Koho hledáš? (J 20,15) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Józef Augustyn

Kde jsi, Adame?

Duchovní texty na základě ignaciánských exercicií

Vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Kapitoly z knihy na tomto webu:

Předmluva k českému vydání
(část)

Kniha Kde jsi, Adame?, kterou Karmelitánské nakladatelství vkládá do rukou čtenářů, je první ze čtyř částí rekolekčních rozjímání, vycházejících ze čtyř "týdnů" Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly, nazývaných též ignaciánské exercicie. Další tři díly postupně vyjdou pod názvy Dej mi napít, V jeho ranách a Viděli jsme Pána.

Soubor rozjímání je zápisem osobní zkušenosti získané při vedení duchovních cvičení tak, jak je autor již téměř patnáct let pořádá pro lidi z různého prostředí a různého stavu. (...)


***OBSAH celé knihy

Úvod (P. Adam Žak SJ)
Dar pro čas krize
Budoucnost víry
Duchovní rozměr svobody
Tato kniha

Předmluva k českému vydání (P. Józef Augustyn SJ)
Popularita Duchovních cvičení
Čím jsou Duchovní cvičení?
Čtyři týdny
Duchovní vedení
Podmínky prožívání Duchovních cvičení
Kde je možné prožít Duchovní cvičení?


IGNACIÁNSKÁ METODA ROZJÍMÁNÍ

KAPITOLA I. - PODMÍNKY ROZJÍMAVÉ MODLITBY
1. Bůh promlouvá v tichu
2. Hluk současné civilizace
3. Příhodné místo pro rozjímání
4. Potřeba duchovního doprovázení
5. Zanech všech starostí

KAPITOLA II. - METODA ROZJÍMÁNÍ
1. Příprava k rozjímání
2. Tři "střelné úkony" předcházející rozjímání
3. Boží slovo jako základní zdroj křesťanského rozjímání
4. Boží slovo schopné posoudit myšlenky srdce
5. Srdečný rozhovor
6. Reflexe po rozjímání
7. Opakování rozjímání
8. Tělesný postoj při modlitbě


ÚVODY DO ROZJÍMÁNÍ

KAPITOLA III. - JÁKOBŮV ZÁPAS S ANDĚLEM
1. Zůstal sám
2. Každý z nás trpí
3. Pusť mě, vzešla jitřenka
4. Věrnost kananejské ženy
5. Jak se jmenuješ?
6. Duchovní život začíná u vnitřního obrácení

KAPITOLA IV. - MŮJ OBRAZ BOHA
1. K jakému Bohu se modlím?
2. Pane, ukaž nám Otce, a více nepotřebujeme
3. Mé uchvácení Bohem
4. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho

KAPITOLA V. - NEMÁM, HOSPODINE, DOMÝŠLIVÉ SRDCE
1. Nebudete-li jako děti
2. Náš vnitřní nepořádek
3. Druhy lidské pýchy

KAPITOLA VI. - SLYŠ, IZRAELI
1. Co je v našem životě nejdůležitější?
2. Slyš, Izraeli
3. Hospodin, Bůh náš
4. Bůh náš, jest jediný
5. Hodnotový žebříček našeho života

KAPITOLA VII. - MILUJ HOSPODINA, BOHA SVÉHO
1. Milování Boha
2. Integrita v Boží lásce
3. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec

KAPITOLA VIII. - MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO
1. Kdo je můj bližní?
2. Druhé přikázání je důsledkem prvého
3. Láska dopřává svobodu

KAPITOLA IX. - MILUJ SÁM SEBE
1. Láska k sobě samému je mírou lásky k bližnímu
2. Přijetí vlastního života jako daru boží lásky
3. Láska k sobě je rovná lásce k bližnímu
4. Žije ve mně Kristus
5. Většího přikázání nad tato dvě není

KAPITOLA X. - FASCINACE HŘÍCHEM
1. Génius zvrácené inteligence v počátcích hříchu
2. Lidská bezradnost tváří v tvář žádostivosti a pokušení
3. Vzala tedy z jeho plodů a dala také svému muži

KAPITOLA XI. - ZKLAMÁNÍ Z HŘÍCHU
1. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých
2. I ukryli se před Hospodinem Bohem
3. Kde jsi, Adame?
4. Rozhovor s ukřižovaným Ježíšem

KAPITOLA XII. - ZHŘEŠIL JSEM PROTI HOSPODINU
1. Prázdné srdce je místem lidského hříchu
2. Hřích plodí hřích
3. Zaslepenost ve hříchu
4. Nátanovo poselství
5. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem
6. Jeho jizvami jsme uzdraveni

KAPITOLA XIII. - JAK VELKÉ JE BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
1. Přehled vlastních hříchů
2. Zvažujíce tíži hříchů
3. Zakoušejíce vlastní malost
4. Kdo je bůh, proti němuž hřešíme
5. Výkřik úžasu a velké lásky

