Vít Zatloukal

Rozhovor s ředitelem Sekce pro mládež ČBK

Narozen 4.3.1969 v Bruntále. Již během studia se angažoval v práci s mládeží. Roku 1997 byl pověřen založit Diecézní centrum mládeže diecéze ostravsko-opavské Od roku 1998 působil ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde vzniklo Středisko pro mládež při Biskupství ostravsko-opavském. V září 2005 byl uvolněn k pětiletému působení na místě ředitele Sekce pro mládež České biskupské konference. Nadále vede cvičení z pastorální teologie na CMTF UP Olomouc na téma pastorace raně adolescentní mládeže ve věku 12-15 let.

V polovině srpna proběhne v Klokotech u Tábora Celostátní setkání mládeže. Připravili jsme pro vás rozhovor přímo ze setkání s tím nejpovolanějším – Vítek Zatloukal, kněz a šéf Sekce pro mládež ČBK se s námi podělí nejen o své zážitky z příprav a setkání samotného, ale zodpoví i vaše dotazy týkající se mladých lidí, jejich vztahu k Bohu a místa ve společnosti a církvi. Rozhovor proběhne v pátek 17.8.2007 od 15:00 do 16:00. Otázky můžete klást již nyní!

 


Redakce www.vira.cz:
Proč právě Klokoty u Tábora? Jak jste se k tomuto místu konání dostali?
Vít Zatloukal:
Místo Klokoty bylo vybráno proto, že jsme vnímali (mluvím za Sekci pro mládež) volání realizovat toto velké setkání na „církevně nezajištěné půdě“. Jistě by bylo snazší uspořádat ho v religiozně silné oblasti, ale vnímáme výzvu svědčit o Pánu Ježíši Kristu v místě, kde lidé nejsou nějak silně zakotveni v životě církve. Důležitou roli sehrála velikost města, přítomnost poutního místa, krása prostředí … Tip dali přátelé z českobudějovického DCM a vybírali jsme z tří návrhů (Plzeň, Tábor, Jablonec nad Nisou).(Odpovězeno: 16. 8. 2007 v 9:58)

Redakce www.vira.cz:
Jak dlouho trvala příprava na Celostátní setkání mládeže a kolik lidí se na ní podílelo?
Vít Zatloukal:
Příprava na Celostátní setkání mládeže trvala víc jak rok, přičemž od listopadu loňského roku se stávala stále intenzivnější, aby vrcholila v těchto dnech, kdy se má zúročit drobná mravenčí práce a – bez nadsázky – stovky vyjednávání, zařizování atd. Kolik lidí se podílelo, je otázka, na niž se těžko odpovídá, neboť je to od úrovně mnoha dobrovolníků v místních farnostech (Tábor, Klokoty), přes mnoho mladých po celé republice. Na sekretariátu Sekce pro mládež ČBK věnoval každý část své aktivity… stejně jako z jednotlivých center pro mládež (celkem nějakých 30 lidí). Opravdu se nedá spočítat, kolik to bylo hodin dobrovolnické práce a přesčasů … Nesmím opomenout ty, kteří fyzicky neudělali pro setkání nic, ale vytvořili a vytvářejí silnou modlitební záštitu, jako když Mojžíš žehnal Izraelitům. Ne, nedá se spočítat ten velký vklad velkého počtu lidí v církvi.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 9:56)

Redakce www.vira.cz:
Potřebují mladí lidé ke svému životu takovéto akce? Proč? Co je na setkání nejvíce oslovuje?
Vít Zatloukal:
Nechci polemizovat s „potřebností k životu“, protože na toto jistě mohou existovat jiné pohledy. Naše životní potřeby jistě připadají lidem na Haiti jako neskutečné… K době dospívání však patří potřeba „party“, společenství. Tyto akce nejsou pouze doménou církve, jak ukazují různé festivaly, koncerty a další masové aktivity (hokej, fotbal…). Tato potřeba je přirozenou součástí vývoje osobnosti a je třeba ji zdravě naplnit. Snad nabízíme tuto zdravou alternativu… Na setkání oslovuje mladé nejvíce hudba – jako všude jinde. Kvalitní hudba je cestou k srdci (nejen) mladého člověka. Jistě je to i „zážitek“- setkání patří mezi zážitkové akce – ať již velkého davu, nebo jisté hluboké duchovnosti (mystiky?), na niž si bohužel mnohdy v běžném farním životě nesáhne.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:00)

