14.6.2008) Bůh praví: „Nesl jsem vás na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy.“ (Ex 19,4 - 5)
 • Galavečírky s náboženskou spodinou (7.6.2008) Když byl Ježíš u stolu v Matoušově domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť‘. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,9-13)
 • Pevná půda pod nohama (31.5.2008) „Kdo tato má slova slyší a jedná podle nich, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.“ (Mt 7,24)
 • On vynese věci na světlo (24.5.2008) „Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. “ (1Kor 4, 4-5)
 • Abys mohl být užitečný, užitečná (10.5.2008) "Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. ...Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný." (1Kor 12, 4-7)
 • Duch svatý je silou. .. I pro tebe! (3.5.2008) Radujte se, když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží... (srov. 1 Petr 4,13-16)
 • Exempla trahunt – příklady táhnou (26.4.2008) „Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí!“ (1 Petr 3,15)
 • Místo, kde můžeme odložit své masky (19.4.2008) Ježíš řekl svým učedníkům: "Ať se vaše srdce nechvěje! V domě mého Otce je mnoho příbytků. Jan 14,1-2
 • Vždyť ty jsi se mnou… (12.4.2008) "I kdybych šel temnotou rokle (roklí šeré smrti), nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou." (Ž 23,4)
 • Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa (Jan Pavel II.) (5.4.2008) V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně promluvil k lidem: „Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé, pozorně vyslechněte mou řeč! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi... (Sk 2,14.22-28)
 • Bůh nezůstává někde v oblacích (22.3.2008) Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely k učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl jim: ´Buďte zdrávy´ (srov. Mt 28,8.9)
 • Průvodce (8.3.2008) "Sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše." (Řím 8, 11)
 • Příprava na velikonoce? (16.2.2008) „Přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu.“ (2Tim 1,10)
 • Kde je Bůh a jeho dobrota? (3.2.2008) Blaze tomu, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž navěky zachovává věrnost. (srv. Ž 146, 5-6)
 • Ani ty nejsi omyl přírody… (19.1.2008) Bůh si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně. (Iz 49,3-6)
 • Ježíš není ani tvrdý, ani změkčilý… (12.1.2008) "Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo." (Iz 42,1-4)
 • V jeho blízkosti není tma (5.1.2008) Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! (Izaiáš 60,1)

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.