KAPITOLA XIV. - OTEC HO SPATŘIL A HNUT LÍTOSTÍ...
1. Přechod od hříchu k milosrdenství
2. Když ještě byl daleko
3. Otec ho spatřil
4. Hnut lítostí
5. Běžel k němu
6. Objal ho a políbil
7. V lásce platí činy, ne slova
8. Dvě ruce milosrdného Otce

KAPITOLA XV. - ŠIMONE, SYNU JANŮV, MILUJEŠ MNE?
1. Velká láska v souvislosti s velkou slabostí
2. Pas mé beránky
3. Petr se zarmoutil
4. Budeš pro mě trpět

KAPITOLA XVI. - UDĚLEJTE, COKOLI VÁM NAŘÍDÍ
1. Byl pozván také Ježíš
2. Už nemají víno
3. Co to ode mne žádáš!
4. Udělejte, cokoli vám nařídí
5. Lidská práce a Ježíšova moc
6. Čas určený Ježíšem

KAPITOLA XVII. - SVÁTOST SMÍŘENÍ
1. Výchova ke svátosti smíření
2. Co je to svátost smíření?
3. Zákonický přístup ke zpovědi

KAPITOLA XVIII. - ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
1. Skutečnost zpytování svědomí
2. Modlitba spojená s bolestí
3. Návrh zpytování svědomí
4. Díkůčinění
5. Vyznání vlastních slabostí, nevěrností a hříchů
6. Důvěrná vydanost Bohu


EXERCIČNÍ ROZJÍMÁNÍ

KAPITOLA XIX. - ÚVAHY O LIDSKÝCH CITECH
1. Počátkem obrácení je vstup do neuspořádaných pocitů
2. Co jsou city?
3. Odkud se berou naše city?
4. Jak pracovat se svými city?
5. Morální hodnocení citů
6. Vnitřní odpor
7. Verbalizace citů
8. Blaze těm, kdo mají čisté srdce
9. Mějte stejné city jako Ježíš Kristus

KAPITOLA XX. - ÚVAHY O STRACHU
1. Budeme mu sloužit beze strachu
2. Láska nezná strach
3. Co je to strach?
4. Neuvědomělá obrana před strachem
5. Důsledky strachu
6. Čeho se bojím?
7. Zkušenost strachu jako kritérium pravdivosti víry
8. Ježíš ponořený do utrpení se ještě usilovněji modlil

KAPITOLA XXI. - SEXUÁLNÍ VÝCHOVA (SEXUALITA)
1. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré
2. Tři rozměry lidské sexuality
3. Sexuální výchova
4. Sexuální vývoj člověka
5. Oddramatizování sexuálních potíží
6. Rozlišení morální zodpovědnosti
7. Pocit viny a strach v mechanismu sexuálního napětí
8. Dynamika sexuálního napětí
9. Přijetí vlastní sexuality

KAPITOLA XXII. - DUCHOVNÍ VEDENÍ
1. O čem to spolu cestou rozmlouváte?
2. Naslouchání
3. Setkání

KAPITOLA XXIII. - ROZLIŠOVÁNÍ DUCHŮ
1. Potřeba rozlišování duchů
2. Potíže při rozlišování duchů
3. Působení zlého ducha
4. Působení dobrého Ducha
5. Rozlišování duchů je hledáním Boží vůle

KAPITOLA XXIV. - PRAVIDLA O ROZLIŠOVÁNÍ DUCHŮ
1. Působení duchů u těch, kdo jdou z jednoho smrtelného hříchu do druhého (DC 314)
2. Duchovní působení u těch, kteří se usilovně očišťují od svých hříchů (DC 315)
3. Duchovní útěcha
4. Duchovní neútěcha
5. Taktika působení zlého ducha

KAPITOLA XXV. - JAK POKRAČOVAT V DUCHOVNÍCH CVIČENÍCH?
1. Cvičení jsou školou vnitřního života
2. Každodenní zpytování svědomí
3. Prodloužená osobní modlitba
4. Užívání rozlišování duchů
5. Prohlubování života ve společenství
6. Potřeba trpělivosti v duchovním růstu
7. Prohlubování vztahů k druhým
8. Nenechat se připravit o duchovní touhy

JAK LZE VYUŽÍT NABÍDNUTÁ ROZJÍMÁNÍ?
1. K prožití prvního týdne cvičení
2. K prožití prvního týdne ve všedním životě
3. Jako úvod k prodloužené osobní modlitbě


Slovo závěrem (P. Jiří Sýkora TJ)
Exercicie v myšlení jejich autora
Situace v České republice

Závěr
© Wydawnictwo M, Kraków 1996
Czech edition © Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1998- Biblické citáty jsou převzaty z ekumenického překladu Písma s laskavým svolením České biblické společnosti v Praze.
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci
(19. 7. 2024) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…