Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

11. 11. 2021, lb

Symbolika "Beránka"

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Ježíš

Kdo je prosím "beránek"?

Např. zde: Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!“ Zjevení 5:13 B21

Symbolika Ježíše Krista jako obětního beránka

Dobrý den,

13. verš z páté kapitoly knihy Zjevení, na který se tážete, odkazuje na samotného Ježíše Krista. Přímou odpověď na Vaši otázku najdeme v evangeliu apoštola Jana.
Jan 1, 29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. A druhý verš odkazujícího na Ježíše Krista je z Jana 1, 36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“

Již ve Starém zákoně nalezneme u proroka Izajáše verše, kde předpovídá Kristovo utrpení a obětování Ježíše Krista za spásu lidstva celých dějin člověka. Izajáš 53, 7 „Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.“ V mnoha kulturách, a v judaismu zvláště, byl beránek považován za čisté zvíře, a proto také sloužil jako vhodná oběť Bohu. Odtud pochází symbolika Ježíše Krista jako obětního beránka.

Další potvrzení tohoto významu najdeme např.  i v listu apoštola Pavla a v listu apoštola Petra: 1. Korintským 5, 7 „Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.“ 1. Petrův 1, 19 „…, byli jste vykoupeni ne snad nějakými věcmi podmiňujícími, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny.“

Symbolika Beránka jako samotného Ježíše Krista a Jeho oběť za lidstvo je též hodně znázorňována ve výtvarném umění. Asi nejznámější je renesanční dílo bratrů van Eycků Gentský oltář v katedrále sv. Bavona v Gentu v Belgii, kde je ústředním tématem obraz Beránek Boží.  Z české tvorby si můžeme uvést deskový obraz „Beránek Boží“ od Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně.

Uvedla jsem ty nejznámější příklady z dějin umění, ale je jich mnohem více. Kupříkladu v raném křesťanství se báli znázorňovat tvář Krista, což byl též pozůstatek z židovské tradice a z přikázání "Nezobrazíš Boha svého", proto se na místě vyobrazení Krista nachází Beránek nebo ryba jako symbol křesťanství. Rané křesťanství mělo tak velkou úctu ke Kristu, že se velmi ostýchalo znázornit trpícího Krista, proto volí symbol trpícího Beránka.

Kategorie otázky: Ježíš

Témata: beránek

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.