Dveře ke svobodě a uzdravení

V Písmu se sedmička pokládá za číslo plnosti. Stvoření skončilo a Bůh sedmý den odpočíval. Když Ježíš říká, abychom odpustili, říká nám, abychom vytrvali, dokud odpuštění nebude úplné, a pak dojdeme odpočinutí. Sedmdesát sedm představuje neomezený počet. To je naše každodenní povolání a často i náš každodenní zápas při následování Ježíše. I když se to může zdát bolestivé, odhalení skrytého neodpuštění, zatrpklosti a mrzutosti v našem srdci jsou dveře ke svobodě a uzdravení

Nemůžeme dát to, co jsme nepřijali

Nemůžeme dát to, co jsme nepřijali. Je také pravda, že nemůžeme přijmout to, co jsme odmítli dát! Ježíš nás učí, že když Boha prosíme o odpuštění, musíme být ochotni odpustit. A s každým požehnáním, které Bůh přináší do našeho života, přichází zodpovědnost, abychom ho užívali.

K odpuštění potřebuješ dvě věci

K odpuštění potřebuješ dvě věci. Tou první je ochota. Tou druhou je víra. Kolik víry? Víra, která je velká jako malé hořčičné semínko, dokáže přenášet hory. Ježíš říká: „Nic vám nebude nemožné“ (Mt 17,20). Odpuštění může být tou horou. Zdá se, že je to nemožné. Možná do toho nechceš jít kvůli bolesti. Prosím, nezastavuj se. Ježíš přišel osvobodit vězněné.

Cítím se jako pokrytec

Někteří lidé mi říkají: „Mohu ta slova vyslovit, ale cítím se jako pokrytec, protože odpuštění v mém srdci není.“ V některých případech opravdu není odpuštění lidsky možné. Dokážeme pouze vykonat skutek vůle, vyslovit slova odpuštění a žehnání (která narušují moc nepřítele) a důvěřovat Pánu, že dokoná to ostatní.

Žehnat znamená mluvit dobře o druhém, chtít, aby se tomu člověku dařilo. Modlit se za někoho znamená spojit se s Boží láskou vůči onomu člověku a prosit Boha, aby ho požehnal. Pokud zjistíš, že odpuštění ještě není úplné, nevzdávej se. Pokoř se před Pánem a udělej to, co ti přikázal, dokud odpuštění nedocílíš. Jasné znamení toho, že k odpuštění došlo, je nová úcta k onomu člověku a vděčnost vůči Bohu za dar, jímž je tento člověk ve tvém životě.

„Milujte své nepřátele.
Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.
Žehnejte těm, kteří vás proklínají,
modlete se za ty, kteří vám ubližují“ (Lk 6,27–28).