Redakce www.vira.cz:
Můžou se podobné akce stát reklamou či svědectvím o církvi?
Vít Zatloukal:
Pokud nevnímáte slovo „reklama“ negativně, pak má odpověď zní: Ano! A je to tak dobře. Je třeba ukázat radostnou tvář mladé církve. Často lidé vidí díky médiím negativní, zlé skutečnosti (hříchy, za něž musíme poprávu činit pokání!), ale to není celá pravda. Kéž by bylo setkání svědectvím o kráse života s Kristem… Ostatně – na minulých setkáních mladí vydávali dobré svědectví, kéž je to tak i tady, v Táboře.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:01)

Redakce www.vira.cz:
Jak se dnes mladý člověk cítí ve společnosti?
Vít Zatloukal:
Nevím, na tuto otázku těžko jednoduše odpovím, protože pocit je velmi osobní věc každého jednotlivého člověka. Pokud se však ptáte, jak se vnímají mladí lidé ve společnosti, jaké mají místo, tak bych to snad charakterizoval jako nezatíženost minulostí a nesvázaností.Jsou podrobováni nárokům, které jsou jiné než v dobách mé mladosti. Rostoucí důraz na výkon a úspěch mne nutí se ptát, jestli jim tím nekrademe mládí. Ale to bylo asi v každé době svým způsobem, že „dospělí“ nutí dospívat rychleji, než by bylo zdrávo. Na druhou stranu mladí lidé odkládají dospělost (převzetí plné zodpovědnosti za svůj život po stránce sociální i ekonomické) na později. „Prodlužují si“ mládí cestováním … jako by to byla odpověď na tlak, který na ně společnost vyvíjí.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:11)

Redakce www.vira.cz:
A v církvi?
Vít Zatloukal:
Je vícero možností. Buď mu bude církev ukradená, protože ho tam rodiče nutili chodit, nebo může být klasickým kůrovcem, může však být osamocený solitér ve vymírající farnosti, která většinou skomírá plamínkem života rozeznatelným jen vpravdě silnou vírou… Může být ztracený v davu, může být však také normálním věřícím člověkem, kterému se dostalo velkého daru živého společenství farnosti… se společenstvím mládeže, dobrým knězem, výbornou scholou… Podle této široké škály posuďte sami škálu pocitů mladých v církvi. Je však jistým nešvarem předpokládat, že když jsi mladý, musíš přece být aktivní… Někdy málo respektujeme osobnosti mladých lidí a (de)formujeme je k obrazu svému… podle našich očekávání, která nejsou očekáváním Božím.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:19)

Redakce www.vira.cz:
Co mladým můžeme nabídnout (jak ve společnosti obecně, tak v církvi), aby vnímali, že jsou přijímáni?
Vít Zatloukal:
Pozornost, osobní pozornost a úctu. Je pro mne pěkným svědectvím o životě komunity bratří v Taizé, když bratr Josef říká: „Máme vůči sobě úctu bez ohledu na věk.“ V parafrázi slov žalmu 133: Jaké dobro a jaké blaho, když spolu žijí ve svornosti mladí i staří! (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:21)

ludmilka, 36 let:
Milý Vítku, co vy jako kněží potřebujete od nás sester, katoliček? A co bychom naopak dělat neměly? S mojí sestrou Aničkou, tehdy Jebavou, jste byl blahé paměti na chalouúce. Už má 5 dětí:-)
Vít Zatloukal:
Milá Lído, díky za pozdrav. Vyřiď jej také, prosím Aničce. Co potřebujeme my, kněží, od svých sester ve víře? Abyste byly svatými matkami, které budou ochotny vyprošovat svým dětem obrácení v nesmírné lásce srdce, které dokáže unést i nezměrnou bolest… Abyste byly ženami, které budou ochotny dát Bohu své dítě, abyste byly tím nenahraditelným prvkem v životě farnosti někdy velmi nenápadnou starostlivostí… Vážím si své maminky, která možná zpočátku těžko nesla Boží volání v mém životě, ale dokázala to vzít za správný konec. A teď sice těžko, ale statečně nese to mé „vzdání se otce, matky, dětí…“ Tuším, jaké to je pustit někoho ze „srdce podobného kleštím“ (otec Jeroným, Protože navždy trvá dlouho), vždyť jsem po ní. Matka Dona Boska – Markéta; matka Augustina – Monika; matka Jana Křtitele – Alžběta… existuje mnoho vzorů svatých maminek světců. Kde se asi vzal kořen svatosti jejich dětí…?(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:23)

