Policie prošetřuje případ zdravotnice, která v Novém Městě na Moravě podávala pacientce s nádorem mozku "nelegálně" opiáty.
Policie celou věc šetří jako podezření z trestného činu výroby a držení omamných a psychotropních látek. "Byly zahájeny úkony trestního řízení. Máme podezření na jednu konkrétní osobu, obviněna ale zatím nebyla," uvedla jihlavská policejní mluvčí Jaroslava Slavíková.Co se stalo?
aneb praktická lékařka udala pracovnici hospicu, která za ni dělala práci...

Iva K., pečovatelka a zároveň ředitelka Hospicového hnutí Vysočina (HHV) podala v tísňové situaci pacientce se zhoubným nádorem ve správné indikaci a ve správné dávce lék Sevredol (opiát), kterým jí ulevila. Učinila tak ve chvíli, když byla nedostupná praktická lékařka pacientky. Praktická lékařka - která nedělala svou práci - pak ošetřovatelku hospice udala. Chytla se toho následně bulvární média, která z ošetřovatelky udělala "Druhý případ heparinového vraha Zelenky".V reakci na tuto událost:

1/ vydala Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče prohlášení (viz níže, včetně komentáře Marie Svatošové)

2/ vznikla petice na podporu ředitelky Střediska hospicové péče Nové Město na Moravě a na podporu celkového řešení mobilní hospicové péče v ČR. Petiční arch si můžete stáhnout zde a následně jej vyplněný zaslat na adresu: Michal Vogl, Sněžné 60, 592 03 Sněžné (tel: 777 664 310)

Dobře fungující hospicovou péči
může jednou potřebovat
každý z nás a z našich blízkých!
Pomozte proto, prosíme, i Vy!


Prohlášení Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o.s. (APHPP) k trestnímu stíhání Ivy Kondýskové z Hospicového hnutí Vysočina (HHV) ve věci tzv. neoprávněného podávání opiodních analgetik.
 

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o.s. (APHPP):

1. Konstatuje,
že dosavadní zkušenost s působením HHV, která je řádným členem APHPP, je vynikající.
    
2. Vyjadřuje rozhořčení
nad spekulacemi Deníku ze dne 19. 9., který uvádí „Mohlo by se také jednat i o jistý druh euthanasie,“ řekl Deníku zdroj zasvěcený do případu, který si s ohledem na citlivost kauzy nepřál být jmenován. APHPP a celé hospicové hnutí v ČR i ve světě od svého počátku stojí v čele boje proti eutanázii. Toto tvrzení odmítáme jako nepravdivé, poškozující hospice i pacienty a dehonestující naše dlouholeté úsilí. Představitelé Deníku se dle našeho názoru zpronevěřili novinářské etice. Žádáme je, aby v takto citlivých otázkách, jež se dotýkají života a smrti člověka, kdy úvahy žurnalistů ovlivňují mravní cítění celé společnosti v té nejzávažnější míře, zachovávali vysokou míru poctivosti a objektivity tak, aby přispívali svým působením ke kultivaci společnosti a nadřadili ji nad senzacechtivost a snahu o mediální úspěch.
  
3. Je přesvědčena,
že je nezbytné ctít presumpci neviny a není možné dehonestovat člověka předem, dokud se šetří okolnosti.

4. Klade otázku,
odkud unikly důvěrné informace z vyšetřování, které není ještě ukončeno a věc ani není předána jako vyšetřená k soudnímu jednání – a média vědí a uvádějí celé jméno i "příčinu a důvod" věci?
  
 5. Plně souhlasí
- nechť se vyšetří možné individuální selhání jedince a s přihlédnutím ke všem okolnostem případně je uložen trest.

Ale klademe zároveň otázku, proč se média nezajímají o to, proč musela domácí hospicová péče pomáhat ošetřovat danou pacientku, proč ta nebyla zaléčena ošetřujícím praktickým lékařem tak, aby nemusela být aplikována další léčba? Proč se pacientka ocitla v takové nouzi, že jí musela být poskytnuta urgentní neodkladná pomoc v léčbě průlomové bolesti, byť s možným formálním pochybením? Proč se neptají, že zde byl - byť neoprávněnou osobou - podán správný lék ve správné dávce indikovanému pacientovi, kterému tím nevznikla žádná újma na zdraví, naopak bylo zmírněno jeho utrpení.- proč toto nezabezpečil praktický lékař, který zřejmě ex post celý případ nahlásil??

