Je třeba stále se modlit. (Lk 18,1) - Biblický citát na dnešní den

6. 11. 2005 , Václav Vaško

Město bylo plné esenbáků a estebáků

Město bylo plné esenbáků a estebáků

Na přelomu let 1986 a 1987 mě překvapil docent Petr Piťha, otázkou, zda bych se nechtěl podílet na přípravě projektu Desetiletí duchovní obnovy národa. Iniciátory projektu byli on a Tomáš Halík. Desetiletí mělo být přípravou na milénium mučednické smrti svatého Vojtěcha. Každý rok měl mít podle tohoto plánu svou ústřední myšlenku a také svého patrona.

Za patronku prvního roku, jenž měl začít první nedělí adventní 1987, byla vybrána blahoslavená Anežka Přemyslovna a za patrona posledního roku svatý Vojtěch. K oběma našim patronům jsem měl citový vztah. Anežku si maminka vybrala za jméno františkánské terciářky, Anežce svěřili rodiče mou soudní při a na její svátek začal můj soud. Vojtěch bylo mé konspirační jméno v kolakovičovské "Rodině".

Desetiletí mělo přispět k "znovunalezení hodnot, které je možné vložit do základů budoucí společnosti". Halík i Piťha cítili blízkost velkých změn, já jsem je necítil a jen jsem doufal, že jednou, kéž by ještě za mého života, dojde k recidivě Pražského jara. Ani v úspěch Desetiletí jsem příliš nevěřil, bál jsem se, že za současných poměrů to neosloví ani katolíky, natož celý národ! Pozvání na informativní schůzku k Freiovým, kde se otázka Desetiletí měla projednat v širším kruhu lidí, jsem nicméně přijal. Na otázku, zda Desetiletí ano či ne, odpověděli všichni ano. Zpytoval jsem tedy svědomí, zda se neuhnízdil někde v mém podvědomí strach, jenž mi brání docenit dobrou myšlenku a vidět, že režim je v defenzivě a že se nám jako v osmašedesátém roce naskýtá šance, kterou nesmíme propást.Celonárodní pouť k bl. Anežce

Oficiálně vyhlásil Desetiletí kardinál Tomášek pastýřským listem z listopadu 1987, v němž burcovala zejména slova: "Vzpřimte se a zdvihněte hlavy!" První velkou akcí Desetiletí byla celonárodní pouť k blahoslavené Anežce 6. března 1988 ve svatovítském chrámě v Praze. Předcházela jí novéna konaná v mnoha českých a moravských farnostech, v Praze u Svatého Salvátora. Vedl ji farář od Svatého Jiljí Miroslav Vágner. Účast mladých lidí byla velká. K atmosféře soustředěné modlitby přispívaly sugestivní zpěvy z Taizé nadšeně přijímané jedněmi a kritizované právě pro jejich sugestivnost jinými.

Podle zpráv, které přicházely z celé republiky, chystalo se na anežskou pouť na sto tisíc lidí. Nás, pořadatele poutě, to zaskočilo, neboť katedrála nepojme ani desetinu očekávaného množství. V nekatolických kruzích se dokonce rozkřiklo, že na pouť přijede sto tisíc římských katolíků. (Jako by v Římě neměli dost svých kostelů!) ČSAD dostala zákaz vypravovat v den poutě 6. března mimořádné zájezdy do Prahy, na přístupových cestách k Praze prováděla dopravní policie technické kontroly vozidel, a v samotné Praze byla vyřazena z provozu stanice metra Hradčanská. Dvaadvacítka, která normálně jezdí kolem Hradu, byla odkloněna od své trasy a město bylo plné esenbáků a estebáků.„To bude politická demonstrace!“

V posvátné arcibiskupské konzistoři nebyli vůbec nadšeni ideou Desetiletí a vším, co se dělo kolem něho. Generální vikář Jan Lebeda ještě krátce před poutí přemlouval Tomáše Halíka, aby panu kardinálovi pouť rozmluvil: "To bude politická demonstrace! Anežka by s tím nesouhlasila, Anežka měla ráda ticho!" Mně pak Lebeda napůl žertem, ale spíše vážně varoval: "Dále od hradu dále, ať se nestane neštěstí nenadálé!" Teprve později jsem se dověděl, že jsem patřil k lidem, kterým se neměl usnadňovat přístup k panu kardinálovi. Naštěstí ve vrátnici bděl dobrý duch arcibiskupského paláce Josef Bláha, který pokaždé zařídil potřebné.

V den pouti jsme se sestrou šli k Svatému Vítu dvě hodiny před stanoveným začátkem mše. Katedrála byla už z části zaplněna muži středního a mladšího věku, v hloučcích se tlumeně bavili. Obával jsem se reprízy Božího těla z roku 1949, kdy sjednaná klaka vypískala arcibiskupa Berana. Ti dnešní však nevypadali jako lůza, naopak, přátelé mezi nimi poznávali své kolegy z vědeckých ústavů a kanceláří. Dodatečně se nám doneslo, že službu konající soudruzi a soudružky byli před vstupem do katedrály instruováni, jak se v ní mají chovat, co recitovat, jak podávat ruku při pozdravení pokoje (neříkat Čest práci, ale Pokoj s tebou).Je vyhráno

Stísněná nálada způsobená desítkami nezvaných hostí z nás opadla, když hodinu před začátkem mše svaté zahájil program slavnosti sbor od Svatého Václava z Vršovic a jím ve všech tóninách opakovaná antifona Veni Creator spiritus rozezpíval a zcela naplněný chrám. V programu se střídaly různé scholy a rytmické skupiny, pražské i mimopražské. Když pak kardinál Tomášek začal mši slovy: "Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého" a kostel mu odpověděl jako výstřelem z děla: "Amen", věděl jsem, že je vyhráno.

Poprvé zazněl od ambonu svatovítské katedrály ženský hlas, patřil herečce Marii Fišerové. Druhé čtení připadlo mně. Ve chvíli, kdy jsem přistoupil k ambonu, naklonil se vedle Honzíka Kyrala (od něho to vím) stojící pan Nenápadný a řekl druhému nenápadnému pánovi: "To mě podrž, pan Vaško!"

Slavnost byla zakončena svatováclavským chorálem a naší nejstarší duchovní písní Hospodine, pomiluj ny! jejíž prosba: "Dej nám všem, Hospodine, hojnost, pokoj v naši zemi!" zněla v této chvíli obzvlášť aktuálně. Ovace pak provázely pana kardinála až do jeho rezidence. Mnohatisícový zástup skandoval: "Ať žije pan kardinál!" "Ať žije Svatý otec!", "Chceme věrné biskupy!", "Chceme náboženskou svobodu."

***

Se svolením převzato z knihy: Ne vším jsem byl rád, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

***

Několik kapitol z této knihy naleznete zde

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(16. 11. 2018) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří listopadové dny roku 1989. (odkaz na kna.cz)

Ohlédnutí na dobu po roce 1989

(15. 11. 2018) Radikálním zločinem komunismu nebylo zabíjení...

Kongres „Společně pro Evropu“ 15. – 17. 11. 2018 v Praze

(14. 11. 2018) Ve dnech 15. – 17. listopadu 2018 v Praze proběhne setkání křesťanských hnutí a komunit „Společně pro...

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2018) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2018) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...