Michaela:
Dobrý den, přijměte prosím obdiv a úctu za Vaši práci s mladými a pro mladé. Mohu-li se zeptat: existuje podle Vás nenásilný způsob, jak samostatně myslícího, k dospělému okolí oprávněně kritického adolescenta "postrčit" k životu ve víře?
Vít Zatloukal:
Na mé práci není co obdivovat. Já navázal na své předchůdce a jim patří obdiv, protože s úporností a plným nasazením budovali dílo, jehož plody mnozí obdivují a mnohým jsou trnem v oku. Nenásilný způsob existuje. Je založen na dvou principech: osobní strhující příklad a partnerský rozhovor, který – jak říkáte – dovolí bez obav vyjádřit oprávněnou kritiku. A zároveň mu poskytnete svůj pohled na skutečnost, snad hluboce ovlivněný osobní životní zkušeností… Pokud máte vroucí vztah k Bohu, pak věřte ve Vzkříšení života i pro své milované dítě. Carlo Caretto píše: „Když uvidíš svého syna, který utíká z domova, aby prožil své dobrodružství, budeš se cítit poražen, tvé sny o otcovství nebo mateřství se rozplynou, řekni si: Můj syn Bohu neunikne a vrátí se, protože Bůh ho miluje. - Tohle znamená věřit ve vzkříšení.“ A proste o přímluvu Pannu Marii. – Ona velmi dobře rozumí vašemu srdci. Pokoj Vám. (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:31)

Fanike:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se mám na takovém setkání cítit, když jsem se velmi těšila, ale nyní se lecos změnilo a vůbec se mi tam nechce, protože vím, že se tam setkám s člověkem, který mě velmi zranil a kterému se snažím spíše vyhnout, protože nevím, jak bych přežila osobní setkání.Díky
Vít Zatloukal:
Setkání s člověkem, který Tě zranil, opravdu může být velmi bolestné. Je fajn mít někoho vedle sebe, nějakou oporu v kamarádce, ve společenství… A odlož strach, prosím. Setkání - byť někdy až po určité době – je však asi potřebné k vyčištění rány, aby se mohla hojit. Pomůže třeba pohlédnout na svou bolest a říci si, že nechci, aby měla navrch v mém životě… Na setkání budou i skupinky přímluvné modlitby za uzdravení - velmi doporučuji, tito bratři a sestry vyslechnou s pozorností Tvou bolest a nalejí v modlitbě olej Ducha do rány… A Bůh, který touží, abychom žili v pokoji, kéž Tě obdaruje svým pokojem. Poslední prosba: nenuť se do nadšení, i když lidi kolem Tebe budou happy. Máš právo prožít svůj smutek a v důvěře jej složit u Kristových nohou. Pokoj Tobě! (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:32)

Vojtěch:
Milý otče Vítku, těším se do Tábora, hafo, a chci se zeptat, co myslíš, že je nejdůležitější pro přípravný tým: na co se máme soustředit, o co se máme nejvíc snažit, aby to setkání bylo pro všechny krásným setkáním s Bohem.
Vít Zatloukal:
Očistěme svá srdce… očistěme je od pýchy a sobectví. Mnohokrát to už zaznělo a ještě mnohokrát zazní: buďme vůči sobě ohleduplní.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:40)

Vladimír :
Podle vašich stránek je na setkání přihlášeno více jak 5600 mladých. Překvapuje mne takový zájem. Čemu ho připisujete?
Vít Zatloukal:
Je zde několik aspektů. První je jistě časový: od posledního setkání ve Žďáru nad Sázavou uplynulo pět let – což je vlastně jedna „generace“ mládeže. Vznikl tady tedy jakýsi přirozený „hlad“ po setkání. Druhou skutečností je opravdu systematická práce s mladými, kteří jsou „církevně etablovaní“ – a i skrze ně můžeme oslovit ty, k nimž bychom normálně nedosáhli. Dalším momentem je i program, který nabízí opravdu široké spektrum respektující i věk (dělené katecheze) i zaměření mladých (hudba, tématické přednášky) Pěkný den! (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:45)