6. Vyzývá a prosí novináře,
aby svým zájmem pomohli hospicovému hnutí, jež je stále na okraji politického i novinářskému zájmu zvýraznit potřebnost hospicového typu péče tak, aby byla příslušnými orgány přijata legislativní a finanční opatření, jež pomohou domácí (mobilní) hospicové péči se profesionalizovat a opustit převládající dobrovolnickou formu péče. Tím lze předejít případným nedostatkům či pochybením.

7. Považuje za závažnější problém než uměle konstruovaný případ z hlediska lidského, etického a celospolečenského, že je bolest ze strany praktických lékařů mnohdy špatně léčená a domácí hospicová péče špatně financovaná.
 
 8. Apeluje na odbornou veřejnost,
především na ty praktické lékaře, kteří pečují o nemocné s pokročilým nádorovým onemocněním v domácím prostředí, aby jejich symptomy (včetně předvídatelné průlomové bolesti) nepodceňovali a účinnou kontinuální léčbu bolesti ordinovali podle zásad moderní paliativní medicíny, tj. „podle hodin“, nikoliv „podle potřeby“ a v indikovaných případech neodpírali nemocným opioidy z důvodu poněkud zatěžující, leč nezbytné evidence (bohužel častá zkušenost z praxe).


23.9.2008***
Komentář MUDr. Marie Svatošová prezidentky APHPP k Tiskovému prohlášení

Mám-li být upřímná, dříve nebo později k něčemu takovému dojít muselo. Důvody jsou nejméně dva:

1) Na problém nedostatečné léčby bolesti u onkologických pacientů ze strany lékařů (zejména praktických) upozorňujeme už několik let. Mobilní hospice se snaží s praktickými lékaři spolupracovat, v řadě případů se to velmi hezky a ku prospěchu nemocných daří, u některých bohužel narážejí na značné problémy (nezájem o pacienta, neodbornost, neznalost možností moderní paliativní medicíny, někdy i ješitnost atd.) – prostě je to v lidech.

2) Zatímco lůžkové hospice už mají v systému našeho zdravotnictví své jasně definované postavení, mobilní hospice, které jsou ve světě běžné a měly by být preferované před lůžkovými pokud to jen trochu jde i u nás, se stále ještě zmítají v provizoriu. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) proto usiluje o zakotvení mobilní hospicové péče v systému, včetně její úhrady z veřejného pojištění a dalších zdrojů.

„Kauzu“ Hospicového hnutí Vysočina sleduji v médiích už několik dnů a zatím marně čekám, že se novináři začnou ptát po PŘÍČINĚ „selhání“, které v právním slova smyslu selháním jistě bylo a oceňuji, že ani sama paní Iva Kondýsková to nepopírá. Z jejích výroků a vystoupení je však zároveň zřejmé, že jí svědomí nic nevyčítá, protože jednala v mimořádné tísňové situaci a udělala „jen“ to, co OPOMENULA udělat k tomu kompetentní (a pojišťovnou placená) ošetřující lékařka – ulevila trpící pacientce od nesnesitelné bolesti! Naštěstí v tomto případě, přestože lék podala osoba nekompetentní, nebylo nemocné ublíženo, ale naopak pomoženo. Prosím tedy novináře, aby byli objektivní, motiv jednání paní Ivy Kondýskové chápali v širších souvislostech a hledali odpovědi na důležité otázky:

• Proč k tomu vlastně došlo?

• Proč lékařka nekonala svou povinnost a nezajistila své pacientce adekvátní léčbu bolesti?

• Jak to, že lékařka u pacientky s touto diagnózou nepředvídala možnost průlomové (náhle vzniklé) bolesti a pacientku předem nevybavila účinným lékem?

• Navštěvovala lékařka nemocnou upoutanou na lůžko osobně a v potřebných intervalech, zajímala se o ni dostatečně, nespoléhala se jen na zprostředkované informace, věděla o jejích bolestech? Pokud ne – proč? Pokud ano, proč to neřešila?


MUDr. Marie Svatošová
prezidentka APHPP
Praha, 22.9.2008

***

Související odkazy:

- Vše o hospicích a hospicové péči: www.hospice.cz
- TV NOVA o případu
- Deník ze dne 19. 9..