Rhett, 29 let:
Vážený otče Víte, rád bych se zeptal, jak odpovídat na otázky svých vrstevníků, kteří vstupovali do církve právě proto, že je jiná než okolní svět, zatím co, podle nich, se právě dnešní církev (nejen) v pastoraci mládeže snaží až příliš připodobnit tomuto světu. Cítí se tak trošku podvedeni a zklamáni. Co s tím dělat?
Vít Zatloukal:
Philips Yancey napsal dokonce knihu „ Zklamán Bohem“. A není to nic než zklamání představy… Jsem vděčný, že církev zná a chápe pastorační přístup založený na inkulturaci. Doporučoval bych mladému člověku, který opravdu hledá, aby se rozhlédl – v katolické církvi je velmi široké spektrum spiritualit a zaměření. Ne všichni musí být salesiáni a nemusí být všichni trapisté. Co však Váš vrstevník skutečně hledá? Hledá opravdu živou přítomnost Ježíše nebo jen opozici vůči světu? Ježíš se nedistancoval od světa… Velmi bych doporučil ptát se na podstatu víry, proč jsem křesťanem. Pamatujíc, že „poklad víry máme v nádobě hliněné“(2Kor 4,7) Radost z Hospodina ať je Vaší silou! (Neh 8,10)(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:45)

Jirka Nezatloukal:
Sekce pro mládež umí žít. Rok plánuje monstrakce, pak je rok chystá, potom týden pořádá a rok vyhodnocuje. Ale už roky kale neoslovuje mládež, která nežije spořádaně ve farnostech. Kdy se pustí také do jiných akcí, než jsou fóra, vzdělávání, setkání mládeže a podobné fóry. Kdy začne vést mládež k tomu, aby vystoupila z bezpečné ulitky svých "spolč" a "úžo setkání"?
Vít Zatloukal:
Velmi se mýlíte… neplánujeme je rok, ale alespoň dva roky; nepořádáme je týden, ale jen 6 dní, a vyhodnocovat je nebudeme vůbec, protože budeme žít ve spokojenosti blahobytu, který jsme si zařídili… Budeme dále chodit s mládeží na spolča a úžo setkání, a budeme zpívat za mihotavého svitu svic s dojetím a slzou v oku: Jak úžasná… A teď vážně: vy si opravdu myslíte, že je pravda, co jste napsal? :-) zkuste se zajímat o práci Sekce pro mládež trošku seriozně :-) Navzdory sarkastickému tónu v otázce i odpovědi přeji Vám den požehnaný Bohem, naším Otcem. (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:52)

Terezka G.:
Moc Vás Otče zdravím.Znám spoustu lidí kteří tvrdí,že už nejsou mladí a proto nemohou jet na setkání do Tábora.Je nějaká věková hranice kdy člověk může jet?Nebo to funguje tak,že kdo se cítí mladý a vydrží to,může jet.Každé setkání s mládím druhého omladí tak hurá do Tábora ne?
Vít Zatloukal:
Nejstarší přihlášená účastnice setkání má tuším asi 73 let. Doporučuji však vyhledávat akce přiměřené věku a zaměření… CSM v Táboře je zaměřeno přece jen na věk mládí tedy asi od 15 do 30 let. Pěkný a požehnaný den! (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:58)

Dana:
Dobrý den přeji.Trochu mě udivuje to číslo.Očekáváte že přijede přes 5.000 mladých lidí?Není to číslo chybné?Vždyť ani na Katolické charismatické obnově tolik lidí není a ta se pořádá každý rok už přes 15 let.A jestli to číslo je pravdivé,tak čím to je?Co mládež "táhne" na takové akce?Moc držím palce a stále se za to setkání modlím.Ať se lidé nechají Bohem svést.
Vít Zatloukal:
V tuto chvíli Je zastavena možnost přihlášek. Nadále je možno přijet přímo do Tábora na celý týden nebo jen na pár dní… nebo na koncert Rebeccy St James. Celkové číslo přihlášených (a odhlášených) se zastavilo na 5630 (ale je možné že padne hranice 6000 účastníků právě těmi nepřihlášenými) Co táhne mladé na setkání jsem se již pokusil odpovědět dříve. Přeji pěkný den. (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 10:59)

Vojta Rošický:
Ahoj. Děkuji za pořádání takových krásných akcí, jako jistě bude CSM :-) Mám jen pár dotazů a připomínek: 1.Chystám se do Tábora o víkendu na kole. Nikde jsem se nepřihlašoval. Budu se přesto moci zůčastnit workshopů, seminářů a koncertů?? Stejně tak nezůčastnění obyvatelé Tábora, budou se moci zůčastnit pokud je něco zaujme? Předpokládám, že snad ano. :-) 2.Připomínka: Trochu mě mrzí, že CSM bylo propagováno pouze na církevní půdě (pouze v církevních médiích)... Nechtěli byste příště pořídit i reklamu ve světských médiích (česká televize, rádia, tisk, časopisy..) Věřím, že by to jistě mnohé "hledající" zaujalo... 3. Vím že bych si to mohl vyhledat v programu, ale nemohl by jste tu říct, jestli se na CSM budou pořádat také nějaké ekumenické akce... Děkuji a přeji Všem hodně Božího požehnání.
Vít Zatloukal:
Ad 1/ Ano, můžeš přijet v pondělí přímo do Tábora, kde se zaregistruješ a staneš se řádným účastníkem. Obyvatelé Tábora mají také možnost zúčastnit se některých aktivit, zvláště těch pod širým nebem… Blíže se mohou informovat u pořadatelů. Ad 2/ CSM jsme nepropagovali jen na církevní půdě, ale pochopitelně má tato akce odezvu především v médiích církevních. /Pro informaci: na podzim jsme zkoušeli oslovit ČT a byli jsme odmítnuti, dostali jsme se jen do křesťanského magazínu. Ad 3/ Ve čtvrtek 16.8. odpoledne a večer bude několik aktivit, bude oratorium Mistr Jan Hus, budou modlitby Taizé … atd. lépe na místě, v Táboře Těším se na viděnou! (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 11:00)

Vít:
Nic proti takovým setkáním, ale neměla by se církev spíš starat o bezdomovce a mládež nechat odborníkům?
Vít Zatloukal:
Myslíte si opravdu, že v církvi nejsou odborníci na práci mládeží? Dovolím si s Vámi nesouhlasit (nebudu vypočítávat odborníky, kteří disponují kvalitním zahraničním vzděláním v oboru pedagogiky, psychologie – za všechny snad P.Ing.Mgr. etc. Jarda Trávníček, SDB) Udivuje mne Váš zájem o bezdomovce. Já sám mám jednoho „svého“ sociálně slabšího člověka, od něhož kupuji Nový prostor. Jistě se v této oblasti také budete angažovat, aby Vaše kritická slova nebyla planá. "Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě." (1Tim 4,12) (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 11:01)

Vojtěch:
Reaguji na výše položenou otázku Dany (11.08.2007 16:55 Dana). Udivila mě její matematika - a sice srovnávání počtu lidí na Charismatické konferenci a na Celostátním setkání v Táboře: vždyť to nejde srovnávat - vždyť je to srovnávání hrušek a jablek!!! Charismatická konference je zaprvé pořádána každý rok a zadruhé je úžeji vyprofiolovanou akcí, kdežto Celostátní setkání mládeže se pořádá jednou za několik let a jedinou profilací je věk... Každopádně oběma akcím držím palce a fandím!
Vít Zatloukal:
Myslím, že není potřeba srovnávat akce (a zvláště co se týká počtu…) Je to spíše otázka, co slouží lidem, aby se přiblížili k Božímu království.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:12)

Dana:
Pro Vojtěcha - profesoři se taky divili mé matematice :-)))

Lidka Šrubařová:
Slyšela jsem, že ve vaší sekci pro mládež to po vztahové stránce výtečně funguje, členové přistupují ke své práci s velkým nasazením, vládne mezi vámi úcta a respekt - ne jako na jiných pracovištích, kde se lidé vzájemně zneužívají a chovají se k sobě arogantně (což je moje osobní zkušenost). Bylo by možné s vámi navázat spolupráci? Nepřijímáte další spolupracovníky?
Vít Zatloukal:
Děkuji za pěkné svědectví o naší práci. Rádi přijmeme další spolupracovníky. Stačí, když si na nás najdeš kontakt na webu, ale prosím, až po akci CSM Tábor Klokoty 2007 :-). Myslím, že když se zkontaktujeme, budeme moci společně hledat místo a způsob spolupráce.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:13)

Bohuslav Řehák:
Proč se nepokračuje ve sboru Legio Anggelica.Byl to pro církev příliv adeptů pro kněžské povolání.Rádio Proglas nedává prostor skautingu jedině nyní ve100výročí založení.Osobnosti:Huvar,Halík,Opavský,Brněnský,Plzeňský biskup a řada dalších byměla dnešním ládeži měli co říci.Skauting je založen na křest.základech:Poinnost k Bohu,ostatním a ksobě,sk. slib,zákon a pod.Dnešní vedení Junáka se od těchto hodnot odklání.
Vít Zatloukal:
Ano, souhlasím s vámi, že skauting má velmi mnoho co dát mladým lidem. Mezi ministranty je (zvláště na Moravě) aktivní hnutí podobné – Puerí Dominí.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:14)

Petr Polanský:
Nazdar Vítku! Přejeme z Bratislavy hodně sil. Ještě zvládáte? Petr Brno
Vít Zatloukal:
Díky Petře, zatím se držíme, a myslím, že to s Boží pomocí zvládneme až do úspěšného ukončení.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:23)

:
Co si myslíte, že se letos n aCSM obzláště vydařilo a co naopak ne? Držím palce a žehnám!
Vít Zatloukal:
Myslím, že je mnoho věcí, které se podařily (přednášky, katecheze, koncerty a zvláště koncert pro Haiti…) Nezdařené věci budeme asi vyhodnocovat až po skončení CSM. (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:23)

:
milý Vítku,děkujeme za naše 3 děti,které mohou být na tak skvělé akci,a nejen za ně!Modlíme se za všechny mladé,aby Duch sv. působil v jejich srdcích i mysli.aby to,co načerpají v Klokotech , dokázali předávat dál.Tobě přejeme hodně sil a pevné zdraví,ať ti Bůh žehná!Děkujeme také těmto stránkám za to,že můžeme být s vámi v Klokotech...
Vít Zatloukal:
Já moc děkuji, Petře (i s manželkou) za modlitbu. Jak to probíhá a jak to prožívali? Však se to dozvíte z „přímé reportáže“ svých dětí. (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:24)

:
prosím zapomneli jsme se podepsat pod nasi otazku posilanou ve 22.33hod,prosím jestli lze doplnit,tak tedy - maruška a petr zatloukalovi,Liberec děkujeme!

Matěj:
Vážený otče, myslím, že myšlenka CSM je dobrá, nicméně formát "mamutí" akce nemusí oslovit zdaleka každého mladého člověka, ať už artikulovaně věřícího nebo různě hledajícího. Nemyslíte, že se sekce pro mládež příliš specializuje na stále týž okruh mladých a formu akcí, které pořádá? Také komunikace se sekulárním světem mládeže trochu vázne. Myslím, že by sekce měla vést mladé křesťany k přijetí odpovědnosti za svůj život a spoluzodpovědnosti za okolní svět a těm okolo stojícím srozumitelnou formou nabídnout křesťanský pohled na svět. Přeji Vám pěkný den a Boží požehnání do další práce.
Vít Zatloukal:
Ano, souhlasím s Vámi, že by mladí měli být vedeni k přijetí zodpovědnosti za svůj život, ale nenchávejte to jen na Sekci pro mládež. Také si myslím, že velká akce není překážkou k osobním výzvám. Mimochodem myšlenka zodpovědnosti se prolíná v celém CSM: jen tomu říkáme „výzvy k trvalé solidaritě“. Nemohu souhlasit, že se specializujeme jen na jeden okruh mladých a na formu akcí, které pořádáme. Je třeba si uvědomit, že Sekce pro mládež je tvořena jednotlivými Diecézními centry pro mládež, které pořádají akce od táborů, víkendovek , přes zážitkové akce apod… Centra života mládeže bych charakterizoval jako nízkoprahová zařízení, kde se mladí lidé (nejen z církevního prostředí) setkávají s přijetím…(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:26)

Katka Konečná:
Milý otče Víte, držím palce a v modlitbě myslím nejen na účastníky setkání, ale především na celý organizační tým, který je jistě pod Tvým vedením spokojen. S pozdravem Katka z Brušperku!
Vít Zatloukal:
Katko, to je milé, najít zde pozdrav z Brušperku. Koneckonců – mladé od vás (nás) jsem zde také potkal. Nevím, jestli je organizační tým spokojen s mým vedením, ale makají o 106. Jdou nadoraz, aby vše proběhlo bez problémů… Díky za modlitby! (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:34)

helena:
Co se da nabidnout synovi (je mu 13a pul), ktery stravi cele hodiny na netu, icq, hry a tak? nic jineho ho pry nebavi ... Jak ho "preprogramovat" a privest k necemu jinemu,prosim?
Vít Zatloukal:
Je třeba mu nabídnout vztah. Věřím tomu, že když zakusí silnou zkušenost lásky, pak se mnoho věcí pohne. Pro kluky v tomto věku sehrávají velkou roli silné osobnosti, vzory, které přitahují. Koneckonců i pro mne byl velkým vzorem v tomto věku náš kněz ve farnosti nebo třeba Kája Herbst, dnešní pražský světící biskup. Silný zážitek – něco dokázat – ocenit – to jsou přirozené věci… ale stejně důležitá je víra a modlitba. Nechtějme nikoho (ani své dítě) „přeprogramovávat“, vždyť jsme byli stvořeni k obrazu Božímu… Možná je to otázka vrácená zpět: k čemu byste jej chtěli vlastně přivést?(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:35)

zbynek:
Máte za to, ze je dobre deti mezi 5 a 15 lety, kdyz odporuji, tahat do kostela? Ma vubec vyznam jim nutit tzv. prvni svate prijimani, kdyz to pak je jen formalita? V opacnem pripade ale zase je nechat jen tak doma u TV, to asi take neni nejlepsi. Co soudite vy? dekuji!
Vít Zatloukal:
Myslím, že je dobré hledat cesty, jak ukázat dobrý příklad, a je třeba použít i rodičovské autority. Obojí cesta je potřeba –zvláště do věku asi 12 let. S dětmi také nediskutujete, jestli budou chodit do školy nebo ne… Formalismus v životě víry je velmi zlá věc, ale to závisí více na rodičích než na dětech. Takže mé doporučení zní: Začněte s obnovou svého života – a uvěřte v moc Božího Ducha, ve Vzkříšeného Pána, který má dostatek moci přitáhnoiut k sobě i „zatvrzelé“. Přeji Vám hodně Božího požehnání a pokoj srdce!(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:35)

Tofl:
Dobrý den,zajímalo jak jste se dostal organizování CSM a co vás k tomu přivedlo?
Vít Zatloukal:
Je to součást mé práce, a přivedlo mě k tomu povolání v církvi. Nicméně na tuto otázku bych rád odpověděl, že toto není „celoživotní povolání“. Ve společenství asi 25 lidí, kteří společně vytvářejí Sekci pro mládež jsme „naplánovali“ toto setkání a společně s dalšími dobrovolníky, kteří chtějí umožnit dalším mladým lidem něco pěkného prožít, jsme ho připravili. A stále doufám a věřím, že to Bůh skrze nás povolává mladé lidi k prožití společenství Církve a ke svědectví o Ježíši Kristu. Prostě, že to není jen „naše“ akce, ale součást Božího plánu. A jestli jsme mohli alespoň skrze benefiční koncert přispět ke zmírnění chudoby a ke svědectví o velkorysosti… Bohu díky!(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:52)

:
obdivuji, jak mnoho se na setkání zvládne! kolik akcí, klokblog, clocknews, TV Noe reportáží, nadšená mládež, opravdu super! Je škoda, že tam nejsem a že to není každý rok. Byl jsem napřed skeptik, ale nyní vidím, že se povedlo!Díky,žes do toho šel!Nechtělo se ti ale někdy utéct?Cos pak dělal? Fanda
Vít Zatloukal:
Jejda, Fando, – ty tu nejsi? škoda přeškoda! Kdyby to bylo každý rok, tak se nám to třeba přejí- takto se máme alespoň na co těšit! Někdy se mi chtělo utéct, protože jsem si nedokázal představit, že bych takovou akci měl koordinovat. Ale Pán Bůh mi poslal do cesty dobré lidi, s jejichž pomocí jsem se odvážil vzít na sebe tento úkol a s jejichž pomocí to tady nesu. A den ze dne je to pro mne výzva k neskonalé důvěře v Boží pomoc a k důvěře v sílu modlitby… Vždyť tolik lidí se modlí, tak jak by náš dobrý Otec mohl neodpovědět svým požehnáním?! (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:55)

máma Jana:
Mám na setkání v Táboře - 14, 17, 18 let. Jak je připravit na všední dny v málo živé farnosti? Nebudou prožívat šok po tak krásných naplněných dnech?
Vít Zatloukal:
Šok určitě ne, protože platí: všude dobře, doma nejlíp! A jestli je u vás doma atmosféra dobré rodiny, jistě se vrátí rádi domů a budou povídat o tom všem, co zažili… A je docela možné, že se rozhodnou zapojit se do konkrétní činnosti ve farnosti a v církvi, aby se ta plnost dobra, kterou tady zakoušíme, přenesla i domů.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:56)

Anička a Lucka:
velmi fajně odpovídáte,líbí se nám to!!! děkujeme, otče!
Vít Zatloukal:
A to jste ve stánku Signálů???? nebo kdepak jste? Podle otázky soudím, že jste z ostravska :-)(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 15:59)

borec:
Zdravím...prosím co je pravdy na tom, že za rok bude také nějaké super setkání na Velehradě? díky
Vít Zatloukal:
Kolik je natom pravdy, opravdu bych rád věděl já sám... Pravdou je, že se chystáme připravit společné setkání se Slováky jako doprovod Světového dne mládeže v Sydney. Ale bude to "jen" víkendovka :-) Co a jak - to je teprve ve fázi projektu, který bude rozpracován v nejbližší době (cca říjen).(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:00)

Antonio Ghislieri:
Proč nenabídnete mládeži možnost zúčastnit se právě na takovéto akci například tridentské nebo řeckokatolické liturgie. To, co se na těchto setkáním často vydává za bohoslužbu je spíše karnevalové nebo divadelní představení...
Vít Zatloukal:
Co se týká tridentské liturgie, je důležité nejprve pochopit a vnímat oč vlastně jde (víte vůbec, že naprostá většina mladých nemá ponětí o latině?). A řeckokatolická liturgie je podobná skutečnost. Krásná, ale ne jednoduše srozumitelná. Dnes večer bude mše svatá v latině podle běžného ritu. Je třeba začít si uvědomovat, oč vlastně při mši svaté jde... Dnešní den prožíváme zde, na setkání, více pohled na Eucharistii. Není podstatné, v jakém ritu, ale s jakou vnímavostí vůči tajemství Kříže a Vzkříšenmí je Eucharistie slavena. Zvláštnost přitahuje, ale co takhle "obyčejná" mše svatá? Není dostatečnou nabídkou vstoupení do kontaktu s Pánem? Na druhou stranu souhlasím s tím, že musíme umět prožívat "zvláštnost okamžiku... A pokud jste někdy byl na slavnostní bohoslužbě, možná jste sám zakusil, že je to velkolepé "teatrum mundi" - ke slávě Boží!(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:03)

a+l:
nejsme tam, ale je divné, že tu nejsú další dotázky. Jste skvely vůdce mládeže, jako kdysi Otec Herbst, co ste ho zmiňoval ...:-)
Vít Zatloukal:
Ale kdepaaaak - na Káju nemám :-)(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:04)

Jura:
Podaří se ještě do konce setkání nějaký příspěvek do celostátních médií (televize, rozhlas)? Ty dosavadní na ČR1 a ČRO byly velmi příjemné. Myslím, že jsou důležité pro pozitivní pohled na Církev.
Vít Zatloukal:
To prosím pěkně nevím... Možná, když zavoláte panu generálnímu řediteli ČT, tak se to podaří :-) Ale teď vážně: na září se připravuje dokument do ČT o setkání - alespoň takto můžeme přispět k dobrému obrazu Církve ve společnosti. Není to mnoho, ale Bohu díky alespoň za to málo.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:06)

Nika:
Otče Vítku, chtěla jsem se zeptat kolik máte spolupracovníku a jste s nimi spokojený? Děkuji
Vít Zatloukal:
Bezprostředních spolupracovníků mám 5, ale Sekci pro mládež vytváří asi 25 mladých a kněží z celé CR. Spokojený? Copak se dá hodnoti jen skrze spokojenost? Spokojený jsem - taky. Ale bylo by to málo. Myslím, že jsem především za ně velmi vděčný!(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:07)

Daniela:
Modlím se za vás všechny a děkuju za své 3 děti které tam prožívají krásné společenství se svými vrstevníky a podle telefonátů jsou velice radostní a šťasní.Já Vám moc děkuji a modlím se.
Vít Zatloukal:
Tak to jsem rád, děkuji Pánu Bohu a děkuji i Vám za modlitby.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:08)

Jana:
Otče, máte nějaké svoje osobní stánky? Děkuji.
Vít Zatloukal:
Nooo, občas si uveřejním něco na svém blogu ... ale není to dlouho, co jsem si ho založil, a chodím tam jen občas... (Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:08)

Jan:
Otče, moc se libí vaše čepička, kde je možé ji sehnat, jak často si ji perete? Děkuji
Vít Zatloukal:
Peru ji jen občas (v létě ji vlastně moc nenosím) a sehnal jsem ji v Šiva shopu.(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:09)

Maru:
Zdravím Vás všechny organizátory Setkání a DĚKUJI. Mládež potřebuje společenství,aby viděla že není sama. Je to pro ně posila a radost. Škoda že nic o této akci není v našich sdělovacích prostředcích.Když se sejde několik homosexuálu-již jsou toho plné noviny. A tady 5500 mladých.Pán Vám žehnej. (:-) :)
Vít Zatloukal:
No, pan Netík z Jihočeského kraje nám na začátku setkání řekl, že jsme tak normální, až je to nenormální. A snad proto o nás noviny moc nepíšou. Ale pamtujme na to, že třeba ještě není čas sklizně, třeba je teprve čas setby :-)(Odpovězeno: 17. 8. 2007 v 16:10)